Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Ляшенко Олександр Олексійович. Мікобактерії різних генотипів та їх роль в клінічній картині туберкульозу легень : Дис... канд. наук: 14.01.26 - 2008.Анотація до роботи:

Ляшенко О.О. Мікобактерії різних генотипів та їх роль в клінічній картині туберкульозу легень. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України», Київ, 2008.

Роботу присвячено актуальної задачі фтизіатрії – удосконалення діагностики і прогнозування перебігу туберкульозу легень шляхом визначення мікобактерій туберкульозу різних генотипів та їх ролі в клінічній картині хвороби.

Встановлено, що найбільш поширеними генотипами є Beijing, який зустрічався в 32,1 %, LA-M – в 26,4 % і Harlem – в 10,4 % випадках. Серед хворих на вперше діагностований туберкульоз легень велику питому вагу складають хворі з генотипом індивідуального профілю, а серед хворих на хронічний туберкульоз легень і рецидив туберкульозу – хворі з генотипами Beijing та LA-M. Виявлена залежність виразності інтоксикаційного синдрому від генотипу збудника.

Доведено, що серед хворих з генотипами Beijing та LA-M частіше розвивається придбана медикаментозна резистентність до рифампіцину та канаміцину, з генотипом LA-M – до етамбутолу, а туберкульозний процес, який спричинено цими збудниками має схильність до хронізації. В усіх генотипів була висока первинна (50-75 %) та вторинна (77-87 %) медикаментозна резистентність до стрептоміцину.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуальної задачі фтизіатрії – удосконалення діагностики і прогнозування перебігу туберкульозу легень шляхом визначення мікобактерій туберкульозу різних генотипів та їх ролі в клінічній картині хвороби.

 1. При типуванні культур мікобактерій туберкульозу VNTR методом по ETR A, B, C, D, E локусах, виділених від хворих на туберкульоз легень, генотипи МБТ розподілилися наступним чином: Beijing зустрічався у 32,1 % хворих, LA-M – у 26,4 %, Harlem – у 10,4 % і генотипи індивідуальних профілів – у 31,1 % хворих.

 2. Хворі, які виділяли генотип Beijing, частіше перебували в місцях позбавлення волі на момент захворювання (53 %), ніж хворі з генотипами LA-M (29 %), Harlem (18 %) і індивідуального профілю (18 %), p<0,05. Це свідчить про те, що в патогенезі туберкульозного процесу, викликаного генотипом Beijing, важливу роль відіграє екзогенний шлях зараження.

 3. Серед хворих на вперше діагностований туберкульоз легень велику питому вагу склали генотипи індивідуального профілю – 45 %, рідше (p<0,05) зустрічались Beijing (27 %), LA-M (18 %) і Harlem (10 %). У групі хворих з рецидивом та хронічним туберкульозом легень переважали генотипи Beijing та LA-M – 40 % і 35 %, рідше зустрічалися генотипи Harlem і індивідуального профілю – у 8 % і 17 % випадків відповідно (p<0,05). Туберкульозний процес, викликаний генотипами Beijing та LA-M, має схильність до хронізації.

 4. Інтоксикаційний синдром 1 ступеню і більш сприятлива клінічна картина захворювання частіше відзначалися у хворих з генотипами Harlem і індивідуального профілю, а інтоксикаційний синдром 3 і 4 ступеню та менш сприятливий перебіг хвороби – у осіб з генотипами Beijing та LA-M (р<0,05). Фіброзно-кавернозний туберкульоз найчастіше (46-32 % випадків) виявлявся при виділенні генотипів LA-M і Beijing, а інфільтративний – при генотипах індивідуального профілю (85 %) і Harlem (64 %), p<0,05.

 5. Частота первинної резистентності МБТ до стрептоміцину при всіх генотипах була високою (в 50-75 %), а до ізоніазиду – значною (25-36 %), p>0,05.

 6. Придбана (вторинна) резистентність до стрептоміцину незалежно від генотипу досягла 77-87 %. Резистентність до рифампіцину серед генотипів Beijing та LA-M розвивалась значно частіше (83-82 %), ніж серед генотипів індивідуального профілю і Harlem (50-29 %) (p<0,05). Теж саме стосувалося і вторинної резистентності до канаміцину – 74-64 % при Beijing і LA-M проти 29-21 % при генотипах Harlem і індивідуального профілю (p<0,05). Придбана резистентність МБТ до ізоніазиду складала 83-82 % випадків при генотипах Beijing і LA-M та 57 % при Harlem і індивідуального профілю. Високою була вторинна резистентність до етамбутолу при генотипах LA-M (64 %) на відміну від інших генотипів (p<0,05).

Публікації автора:

 1. Крутько В.С., Філіпенко М.Л., Ляшенко О.О., Потейко П.І., Стаднікова А.В., Сокол Т.В., Рот М.О., Кашуба Д.О. Результати генотипування штамів Mycobacterium tuberculosis у хворих на туберкульоз легень м. Харкова // Вісник наукових досліджень. – 2005. – № 3. – С. 17-18.

(Дисертантом проведено клінічне обстеження пацієнтів, обробка та аналіз отриманих результатів, написано основні розділи та забезпечено оформлення статті)

 1. Крутько В.С., Филипенко М.Л., Ляшенко А.А., Рот М.А., Потейко П.И., Попов О.И., Семко Н.Г., Ходаковская В.А., Шевченко А.Ю. Результаты молекулярно-эпидемиологических исследований штаммов микобактерий туберкулеза у больных Центрального и Северо-Восточного регионов Украины, возникающего при действии факторов окружающей среды // Гігієна населених місць. – 2006. – № 3. – С. 491-494.

(Дисертантом проведено клінічне обстеження пацієнтів, обробка та аналіз отриманих результатів, написано основні розділи та забезпечено оформлення статті)

 1. Ляшенко А.А. Особенности туберкулеза легких у больных, выделяющих различные генотипы МБТ // Медицина сегодня и завтра. – 2006. – № 3-4. – С. 120-123.

 2. Ляшенко А.А. Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких, выделяющих Mycobacterium tuberculosis различных генотипов // Проблеми медичної науки та освіти. – 2006. – № 4. – С. 21-23.

 3. Ляшенко А.А. Клинико-рентгенологическая картина туберкулеза легких, вызванного штаммом Mycobacterium tuberculosis семейства Beijing, у больных г. Харькова // Проблеми медичної науки та освіти. – 2007. – № 3. – С. 74-77.

 4. Ляшенко О.О., Веремейчик О.В., Веремейчик Н.А. Результати VNTR-типування штамів M. tuberculosis, що циркулюють у м. Харкові // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини». – Харків, 2004. – С. 55.

(Дисертантом проведено клінічне обстеження пацієнтів, обробка та аналіз отриманих результатів, написано основні розділи та забезпечено оформлення тези).

 1. Ляшенко А.А. Генотипическая характеристика штаммов микобактерий туберкулеза, выделенных у больных туберкулезом легких в г. Харькове // Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції «Актуальні питання в сучасній медицини». – Харків, 2006. – С.22.

 2. Ляшенко А.А. Связь генотипа микобактерий туберкулеза с типом туберкулезного процесса // Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції «Актуальні питання в сучасній медицини». – Харків, 2006. - С.22.

 3. Рот М.А., Ляшенко А.А., Крутько В.С., Филипенко М.Л. Генетическое разнообразие штаммов Mycobacterium tuberculosis, циркулирующих в г. Харькове (Украина) // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених, присвяченої 100-річчю з дня народження видатного українського ліхенолога М.Ф. Макаревич «Розмаїття живого. Екологія. Адаптація. Еволюція.». – Одеса, 2007. – С.163-164.

(Дисертантом проведено клінічне обстеження пацієнтів, обробка та аналіз отриманих результатів, написано основні розділи тези)