Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


25. Свинаренко Арсеній Миколайович. Міжпоколінні особливості колективних ідентифікацій в умовах інтенсивних соціальних змін: дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 16 с.Анотація до роботи:

Свинаренко А.М. Міжпоколінні особливості колективних ідентифікацій в умовах інтенсивних соціальних змін. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 – соціальна структура та соціальні відносини. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

Дисертація присвячена розробці соціологічної концепції покоління. Проаналізовано генезис концепції покоління в суспільних науках і наведено різноманітні засоби застосування концепції. Наведено дані про евристичну значущість застосування концепції поколінь у дослідженні етнічних і громадянських самоідентифікацій. На основі виділення ключових елементів феномену соціальної ідентифікації сказано про особливості процесів самоідентифікацій з етнічними та політичними культурними спільнотами та доказано ключову роль феномену культурної спадкоємності як критерію взаємозв’язку і взаємообумовленості поколінь. Визначено різні стратегії процесу самоідентифікації, що характеризують культурні особливості різних поколінь. Сутність міжпоколінних розбіжностей етнічних та громадянських ідентифікацій відображено в особливостях співвідношення між процесами самоідентифікації та об’єктами ідентифікацій. Міжпоколінні розбіжності процесів самоідентифікації представлено в характеристиці відносин між спільнотою та індивідом.

У дисертації розроблено і обґрунтовано модель соціологічного вивчення ідентичностей з етнічними й громадянськими спільнотами. Ця модель заснована на аналізі її трьох необхідних компонентів: суб'єкт ідентифікації, об'єкт ідентифікації, процес ідентифікації. Наведено основні характеристики об'єктів ідентичностей: їхнього рівня узагальненості, якісно-змістові й динамічні характеристики. Обґрунтовано доцільність введення у вивчення ідентичностей поняття „контекст”. Залежно від характеристик контексту як „місця розташування у просторі та часі” актуалізуються ті соціальні ідентичності, які є найбільш релевантними та значимими для поведінки та діяльності індивіда в тому контексті.

Розглянуто поняття „покоління” в системі соціологічних категорій віку і проаналізовано основні підходи в дослідженні поколінь. У дисертаційному дослідженні доказано те, що концепція „покоління” має важливе значення для методології дослідження динамічних макросоціальних систем. Також у роботі показано й обґрунтовано категорію покоління як суб'єкта соціальних ідентифікацій.

У роботі було емпірично обґрунтовано критерії взаємодії і взаємообумовленості вікових когорт для виділення покоління як соціологічної категорії. Було вказано на те, що, аналізуючи вікові розбіжності колективних ідентифікацій, важливо також звертати увагу на взаємозв’язки. У суспільстві, що зазнає значних змін, міжпоколінне успадкування цінностей, норм та настанов від старших поколінь до молодших має не безпосередню, а опосередковану природу.

У роботі було обґрунтовано два основних механізми ідентифікацій: включення (визнання) і виключення об'єкта. Було зазначено, що серед молоді виключення багатьох об’єктів ідентифікацій не супроводжується включенням інших, чи супроводжується слабким включенням.

Встановлено, що в дослідженні громадянських й етнічних процесів, молодь, яка частіше розглядається в соціології як єдина цільна когорта (від 18 до 27-30 років), не є однорідною. Вона містить у собі два покоління, думки яких, за вирахуваними нами показниками, значно відрізняються, утворюючи два полюси. До першого покоління належить молодь у віці до 22 років. В урбанізованому середовищі ця когорта, як правило, найширше бере участь у системі освіти. Її етнічні та громадянські ідентичності здебільше залежать від впливу родини та державної політики у сфері освіти та культури. Важливі зміни відбуваються після 23 років, коли молодь найактивніше інтегрується до економічної та політичної системи стосунків.

На підставі виділених критеріїв вікових когорт, контексту, взаємозв'язку і взаємодії, базуючись на даних соціологічних опитувань 1995, 1997, 2003 років, представлено особисту типологію поколінь батьків і дітей, що дозволяє пояснити подібності й відмінності між представниками різних поколінь в їхніх ідентичностях та процесах самоідентифікацій. Проаналізовано не тільки й не стільки розбіжності між поколіннями, а й подібності між н характерисовлено, що ключові характеристики колективних ідентифікацій відображені в їхніх двох моделях: умовно-активній індивідуалістично спрямованій ідентифікації (спільної для поколінь „батьків-1” і „дітей-1”) й умовно-пасивної колективістськи спрямованої ідентифікації (покоління „батьки-2” і „діти-2”).

У дисертаційному дослідженні було запропоновано та обґрунтовано підхід до вивчення колективних ідентичностей шляхом проведення порівняльного аналізу міжпоколінних особливостей колективних ідентифікацій як між віковими групами в межах однієї територіальної спільноти, так і представників різних територіальних спільнот, які належать до однієї вікової групи. Проведено аналіз європейської ідентичності молоді в Україні та в інших країнах Європи. Встановлено те, що існують різні моделі європейських ідентифікацій. Ці моделі відрізняються одна від одної інтерпретаціями об’єкта і співвідношенням європейських ідентифікацій з національними.

Публікації автора:

Основні положення дисертації викладено у 9 публікаціях ( з них 4 – у фахових виданнях. Публікації у фахових виданнях:

  1. Свинаренко А.Н. Социокультурные идентификации на переломе времен // Молодежная субкультура / Под ред. Н.А. Победы (Коллективная монография). - Одесса: Астропринт, 1999. – С. 143 -159.

  2. Свинаренко А.Н. Полиязычность и этническая самоидентификация (на примере Южноукраинского региона) // Харьковские социологические чтения-97. - Харьков: Основа, 1997. – С. 403 - 405.

  3. Свинаренко А.М. Міжпоколінні відмінності стратегій побудови соціокультурних ідентифікацій // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 2-3. – Київ-Запоріжжя-Одеса: ЭТА-ПРЕСС, 1998. – С. 89-102.

  4. Svynarenko A. Methodological Approaches to the Study of Generations in Transition Societies // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 17. – Одеса: Астропринт, 2002. – С. 99-104.

Публікації у інших наукових збірниках:

  1. Свинаренко А.М. Проблема поколінь в Україні // Етнічна історія народів Європи. Історико-етнологічні дослідження і національна ідея: Збірник наукових праць. Випуск 9. – К.: УНІСЕРВ, 2001. – 65-71 с.

  2. Подшивалкіна В.І., Свинаренко А.М. Етнічна ідентифікація та життєві стратегії мешканців міст Південноукраїнського регіону // Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності, проблеми та прогнози на порозі ХХІ століття. –Київ-Чернівці, 1997. –311-312 с.

  3. Подшивалкіна В.I., Свинаренко А.М. Етномовнi процеси у пострадянському просторі // Матеріали регіональної науково-практичної конференції "Сучасна етнокультурна та етнополiтична ситуацiя на пiвнi Украiни i актуальні проблеми державного управлiння". – Одеса, 11-12 грудня 1996 р. – Частина II.

  4. Svynarenko A. National, Political and Cultural Identities of Youth: Tendencies in Post-Soviet Ukraine in H.Helve and C.Wallace (eds) Youth, Citizenship and Empowerment.- Hamphire: Ashgate, 2001.- pp. 235-254

  5. Svynarenko A. National Identities of Young people in Ukraine: Continuities and Discontinuities in a Country in Transition in Youth Research in Europe: the next generation. Perspectives on transitions: Identities and citizenship. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2001.- pp.191-200