Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Малахівська Станіслава Едуардівна. Методологічні аспекти формування інвестиційної політики органів місцевого самоврядування : Дис... канд. наук: 25.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Малахівська С. Е. Методологічні аспекти формування інвестиційної політики органів місцевого самоврядування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009.

У дисертації розроблено теоретичні та методологічні положення формування інвестиційної політики органів місцевого самоврядування, обґрунтовано організаційні механізми регулювання фондового ринку та формування його інфраструктури на основі моделювання руху прямих та портфельних інвестицій на муніципальному рівні, фінансових потоків та використання критеріїв оцінювання привабливості фондового ринку.

Здійснено моделювання інвестиційного ринку міста та визначено порядок оцінювання рівня інвестиційної привабливості міста в процесі формування стратегічного плану його соціально-економічного розвитку.

Розроблено методологічні положення забезпечення участі органів місцевого самоврядування в реалізації інвестиційних проектів та вдосконалено форми діяльності органів місцевого самоврядування у сфері реалізації інвестиційної політики на основі проведення конкурсів високоефективних інвестиційних проектів з наданням муніципальної підтримки за рахунок коштів міського бюджету.

Розроблено рекомендації щодо управління інвестиційним ринком та забезпечення інвестиційної привабливості міста органом місцевого самоврядування на прикладі м. Києва як складової удосконалення комплексної системи управління соціально-економічним розвитком міста.

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання щодо вдосконалення організації діяльності органів місцевого самоврядування стосовно формування інвестиційної політики міста, розроблено науково-прикладні підходи, моделі, що забезпечують теоретичне й практичне використання отриманих наукових результатів. Ці результати підтверджують гіпотезу, покладену в основу дослідження, а реалізована мета й завдання дослідження дають можливість зробити певні висновки та внести пропозиції.

 1. Проведений аналіз наукових праць і законодавчих актів з проблеми дослідження показує, що завдання розробки теоретичних та методологічних аспектів формування інвестиційної політики органів місцевого самоврядування ще не було предметом комплексного дослідження. Розглянуті праці стосуються лише окремих питань цієї проблеми щодо механізмів реалізації інвестиційної діяльності, фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів фінансових установ, бюджетних коштів, вкладення коштів іноземними інвесторами та фінансування за рахунок власних коштів суб’єктів економіки, у яких не враховані особливості діяльності органів місцевого самоврядування і які мають фрагментарний характер. Усе це дало підстави для підтвердження необхідності наукового опрацювання вказаного завдання.

 1. Обґрунтовано організаційні механізми регулювання фондового ринку та формування його інфраструктури органами місцевого самоврядування на основі моделювання руху прямих та портфельних інвестицій на рівні міста, фінансових потоків та використання критеріїв оцінювання привабливості фондового ринку міст іноземними портфельними інвесторами. Моделювання передбачає поєднання характеристик прогнозних грошових потоків з показником дисконту як вихідної передумови визначення динаміки прибутку комунального підприємства до нарахування амортизації, сплати процентних платежів та податку на прибуток. У процесі моделювання для інвестиційного проекту має здійснюватись прогноз його показників першого року з поділом за місяцями, другого року – за кварталами, а для всіх наступних років реалізації проекту прогноз проводиться за підсумковим річним значенням показників. Такий підхід забезпечує всебічне оцінювання ефективності внутрішніх джерел інвестування, прозорість формування інфраструктури фондового ринку для кредитного інвестора та гнучкість його регулювання з боку органу місцевого самоврядування.

 2. Здійснено моделювання інвестиційного ринку міста на основі принципів аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища менеджменту; аналізу альтернативних технічних та організаційних рішень; порівняння варіантів “із проектом” та “без проекту”; комплексного аналізу проектів на всіх етапах життєвого циклу; розгляду проектів з точки зору різних його учасників; використання критеріїв ефективності та альтернативних оцінок в аналізі цінності проектів. При моделюванні враховуються показники, які характеризують рівні потреби в інвестиціях, розвитку ринкової інфраструктури, наявності трудових ресурсів, інвестиційних ризиків, та проводиться рейтингова оцінка цих показників у взаємозв’язку із системою заходів протидії інвестиційним ризикам. Це дасть змогу органам місцевого самоврядування визначати резерви ресурсів для покращання показників інвестиційної привабливості міста та пріоритетність заходів щодо її збільшення, залучати зовнішніх інвесторів з урахуванням їх комерційних інтересів та інтересів територіальної громади.

 3. Визначено порядок оцінювання рівня інвестиційної привабливості міста в процесі формування стратегічного плану його соціально-економічного розвитку залежно від критеріїв оцінки, пріоритетів (рейтингів) окремих факторів стосовно загальної інвестиційної привабливості, системи показників, які характеризують окремі аспекти дії цих факторів, пріоритетів (рейтингів) окремих показників у кожній з груп, загальної оцінки досліджуваних адміністративно-територіальних одиниць та з урахуванням динаміки і тенденцій зміни показників, а також рейтингових значень кожного показника і кожного фактора в інтегральній оцінці інвестиційної привабливості. Розроблений порядок оцінювання дає змогу охарактеризувати функціонування інвестиційного середовища на муніципальному рівні, визначити основні напрями поліпшення інвестиційного клімату, акумулювати вільні кошти, підвищити рівень економічної ефективності діяльності суб’єктів підприємництва і за рахунок підвищення рівня їхньої прибутковості виділити додаткові кошти на розвиток соціальної інфраструктури.

 4. Розроблено методологічні положення забезпечення участі органів місцевого самоврядування в реалізації інвестиційних проектів, які передбачають їх оцінювання та експертизу в два етапи. На першому етапі необхідно визначити, чи варто взагалі співпрацювати з певним інвестором, шляхом аналізу його спроможності втілити в життя даний проект та реальності проекту щодо відповідності прогнозних показників, закладених в інвестиційний проект, існуючим нормативам та вимогам, а на другому етапі доцільно оцінити економічний та соціальний ефект від реалізації проекту для територіальної громади міста. Обґрунтовано принципи, якими має керуватись орган місцевого самоврядування на першому етапі, зокрема принципи надійності інвестора, його фінансової спроможності, позитивності іміджу інвестора, а також принципи економічної, технічної, соціальної та екологічної обґрунтованості проекту, а на другому етапі доцільно використовувати принципи окупності, терміновості, мінімізації ризиків, створення додаткових робочих місць, пріоритетності, відповідності завданням стратегії розвитку міста та кумулятивного ефекту. Використання цих положень дає змогу органам місцевого самоврядування систематизувати свою роботу щодо покращення інвестиційного клімату в місті, отримати ефект від збільшення фінансових ресурсів на його розвиток і гарантує зацікавленість інвестора у подальшій співпраці.

 5. Удосконалено форми діяльності органів місцевого самоврядування у сфері реалізації інвестиційної політики на основі проведення конкурсів високоефективних інвестиційних проектів з наданням муніципальної підтримки за рахунок коштів міського бюджету у формі кредитування, безповоротного фінансування, муніципальних гарантій та ін. Виділено типові помилки, які допускаються у процесі розробки інвестиційних проектів, визначено засади підготовки стратегії формування муніципального портфеля цінних паперів на основі розроблених моделей інвестиційного ринку з урахуванням рівня інвестиційних ризиків, взаємозалежності цінних паперів у портфелі інвестицій. Ці форми дозволяють охарактеризувати портфель цінних паперів з використанням методу b-оцінки, оптимізувати співвідношення між ризиковими та безризиковими фінансовими інструментами у ньому та визначити ефективність одновалютних та багатовалютних інвестиційних проектів.

 6. Розроблено рекомендації щодо управління інвестиційним ринком та забезпечення інвестиційної привабливості міста органом місцевого самоврядування на прикладі м. Києва як складової вдосконалення комплексної системи управління соціально-економічним розвитком територіального міського комплексу, що передбачає стале нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення структури інвестиційних джерел та оптимізації напрямів їх вкладення відповідно до пріоритетів економічного зростання. Визначено основні засади міської політики у сфері інвестиційної діяльності, послідовність окремих етапів розбудови інвестиційного середовища та створення сприятливого інвестиційного клімату, основні напрями стимулювання інвестиційної діяльності, фактори впливу на покращення інвестиційного клімату та засади регулювання інвестиційної діяльності, що дає змогу збалансувати фінансові інтереси інвесторів і територіальної громади міста, усунути перешкоди організаційно-технічного характеру та створити систему муніципальних майнових і страхових гарантій для зменшення загального рівня інвестиційних ризиків.

 7. Урахування основних наукових результатів дисертаційного дослідження, вітчизняного й зарубіжного досвіду, потреб сучасного місцевого самоврядування в Україні дає підстави запропонувати органам місцевого самоврядування рекомендації щодо:

обґрунтування організаційних механізмів регулювання фондового ринку та формування його інфраструктури;

протидії інвестиційним ризикам на основі моделювання інвестиційного ринку міста;

оцінювання рівня інвестиційної привабливості міста в процесі формування стратегічного плану його соціально-економічного розвитку;

методологічного забезпечення участі в реалізації інвестиційних проектів за результатами їх оцінювання та експертизи;

визначення форм діяльності у сфері реалізації інвестиційної політики;

управління інвестиційним ринком та забезпечення інвестиційної привабливості міста.

Публікації автора:

 1. Малахівська С. Е. Проблеми розвитку іпотечного ринку та шляхи їх розв’язання / С. Е. Малахівська // Вісн. УАДУ. – 2002. – № 3. – С. 172–179.

 2. Малахівська С. Е. Моделювання та оптимізація інвестиційної привабливості міста / С. Е. Малахівська // Упр. сучас. містом. – 2004. – № 4/10–12 (16). – С. 284–287.

 3. Малахівська С. Е. Методика визначення рейтингу інвестиційної привабливості міста / С. Е. Малахівська // Упр. сучас. містом. – 2005. – № 1–2/1–6 (17–18). – С. 251–255.

 4. Малахівська С. Е. Експертиза регіональних інвестиційних проектів органами місцевого самоврядування / С. Е. Малахівська // Упр. сучас. містом. – 2006. – № 3–4/7–12 (23–24). – С. 128–133.

 5. Малахівська С. Е. Важливість іпотечної системи для міста, можливості міста у разі її впровадження / С. Е. Малахівська // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 29 трав. 2003 р. – К. : Вид-во НАДУ, 2003. – Т. 2. – С. 262–263.

 6. Малахівська С. Е. Етапи та принципи експертизи інвестиційних проектів / С. Е. Малахівська // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 28 трав. 2004 р. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – Т. 2. – С. 13–14.

 7. Малахівська С. Е. Оптимізаційні моделі функціонування інвестиційного ринку в місті / С. Е. Малахівська // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 10-річчю Академії, м. Київ, 31 трав. 2005 р. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Т. 2. – С. 71–73.

 8. Борщ Г. А. Аспекти соціально-економічного розвитку регіону / Г. А. Борщ, П. А. Овчар, С. Е. Малахівська // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 30 трав. 2008 р. – К. : НАДУ, 2008. – Т. 3. – С. 21–23.