Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем


Циганок Віталій Володимирович. Методи отримання та обробки кардинальних експертних оцінок: дисертація канд. техн. наук: 01.05.03 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К., 2003. : табл.Анотація до роботи:

Циганок В.В. Методи отримання та обробки кардинальних експертних оцінок. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, 2003.

Розроблено метод виділення в множині об’єктів підмножин взаємно сумісних об’єктів, який позитивно відрізняється більш високою продуктивністю в порівнянні з існуючими і служить для визначення множин об’єктів, в рамках яких можна застосовувати методи експертної оцінки.

Розроблені наступні методи експертної оцінки:

методи парних порівнянь із застосуванням зворотного зв’язку з експертом для підвищення достовірності отримуваних результуючих експертних оцінок;

методи парних порівнянь комбінаторного типу “приведення до ідеалу”, які дозволяють звести кількість звернень за думкою експерта до мінімуму;

методи групової експертної оцінки в умовах неповної визначеності, які можуть застосовуватись для знаходження узгоджених оцінок групою експертів при умові, що деякі парні порівняння не виконувались деякими експертами.

Проведено порівняльне експериментальне дослідження розроблених та існуючих методів експертних оцінок з метою визначення середньостатистичних значень ряду показників, що характеризують методи.

Розроблено методику прийняття рішення щодо вибору конкретного методу експертної оцінки для застосування нього в конкретній ситуації.

Розроблений комплекс методів забезпечує підвищення ефективності компонент систем підтримки прийняття рішень.

В дисертаційній роботі досліджено методи отримання та обробки експертної інформації. В процесі дослідження розроблено нові методи та обґрунтовану методику вибору методу для використання в конкретній ситуації. Основні наукові та практичні результати полягають у наступному:

 1. Розроблено метод визначення серед множини об’єктів підмножин сумісних об’єктів, який характеризується значно меншою трудомісткістю в порівнянні з методами, що застосовувались раніше для вирішення цієї проблеми. Знаходження цих підмножин необхідне для визначення області можливого застосування методів ЕО.

 2. Розроблено індивідуальні методи парних порівнянь із застосуванням зворотного зв’язку з експертом для підвищення достовірності результатів ЕО.

 3. Розроблено індивідуальні комбінаторні методи парних порівнянь – “приведення до ідеалу”, які дають змогу звести кількість звернень за думкою експерта до мінімуму.

 4. Розроблено групові методи отримання кардинальних ЕО, які дозволяють прийти до єдиної думки групі експертів з різною компетентністю в даному питанні навіть при умові відмови в оцінюванні деяких об’єктів деякими експертами.

 5. Розроблено методику експериментального дослідження та проведено експеримент з метою визначення основних показників, що характеризують кожний з методів ЕО.

 6. Розроблено методику та алгоритм вибору конкретного методу ЕО на основі отриманих експериментальним шляхом характеристик методів та вимог ОПР до методу, який має застосовуватись для оцінювання в конкретній ситуації.

Публікації автора:

 1. Циганок В.В. Про один метод виділення в множині об’єктів підмножин взаємно сумісних об’єктів. // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 1999. – Т.1. – No2. – С.78-81.

 2. Тоценко В.Г., Цыганок В.В. Метод парных сравнений с обратной связью с экспертом // Проблемы управления и информатики. 1999. – №3. – С.111-125. (Totsenko V.G., Tsyganok V.V Method of paired comparisons using feedack with expert // Journal of Automation and Information Sciences. – 1999. – Vol.31, No9. – P.86-97.) (Дисертантом запропоновано спосіб досягнення стабільності методу парних порівнянь зі зворотним зв’язком з експертом та спосіб уникнення повторних звернень до експерта з одним і тим самим запитанням.)

 3. Циганок В.В. Комбінаторний алгоритм парних порівнянь зі зворотним зв’язком з експертом // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2000. – Т.2, №2. – С.92-102.

 4. Тоценко В.Г., Цыганок В.В., Качанов П.Т., Деев А.А., Качанова Е.В., Торба Л.Т. Эксперимен-тальное исследование методов получения кардинальных экспертных оценок альтернатив. Ч.I. Методы без обратной связи с экспертом // Проблемы управления и информатики. – 2003. – №1. – С.34-48.

 5. Тоценко В.Г., Цыганок В.В., Качанов П.Т., Деев А.А., Качанова Е.В., Торба Л.Т. Экспериментальное исследование методов получения кардинальных экспертных оценок альтернатив. Ч.II. Методы с обратной связью с экспертом // Проблемы управления и информатики. – 2003. – №2. – С.112-125. (В роботах [5,6] дисертанту належить вибір об’єкта для оцінювання при проведенні експерименту, розробка алгоритму проведення експерименту, розробка системи збору та обробки експериментальних даних.)

 1. Тоценко В.Г., Циганок В.В., Качанов П.Т. Підтримка прийняття рішення щодо вибору методу експертного оцінювання // Системные исследования и информационные технологии. – 2002. – №4. – C.52-60. (Дисертанту належить формалізація задачі прийняття рішення щодо вибору конкретного методу експертного оцінювання, програмна реалізація запропонованого алгоритму та опис конкретних прикладів.)

 2. Тоценко В.Г., Цыганок В.В., Олийнык А.С. Системы поддержки решений по профессиональному отбору // Труды 9-й международной школы-семинара (спец. выпуск ж-ла Инфор-мационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 1996. – №3-4. – 46с.)

 3. Тоценко В.Г., Цыцарев В.Н., Перова Т.С., Цыганок В.В., Литвинчук О.В., Настенко И.М. Экспертная система диагностирования по произвольным диагностическим признакам c интегрированной базой знаний // Труды 9-й международной школы-семинара (спец. вып. ж-ла Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. -1996. - №3-4. - 57с.)