Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне моделювання та обчислювальні методи


Колесник Ірина Сергіївна. Моделювання процесів розподілу ресурсів у децентралізованих системах : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця, 2006.Анотація до роботи:

Колесник І.С. Моделювання процесів розподілу ресурсів у децентралізованих системах . – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця, 2006.

У дисертаційній роботі розглянуто задачі оптимізації розподілу ресурсів у децентралізованих виробничих системах при довільних виробничих функціях (ВФ) елементів. Обґрунтовано необхідність розгляду виробничих елементів з невипуклими ВФ. Розроблена орієнтована на задачі оптимізації класифікація виробничих функцій і виробничих систем. Досліджено розриви функцій оптимального розподілення. Запропоновано оптимізацію розподілу на базі оптимального агрегування ВФ елементів. Виконано узагальнення варіаційної задачі Марковіца-Белмана про максимізацію виробництва за певний плановий період для випадку довільних функцій розвитку виробництва. Досліджено оптимальні стратегії розвитку децентралізованих виробничих систем при використанні зовнішніх ресурсів. Поставлено і розв’язано задачі оптимізації розподілу ресурсів при нечітких обмеженнях і невизначеності ВФ елементів. Робота повністю виконана в середовищі математичного пакету. Матеріали роботи увійшли в навчальні посібники – електронні книги.

Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи наступні:

1. Вперше запропоновано узагальнення задачі оптимального розподілу обмеженого ресурсу, де, на відміну від існуючих постановок задачі, введені вектор-функція оптимального розподілу ресурсу та оптимальна виробнича функція системи, що зменшує загальний обсяг обчислень.

2. Вперше розроблено і досліджено математичну модель оптимізації розподілу ресурсу на базі оптимального агрегування виробничих функцій елементів, що, на відміну від існуючих, дозволяє замінити багатовимірну задачу оптимізації послідовністю одновимірних задач, що забезпечує працездатність при довільних виробничих функціях.

3. Вперше розроблено метод розв’язання варіаційної задачі оптимізації розподілу ресурсу в децентралізованих системах, елементи яких мають довільні моделі виробничих функцій, де, на відміну від існуючих методів, використовується наближення функції Гамільтона в просторі стратегій, що спрощує обчислення оптимального розв’язку.

4. Вдосконалено математичну модель процесу розподілу обмеженого ресурсу на базі нечіткої логіки, в якій, на відміну від інших, додатково введено нечітке обмеження на пропорцію розподілу ресурсу між елементами, що дозволяє зробити більш придатними для практичної реалізації оптимальні розподіли в системах, елементи яких мають довільні виробничі функції.

5. На основі запропонованих методів і моделей розроблено комплекс методичних, алгоритмічних та програмних засобів моделювання процесів оптимального розподілу ресурсів в децентралізованих виробничих системах:

- Розроблені на базі теоретичних результатів алгоритми і програми моделювання процесів розподілу ресурсів дозволяють підвищити ефективність мікропроцесорних систем керування децентралізованими системами.

- Розроблено алгоритми і програму для отримання функції оптимального розподілу ресурсу методом агрегування, що дозволяє обчислювати оптимальне управління для систем високої розмірності в реальному часі .

6. Проведено дослідження ефективності та достовірності розробленого методу оптимального агрегування на базі використання моделей виробничих функцій. Метод та відповідне програмне забезпечення є точними, помилки залежать тільки від кроку дискретизації обчислень, тобто, точність обчислень лімітується тільки точністю вхідних даних.

7. Створено електронні книги з моделювання та оптимізації - навчальні посібники для студентів спеціальності „Системи управління і автоматики”.

8. Практичні результати дисертаційних досліджень впроваджені у Вінницятеплокомуненерго для розробки вдосконалених регуляторів котельних систем та на фірмі „Радіо” для оптимізації процесу розвитку мережевої системи. Впровадження результатів підтверджено відповідними актами.