Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Променева діагностика та променева терапія


Старенький Віктор Петрович . Модифікація променевої терапії недрібноклітинного раку легені. : Дис... д-ра наук: 14.01.23 - 2009.Анотація до роботи:

Старенький В.П. МОДИФІКАЦІЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ
НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІ
. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. Харків, 2008.

Дисертація присвячена актуальній науковій задачі – підвищенню ефективності променевої терапії недрібноклітинного раку легені (НДРЛ).

Робота грунтується на клініко-рентгенологічних СКТ й ендоскопічних обстеженнях 548 хворих, які отримали різні варіанти променевої і хіміопроменевої терапії з таксотером, етопозидом та цисплатином.

Високі результати лікування НДРЛ відзначали при поєднанні прискореного режиму опромінювання з хіміомодифікацією, коли позитивний ефект досягав 77,6–82,1 % і був вищим при всіх стадіях порівняно з аналогічними показниками при традиційному лікуванні, зокрема й з хіміомодифікацією.

Віддалені результати в цих же групах за всіма показниками перевищували відповідні параметри, отримані при традиційному лікуванні і прискореному опромінюванні без хіміомодифікації (тривалість життя,
одно-, двух-, трьохрічна виживаємість).

Лімітуючим чинником при реалізації методик з прискореним режимом опромінювання стали променеві реакції 3 ступеня важкості: езофагіти, пневмоніти, а при поєднанні з хіміомодифікацією – додатково нудота й блювання, нейтропенія, тромбоцитопенія, нефропатія та мукозит.

Вивченням обміну основного компонента апоптозного сигналінгу метаболіту сфінголіпідів – цераміду встановлено, що радіохіміомодифікація супроводжується значним підсиленням продукції та збільшенням вмісту ЦМ як у сироватці крові хворих, так і в тканинах пухлини, яке, за даними ультраструктурного аналізу, корелювало з посиленням апоптозу у пухлинних клітинах.

За прогресування онкопроцесу спостерігається збільшення рівнів РЕА, НСЕ, бомбезину і зниження – субстанції Р більше, як на 30 %, на 1–1,5 місяця раніше клініко-інструментального підтвердження.

1. У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і нове рішення проблеми підвищення ефективності променевої терапії недрібноклітинного раку на основі поєднання прискореного режиму опромінювання і хіміомодифікації. Клінічно й експериментально вивчено механізми індукції апоптозу при різних варіантах ПТ з хіміомодифікацією. Визначено, що найважливішим фактором у подоланні радіорезистентності НДРЛ є потенціююча дія таксотеру, етопозиду й цисплатину, яка реалізується через різні шляхи посилення церамід-залежного апоптозного сигналінгу в клітинах РЛ.

2. Додаткова до променевого лікування хіміомодифікація таксотером дозволила збільшити (р<0,05) частоту регресії первинного вогнища з (14,1 ± 3,6) % (1 група) до (27,5 ± 5,0) % (2 группа), середню тривалість життя з 12,3 ± 0,4 до (14,5 ± 0,5) місяців, однорічну виживаємість з 43,4 ± 5,1 до (65,3 ± 5,3) %.

3. Прискорення опромінювання без хіміомодифікації при лікуванні НДРЛ привело до підвищення (р<0,05) об’єктивного ефекту ((71,6 ± 4,8) %), подовження часу до початку чергового прогресування ((12,5 ± 0,4) місяців) відносно результатів при традиційному лікування ((44,5 ± 5,2) %; (8,5 ± 0,2) місяців відповідно) і традиційному опромінюванні з хіміомодифікацією таксотером ((51,2 ± 5,6) %, (9,5 ± 0,3) місяців відповідно), а також збільшення (р<0,05) тривалості життя ((15,0 ± 0,4) місяців) та однорічної виживаємості ((68,2 ± 5,0) %) відносно тільки результатів традиційного лікування ((12,3 ± 0,4) місяців).

4. Методика поєднання прискореного режиму опромінювання з хіміомодифікацією таксотером (3, 5 групи), етопозидом (6 група) і цисплатином (7 група) при лікуванні хворих на НДРЛ дала можливість отримати найбільш виражений (р<0,05) об’єктивний ефект (80,2 ± 4,4; 82,1 ± 4,2; 77,6 ± 5,5; і (78,5 ± 5,1) % відповідно), а також вищі (р<0,05) найближчі і віддалені результати: тривалість життя (20,6 ± 0,6; 25,0 ± 0,8; 22,2 ± 1,0; (23,3 ± 0,6) місяців відповідно), тривалість безрецидивного періоду (14,0 ± 0,6; 15,5 ± 0,5; 14,9 ± 0,7; (16,1 ± 0,2) місяців відповідно) одно- і дворічну виживаємість відносно аналогічних показників при традиційному лікуванні з хіміомодифікацією та прикореному опромінюванні в самостійному вигляді.

5. Поєднання прискореного опромінювання з таксотером, етопозидом і цисплатином дало можливість збільшити (р<0,001) частість позитивного ефекту в хворих із морфологічним варіантом пухлини аденокарцинома порівняно з традиційним лікуванням і традиційним опромінюванням (зниження ВР склало 2,5 95 % ВІ 1,8-3,6) з хіміомодифікацією й прискореним опромінюванням в самостійному вигляді (р<0,05).

6. Незалежно від протоколу лікування вищі безпосередні і віддалені результати отримано при IIb і ІІІа стадії НДРЛ порівняно з ІІІb стадією. В той же час поєднання прискореного опромінювання і хіміомодифікації таксотером у 3 і 5 групах дозволило підвищити (р<0,05) віддалені результати у пацієнтів з прогностично несприятливою IIIb стадією. Тільки в цих групах частина хворих із IIIb стадією пережили трьохрічний термін спостереження ((11,1 ± 6,0) % – у 3 групі і (10,0 ± 5,5) % – у 5 групі).

7. Проведення хіміомодифікації променевої терапії НДРЛ на відміну від традиційного лікування супроводжується збільшенням як частості, так і інтенсивності променевих реакцій загального, гематологічного і місцевого характеру. Основними лімітуючими чинниками при реалізації методик з прискореним режимом опромінювання є променеві реакції 3 ст. важкості: нудота, блювання, езофагіти, пневмоніти, а при поєднанні з хіміомодифікацією – додатково нейтропенія (максимальна частота – при хіміомодифікації цисплатином) і мукозити (найбільша частота тільки при хіміомодифікацій таксотером), як відображення фармакологічних особливостей конкретного хіміопрепарату. Проведення активної супровідної терапії з АО-корекцією вірогідно знизило частість променевих пульмонітів 3 ст. у 2 групі ((27,5 ± 5,0) %), 4 групі ((27,3 ± 4,7) %), 5 групі ((36,9 ± 5,3) %) відносно аналогічного показника при поєднанні прискореного опромінювання і таксотера ((48,1 ± 5,6) %).

8. Радіомодифікація хіміопрепаратами (таксотер, етопозид, цисплатин) має виражену радіосенсибілізувальну дію і сприяє індукції церамідного шляху апоптозу в пухлині хворих на НДРЛ.

9. На підставі клінічних даних і експериментальних випробовувань різни ефекти таксотеру, цисплатину та етопозиду свідчать про різні механізми дії радіомодифікації на індукцію церамідного шляху апоптозу, а саме при дії таксотеру й етопозиду накопичення ЦМ відбувається в результаті синтезу de novo, а при дії цисплатину – шляхом гідролізу СФМ.

10. Комплекс онкомаркерів РЕА, НСЕ, бомбезину і субстанції Р підвищує інформативність кожного тесту окремо й визначення їх рівня може бути рекомендовано як додаткове лабораторне дослідження для оцінки ефективності променевої та хіміопроменевої терапії РЛ і подальшого моніторингу з метою раннього запобігання рецидивування.

Публікації автора:

 1. Можливості антиоксидантної корекції порушень перекисного окислення ліпідів у хворих на рак легень під час проведення променевої терапії [Текст] / В.П. Старенький, Л.П. Абрамова, Г.І. Ткаченко, Л.І. Сімонова, М.П. Дикий, Є.П. Медведєва, Н.А. Шляхов // Український радіологічний журнал. – 1999. – Т. 7, № 1. – С. 85-86. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу, аналіз отриманих результатів, оформлення статті).

 2. Радіосенсибілізуюча дія таксолу на карциному Герена in vivo [Текст]/ В.А. Барабой, В.А. Зінченко, І.О. Коленова, В.П. Старенький // Український радіологічний журнал. – 1999. – Т. 7, № 4. – С. 396-398. (Дисертантом вивчено вплив таксолу на карциному Герена in vivo, планування проведення дослідження, статистична обробка матеріалу, аналіз отриманих результатів, оформлення статті).

 3. Сухіна, О.М. Безпосередні результати використання субтерапевтичних доз таксотеру при променевій терапії недрібноклітинного раку легень [Текст] / О.М. Сухіна, В.П. Старенький // Український радіологічний журнал. – 2000. – Т. 8, № 4. – С. 440-441. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу, аналіз отриманих результатів, оформлення статті).

 4. Старенький, В.П. Променеві реакції та ускладнення при опромінюванні недрібноклітинного раку легені в режимі прискореного фракціонування [Текст] / В.П. Старенький, В.А. Мороз, Л.Я. Васильєв // Український радіологічний журнал. – 2002. – Т. 11, №3. – С.297-299. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу).

 5. Гормональний гомеостаз і експресія деяких маркерів у хворих на рак легені в процесі променевого лікування [Текст] / В.П. Старенький, М.А. Ішханова, Л.В.Забобоніна, І.Б. Шустов // Український радіологічний журнал. – 2003. – Т. 11, №2. – С. 222-224. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу, вивченння гормонального гомеостазу і експресії деяких маркерів у хворих на рак легені в процесі променевого лікування).

 6. Прооксидантно-антиоксидантный баланс крыс при карциноме Герена и лучевой терапии с субтерапевтическими дозами доцетаксела [Текст] / В.П. Старенький, Ю.В. Никитченко, В.Н. Дзюба, Я.Э. Викман // Експерим. і клініч. медицина. – 2003. – №2. – С.90-94. (Дисертантом проведено відбір та аналіз даних).

 7. Оцінка експресії пухлинних маркерів для моніторингу ефективності променевої терапії онкологічних захворювань [Текст] / В.П. Старенький, Н.А. Мітряєва, М.А. Ішханова, Т.С. Бакай, А.В. Гребенік // Український радіологічний журнал. – 2004. – Т. 12, №1. – С. 31-35. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу, аналіз отриманих результатів, оформлення статті).

 8. Хемомодифікація радіотерапії недрібноклітинного раку легені [Текст] / В.П. Старенький, О.М. Тарасова, О.М.Сухіна, Н.А. Мітряєва // Український радіологічний журнал. – 2005. – № 2. – С. 157-161. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу, розробка способу радіохемомодифікації недрібноклітинного раку легені).

 9. Мясоедов, В.В. Синдром пероксидации у больных раком легкого при проведении лучевой терапии [Текст] / В.В. Мясоедов, В.П. Старенький, М.К. Адейшвили-Сыромятникова // Експерим. і клініч. медицина. – 2005. – №2. – С.117-119. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу, аналіз отриманих даних.)

 10. Можливості хемопроменевого недрібноклітинного раку легені [Текст] / О.М. Тарасова, В.П. Старенький, Р.М. Спузяк, Г.С. Єфимова // Український радіологічний журнал. – 2005. – № 2. – С. 190-194. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу, аналіз отриманих результатів, оформлення статті).

 11. Мясоедов, В.В. Динамика процессов липопероксидации и активность антиоксидантних ферментов у онкологических больных в ходе проведения лучевой терапии [Текст] / В.В. Мясоедов, В.П. Старенький, М.К. Адейшвили-Сыромятникова // Проблеми медичної науки та освіти. – 2005. – № 2. – С.15-17. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу, аналіз отриманих результатів, оформлення статті).

 12. Вплив променевої терапії на стан прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в онкологічних хворих [Текст] / В.П. Старенький, Л.П. Абрамова, Л.І. Сімонова, С.М. Пушкар // Українсь-кий радіологічний журнал. – 2005. – Т. 13, № 3. – С. 398-401. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу, аналіз отриманих результатів, оформлення статті).

 13. Особливості променевої терапії периферичного раку легені при прискореному режимі фракціонування [Текст] / В.П. Старенький, О.М. Сухіна, І.Б. Шустов, Л.В. Забобоніна // Український радіологічний журнал. – 2005. – Т. 13, № 3. – С. 1-3. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу, аналіз отриманих результатів, оформлення статті).

 14. Порівняльна оцінка хеморадіомодифікації вепезидом, цисплатином і таксотером при лікуванні недрібноклітинного раку легені [Текст] / В.П. Старенький, Н.А. Мітряєва, О.М. Сухіна, О.М. Тарасова, Т.С. Бакай, І.Б. Шустов, Л.В. Забобоніна // Український радіологічний журнал. – 2007. – Т. 15, № 2. – С. 193-196. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу, аналіз отриманих результатів, оформлення статті).

 15. Вплив іонізувального випромінення та етопозиду на церамідний шлях активації апоптозу в пухлині Герена [Текст] / Н.А. Мітряєва, Н.О. Ба-бенко, Т.С. Бакай, В.П. Старенький, Н.Є. Узленкова, С.М. Пушкар // Український радіологічний журнал. – 2007. – Т. 15, № 3. – С. 339-343. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, статистична обробка матеріалу, аналіз отриманих результатів, оформлення статті).

 16. Старенький, В.П. Взаимоотношение “опухоль и иммунная система” у больных немелкоклеточным раком легкого lll стадии в процессе лучевого и химиолучевого лечения [Текст] / В.П. Старенький // Медицина сьогодні і завтра. – 2007. – №3. – С.133-138. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, статистична обробка матеріалу, аналіз отриманих результатів, оформлення статті.)

 17. Старенький, В.П. Иммунологический гомеостаз у больных немелкоклеточным раком легкого ІІІ стадии при лучевом и химиолучевой лечении [Текст] / В.П. Старенький // Експерим. і клініч. медицина. – 2007. – № 3. – С. 140-143. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу).

 18. Старенький, В.П. Клінічна оцінка способів хіміомодифікації при променевому лікуванні недрібноклітинного раку легені [Текст] / В.П. Старенький // Експерим. і клініч. медицина. – 2007. – №4. – С. 133-136. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу).

 19. Прооксидантно-антиоксидантный баланс и содержание микро-элементов в сыворотке крови больных немелкоклеточным раком легкого в ходе проведения лучевой терапии [Текст] / В.П. Старенький, Л.П. Абрамова, М.К. Адейшвили-Сыромятникова, Л.Г. Диголь, В.В. Мясоедов // Експерим. і клініч. медицина. – 2008. – №1. – С. 39-42. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу).

 20. Пат. 39613А UA, МПК А61N5/00 Спосіб лікування раку легень [Текст] / В.П. Старенький (UA): заявник і патентовласник Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України (UA). – № 2000116276; заявл. 07.11.00; опубл. 15.06.01, Бюл. № 5 . – 3 с.

 21. Пат. 66210А UA, МПК А61N5/10, G01N33/48 Спосіб диференціальної діагностики променевих ушкоджень легені та рецидивів у хворих на рак легені після комплексного променевого лікування [Текст] / В.П. Старенький, Н.А. Мітряєва, М.А. Ішханова (UA): заявник і патентовласник Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України (UA). – № 2003087705; заявл. 14.08.03; опубл. 15.04.04, Бюл. № 4. – 3 с. (Дисертантом здійснена розробка способу диференціальної діагностики променевих ушкоджень легені та рецидивів у хворих на рак легені після комплексного променевого лікування, планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу).

 22. Пат. 5748 UA, МПК А61N5/10 Спосіб моніторингу ефективності радіохемотерапії раку легені [Текст] / В.П. Старенький, Н.А. Мітряєва, М.А. Ішханова, В.М. Горбенко, В.І. Гончаров (UA): заявник і патентовласник Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України (UA). – № 20040806770; заявл. 12.08.04; опубл. 15.03.05, Бюл. № 3.– 3 с. (Дисертантом здійснена розробка способу моніторингу ефективності радіохемотерапії раку легені, планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу).

 1. Пат. 15517 UA, МПК А61N5/10 Спосіб моніторингу ефективності радіохемотерапії раку легені [Текст] / В.П. Старенький, Н.А. Мітряєва (UA): заявник і патентовласник Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України (UA). – № u 200510994; заявл. 21.11.05; опубл. 17.07.06, Бюл. № 7. – 4 с. (Дисертантом здійснена розробка способу моніторингу ефективності радіохемотерапії раку легені, планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу).

 2. Пат. 21270 UA, МПК А61N5/10 Спосіб моніторингу ефективності радіохіміотерапії раку легень [Текст] / Н.А. Мітряєва, Т.С. Бакай, В.П. Старенький, (UA): заявник і патентовласник Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України (UA). – № u 200608429; заявл. 27.07.06; опубл. 15.03.07, Бюл. № 3. – 2 с. (Дисертантом здійснена розробка способу моніторингу ефективності радіохіміотерапії раку легень, планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу).

 3. Пат. 31775 UA, МПК А61N5/10 Спосіб комплексного лікування недрібноклітинного раку легені [Текст] / В.П. Старенький, Н.А. Мітряєва, О.М .Тарасова, Т.С. Бакай, (UA): заявник і патентовласник Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України (UA). – № u 2007 12765; заявл. 19.11.07; опубл. 25.04.08, Бюл. № 8. – 4 с. (Дисертантом здійснена розробка способу моніторингу ефективності радіохіміотерапії раку легень, планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу).

 4. Влияние субтерапевтических доз доцетаксела (таксотера) на эффективность радиотерапии и прооксидантно-антиоксидантный баланс у крыс с карциномой Герена [Текст] / В.П. Старенький, Л.Я. Васильєв, Ю.В. Никитченко, Н.Е. Узленкова, В.Н. Дзюба, Е.П. Медведєва, Н.П. Ди-кий // Радиационная биология. Радиоэкология. – М, 2003. – Т.43, №4. – С.443-449. (Дисертантом здійснено планування дослідження, статистична обробка матеріалу, аналіз отриманих результатів, оформлення статті).

 5. Starenkiy, V.P. Changes in diene conjugates and malondialdehgide content in blood of III stage pulmonary carcinoma patients undergoing radioterapy from linear accelerator and gamma-therapy unit [Text] / V.P. Starenkiy, Y.V. Nikitchenko // J. Medical Scool Kharkov State University. – 1999. – Vol. 5, № 1. – Р. 55-57. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, відбір хворих досліджуваних груп, аналіз кліничного матеріалу).

 6. Starenkiy, V.P. Rheabilitation results of patients with accident radiation injuries [Text] / V.P. Starenkiy, V.А. Моroz // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2000. – Вип. 494. – С.45-49. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, відбір хворих досліджуваних груп, аналіз кліничного матеріалу.)

 7. Променеві ускладненя при опромінюванні прискореним фракціонуванням з приводу раку легень в умовах комплексної антиоксидантної терапії [Текст] / В.А. Мороз, О.М. Сухіна, Л.Я. Васильєв, В.П. Старенький, В.І. Гончаров // Збірник наук. праць КМАПО ім. П.Л. Щу-пика: тези доп., Чернігів, 13-15червня 2002 р., – Чернігів, 2002. – С.208-215. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу, аналіз отриманих результатів, аналіз променевих ускладнень при опромінюванні прискореним фракціонуванням з приводу раку легень).

 8. Старенький, В.П. Применение различных режимов фракционирования дозы облучения и прогнозирование лучевых реакций в практической онкорадиологии на основе различных математических моделей [Текст] / В.П. Старенький, А.В. Свинаренко, Л.Я. Васильєв // Збірник наук. праць КМАПО ім. П.Л. Щупика: тези доп., Чернігів, 13-15червня 2002 р., – Чернігів, 2002.– С.191-199. (Дисертантом здійснено відбір літератури, аналіз даних літератури, обгрунтування застосування різних режимів фракціонування дози опромінювання).

 9. Starenkiy, V.P. Clerance of Antipyrine in Saliva of Lung Cancer Patients Under Irradiation Therapy [Text] / V.P. Starenkiy, Andriy Sukhodub // Biophisics and Drug Metabolism: 13-th inern. Conf. on Cytochromes P450 Biochemistry, Prague Czech Republic, 29June-3Jule, 2003. - Prague Czech Republic, 2003. – P.313-318. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу).

 10. Оценка степени лучевых реакций легочной ткани при облучении рака легкого с ускоренным фракционированием [Текст] / В.П. Старенький, В.А. Мороз, Л.Я. Васильєв, В.В. Бойко // матеріали 3 съезда онкологов и радиологов СНГ, Минск, 25-28 мая 2004 г. – Минск, 2004. – С. 350-351. (Дисертантом здійснено планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу).

 11. Модифікація променевої терапії метастазів головного мозку при недрібноклітинному раку легені [Текст] / В.П. Старенький, О.М. Сухіна, О.М. Тарасова, Л.В. Забобоніна // Матеріали наук.-практ. конференції УТТРО, Одеса, жовтень 2006 р. – Одеса, 2006. – С. 351-354. (Дисертантом здійснено розробка способів модифікації променевого лікування метастазів головного мозку при недрібноклітинному раку легені, планування проведення дослідження, курація хворих, статистична обробка матеріалу).

 12. Starenkiy, V. Brain metastases from lung carcinima treatment [Text] / V. Starenkiy // Perspective in Central Nervous System Malignancies lV, Berlin, Germany, 28-29 March 2008. – Berlin, Germany, 2008. – P. 0024.

 13. Хеморадіомодифікація неоперабельного раку легені [Текст] : метод. рекомендаціїї / М-во охорони здоров’я України, Академія мед. наук ; [авт. М.І. Пилипенко, В.П. Старенький]. – Х., 2005. – 20 с. (Дисертантом здійснено відбір та аналіз даних).

 14. Радіомодифікація недрібноклітинного раку легені таксотером, етопозидом і цисплатином [Текст] : метод. рекомендаціїї / М-во охорони здоров’я України, Академія мед. наук ; [авт. В.П. Старенький]. – Х., 2008. – 20 с. (Дисертантом здійснено відбір та аналіз даних).

 15. Сучасний спосіб моніторингу та корекції порушень імунної системи з урахування змін добових ритмів у онкологічних хворих при проведенні променевої терапії [Текст] : інформ. лист / О.М. Сухіна, Н.Е. Прохач, П.П. Сорочан, В.П. Старенький ; ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2006.

 16. Хеморадіомодифікація недрібноклітинного раку легені вепезидом, циспластином, таксотером [Текст] : інформ. лист / В.П. Старенький, Н.А. Мітряєва, В.І. Старикова, О.М. Тарасова, Т.С. Бакай ; ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2007.