Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем


Жежнич Павло Іванович. Методи та засоби організації реляційних баз часово-залежних даних : Дис... д-ра наук: 01.05.03 - 2009.Анотація до роботи:

Жежнич П.І. Методи та засоби організації реляційних баз часово-залежних даних. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – "математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем". – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2009.

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-прикладну проблему підвищення якості реляційних баз даних під час їхнього довготривалого використання незалежно від особливостей предметної області, програмних та апаратних засобів шляхом використання розроблених теоретичних засад та програмних засобів організації реляційних баз даних як інформаційних продуктів з урахуванням часових залежностей даних.

З цією метою розроблено формальну узагальнену інформаційну модель предметної області, метамоментну часову реляційну модель даних на основі введеного поняття часово-залежних даних, що стало основою для нових методів подання реляційних баз даних за допомогою XML-технологій та повного набору операцій для маніпулювання реляційними базами даних з урахуванням часу як набору шаблонів SQL-запитів. Розроблено методи оцінювання якості реляційних баз даних з урахуванням часу на основі стандарту ISO-9126, що визначає напрямки підвищення якості реляційних баз даних як інформаційного продукту.

У прикладному аспекті розроблено набір параметрів якості реляційних баз даних як інформаційних продуктів задля їхнього тривалого використання та розроблено декілька макетів реляційних баз часово-залежних даних. Експериментальні дослідження упродовж тривалого часу підтвердили коректність постановки задачі, достовірність побудованих формальних моделей та ефективність розроблених методів та засобів організації реляційних баз часово-залежних даних.

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-прикладну проблему підвищення якості реляційних баз даних під час їхнього довготривалого використання незалежно від особливостей предметної області, програмних та апаратних засобів шляхом використання розроблених теоретичних засад та програмних засобів (зокрема, архітектури реляційних баз даних, удосконаленої на основі узагальненої інформаційної моделі предметної області та метамоментної часової реляційної моделі даних) організації реляційних баз даних як інформаційних продуктів з урахуванням часових залежностей даних.

Основні наукові та практичні результати роботи полягають у наступному:

 1. Проведено аналіз розвитку та функціонування систем баз даних з урахуванням сучасних тенденцій та перспектив розвитку програмного забезпечення в інформаційному суспільстві, що підтвердило актуальність наукової проблеми підвищення якості реляційних баз даних як інформаційних продуктів.

 2. Уперше розроблено формальну узагальнену інформаційну модель предметної області, яка орієнтована на урахування залежності даних від часу у трьох видах логічної організації даних, що дало змогу підвищити функціональність реляційних баз даних як інформаційних продуктів та формалізувати процес їхньої організації.

 3. Удосконалено алгебру відношень часово-залежних даних шляхом систематизації розширень операцій реляційної алгебри, а також удосконаленням операцій перетворення, визначення інформаційних станів та зрізів, що забезпечило повний набір операцій маніпулювання часово-залежними даними під час їхнього оперативного й аналітичного опрацювання та архівування, і дало можливість підвищити практичність та мобільність реляційних баз даних з урахуванням залежності даних від часу за допомогою шаблонів SQL-запитів.

 4. Удосконалено метамоментну часову реляційну модель даних шляхом формалізації введеного поняття часово-залежних даних, що стало теоретичною основою для нових методів подання реляційних баз даних за допомогою XML-технологій, мови маніпулювання часово-залежними даними як набору шаблонів SQL-запитів, і підвищило функціональність, практичність та мобільність реляційних баз даних.

 5. Удосконалено методи подання реляційних баз даних за допомогою XML-технологій на основі метамоментної часової реляційної моделі даних шляхом одночасного відображення даних та метаданих незалежно від особливостей предметної області, розроблено нову XML-мову подання реляційних баз часово-залежних даних та засоби перетворення XML-документів, що підвищує функціональність та мобільність реляційних баз даних як інформаційних продуктів незалежно від СКБД-платформ, а також забезпечує опрацювання часово-залежних даних за допомогою програмних засобів з сервісно-орієнтованою архітектурою у системі WWW.

 6. Розроблено діаграмні та вербальні засоби організації реляційних баз часово-залежних даних, а також шаблони структур даних на концептуальному та логічному рівнях, що дає можливість підвищити відкритість та практичність реляційних баз даних як інформаційних продуктів та дозволяє створити нові CASE-інструментарії їхньої побудови.

 7. Удосконалено архітектуру реляційних баз даних шляхом виокремлення двох підрівнів на логічному рівні (реляційної та часової моделей даних), побудови концептуальних шаблонів структур даних відповідно до узагальненої інформаційної моделі предметної області, розробки логічних шаблонів SQL-запитів, які реалізують операції алгебри відношень часово-залежних даних; це забезпечило підвищення функціональності, практичності, супроводжуваності та мобільності реляційних баз даних для задоволення змінних потреб оперативного та аналітичного опрацювання, а також архівування часово-залежних даних.

 8. Уперше розроблено метод оцінювання якості реляційних баз даних як інформаційних продуктів з урахуванням часових залежностей даних за допомогою набору параметрів якості реляційних баз часово-залежних даних, які ґрунтуються на критеріях оцінювання за стандартом ISO-9126, що дало змогу організовувати реляційні баз даних для забезпечення потреб довготривалого використання.

 9. Побудовано реляційні бази часово-залежних даних для реальних інформаційних систем з різних предметних областей, у яких практично реалізовано та експериментально перевірено отримані в дисертації теоретичні результати.

 10. Результати дисертаційної роботи впроваджено в державних установах, на ряді підприємств, а також у Національному університеті "Львівська політехніка".

Використання розроблених у дисертаційній роботі методів та засобів організації реляційних баз часово-залежних даних забезпечило досягнення успішного результату щодо побудови якісних інформаційних продуктів у вигляді промислових реляційних баз даних. Експериментальні дослідження упродовж тривалого часу підтвердили коректність постановки задачі, достовірність побудованих формальних моделей і ефективність розроблених методів та засобів організації реляційних баз часово-залежних даних.

Публікації автора:

 1. Жежнич П.І. Часові бази даних (моделі та методи реалізації): Монографія – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 260 с.

 2. Пасічник В.В. Глобальні інформаційні системи та технології (моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних): Монографія / Пасічник В.В, Жежнич П.І, Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., Тарасов Д.О. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 348 с.

 3. Пелещишин А.М. Розрозблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування PERL / Пелещишин А.М., Жежнич П.І., Марковець О.В. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 160с.

 4. Жежнич П.І. Логічна організація інформації у часових реляційних баз даних // Автоматизированные системы управления и приборы. – Харків, 2007. – №141. – С.67-73.

 5. Жежнич П.І. Часові бази даних з метамоментною структурою часу // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2008. – №3/2 (33). – С.31-34.

 6. Жежнич П.І. Опис комплексної системи автоматизації діяльності інституту / Жежнич П.І., Пелещишин А.М., Шаховська Н.Б. // Искусственный интеллект. – Донецк, 2007. – №1. – С.138-147.

 7. Жежнич П.І. Побудова часових реляційних баз даних засобами XML // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2005. – №6/2(18). – С.77-80.

 8. Жежнич П.І. Критерії ефективності інформаційних систем // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2002. – №464. – С.84-95.

 9. Жежнич П.І. Маніпулювання даними у часових базах даних // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2007. – №4/2(28). – С.23-27.

 10. Жежнич П.І. Нормалізація схем часових баз даних // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2007. – №6(30). – С.6-8.

 11. Жежнич П.І. Проектування часових баз даних за допомогою структурного підходу // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи проектування – Теорія і практика. – Львів, 2004. – №522. – С.53-57.

 12. Жежнич П.І. Розширення DF- та ER-діаграм проектування Web-систем / Жежнич П.І., Пелещишин А.М. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2005. – №5/2(17). – С.95-99.

 13. Жежнич П.І. Розширення ER-діаграм для проектування часових баз даних. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2005. – №549. – С. 92-98.

 14. Жежнич П.І. Організація реляційних баз даних за допомогою XML // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи проектування – Теорія і практика. – Львів, 2005. – №548. – С.43-48.

 15. Жежнич П.І. Деякі підходи до оптимізації аналізу часово-залежних даних // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків , 2007. – №5/2(29). – С.12-15

 16. Жежнич П.І. Розподіл функціонального навантаження між компонентами інформаційної системи // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2003. – №489. – С.117-123.

 17. Жежнич П.І. Моделювання поведінки предметної області за допомогою часових БД в інформаційному просторі // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2006. – №2/2(20). – С.49-52.

 1. Жежнич П.І. Деякі підходи до інтерпретації інформаційної взаємодії // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2006. – №1/2(19). – С.119-122.

 2. Жежнич П.І. Часові виміри аналізу успішності студентів / Жежнич П.І., Ришковець Ю.В. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2008. - №610. - С.210-217.

 3. Жежнич П.І. Архітектура комплексної системи автоматизації діяльності інституту / Жежнич П.І., Пелещишин А.М., Федасюк Д.В. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2006. – №4(22). – С.90-94.

 4. Жежнич П.І. Обмежений набір операцій для роботи з базами даних / Жежнич П.І., Пелещишин А.М., Тарасов Д.О. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2001. – №438. – С.125-131.

 5. Жежнич П.І. Система агрегації та аналізу RSS-каналів / Жежнич П.І., Пелещишин А.М., Сєров Ю.О., Тарасов Д.О. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2007. – №589. – С.91-98.

 6. Жежнич П.І. Архітектура програмного комплексу автоматизації координації холдингу / Жежнич П.І., Пелещишин А.М. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2007. – №3/2(27). – С.12-16

 7. Пелещишин А.М. Архітектура автоматизованої системи класифікації та рангування новинних Інтернет-ресурсів / Пелещишин А.М., Жежнич П.І., Сєров Ю.О., Тарасов Д.О. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2004. – №543.- С.31-37.

 8. Пелещишин А.М. Інтелектуальна система аналізу слабоструктурованих Веб-ресурсів / Пелещишин А.М., Жежнич П.І., Сєров Ю.О. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2004. – №519. – С.304-315.

 9. Жежнич П.І. Методи подання та опрацювання невизначеностей для систем навчання / Жежнич П.І., Шаховська Н.Б. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2006. – №565. – С. 274-281.

 10. Жежнич П.І. Інформаційна комп’ютерна система Львівського природничого музею / Жежнич П.І., Вовчина А.Я. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – Львів, 2002. – №450. – С.93-99.

 11. Варивода В.І. Інформаційні технології в курортно-санаторному бізнесі / Варивода В.І., Жежнич П.І., Пелещишин А.М., Гулка Т.Б. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – Львів, 2004. – №521. – С.147-154.

 12. Жежнич П.І. Проблеми комплексної автомамизації в готельному бізнесі / Жежнич П.І., Медведєв В.А. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2004. – №519. – С.133-145.

 13. Жежнич П.І. Компонента автоматизованого нарахування заробітної плати фінансових інформаційних систем / Жежнич П.І., Шаховська Н.Б., Сєров Ю.О. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2003. – №489. – С.124-137.

 14. Жежнич П.І. Інформаційна система обліку та аналізу використання основних засобів / Жежнич П.І., Сєров Ю.О. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2002. – №464. – С.96-108.

 15. Жежнич П.І. Інформаційна система обліку та аналізу основних засобів / Жежнич П.І., Сєров Ю.О. // Вісник Львівського Національного університету імені Івана Франка: серія “Прикладна математика та інформатика”. – Львів, 2003. – Випуск 7. – С.255-260.

 16. Tarasov D. Informational system of information gathering from Internet-resourses / Tarasov D., Zhezhnych P. // Международная школа-конференция “Информационно-телекоммуникационные системы”: Тезисы докладов. – Московский государственный институт электронной техники (технический университет), 2005. – С.6.

 17. Zhezhnych P. Time aspects of information systems / Zhezhnych P., Peleschyshyn A. // The IXth International Conference CADSM, The Expierence of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics: Proc. – Lviv, Polyana, 2007. – P. 530-533.

 18. Жежнич П.І. Інформаційна комп’ютерна система Львівського державного історичного музею / Жежнич П.І., Вовчина А.Я. // Електронні зображення та візуальні мистецтва EVA-2002: Перша всеукраїнська конференції серії EVA: Зб. наук. праць. – Київ, 2002. – С.176-180.

 19. Жежнич П.І. Дослідження поняття часу в базах даних / Жежнич П.І., Ришковець Ю.В. // The 2nd International Conference on Computer Science and Information Technologies CSIT-2007: Proc. - Lviv, 2007. - P.283-285.

 20. Форкун Ю.В. Системний підхід до побудови єдиної моделі інформаційного суспільства / Форкун Ю.В., Пелещишин А.М., Жежнич П.І. // 3-я Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації" OPTIMA-2008: Тези доп. - Кам'янець-Подільський, 2008. - С.89-92.

 21. Жежнич П.І. Використання мереж Байєса для моделювання часових залежностей в базах даних / Жежнич П.І., Ришковець Ю.В. // The 2nd International Conference of young scientists on Computer Science and Engineering CSE-2007: Proc. - Lviv, 2007. - P.60-61.

 22. Жежнич П.І. Комплексна система інформатизації ВУЗу / Жежнич П.І., Пелещишин А.М., Федасюк Д.В. // Міжнародна науково-практична конференція “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології”: Матеріали. – Чернівці, Рута, Буковинський університет, 2006. – С.8-9.

 23. Zhezhnych P. Some approaches to educational institute activity automation / Zhezhnych P., Peleschyshyn A., Holoschuk R. // The 5th International Conference "New Information and Computer Technologies in Education and Science": Proc. – Vinnytsia, VNTU, 2006. – P.37-40.

 24. Peleschyshyn A. Intelligent system of information gathering and analysis from news Internet-resources / Peleschyshyn A., Syerov Yu., Tarasov D., Zhezhnych P. // The 2nd International Conference “Advanced Computer Systems and Networks, Design and Application” ACSN-2005: Proc. – Lviv, 2005. – P.48-51.

 25. Peleschyshyn A. Informational-analytic system with e-learning component of educational institute management development / Peleschyshyn A., Zhezhnych P., Holoschuk R. // The 1st International Conference on Computer Science and Information Technologies CSIT-2006: Proc. – Lviv, 2006. – P.52-55.

 26. Жежнич П.І. Засоби аналізу невизначеностей у системі “Аналіз успішності” / Жежнич П.І., Пелещишин А.М., Шаховська Н.Б. // Міжнародна науково-практична конференція “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології”: Матеріали. – Чернівці, Рута, Буковинський університет, 2006 – С.10-11.

 27. Жежнич П.І. Інформаційна система обліку та аналізу основних засобів / Жежнич П.І., Сєров Ю.О. // 9-а Всеукр. наук. конф. “Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях”: Тези доп. – Львів: Львівський Національний університет імені Івана Франка, 2002. – С.47-48.

 28. Жежнич П.І. Формалізація документів в інформаційних системах документообігу за допомогою часових реляційних баз даних / Жежнич П.І., Ришковець Ю.В. // XXII Международный молодежный форум "Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке": Материалы. – Харьков, 2008. – С.340.