Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військово-спеціальні науки


Журавльов Вадим Валентинович. Морально-психологічне забезпечення несення служби прикордонними нарядами : Дис... канд. психол. наук: 20.02.02 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 247арк. — Бібліогр.: арк. 180-194.Анотація до роботи:

Журавльов В. В. Морально-психологічне забезпечення несення служби прикордонними нарядами. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 20.02.02 - "військова педагогіка та психологія”. - Національна академія Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2001.

Дисертацію присвячено дослідженню питань морально-психологічного забезпечення несення служби прикордонними нарядами. У дисертації розкрито сучасний стан морально-психологічного забезпечення службової діяльності військ, уточнено сутність і зміст поняття "морально-психологічне забезпечення несення служби прикордонними нарядами". Розроблено методику морально-психологічного забезпечення та методичні рекомендації щодо несення служби у прикордонних нарядах.

Виявлено, що поетапна реалізація методики морально-психологічного забезпечення сприяє формуванню адекватної "Я-концепції" прикордонників та підвищує їх психологічну готовність ефективно виконувати завдання з охорони державного кордону.

1. Наявні методологічні підходи до вирішення проблем підтримання належного морально-психологічного стану прикордонників не повністю відповідають сучасним вимогам. Це, в свою чергу, негативно впливає на ефективність вирішення завдань несення служби у прикордонних нарядах. Отже, є необхідність в удосконаленні, а, можливо, й у створенні нової, науково обгрунтованої методики морально-психологічного забезпечення несення служби прикордонними нарядами.

2. Морально-психологічне забезпечення несення служби прикордонними нарядами є одним з основних видів всебічного забезпечення прикордонної служби, метою якого є формування та підтримка у прикордонників високого морально-психологічного стану, необхідного для ефективного виконання завдань несення служби в складних соціально-політичних та інформаційно-психологічних умовах,що різко змінюються. Таким чином, морально-психологічне забезпечення як галузь теоретичних знань та сфера практичної діяльності – це об’єктивний процес, що відображає потреби соціальної практики. Він є закономірним результатом розвитку наукових уявлень та більш глибокого проникнення в практику.

Складовими морально-психологічного забезпечення несення служби прикордонними нарядами є: оцінка та прогнозування морально-психологічного стану прикордонників; психологічна підготовка прикордонників до несення служби у прикордонних нарядах; психологічний супровід несення служби прикордонними нарядами; психодіагностика та психокорекція прикордонників після служби.

3. Розроблена в дисертації методика морально-психологічного забезпечення несення служби прикордонними нарядами - це системна сукупність морально-психологічних форм, методів, способів та засобів, що узгоджені за цілями, завданнями і часом. Вона сприяє здійсненню дій начальника прикордонного підрозділу, його заступників, прапорщиків, сержантського та рядового складу підрозділу, що спрямовані на формування стійкого морально-психологічного стану прикордонників та їх психологічної готовності й здатності виконати завдання в прикордонних нарядах у різних умовах обстановки.

Запропоновану методику доцільно застосовувати в три етапи:

- проведення психологічної підготовки до несення служби у прикордонних нарядах;

- психологічний супровід несення служби прикордонними нарядами;

- психологічна корекція прикордонників після зміни з прикордонних нарядів.

Основними критеріями та відповідними показниками стану морально-психологічного забезпечення несення служби прикордонними нарядами є: ступінь благополуччя міжособистісних стосунків (міжособистісна сумісність прикордонників, якість міжособистісних конфліктів, колективний настрій, колективні традиції, колективна думка, згуртованість прикордонників); ступінь морально психологічної готовності прикордонників до ефективного виконання завдань службової діяльності (фахова, фізична, психологічна, моральна підготовленість); ступінь морально-психологічної стійкості прикордонників під час виконання завдань службової діяльності (психологічна та моральна стійкість до впливу несприятливих умов виконання завдань, якість виконання завдань службової діяльності), а також рівень дисциплінованості прикордонників (негативні події, злочини, статутний порядок).

4. Морально-психологічне забезпечення розширює можливості застосування сучасних досягнень психології, психофізіології, педагогіки, акмеології, соціології, соціальної психології та інших наук. Вихідною методологічною позицією морально-психологічного забезпечення несення служби в прикордонних нарядах є принцип системності, що розглядає прикордонника як об’єкт, що функціонує в межах широкої системи й набуває в ній якісно нових властивостей. Тому об’єктом морально-психологічного забезпечення необхідно обирати не ізольованого прикордонника, а систему “прикордонник – середовище”.

5. Результати експериментальної перевірки ефективності запропонованої методики морально-психологічного забезпечення несення служби особовим складом у прикордонних нарядах підтвердили гіпотезу дослідження та дозволили автору розробити методичні рекомендації щодо вивчення офіцерами-прикордонниками соціально-психологічного клімату прикордонного колективу, вольових якостей прикордонників, ситуативної тривожності прикордонників, типів нервової системи, особливостей проведення індивідуальної бесіди, загальної характеристики колективу прикордонного підрозділу, основних правил індивідуально-психологічного консультування, а також схеми складання психолого-педагогічної характеристики прикордонника. Це дає можливість керівному складу ефективно застосовувати зазначену методику.

6. Подальше дослідження проблеми морально-психологічного забезпечення несення служби прикордонними нарядами доцільно проводити за такими напрямами:

– з’ясування впливу на мотивацію прикордонників при виконанні службових обов’язків у прикордонних нарядах;

– розробка методики психологічної допомоги прикордонникам при переживанні ними кризових ситуацій;

– виявлення механізмів психокорекційного впливу на прикордонників, які переживають внутрішньоособистісні конфлікти.

Публікації автора:

1. Журавльов В. В. Морально-психологічне забезпечення прикордонної служби як психологічна проблема // Психологія. Збірник наукових праць. -К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, Випуск 3 (10), 2000. – С. 306-310.

2. Журавльов В. В. Теоретичні основи розробки методики морально-психологічного забезпечення підготовки та несення військовослужбовцями служби у прикордонних нарядах // Психологія. Збірник наукових праць. -К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, Випуск 11, 2000. – С. 431-435.

3. Потапчук Є. М., Журавльов В. В. Особливості морально-психологічного забезпечення несення служби військовослужбовцями прикордонниками // Психологія. Збірник наукових праць. -К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, Випуск 12, 2001. – С. 407-411.

4. Журавльов В. В. Психологічна підготовка як умова забезпечення несення служби у прикордонних нарядах // Збірник наукових праць №16 Частина ІІ. – Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2001. – С. 121-125.

5. Журавльов В. В. Форми та методи морально-психологічного забезпечення несення служби у прикордонних нарядах // Збірник наукових праць №17. Частина ІІ.Спеціальний випуск / Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції "Морально-психологічне забезпечення службової та навчально-виховної діяльності". – Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2001. – С. 66-71.

6. Потапчук Є. М., Журавльов В. В. Експериментальне дослідження ефективності методики морально-психологічного забезпечення несення служби військовослужбовцями у прикордонних нарядах // Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 12. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С. 93-95.

7. Журавльов В. В. Психолого-педагогічні особливості в навчанні слухачів у вищих навчальних закладах // Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції "Проблеми сучасної інженерної технології" . – Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2000. – С. 78-80.