Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології


Кайдашев Роман Петрович. Моделювання і алгоритмічне забезпечення інформатизації організаційних систем у державних фінансових органах: Дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Херсонський держ. технічний ун-т. - Херсон, 2002. - 201арк. - Бібліогр.: арк. 153-164.Анотація до роботи:

Кайдашев Р.П. Моделювання і алгоритмічне забезпечення інформатизації організаційних систем у державних фінансових органах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології. – Херсонський державний технічний університет, Херсон, 2002.

Дисертація присвячена рішенню питань підвищення ефективності функціонування державних фінансових органів шляхом використання нових інформаційних технологій і автоматизації прийняття рішень.

Проведено декомпозицію казначейської системи, запропоновано шаблонно-стереотипне представлення структур у казначейській системі, для чого використовується клас шаблонів і метод побудови з їхньою допомогою базових структур казначейства. Здійснено моделювання процесу функціонування державного казначейства, виділено критичні зони, що виникають при русі інформаційних потоків. Розглянуто питання алгоритмічного й інформаційного забезпечення прийняття рішень в організаційних системах державних фінансових органів, зокрема розглянуті задачі прийняття рішень у казначейській системі в умовах визначеності, ризику і невизначеності. Формалізація нечітких понять і відносин професійної мови ЛПР забезпечується використанням лінгвістичного підходу до прийняття рішень у нечіткому середовищі. Виконано аналіз надійності структури підсистеми казначейства обласного рівня, проведене імітаційне моделювання процесів функціонування казначейства. Документально підтверджено практичне впровадження результатів.

1. Проведено аналіз існуючого рівня розвитку автоматизованих інформаційних технологій у державних фінансових органах. Сформульовано задачі розробки автоматизованих систем і особливості відповідних інформаційних технологій. Показано, що Державне казначейство України є типовим представником державних фінансових органів і на прикладі казначейської системи можуть бути досліджені проблеми інформатизації систем даного класу.

2. Показано, що автоматизована інформаційна система Державного казначейства України є багатофункціональною ієрархічною системою і може бути представлена у вигляді кінцевого числа підсистем більш низького рівня ієрархії. Дано характеристику організаційних структур у казначейській системі, проведена її декомпозиція і запропоновані моделі рівнів ієрархії: Головного управління Держказначейства України – обласного управління – районного відділення. Запропоновано схеми перетинів та набори елементів базових структур для декомпозиції казначейської системи.

3. Вперше запропоновано шаблонно-стереотипне представлення структур, що використане для створення структур систем із набору шаблонів. Запропоновано клас шаблонів та методів побудови з їхньою допомогою структур ієрархічних систем. Побудовано шаблонові моделі базових структур казначейства. Вперше введено клас шаблонів, що враховують часовий фактор і дозволяють формувати динамічні структури систем. Шаблонно-стереотипні представлення узагальнені на комбіновані багатокрокові процедури аналізу та планування процесів у казначейській системі.

4. Проведено моделювання процесу функціонування ДКУ. Виділено критичні зони, що виникають при русі фінансових потоків. Виконано аналіз надійності структури підсистеми казначейства обласного рівня.

5. Показано необхідність та можливість врахування невизначеностей при прийнятті рішень у казначейській системі. Вдосконалено механізми прийняття рішень у казначейській системі, у т.ч. в умовах ризику і невизначеності. Для удосконалення механізмів функціонування казначейської системи запропоновано використовувати лінгвістичний підхід до прийняття рішень.

6 Проведено імітаційне моделювання процесів функціонування казначейства на прикладі операційно-контрольного управління Держказначейства, визначено завантаженість працівників казначейства та пропускну здатність системи з розробленою структурою.

7. Розроблено АРМ казначея-плановика державного бюджету з видатків, підсистему реєстрації операцій та звітності, інтегровану інформаційну систему секторизації клієнтів відділу лімітів облдержказначейства та відповідні інформаційні технології. Зазначені розробки дозволяють вдосконалити технологічний процес обробки інформації в казначейській системі, формувати різноманітні звіти і є важливим інструментом проведення фінансово-економічного аналізу.

8. Виконано апробацію розроблених інформаційних технологій, математичних моделей, алгоритмів та програмних модулів. Результати дослідження впроваджені в Державному казначействі України, Міністерстві фінансів України, а також використовуються у навчальному процесі.

Публікації автора:

 1. Рогальський Ф.Б., Лавриненко Н.М., Кайдашев Р.П. Формування та ефективне використання консолідованого бюджету регіону. – Херсон.: ХДТУ, 2000. – 210 с.

В монографії автором виконано аналіз підходів до формування бюджетів у зарубіжних країнах, шляхів реформування бюджетної політики в Україні та можливості автоматизації даного класу задач.


 1. Кайдашев Р.П. Методика оценки и секторизации клиентов отдела лимитов Херсонского облгосказначейства // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1999. – №1(5). – С. 61-63.

 2. Кайдашев Р.П. Шаблонно-стереотипное представление процессов управления // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2000. – № 3(9). – С. 400-402.

 3. Кайдашев Р.П. Автоматизована казначейська платіжна система // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2001. – № 2. – С. 127-131.

 4. Рогальский Ф.Б., Кайдашев Р.П. Моделирование процесса функционирования госказначейства // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1999. – № 2(6). – С. 9-13.

В роботі автором запропонована модель процесу обслуговування клієнтів в ДКУ та схеми процесу обробки інформації.

 1. Кайдашев Р.П., Рогальский А.Ф., Рогальский Ф.Б. Интегрированная информационная система секторизации клиентов отдела лимитов облгосказначейства // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы . – 1999. – № 2. – С. 61-65.

У роботі автору належить розробка програмного забезпечення.

 1. Рогальський Ф.Б., Курілович Я.Є., Кайдашев Р.П. Проектування та розробка систем з багаторівневою ієрархією // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1999. – №1(5). – С. 165-168.

Автору належить розробка і тестування програмного модуля.

 1. Рогальський Ф.Б., Кайдашев Р.П. Економіко-математичне моделювання системи стратегічного планування підприємства // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1999. – №3(6). – С. 191-194.

В роботі автором запропонована економіко-математична модель планування.

 1. Лавриненко Н.М., Кайдашев Р.П. Специфіка казначейського виконання державного бюджету за доходами і видатками // Вестник Херсонского государственного технического университета. - 1998. - №2(4). - С. 83-86.

У роботі автором проаналізовано функції працівників казначейства та переваги попереднього контролю.

 1. Лавриненко Н.М., Кайдашев Р.П. Особливості казначейського обслуговування агропромислового комплексу України (на прикладі Херсонської області) // Таврійський науковий вісник. – Херсон.: 1998. – С. 124-133.

Автором проведено аналіз схеми розподілу бюджетних коштів.

 1. Курилович Я.Е., Кайдашев Р.П. Система информационной поддержки принятия решения при разработке бизнес-плана предприятия // ІІІ международная научно-практическая конференция “Информационные ресурсы: создание, интеграция и использование” Ч.1. – К.: 1996. – С 234-236.

В роботі автором здійснена програмна реалізація елементів СППР.

 1. Курилович Я.Е., Кайдашев Р.П. Интегральный метод в экономическом планировании // Математические модели и современные информационные технологии. – К.: 1998. – С. 93-96.

В роботі автором досліджено застосування різних критеріїв при прийнятті рішень в економічному плануванні.