Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Дольська Ольга Олексіївна. Метафора "Дому" в семіотичній моделі європейської культури : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2003.Анотація до роботи:

Дольська О.О. Метафора “Дому” в семіотичній моделі європейської культури – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2003 р.

Дисертація присвячена розгляду функціонування метафори “Дому” і феномену “Дім”, що може, на думку автора, репрезентувати собою акт протікання буття людини. Розглядаючи культуру як неспадкоємну інформацію, автор пропонує представляти артефакт “Дім” як “соціоген” культури і вводить для нього позначення знак-код.

Поєднуючи дані реального життя навколо досліджуваного феномену, автор розкриває його сутність і декодує його як своєрідний трансляційний і трансмутаційний канал, завдяки якому формувалося, утримувалося і передавалося специфічне знання, яке можна охарактеризувати як еволюційний шлях перетворення хаосу в космос. Автор виділяє в європейській культурі дві практики побудови “Дому”: на собі та разом з “іншим”.

Аналізуючи метафору “Культура як Дім”, автор приходить до висновку, що вона виконує роль базисної для європейської культури і пропонує, спираючись на досягнення сучасної західної філософії, семіотичну модель, в основу якої покладена досліджувана метафора. Модель представлена трьома інваріантами, за допомогою яких можна описувати дійсність як деякий символічний світ і визначати ментальність певних епох, спираючись на аспект домобудівництва.

Публікації автора:

1. Дольская О.А. Преемственность в системе ценностей молодежи // Збірник наукових праць з гуманітарних наук Запорізької державної інженерної академії. - Запоріжжя, ЗДІА, 2000. – Вип. 4. – С. 48 – 50.

2. Дольская О.А. Социокультурная реальность и преемственность в системе ценностей молодежи // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім В. Н. Каразіна. - Харків, 2000. - № 474. – С. 198 – 200.

3. Дольська О.О. “Нерукотворний дім” християнського Середньовіччя // Вісник Харківського національного університету ім В. Н.Каразіна. – Харків - Суми, 2001. - № 501. – С. 72 – 78.

4. Дольская О.А. Концепт «Дом»: этимология и генезис (философско-антропологический аспект) // Вісник Харківського національного університету. – Харків, 2001. - № 499. – С. 46 - 53.

5. Дольська О.О. Бездомність і номадизм: пошуки нових форм пізнання // Збірник наукових праць з гуманітарних наук Запорізької державної інженерної академії. - Запоріжжя, 2001. - Вип. 5. – С. 176 – 184.

6. Дольська О.О. Базисна метафора як когнитивний інструмент пізнання // Вісник Національного технічного університету “Х П І ” - Харків, 2002 р. - №5. – С. 189 – 194.

7. Дольская О.А. Метафорика Дома и Бездомности в культурно-семиотической модели европейской культуры // Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. – Харків - Суми, 2002. - № 562. – С. 30 – 34.

8. Дольская О.А. «Нерукотворный дом» христианского Средневековья // Матеріали ІV Міжнародної науково-теоретичної конференції “Людина: дух, душа, тіло”, 21 – 22 грудня 2000 року. – Суми: “Собор”, 2000. – С. 55 – 57.

9. Дольская О.А. Дом: этическая программа // Материалы Международной конференции “Человек – Культура – Общество”, посвященной 60-летию воссоздания философского факультета в структуре МГУ им. М. В. Ломоносова, 13-15 февраля 2002 г. - Москва, 2002 г. - Т.4. – С. 112 – 113.

10. Дольская О.А. Метафора “Культура как Дом” в культурно-семиотической модели европейской культуры // Філософська спадщина Г. С. Сковороди і сучасність. Матеріали ІХ Харківських міжнародних Сковородинівських читань (до 280-річчя Г. С. Сковороди). – Харків: “Екограф”, 2002. – С. 220 – 222.