Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Каліна Катерина Євгеніїївна. Моральне виховання студентської молоді на Слобожанщині (кінець ХІХ - початок ХХ століття) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Каліна К.Є. Моральне виховання студентської молоді на Слобожанщині (кінець ХІХ – початок ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2008.

На підставі аналізу науково-педагогічної літератури, нормативних документів, вивчення теоретичних праць уперше системно проаналізовано й узагальнено питання морального виховання студентської молоді на Слобожанщині в історичному аспекті.

На основі аналізу науково-педагогічної, історичної літератури та архівних документів встановлено й обґрунтовано етапи становлення та розвитку питань морального виховання студентської молоді: кінець 70-х – перша половина 80-х рр. ХІХ ст. – етап прогресивного розвитку питань морального виховання студентів; друга половина 80-х – перша половина 90-х рр. ХIХ ст. – етап жорстокого контролю з боку держави за здійсненням питань морального виховання студентів; друга половина 90-х рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст. – етап вдосконалення питань морального виховання студентства.

Узагальнено досвід морального виховання молоді: проаналізовано вплив науково-дослідної роботи студентів на формування правильних моральних переконань, принципів та ідеалів; схарактеризовано моральні вимоги до викладачів вищих навчальних закладів та проаналізовано їх вплив на формування особистості з високими моральними якостями. Також накреслено перспективи творчого використання досвіду морального виховання в сучасних умовах вищої школи.

До наукового обігу введено маловідомі архівні документи, офіційні матеріали, пов’язані з досліджуваною проблемою.

Публікації автора:

І. Статті в наукових фахових виданнях:

1. Каліна К.Є. Актуальні проблеми морального виховання студентів вищих навчальних закладів України / К.Є.Каліна // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. Праць /Харк. нац. пед. у-т імені Г.С.Сковороди. – Х., 2006. – Вип.16.- С.57 – 62.

2. Каліна К.Є. Витоки ідеї морального виховання у вченнях філософів стародавньої Греції / К.Є.Каліна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / Харк. держ. акад. дизайну та мистецтв. – Х., 2006. - №11. – С.49 – 52.

3. Каліна К.Є. Особливості морального виховання студентів ВНЗ України / К.Є.Каліна // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. Праць / Слов’ян. держ. пед. у-т. - Слов’янськ, 2005. – Вип. XXVIII. - С.44 – 49.

4. Каліна К.Є. Першоджерело моральних цінностей студентської молоді / К.Є.Каліна // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. праць / Харк. нац. пед. у-т імені Г.С.Сковороди. – Х., 2005. – Вип.15. – С.160 – 163.

5. Каліна К.Є. Проблема морально-духовного розвитку майбутнього викладача вищої школи / К.Є.Каліна // Проблеми формування ціннісних орієнтирів професійної діяльності: зб. наук. праць. – Харків: Стиль-Іздат, 2005. – С.82 – 92.

6. Каліна К.Є. Становлення та розвиток ідей морального виховання молоді на Слобожанщині (кінець XVII – початок XVIII ст.) / К.Є.Каліна // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць. / Запоріз. обл. і-т післядипломної пед. освіти. - Запоріжжя, 2006. – Вип.40. - С.182 – 186.

ІІ. Матеріали конференцій:

7. Каліна К.Є. Внесок вітчизняних педагогів у розробку проблеми моральних цінностей студентської молоді (історичний момент): матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. [«Науковий потенціал України»] (Київ, 1-5 березня 2005р.) / М-во освіти і науки України – Київ, 2005. – С.26 – 27.

8. Каліна К.Є. Проблеми морального виховання студентів у ВНЗ України: Materials of International scientifical-practical conference [“The Science: Theory and Practice”] (Dnepropetrovsk, July, 20th – August, 5th,2005). – Publishing House “Education and Science”, Prague; “Nauka i osvita”, Dnepropetrovsk; “Rusnauchkniga” Belgorod, 2005. – С.50 – 51.

9. Каліна К.Є. Формування моральності в студентському середовищі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Наука та інновації-2005»] (Дніпропетровськ, 17-31 жовтня 2005р.) – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С.60–62.

10. Каліна К.Є. Сучасні проблеми морального виховання студентської молоді: матеріали ІІІ наук.-практ. конф. молодих учених [«Методологія сучасних наукових досліджень»] (Харків, 1-20 травня 2006р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків.: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди, 2006. – С.33-34.