Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем


Ісса Айман Сарем. Методи і засоби розробки спеціального програмного забезпечення для систем розподілу ресурсів: дисертація канд. техн. наук: 01.05.03 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К., 2003.Анотація до роботи:

Ісса Айман Сарем. Методи та засоби розробки спеціального програмного забезпечення для систем розподілу ресурсів – рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київ, 2003.

Дисертація присвячена розробці ефективного спеціального програмного забезпечення (СПЗ) для задач обліку, планування, прогнозування стану та підтримки прийняття оперативних рішень з розподілу ресурсів на об’єктах обліку. На базі комплексної класифікації структур даних, елементів задач і методів розподілу ресурсів узагальнено інформаційно-аналітичну модель ресурсів об’єктів обліку. Удосконалено спосіб шаблонно-ієрархічного управління задачами аналізу стану і вибору оперативних рішень з розподілу і планування ресурсів. Узагальнено семантико-критеріальний метод підготовки ефективного СПЗ для зіставлення поточних моделей за статичними та динамічними шаблонами критеріїв, подій та ситуацій для визначення стану споживачів і постачальників ресурсів засобами логічного доведення. Удосконалено методики автоматизованого оперативного настроювання задач підтримки прийняття рішень на базі традиційних технологій побудови компонентів СПЗ.

В результаті теоретичних і експериментальних досліджень і розробки компонентів ефективного СПЗ одержані наступні результати:

 1. Класифіковано та систематизовано задачі обліку та оперативного планування розподілу та спрямування ресурсів, а також найбільш загальні методи їх розв’язання в інформаційно-аналітичних системах, побудованих на основі СУБД, що відрізняються зберіганням даних про динаміку і послідовність зміни стану ресурсів для розв’язання задач розподілу багатокомпонентних ресурсів та їх прирощень.

 2. На основі результатів класифікації запропоновано модифіковану інформаційно-аналітичну модель ресурсів об’єктів обліку і аналізу, яка відрізняється включенням змінних шаблонів подій і ситуацій на об’єкті обліку та шаблонів динаміки зміни часткових, групових та сукупних характеристик ресурсів з інформацією про вплив таких подій, ситуацій та змін на загальний стан цього об’єкта.

 3. Удосконалено структуру спеціального ПЗ для аналізу та ефективного розподілу ресурсів, яка відрізняється зберіганням ранжованих статистичних і динамічних шаблонів, правил та критеріїв розпізнавання ситуацій та розподілу ресурсів в довідниках семантичної відповідності для регулярного співставлення різних варіантів рішень за шаблонами припустимості і критеріями ефективності різних ситуацій.

 4. Запропоновано спосіб шаблонно-ієрархічної організації задач подійного планування та управління ресурсами, який відрізняється керованим цілеспрямованим перебором варіантів виконання задач в залежності від поточної ситуації і використовує механізми навчання за результатам аналізу наявних внутрішніх та необхідних зовнішніх ресурсів з врахуванням динаміки зміни їх характеристик.

 5. Розроблено удосконалений семантико-критеріальний метод побудови СПЗ з настроюванням компонентів, що відрізняються комплексним використанням впорядкованих графових шаблонів моделей, динаміки моделей обліку та аналітичних зв’язків для визначення перспективних та ефективних рішень, впорядкованих за комплексом критеріїв ефективності.

 6. Розроблено автоматизовану методику проектування інформаційно-аналітичних компонентів на основі уніфікованого ядра СПЗ у формі багаторежимної віртуальної машини, яка відрізняється використанням підсистеми навчання за шаблонами аналізу ситуацій та прийняття рішень типа “еталон-дія”, що підвищує ефективність використання СУБД і скорочує кількість програмних модулів ядра.

 7. Результати експериментальної реалізації елементів системи налагоджуваних аналітичних компонентів вибору оперативних рішень з управління ресурсами підприємства і прогнозу за різними варіантами реалізації модельних експериментів показали суттєве підвищення швидкості перебору варіантів при оперативному аналізі в системі обліку та приблизно 5-разове прискорення режиму навчання в порівнянні з перекомпіляцією правил, що включаються в середовище SQL за допомогою процедур, складених на цій мові.

Публікації автора:

 1. Исса А.С. Эффективная эксплуатация программного обеспечения для организации управления развивающимися предприятиями. Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчиcлювальна техніка – К.: «Век+».– 1998.– 31.– с. 174 – 180.

 2. Пустоваров В.И., Исса А.С. Прогнозирование эффективности деятельности предприятия методами искусственного интеллекта. Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка, К.: «Век+». – 1999. – 32. – с. 127 – 136. (Дисертанту належить методика прогнозування ефективності роботи підприємства за прецедентами та шаблонами при розв’язанні задач розподілу ресурсів).

 3. Исса А.С., Пустоваров В.И. Модели и шаблоны для решения задач эффективного распределения ресурсов. Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчиcлювальна техніка – К.: «Век+» .– 2000. – 33. – с. 47 – 55. (Дисертанту належать пропозиції механізмів визначення інформативності властивостей і даних та методику настроювання критеріїв ефективності для розв’язання задач).

 4. Исса А.С., Пустоваров В.И. Структуры данных интеллектуальных компонент для анализа и накопления знаний, представленных в форме направленных графов – Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчиcлювальна техніка – К.: «Век+». – 2002.– 37.– с. 49 – 55. (Дисертанту належать застосування узагальнених структур аналітичних даних для подання семантичних шаблонів і критеріїв, а також моделей подій і ситуацій, щодо систем підтримки прийняття рішень з розподілу ресурсів).

 5. Пустоваров В.И., Тюрютиков А.И., Исса А.С. Информационные базы для компьютеризации фирм различных форм собственности // Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчиcлювальна техніка – К.: ТОВ “ВЕК+”. – 1998. – 31. – с. 164 – 173. (Дисертанту належить визначення ізоморфності задач розподілу ресурсів та структур даних в базі даних).

 6. Брагинский О.Л., Исса А.С., Пустоваров В.И., Стиренко С.Г. Обобщенные инструменты для построения шаблонов моделей и баз знаний интеллектуальных компонент программного обеспечения. Труды 2-й международной научно-практической конференции “Современные информационные и электронные технологии”, Одесса. – 2001. – с. 50 – 51. (Дисертанту належать механізми побудови шаблонів і організації баз знань).

 7. Брагинский О.Л., Исса А.С., Пустоваров В.И., Стиренко С.Г. Интеллектуальные компоненты для анализа и накопления знаний в CASE-системах // Сборник научных трудов по материалам 7-й международной конференции «Теория техника передачи, приема и обработки информации», Харьков. – 2001. – с. 372 – 373. (Дисертанту належать пропозиції включення шаблонів до складу компонентів).

 8. Исса А.С., Пустоваров А.В., Пустоваров В.И., Соболь Х. Расширение языков запросов и моделирования для аналитической обработки знаний // Сборник научных трудов по материалам 8-й международной конференции «Теория техника передачи, приема и обработки информации», Харьков. – 2002 . – с. 234 – 235. (Дисертанту належать пропозиції реалізації аналітичних даних через спрямований ациклічний граф).