Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


143. Теліженко Людмила Вікторівна. Містичний досвід як антропологічний модус: дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Теліженко Л.В. Містичний досвід як антропологічний модус. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2004.

У дисертації досліджується антропологічна природа та культурний статус містичного досвіду на основі аналізу духовної практики ісихазму як християнської містичної традиції. Розглянуто антропологічні особливості, структуру та еволюційний характер містичної практики ісихазму. Виявлено, що антропологічною основою ісихастського містичного досвіду є досягнення практикуючим суб’єктом внутрішньої гармонії як цілісності, іманентної трансцендентному.

У роботі показано, що містичний досвід є специфічною властивістю людини, яка виявляється лише в певному стані свідомості як дійсно цілісному чи високоморальному. Розглянуто зв’язок змісту містичного досвіду та його антропологічного значення з ціннісними орієнтирами особистості та життєвою метою як сенсом самого життя.

Публікації автора:

  1. Телиженко Л.В. Мистическое как антропологический модус: духовно-душевный концепт // Філософські науки. Збірник наукових праць. – Суми: СДПУ, – 2002. – С. 120-127.

  2. Телиженко Л.В. К вопросу о практической мистике В.С. Соловьева // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: ІПШІ, – 2002. - №2. - С.35-39.

  3. Теліженко Л.В. Містичний досвід: проблема синергетичного виміру // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Філософія. – Тернопіль: ТДПУ, – 2002. - №8. - С. 110-112.

  4. Теліженко Л.В. Містичний досвід у синергетичній парадигмі еволюціонування: умови розвитку цілого // Філософські науки. Збірник наукових праць. – Суми: СДПУ, – 2003. – С. 74-80.

  5. Телиженко Л.В. Мистический опыт духовной практики исихазма: синергетический подход // Studia methodologica: Альманах наукових праць. Вип. 12. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – С. 12-16.

  1. Телиженко Л.В. Духовная практика исихазма: перспективы и проблемы применения синергетического подхода // Філософські науки. Збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції “Філософські проблеми синергетики: постнекласична трансформація наукового знання”). – Суми: СДПУ, – 2003. – С. 74-80.

  2. Телиженко Л.В. Развитие сознания как философская проблема образования // Философские проблемы гуманитаризации высшего образования: Сборник статей по материалам I Международной научно-практической конференции. – Сумы – Бердянск, 2001. – С. 73-76.

  3. Телиженко Л.В. Духовная традиция христианства как пространство философии // Гуманізація вищої освіти: філософські виміри: Збірка статей за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми – Бердянськ, 2003. – С. 162-163.

  4. Телиженко Л.В. Мистический опыт как потребность и проявление свободы // Проблема свободи в теоретичній та практичній філософії. Мат. Х Харківських міжнародних Сковородинівських читань. - Т. 2. – Харків, 2003. – С. 192-194.