Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Судак Світлана Дем'янівна. Міфологічна діяльність як елемент формування сутнісних сил людини. : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Судак С.Д. Міфологічна діяльність як елемент формування сутнісних сил людини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2009.

Досліджуються трансформації уявлень про сутнісні сили людини в текстах героїчного епосу, аналізуються природа, генезис, форми експлікації сутнісних сил людини в контексті есенційних та екзистенційних аспектів міфопоетичної, епічної традиції, зокрема, в текстах героїчного епосу – античного, північноєвропейського, буддистського.

Досліджуються окремі жанри українського героїчного епосу під кутом зору виявлення в них уявлень про екзистенційні прагнення та сутнісні сили людини. Такі складові українського епосу, як думи та історичні пісні утримують в собі опредметнення тих загальнолюдських феноменів, які виступають як визначальники, породжувачі сутнісних сил людини.

Виводиться висновок про те, що сутнісною силою людини в українському героїчному епосі виступає відданість людини референтній соціальній групі. Такими групами виступають козацьке товариство й сім’я (дім, оселя). Вони постають в текстах втіленням всесвіту, того життєвого світу, в якому реалізує себе людське буття.

Публікації автора:

1. Судак С.Д. Сутнісні сили людини як фактор її самопізнання та самореалізації / Судак С.Д. // Культура і сучасність. – К.: Мінкульттуризму України, 2007. – № 1. – С.51–56.

2. Судак С.Д. Екзистенція і трансценденція як форма самоздійснення сутнісних сил людини / С.Д. Судак // Мультиверсум. – К.: Ін. філософії НАН України, 2007. – № 61.– С.91–99.

3. Судак С.Д. Сутнісні сили в пам’ятках північноєвропейського епосу ”Старша Едда” та ”Беовульф” / Світлана Дем’янівна Судак // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: 2007. – № 4. – С.48–55.

4. Судак С.Д. Сутнісні сили в міфопоетичних текстах античних авторів / С.Д.Судак, Л.А.Чекаль // Мультиверсум. – К.: Ін. філософії НАН України, 2008. – № 70. – С.163–172.

5. Феноменологічний зріз екзистенційних виявів сутнісних сил людини в епічній міфопоетичній думці: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [”Реформування системи аграрної вищої освіти в Україні: досвід і перспективи”], М-во агропромполітики України, Нац. агр. ун-т. – К.: Нац. агр. ун-т., 2005. – Ч.ІІ.

6. Проблема становлення сутнісних сил молоді як філософсько-культурологічна проблема. // Проблеми суспільно-політичних, гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін в аграрному вузі. Пріоритетні засади й форми соціальної роботи на селі в умовах його трансформації: Збірник наукових статей. Випуск 2-3. – Київ – Умань. – 2006.