Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне моделювання та обчислювальні методи


Кватер Тадеуш. Моделі контролю та діагностики узагальнених динамічних систем в нейромережному середовищі : дис... д-ра техн. наук: 01.05.02 / Державний комітет зв'язку та інформатизації України ; НАН України; Державний НДІ інформаційної інфраструктури ; Жешувський ун-т. — Л., 2006. — 351арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 319-340.Анотація до роботи:

Кватер Т. Моделі контролю та діагностики узагальнених динамічних систем в нейромережному середовищі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури, Львів, 2006.

Дисертацію присвячено питанням побудови синтетичних моделей узагальнених динамічних систем на основі нейромережного базису для реалізації принципів математичного та інформаційного моделювання. Розроблено структуру синтетичної моделі та обґрунтовано вимоги до синтезу її елементів, побудована стратегія застосування моделі, орієнтована на зменшення впливу невизначеностей в задачах великої розмірності та отримання додаткової інформації щодо внутрішнього опису об’єкту дослідження і структури вибірки даних. Показано можливості та недоліки поширених нейропарадигм, що реалізують навчання на основі ітеративних процедур оптимізації, а також обмеження на застосування нової моделі ШНМ – “Функціонал на множині табличних функцій”. Описано ряд розроблених методів поглибленої передобробки даних на основі автоасоціативних ШНМ з нелінійними синаптичними зв’язками. Представлено методи та архітектури ШНМ для здійснення адаптації до невизначеностей даних, та їх “старіння” в часі. Подано приклади успішного застосування створених моделей та нейромережних технологій для екобіологічного контролю та прогнозування, медичної та технічної диференціальної діагностики, виявлення причин та місця дефектів електронних та електротехнічних пристроїв.

Публікації автора:

 1. Кватер Т. Нейромережні інформаційні технології контролю та діагностики динамічних об’єктів в умовах невизначеності: Монографія. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2005. – 270 с.

 2. Hrytsyk V.V., Kwater T., Kedzior Z., Twarog B. Estimation process using artificial neural network // Інформаційні технології і системи. – 1999. – Т.2. – № 1. – С. 114-121.

 3. Kwater T., Kedzior Z. Artificial neural network in state estimation for controlling of pollution in water // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2003. – № 481 – С. 53-58.

 4. Кватер Т. Нейромережева технологія регулювання якості води в річці // Інформаційні технології і системи. – 2004. – Т. 7. – № 1.– С. 117-123.

 5. Kwater T. Artificial neural network as a tool of cycloconverter diagnostic // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2003. – № 496. – С. 99-102.

 6. Кватер Т. Діагностика обмоток трансформаторів за допомогою нейронних мереж // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2005. – №10(92). – С. 80-86.

 7. Кватер Т. Моделювання регулятора з настройками, визначеними з таблиці рішень розмитого регулятора // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. – 2004. – Вип. 28. – С. 129-135.

 8. Кватер Т., Гомулка З. Реалізація однорідних нейронних мереж на платформі CNAPS // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – Ч. 1, Т. 2 – № 4. – С.108-112.

 1. Kwater T., Raszkiewicz J., Kedzior Z. Image processing with neural nets // Інформаційні технології і системи. – 2003. – Т.6. – № 1-2. – С. 88-93.

 2. Бартман Я., Кватер Т., Тваруг Б. Інформаційна система, побудована на основі теорії реляційних баз даних // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Автоматика, вимірювання та керування. – 2001. – № 420 – С. 130-133.

 3. Кватер Т., Квятковський Б., Тваруг Б. Моделювання впливу елементів генератора струмових імпульсів на параметри вихідного сигналу // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. – 2005. – Вип. 30. – С. 98-105.

 4. Kwater T. Artificial Neural Network as tool for diagnostics // Технічні вісті. – 1998. – №1(6), 2(7) – С. 42-43.

 5. Tchaban V., Kwater T., Pekala R., Dubuk V. Application of neural network for electric voltage control // Технічні вісті. – 1998. – №1(6), 2(7) – С. 43-46.

 6. Kwater T. The diagnostics of aircraft by neural networks // Технічні вісті. – 1999. – 1(8), 2(9) – С.117-118.

 7. Kwater T. Mathematical model of rectifier // Технічні вісті. – 1999. – 1(8), 2(9) – С.118-120.

 8. Tchaban V., Kwater T., Pekala R., Buczek K. Application of neural network as voltmeter and regulator of electric voltage // Advances in Modelling & Analysis. – 1999. – Vol. 41, N 1,2. – P. 23-31.

 9. Kwater T., Bartman J., Kedzior Z.: The diagnostics based on Fourier transform with using neural networks, – Proceedings International Conference on Engineering Applications of Neural Networks (EANN’96), King’s College, London, England, June 17-19,1996, p.245-248.

 10. Kwater T., Kedzior Z., Pekala R.: The Mathematical model of long river and neural network in estimation process. – Proceedings IMACS Symposium on Mathematical Modelling, late contribution volume, Technical University in Vienna, Austria, February 5-7,1997, p.13-18.

 11. Kwater T., Pekala R., Bartman J.: The neural regulator in control of non-linear systems. – Proceedings International Conference on Engineering Applications of Neural Networks (EANN’97), Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, June 16-18,1997, p.91-94.

 12. Kwater T., Kdzior Z.: Artificial Neural Network for Monitoring and Controlling of a Long River, – Proceedings of CCM’98 International Conference on Contribution of Cognition to Modelling, Claude-Bernard University of Lyon, France, 6-8 July 1998, vol. 2, p. 5-8.

 13. Tchaban V., Kwater T., Pekala R.: The diagnostic of laminated cores by ANN and field model of choke. – Proceeding of MS'2002 International Conference on Modeling and Simulation in Technical and Social Sciences, Girona, Catalonia, Spain, 25-27 June 2002, p.549-555.