Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


Скороход Юрій Степанович. Міжнародно-політичний та регіональний виміри врегулювання ліванського конфлікту: дисертація д-ра політ. наук: 23.00.04 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.Анотація до роботи:

Скороход Ю.С. Міжнародно-політичний та регіональний виміри врегулювання ліванського конфлікту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

В дисертації вперше в українській політичній науці комплексно досліджена проблема міжнародно-політичного та регіонального вимірів врегулювання ліванського конфлікту у всіх його аспектах. Розроблена авторська концепція моделей забезпечення стабільності, ідентифіковані сутність, формальні ознаки та механізм функціонування моделей забезпечення стабільності, які існували в ліванському суспільстві. Проаналізовано модель ліванського етноконфесійного конфлікту, виокремлено її формальні ознаки. Особлива увага зосереджена на дослідженні моделей та механізмів врегулювання ліванського конфлікту, апробованих різними акторами міжнародних відносин – ООН, ЛАД, США, Сирією, Ізраїлем. Визначено три типи моделей врегулювання криз в глибоко розділених мозаїчних соціумах: стабілізаційну, адаптаційну, трансформаційну, а також запропонована спеціальна методика врегулювання конфліктів в таких соціумах.

Публікації автора:

Монографія:

 1. Скороход Ю.С. Міжнародний аспект урегулювання ліванського конфлікту. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2000. – 264 с. (16,6 д.а.).

Статті у наукових фахових виданнях, збірниках наукових праць:

 1. Скороход Ю.С. Многонациональные силы в политике США в Ливане (1982-1984 гг.) // Из истории международных отношений XX века. Взаимосвязь внутренней и внешней политики: Межвуз. сб. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный ун-т имени Н.И.Лобачевского,1991.- С. 60-68.

 2. Скороход Ю.С. Ливан. Конец гражданской войны? // Азия и Африка сегодня. – М., 1991. - № 10. – С.16-20.

 3. Скороход Ю.С. Внутрішньополітична боротьба в США з питань ліванської політики (1983 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер. Суспільно-політичні науки. – 1991. – Вип. 4. – С. 96-100.

 4. Скороход Ю.С. Ливанский кризис та перспективы его урегулирования // Вопросы новой и новейшей истории: Межвед. науч. сб. - К.: Киевский государственный университет имени Т.Г. Шевченко, 1992. – Вып. 38.- С. 31-35.

 5. Скороход Ю.С. Пошук шляхів урегулювання ліванського конфлікту наприкінці 80-х - на початку 90-х років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер. Суспільно-політичні науки. – 1991. – Вип. 6. – С.48-58.

 6. Скороход Ю.С. Криза 1958 року в Лівані // Питання нової та новітньої історії: Міжвід. наук. зб. – К.: Київський університет імені Тараса Шевченка, 1993. – Вип. 39. – С.109-117.

 7. Скороход Ю.С., Скороход Л.І. Багатонаціональні сили на Близькому Сході (деякі аспекти проблеми) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер. Міжнародні відносини. - 1994.- Вип. 2. – С. 35-46 (Особистий внесок здобувача: аналіз діяльності багатонаціональних сил в Лівані в 1982-1989 рр. – 0,6 д.а.).

 8. Скороход Ю.С., Скороход Л.І. Ліванський конфлікт 1975-1976 років і миротворчі зусилля Ліги арабських держав (до питання про створення міжарабських сил стримування) // Питання нової та новітньої історії. – К: Інститут системних досліджень освіти, Київський університет імені Тараса Шевченка, 1994. – Вип. 40. – С.168 - 177 (Особистий внесок здобувача: періодизація „арабізації” ліванського конфлікту, сутність її етапів – 0,6 д.а.).

 9. Скороход Ю.С., Скороход Л.І. Превентивна дипломатія в контексті пошуків перспективних форм миротворчості ООН // ООН у системі міжнародних відносин: історичний досвід і перспективи: Ювіл. наук. зб. – К.: Либідь, 1995. – С.36-51 (Особистий внесок здобувача: аналіз теоретичних засад превентивної дипломатії – 0,5 д.а.).

 1. Скороход Ю.С., Скороход Л.І. Ліванська криза 1988-1989 років: деякі аспекти проблеми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер. Міжнародні відносини. - 1996.- Вип. 5. – С. 49-58 (Особистий внесок здобувача: аналіз процесу урегулювання кризи 1988-1989 рр. – 0.5 д.а.).

 2. Скороход Ю.С. Ліван 90-х: початок нової ери? // Політика і час. – 1996. - №7. – С. 52-58.

 3. Скороход Ю.С. Пошук шляхів врегулювання ліванської кризи 1958 року: міжнародний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер. Міжнародні відносини. - 1997. - Вип. 6. – С.90-97.

 4. Скороход Ю.С. Особенности формирования политической культуры Ливана и ее влияние на становление и развитие политических институтов // Очерки политического и социально-экономического развития стран Востока / Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины / Отв. ред. В.К.Гура. – К.: Крещатик, 1998. – С. 33-55.

 5. Скороход Ю.С. Ліван і близькосхідний мирний процес // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер. Міжнародні відносини. - 1999.- Вип. 11. – С.31-34.

 6. Скороход Ю.С. Ліванська модель “конфесійної демократії” // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 1999. – Вип. 2. - С. 58-63.

 7. Скороход Ю.С. Феномен “конфесійної демократії” в Лівані: // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1999. – Вип. 12 (Ч. IV). – С. 3-15.

 8. Скороход Ю.С. Проблема формування миротворчих сил ООН в Лівані (1982-1984 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1999. – Вип. 13 (Ч. II). – С. 3-12.

 9. Скороход Ю.С. Тимчасові сили ООН в Лівані // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2000. – Вип. 3. - С.94-99.

 10. Скороход Ю.С. Проблема досягнення згоди на діяльність міжарабський миротворчих сил Ліги арабських держав у Лівані // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер. Міжнародні відносини. - 2001.- Вип. 19. – С.70-74.

 11. Скороход Ю.С. Участь України в миротворчій діяльності ООН на півдні Лівану // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2001. – Вип. 5. - С. 177-185.

 12. Скороход Ю.С. Політика Радянського Союзу в Лівані в 1982-1984 роках // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2001. – Вип. 27 (Ч. II). – С.3-14.

 13. Скороход Ю.С., Скороход Л.И. Украина и Ближний Восток // Ближний Восток и современность: Сб. науч. ст. – М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2001. – Вып. 11. – С. 233-251 (Особистий внесок здобувача: окреслення пріоритетів та інтересів України на Близькому Сході; аналіз сучасного стану українсько-арабських відносин – 0,8 д.а.).

 14. Скороход Ю.С. Політика Радянського Союзу в Лівані в 1975-1976 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер. Міжнародні відносини. - 2002.- Вип. 21. – С. 16-21.

 15. Скороход Ю.С. Проблема Юга Ливана // Ближний Восток и современность. Сб. науч. ст. – М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2002. – Вып. 13. – С. 120-135.

 16. Скороход Ю.С. Моделі забезпечення стабільності у глибоко розділених соціумах: методологічні аспекти проблеми (на прикладі Лівану) // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2002. -Вип. 6. - С. 130-137.

 17. Скороход Ю.С. Пошук механізмів урегулювання ліванського конфлікту в межах системи міжарабських відносин в середині 1970-х років // Науковий вісник Дипломатичної академії України.- 2002. - Вип. 7. - С. 422-432.

 18. Скороход Ю.С. Еволюція політики Росії на Близькому Сході // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2002. – Вип. 31 (Ч. I). – С.46-51.

 19. Скороход Ю.С. Формирование и деятельность межарабских сил Лиги арабских государств в Ливане // Арабские страны Западной Азии и Северной Африки (История, экономика и политика).– М.: Институт Востоковедения РАН, Центр стратегических и политических исследований, 2002. – Вып. 5. - С. 142-149.

 20. Скороход Ю.С. Сирія і ліванська криза 1975-1976 років // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2002. – Вип. 34 (Ч. II). – С.3-8.

 21. Скороход Ю.С. США і ліванська криза 1975-1976 років // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2002. – Вип. 39 (Ч. I). – С.43 - 48.

 22. Скороход Ю.С. Ізраїль та ліванський конфлікт 1975-1976 років // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2002. – Вип. 9.- С.421-433.

Матеріали і тези наукових конференцій:

 1. Skorokhod Y. The Gulf Crisis and Development of International Experiment in the Maintenance of Peace // International Conference on the Effects of the Iraqi Aggression on the State of Kuwait. Research Summaries. - Kuwait, 1994. – P. 14-15.

 2. Скороход Ю.С. Роль дипломатии США в заключении ливано-израильского соглашения 1983 г. // Актуальные проблемы американистики. Материалы науч. конф. – Горький: Горьковский государственный университет имени Н.И.Лобачевского, 1990. – С. 113-123.

 3. Скороход Ю.С. Американский план урегулирования ливанского кризиса (1982 – 1984 гг.) // СССР, США и “третий мир”. Материалы науч. конф. – К.: Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко,1991.- С.37- 40.

 4. Скороход Ю.С. США и проблема ближневосточного урегулирования // Динамика арабо-израильского конфликта. Материалы науч. конф. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского, 1991. – С. 121 -130.

 5. Скороход Ю.С. Эволюция ливанского конфликта в начале 90-х годов // «Третий мир» в современном мире. Материалы науч. конф. – К.: Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко, 1992. – С. 70-75.

 6. Скороход Ю.С. Скороход Л.И. Национальные интересы Украины на Ближнем Востоке и в Северной Африке // Национальные интересы России, Украины и Беларуси в Африке и на Ближнем Востоке (общее и особенное). Материалы науч. конф. – М.: Институт Африки РАН, Украинский институт международных отношений при Киевском университете им. Т.Г.Шевченко, 1994. - С. 109-116.

 7. Скороход Ю.С. Україна і арабські країни: здобутки і проблеми співробітництва // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2002. – Вип. 8.- С.315-320.