Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології


Мазуренко Олег Антонович. Моделювання систем масового обслуговування при двійковому зображенні потоків : Дис... канд. наук: 05.13.06 - 2002.Анотація до роботи:

Мазуренко О.А. "Моделювання систем масового обслуговування при двійковому зображенні потоків".- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології. - Одеський національний політехнічний університет, Одеса, 2002.

Дисертація присвячена питанням дослідження, розробки та реалізації методів та алгоритмів для підвищення ефективності дослідження моделей систем масового обслуговування, в тому числі комп'ютерних систем і мереж, з використанням двійкового зображення дискретів часу.

Запропоновано новий спосіб імітації потоків заявок та часу обслуговування в двійковому зображенні.

Розроблені нові алгоритми моделювання систем масового обслуговування з використанням алгебри логіки. Створена модель двійкового зображення параметрів систем масового обслуговування.

Реалізовано програмно-технічний комплекс для імітаційного моделювання складних систем, який дозволяє ефективно вирішувати задачі їх проектування.

В дисертаційній роботі вирішена нова науково-технічна задача з використання сучасних інформаційних технологій для моделювання СМО при дослідженнях закономірностей їх функціювання.

1. Аналіз та класифікація існуючих методів та засобів імітаційного моделювання систем масового обслуговування показали, що існують ефективні шляхи їх удосконалення.

2. Новий спосіб зображення імітації потоків заявок та часу обслуговування у вигляді двійкових дискретів дозволяє удосконалювати моделюючі алгоритми СМО.

3. Модель та алгоритм двійкового зображення потоків адекватно відзеркалює реальні умови функціювання СМО.

4. Нові алгоритми моделювання СМО різної конфігурації дозволяють скоротити час моделювання, що робить можливим використання їх для оцінки роботи СМО в нестаціонарних режимах.

5. Програмно-технічний комплекс для імітаційного моделювання СМО та методика його використання дають можливість ефективно вирішувати задачі проектування складних систем.

6. Варіації дискрету дозволяють досягти необхідної адекватності моделювання d < 5%.

7. Розроблені засоби моделювання потоків, алгоритми та ПТК, який використано для дослідження функціювання складних технічних систем (мережі телеметрії, мережі банківської системи).

Публікації автора:

1. Мазуренко О.А. Моделирование системы массового обслуживания с отказами применительно к обработке потоков данных финансовых транзакций. // Труды Одесского политехнического университета.- Одесса. 2000. - Вып. 2 (11). - С.128-130.

2. Мазуренко О.А., Мартынов И.В. Исследование систем массового обслуживания при дискретном способе представления времени. // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы. - Херсон. 2001. №1 (8), - С. 59-62.

3. Мазуренко О.А. Перспективные модели систем массового обслуживания с дискретным представлением времени.// Інтегровані технології та енергозбереження. - Харків, 2001. №4, -С. 59-62.

4. Мартынов И.В., Мазуренко О.А. Моделирование и использование вопросов теории массового обслуживания в человеческой деятельности. // Сборник статей научно-практической конференции молодых ученых ОПУ. - Одесса.,1994. - С. 51-52.

5. Мазуренко О.А. О перспективах и целесообразности использования методов теории массового обслуживания применительно к атомной электрической станции как сложной системе. // Вестник украинского ядерного общества. - Одесса, 1996. № 2 (15-16). - С. 37.

6. A. Mazurenko, O. Mazurenko. Prognozowanie niezavodnosci systemu ernergetycznego na podstawie charakterystyk blokow. // Zeszyty naukowe Gospodarka remontowa energetyki Y konferencja GRE’96. Number 218. - Bielsko-Biala, 1996. -S. 206-207.

7. Мазуренко О.А. Практические приложения применения моделирования систем массового обслуживания. // Матеріали міжнародної конференції з управління Автоматика 2001. - Одеса. 2001. Том 1. 10-14 вересня 2001 р. - С. 80-81.