Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Мокляк Анджей Володимирович. Туристичні ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (в контексті українсько-польських туристичних звўязків). : Дис... канд. наук: 11.00.02 - 2004.Анотація до роботи:

Мокляк А.В. Туристичні ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (в контексті українсько-польських туристичних звязків). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

У дисертації проаналізовано чинники, що мають вирішальний вплив на туристичну привабливість України. Представлено головні туристичні ресурси і обгрунтовано ступінь їх використання для потреб віноземного туризму. Показано, що обсяг туристичного потоку залежить не тільки від рангу цінностей та рівня розвитку туристичної інфраструктури, але й від стану природного середовища, доброзичливості мешканців, кваліфікації туристичних кадрів, рівня безпеки, загального іміджу держави і т.ін. Величезне значення має також величина фондів, призначених на формування туристичних продуктів, рекламу і маркетинг у широкому розумінні. Спираючись на аналіз різних чинників, що впливають на формування туристичних функцій, з метою ефективного використання туристичних ресурсів та регіонального планування, виконано туристичну регіоналізацію України. Запропоновано також класифікацію туристичної привабливості територій і місцевостей для потреб іноземного туризму. На підставі результатів анкетних досліджень (які дозволили окреслити сильні та слабкі сторони українського сектору туризму) сформульовано концепцію розвитку та стратегію вдосконалення туристичного продукту. Враховуючи напрямки розвитку сучасного туризму приедставлено стратегію розвитку іноземного туризму.

  1. На початку XXI ст. Україна ще не відіграє значної ролі в міжнародному туристичному русі, однак докладаються зусилля, спрямовані на зміну такого стану речей. На початку 90-х років ХХ ст. з отриманням незалежності Україна отримала реальні економічні механізми для виходу на міжнародний туристичний ринок. Туризм як галузь економіки, яку не вдалося однозначно окреслити, не увійшов до грона привілейованих груп ринкової економіки, що народжується.

  2. Туризм в Україні є галуззю, яка однією ногою ще стоїть у минулому і вимагає дуже швидкого системного розв’язання. Серед урядовців продовжує діяти ментальність “важких грошей”, які раніше заробляли на металургії, машинобудуванні та ін. Виявилось, що важко на протязі десятиліття створити по-сучасному керований продукт сучасної системної галузі господарства.

  3. Сектор ринку приватного туристичного продукту не чекав на зміни. Маючи на увазі свій інтерес, приватний туристичний сектор розвиває державний продукт, використовуючи багатство туристичних ресурсів. Щораз гостріше та наполегливіше цей сектор домагається партнерства з боку держави.

  4. Перед Україною стоїть багато завдань у справі розвитку туризму. Важко говорити про значний розвиток іноземного туризму, доки держава не впорається з проблемами безпеки, побудовою автострад і доведенням до європейського стандарту якості роботи української залізниці. Вартість та якість продукту залежить від стану системи координації та управління. Нестача know-how, відповідної інфраструктури та освічених кадрів призводить до того, що стан українських туристичних пропозицій малоконкурентний на світових ринках.

  5. При наявності відібраного списку потенціалу цінностей суть розв’язання проблем українського туризму полягає в точному окресленні трендів ринкових пропозицій. На щастя, на ринку весь час відбувається еволюція і весь час з’являються нові моди і потреби. Такі ніші слід окреслити за допомогою експертів і належним чином використовувати. У своїх міграціях світ не може обминати 50-мільйонну країну. Україна має переваги, яких не мають інші країни, а туризм є сприятливим грунтом для інновацій.

Публікації автора:

1. Мокляк А.В. Типізація та географія памяток архітектури та будівництва України для потреб міжнародного вїзного туризму // Географія і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 5. – С.175-184.

2. Мокляк А.В. Класифікація туристичної привабливості територій і місцевостей в Україні для потреб іноземного (вїзного) туризму // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. - К., 2002. - Вип. 53. – С.282-288.

3. Moklak A. Regiony turystyczne Ukrainy // Biuletyn Ukrainoznawczy. Poudniowo-Wschodni instytut Naukowy w Przemylu. - Przemyl, 2002. - S.126-133.