Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


Рябова Ольга Володимирівна. Методи архітектурного моделювання міських громадсько- транспортних вузлів : Дис... канд. наук: 18.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Рябова О.В. Методи архітектурного моделювання міських громадсько-транспортних вузлів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури – Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харків, 2008 р.

Дисертація присвячена розробці методу архітектурного моделювання міських громадсько-транспортних вузлів. Теоретична основа, актуальність теми обумовлені необхідністю створення моделей архітектурно-планувальної організації громадсько-транспортних вузлів. Робота базується на системному підході до аналізу і вивчення транспортного обслуговування містобудівних систем. Розроблено метод виявлення конфліктних ситуацій. Запропоновано методику класифікації громадсько-транспортних сполучень. Удосконалено визначення поняття «громадсько-транспортного вузла» і типологію ГТВ. Розкриті та проаналізовані взаємозв’язки ГТВ із системними компонентами міського середовища. На основі системних принципів розроблено моделі функціональної і архітектурно-просторової структури ГТВ міст Донбасу, досліджено фактори архітектурного моделювання ГТВ. Розроблено структурно-логічну модель їх формування, функціонування і розвитку, визначені напрямки розвитку ГТВ в архітектурно-планувальній структурі міст Донбасу. Розроблено метод архітектурного моделювання ГТВ, запропоновано методичні рекомендаціі з архітектурно-планувальної організації ГТВ.

1. Спираючись на системний підхід до вивчення містобудівних об’єктів, розроблений Г.І.Лавриком, автор пропонує розглядати громадсько-транспортні вузли як системний компонент міського середовища, в якості основних елементів (розробленої О.В.Чемакіной структурно-логічної моделі дослідження), якого розглядаються антропогенні, природні, техногенні та соціально-демографічні компоненти (підсистеми).

2. Робота базується на системному підході до вивчення і аналізу транспортного обслуговування містобудівних систем. Розроблено метод виявлення конфліктних ситуацій як територіальне накладання громадських і транспортних функцій у архітектурно-планувальній організації містобудівних систем. Виявлення конфліктних ситуацій у планувальній структурі міст Донбасу проведено поетапно з використання результатів: аналізу планувальної структури міст Донбасу; аналізу планувальної організації транспортної схеми міст Донбасу; дослідження конфліктних ситуацій. На основі виявлення конфліктних ситуацій розроблена методика класифікації громадсько-транспортних сполучень. Удосконалено визначення поняття “громадсько-транспортного вузла”; типологію громадсько-транспортних вузлів.

3. Розкрито та проаналізовано взаємозв’язки громадсько-транспортних вузлів із системними компонентами міського середовища. У результаті проведеного аналізу взаємодії ГТВ на території міст Донбасу отримано форми їх концентрації: групова, лінійна, точкова (в залежності від величини міста, типу його планувальної структури); в архітектурно-планувальній структурі міст Донбасу: групова, лінійна, точкова, лінійно-точкова (в залежності від величини міста, типу планувальної структури). У результаті проведеного аналізу розміщення ГТВ в архітектурно-планувальній структурі міст Донбасу отримані наступні результати: у центральній зоні переважно розміщаються середні ГТВ; у серединній зоні крупнішого, крупних, великих, середніх міст розміщаються середні і малі ГТВ; малих міст - середні ГТВ. На периферії крупнішого, крупних міст розміщаються малі ГТВ; великих і середніх міст - середні ГТВ; малих міст - середні і малі ГТВ.

4. На основі системних принципів розроблено моделі функціональної і архітектурно-просторової структури ГТВ міст Донбасу, їх ієрархічну структуру.

5. Спираючись на дослідження А.І.Урабаха, установлено, що вибір прийому композиції ГТВ залежить від наступних факторів: характеру взаємного розташування пересічних у вузлі магістральних вулиць (перетинання, примикання); взаємного розміщення пішохідних і транспортних шляхів руху; потужності об’єктів громадського обслуговування, припустимого видалення об'єктів обслуговування від транспортних вузлів; типу включення ГТВ в міську забудову, рельєфу ділянки і т.п. У залежності від зазначених факторів знайшли застосування наступні прийоми композиційних рішень ГТВ: компактні, протяжні, змішані. Для кожної архітектурно-просторової композиційної схеми ГТВ виявлено загальні способи формування забудови міських ГТВ. Для середніх і малих ГТВ з протяжною і змішаною архітектурно-просторовою композиційною схемою – застосування ритмо-метричних засобів. Для середніх і малих ГТВ з компактною архітектурно-просторовою композиційною схемою також характерним є застосування таких основоположних принципів архітектурного формотворення, як ритм і метр з використанням акцентних елементів.

6. Розроблено структурно-логічну модель формування, функціонування і розвитку ГТВ на основі результатів дослідження факторів архітектурного моделювання ГТВ, їх групування і аналізу взаємного впливу груп. У процесі життєдіяльності ГТВ можна виділити три основних стадії: виникнення, формування, експлуатації.

7. Установлено (на прикладі міст Донбасу), що характер розвитку ГТВ по горизонталі (концентричний, лінійний полосовий, лінійний сітьовий, спіральний) та по вертикалі залежить від типу включення ГТВ в міську забудову (чотирьохстороннє, трьохстороннє, трьохстороннє неповне, двостороннє кутове, двостороннє кутове неповне); типу планувальної структури ГТВ (статична, напівгнучка, гнучка). У результаті дії системних принципів при зміні класу транспортного вузла змінюється тип ГТВ.

8. Розходження між типами ГТВ в частині функціонально-планувальної структури обумовлюють різні прийоми архітектурно-планувальної організації, виявлено типи архітектурно-планувальної структури для середніх і малих громадсько-транспортних вузлів: статична, напівгнучка, гнучка. Статична архітектурно-планувальна структура характерна для середніх і малих ГТВ з компактною архітектурно-просторовою композиційною схемою. Напівгнучка планувальна структура характерна для середніх ГТВ з компактною і змішаною архітектурно-просторовою композиційною схемою. Гнучка планувальна структура характерна для середніх і малих ГТВ з протяжною архітектурно-просторовою композиційною схемою. Найбільш прогресивною і раціональною з точки зору відповідності динамічного і гармонічного розвитку ГТВ є гнучка планувальна організація ГТВ.

9. Основними факторами при архітектурному моделюванні міських ГТВ є угруповання об'єктів громадського обслуговування і транспортних об’єктів, функціональне зонування території. Спираючись на дослідження А.І.Урбаха, ЦНІІЕП ім. Мезенцева, об’єкти громадського обслуговування на території ГТВ необхідно поєднувати в групи на основі їхньої функціональної спільності, взаємозв'язку з транспортом і т.п. Територія сучасних ГТВ повинна складатися з трьох основних планувальних зон: пішохідної, транспортно-господарської, забудови.

10. Виявлено типи архітектурно-планувальній організації громадсько-транспортних вузлів, визначено їх основні характеристики. Розроблено метод архітектурного моделювання ГТВ. Архітектурне моделювання ГТВ проведено поетапно. Установлені три основні етапи: І – виявлення громадсько-транспортних вузлів; ІІ – параметризація; ІІІ – моделювання. Запропоновано методичні рекомендації з архітектурно-планувальної організації ГТВ.

11. Результати дослідження можуть бути використані при розробці: на основі генпланів розміщення і будівництва ГТВ, проектів розміщення і будівництва суспільних житлових та промислових об’єктів; для розробки методичних основ містобудівної регламентуючої документації; у проведенні подальших досліджень містобудівної системи, що включає ГТВ як підсистему; у вивченні проблем формування і розвитку ГТВ; у навчальному процесі.

Публікації автора:

 1. Рябова О.В. Комплексное освоение подземного пространства городов. Проблеми містобудування та архітектури. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. Збірник наукових праць. – Вип. 2002-6 (37). – С. 72-73.

 2. Рябова О.В. Многофункциональные общественно-транспортные узлы городов Донбасса. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Збірка наукових праць ВНЗ художньо-будівельного профілю України і Росії, Харків, ХДАДМ, 2001 - 2002, № 2-3/1. – С. 128-132.

 3. Рябова О.В. Аналіз планувальної організації транспортної схеми міст Донбасу. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Збірка наукових праць ВНЗ художньо-будівельного профілю України і Росії, Харків, ХДАДМ, 2004 - 2005, № 5, 6 – 1, 2, 3. – С. 187 – 190.

 4. Рябова О.В. Аналіз перетинань елементів транспортних схем міст Донбасу. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Збірка наукових праць ВНЗ художньо-будівельного профілю України і Росії, Харків, ХДАДМ, 2005, №4, 5. – С. 27-31.

 5. Рябова О.В. Анализ схемы улиц и дорог городов Донецкой области. Проблеми містобудування та архітектури. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. Збірник наукових праць. – Вип. 2004 - 6 (48). – С. 94 – 97.

 6. Рябова О.В., Чемакіна О.В. Анализ планировочной структуры городов Донецкой области. Проблеми містобудування та архітектури. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. Збірник наукових праць. – Вип. 2004 - 6 (48). – С. 6 - 9.

 7. Рябова О.В. Классификация конфликтных ситуаций в планировочной структуре городов Донбасса // Тези доповідей і повідомлень ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Макіївка: ДонНАБА, 2004 – С. 61.

 8. Рябова О.В. Особенности архитектурно-планировочной струкутры общественно-транспортных узлов. Мистецтвознавство. Архітектура. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Збірник наукових праць. – Вип. 2005 – 10. – С. 102 – 106.

 9. Рябова О.В. Формирование градостроительной модульной системы общественно-транспортных узлов. Мистецтвознавство. Архітектура. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Збірник наукових праць. – Вип. 2006 – 2. – С. 81-85.

 10. Рябова О.В. Моделювання функціональної структури громадсько-транспортних вузлів. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Збірка наукових праць ВНЗ художньо-будівельного профілю України і Росії, Харків, ХДАДМ, 2006, №1,2,3 – С. 205-208.

 11. Рябова О.В. Аналіз каркасу планувальної структури міст Донбасу. Проблеми містобудування та архітектури. Вісник Донбаської національної академії будівництва та архітектури. Збірник наукових праць. – Вип. 2006 -3(59) – С. 56-60.