Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Гончар Катерина Миколаївна. Модель комунікації у філософії культури Р.Якобсона (лінгво-філософський аспект дослідження): Дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 181арк. - Бібліогр.: арк. 160-181.Анотація до роботи:

Гончар К.М. Модель комунікації у філософії культури Р.Якобсона (лінгво-філософський аспект дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04. – філософська антропологія та філософія культури. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

Дисертацію присвячено дослідженню моделі комунікації Р.О.Якобсона в контексті комунікативного повороту в філософському мисленні ХХ ст. від філософії свідомості до філософії комунікації. Дослідження є актуальним, оскільки в ньому аналізується роль лінгвістичного доробку Р.Якобсона в формуванні філософських уявлень про культуру. Робиться висновок, що застосування моделі мовних функцій та мовленнєвого акту комунікації Р.Якобсона дозволяє зв’язати філософське осмислення культури з дослідженнями мови та теорією комунікації, надає можливість аналізу як словесних, так і образотворчих зв’язків в єдиному механізмі культури за тими параметрами, за якими розглядається комунікативний акт.

Відмінність парадигматичної та синтагматичної осей мови, зіставлена Р.Якобсоном з метафоричним та метонімічним вимірами інтелектуальної діяльності, дає підстави говорити про те, що завдяки маніпулюванню цими двома видами погодження (схожістю і суміжністю) індивід виявляє свій власний мовний стиль, свої мовні пристрасті і переваги. Дихотомія суміжність/схожість має рішуче значення і є наслідком всіх можливих проявів нашої мовної і культурної діяльності, а також будь-якої людської діяльності в цілому.

Публікації автора:

1.Гончар К.М. Модель комунікації Р.О.Якобсона // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Випуск 33. – К., 2001. – с.13-19.

2.Гончар К.М. Концепція знаку Р.Якобсона // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Випуск 35. – К., 2001. – с.13-18.

3.Гончар К.М. Проблема метафори в творчості Р.Якобсона // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. – Випуск 6. – Тернопіль, 2001. – с.141-146.

4.Гончар К.М. Лінгвістичні аспекти філософського винаходження за Р.Якобсоном // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Випуск 36. – К., 2001. – с.45-46.