Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Економічні науки / Організація управління, планування і регулювання економікою


Камінська Ірина Миколаївна. Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону : Дис... канд. наук: 08.00.05 - 2009.Анотація до роботи:

Камінська І.М. Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Луцький національний технічний університет, Луцьк, 2009.

У дисертаційній роботі проведене теоретичне узагальнення та подано нове бачення вирішення наукової задачі підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону на основі забезпечення його фінансової спроможності шляхом розробки відповідних дієвих механізмів, спрямованих на стимулювання регіонів до нарощування та ефективного використання їх фінансового потенціалу.

Теоретико-методологічний рівень дослідження дав змогу виділити основні підходи та сформувати логічні схеми розкриття сутності основних категорій та понять, розробити концептуальні засади фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону, обґрунтувати сутність та значення механізму забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону, розробити методологічний інструментарій діагностики фінансової спроможності розвитку регіону; аналітичний рівень дозволив провести діагностику фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону за трьома напрямами – діагностика фінансової достатності розвитку регіону, діагностика фінансової дієздатності розвитку регіону, діагностика фінансової стійкості розвитку регіону; проектний рівень забезпечив визначення стратегічних орієнтирів забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону, розробку інструментарію стимулювання соціально-економічного розвитку регіону та концептуальних підходів до децентралізації управління соціально-економічним розвитком.

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення та подано нове бачення вирішення наукової задачі – підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону на основі розробки механізмів забезпечення його фінансової спроможності, дієвість яких визначатиме збалансованість фінансових можливостей та потреб регіону, результативність використання фінансових ресурсів та стабільність фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. У результаті дослідження зроблено такі висновки:

1. Доведено, що забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів у значній мірі залежить від рівня його фінансової спроможності. Обґрунтовано, що фінансову спроможність, як умову забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, слід розглядати з трьох позицій – як збалансованість фінансових можливостей і потреб регіонального розвитку, як результативність використання регіональних фінансових ресурсів і як стабільність фінансового забезпечення регіонального розвитку, що дозволило виділити змістові характеристики фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону – фінансову достатність регіону, фінансову дієздатність регіону та фінансову стійкість регіону.

2. Доведено, що для забезпечення соціально-економічного розвитку регіону наявні фінансові ресурси необхідно розглядати у сукупності з фінансовими резервами, котрі виявляються за певних умов їх використання. Це дозволило обґрунтувати сутність і складові фінансового потенціалу регіонального розвитку та здійснити класифікацію видів фінансової спроможності регіону залежно від суб’єктів фінансово-економічних відносин в регіоні, які формують фінансовий потенціал, виділивши: бюджетну спроможність регіону, фінансову спроможність суб’єктів господарювання регіону, фінансову спроможність населення регіону, фінансову спроможність фінансово-кредитних установ регіону, інвестиційну спроможність регіону, фінансову спроможність позабюджетних цільових фондів регіону.

3. Визначено зміст і значення механізму забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону, що характеризується сукупністю взаємовідносин з приводу формування, розподілу та використання фінансових ресурсів регіону та включає форми, методи, важелі та інструменти впливу на діяльність суб’єктів фінансово-економічних відносин регіону, спрямованих на досягнення його фінансової достатності, дієздатності та стійкості соціально-економічного розвитку.

4. Розроблено методологічний підхід до діагностики фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону на основі застосування авторської методики, яка, на відміну від існуючих, дозволяє оцінювати фінансову спроможність за її змістовими характеристиками на рівні усіх суб’єктів фінансово-економічних відносин регіону, встановити зони фінансової неспроможності і спроможності розвитку регіону, визначити сильні і слабкі сторони регіонального розвитку, виявити явні та приховані резерви нарощення фінансової достатності, дієздатності та стійкості соціально-економічного розвитку регіону.

5. У результаті проведеної діагностики виявлено, що однією з негативних ознак соціально-економічного розвитку регіонів України є значна диференціація їх фінансового потенціалу. Згідно узагальнених результатів оцінки фінансової достатності розвитку регіонів, лише м. Київ характеризується високим її рівнем, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Запорізька області – низьким, а решта регіонів України – незадоволеністю першочергових потреб їх соціально-економічного розвитку, що зумовило необхідність застосування диференційованого підходу до розробки механізмів забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіонів.

6. Встановлено, що однією із проблем соціально-економічного розвитку регіонів України є нерезультативне використання їх фінансових ресурсів, подолання чого вимагає стимулювання регіонів до підвищення такої ефективності на основі розробки механізмів забезпечення фінансової дієздатності. Лише у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградсь-кій, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях виявлено запас фінансової спроможності соціально-економічного розвитку, зумовлений високим рівнем фінансової дієздатності.

7. Виявлено значні диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів України, зумовлені диференціацією рівнів самофінансування та самозабезпечення, отриманих відповідно до розроблених у роботі індикаторів фінансової стійкості. На основі проведеної оцінки фінансової стійкості соціально-економічного розвитку регіонів України за 2000-2006 роки в АРК, Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях та м. Севастополь наявні запаси фінансової стійкості, що є їх сильними сторонами соціально-економічного розвитку.

8. Встановлено, що підвищення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку одних регіонів України при одночасному зменшенні інших є помітним фактором регіональної соціально-економічної диференціації і депресивності просторового розвитку країни. У роботі визначено, що фінансово спроможними у забезпеченні соціально-економічного розвитку є лише чотири регіони України – м. Київ, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька області, а решта регіонів характеризуються фінансовою неспроможністю, що зумовлює необхідність формування стратегічних орієнтирів її забезпечення.

9. Встановлено, що більшість регіонів України, володіючи недостатніми фінансовими ресурсами для задоволення потреб соціально-економічного розвитку, значна частина яких є залученими, неефективно їх використовують. Тому для регіонів України неефективне використання фінансових ресурсів стає основною проблемою забезпечення соціально-економічного розвитку.

10. На основі проведеної типології регіонів України згідно отриманих результатів діагностики їх фінансової спроможності соціально-економічного розвитку, у роботі обґрунтовано стратегічні орієнтири забезпечення фінансової спроможності розвитку регіонів країни, які орієнтуються на реалізацію внутрішніх явних та прихованих резервів-ресурсів і резервів-можливостей забезпечення соціально-економічного розвитку регіону.

11. У роботі розроблено інструментарій стимулювання соціально-економічного розвитку регіону на основі оптимізації оподаткування доходів громадян, що дозволить підвищити рівень життя населення та наростити бюджетний потенціал соціально-економічного розвитку регіону.

12. Розроблено концептуальні підходи до удосконалення регіонального менеджменту, що базуються на підвищенні рівнів фінансової дієздатності та стійкості соціально-економічного розвитку регіону шляхом оптимізації розподілу фінансових ресурсів між державним та місцевим бюджетами залежно від результативності їх використання на різних рівнях влади, що створить стимули до результативного використання бюджетних коштів та забезпечить підвищення рівня самофінансування задоволення регіонами потреб соціально-економічного розвитку.

Публікації автора:

Монографії

 1. Камінська І. М. Управління фінансовими ресурсами регіону / Герасимчук З. В., Вахович І. М., Камінська І. М. – Луцьк : Надстир’я, 2005. – 198 с. Особистий внесок здобувача: обґрунтовано теоретико-методологічні засади управління фінансовими ресурсами регіону, проведено аналіз казначейської системи обслуговування бюджету на регіональному рівні.

 2. Камінська І. М. Фінансова політика сталого розвитку регіону / Герасимчук З. В., Вахович І. М., Камінська І. М. – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 220 с. Особистий внесок здобувача: досліджено підходи до формування фінансової політики сталого розвитку регіону, розроблено методику аналізу фінансового забезпечення соціального, економічного та екологічного розвитку регіону.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Камінська І. М. Фінансовий потенціал як фактор регіонального розвитку / І. М. Вахович, І. М. Камінська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – 2004. – Вип. 12 – С. 25–31. Особистий внесок здобувача: обґрунтовано підходи до теоретичного обґрунтування фінансового потенціалу як фактору регіонального розвитку.

 2. Камінська І. М. Фінансова спроможність регіону / І. М. Камінська // Фінансова система України : зб. наук. праць Острозької академії. – 2006. – Вип. 8. – Ч. 3. – С. 69–77.

 3. Камінська І. М. Механізм забезпечення фінансової спроможності регіону / І. М. Камінська // Економіка і регіон : наук. вісник Полтавського національного технічного університет ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2006. – № 2 (9). – С. 59–62.

 4. Камінська І. М. Економічна сутність та джерела фінансового забезпечення регіонального розвитку / І. М. Камінська // Регіональна економіка : зб. наук. праць ЛДТУ. – Луцьк, 2006. – № 3 (9). – Ч. 1. – С. 132–147.

 5. Камінська І. М. Концептуальні засади дослідження фінансової спроможності регіону / І. М. Камінська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2007. – Вип. ІІІ. – Т.2. – С. 396–402.

 6. Камінська І. М. Фінансове забезпечення та фінансова спроможність регіону: співвідношення економічних понять / І. М. Вахович, І. М. Камінська // Економічні науки : зб. наук. праць Буковинського університету. – Чернівці : Книги - ХХШ. – 2007. – С. 307–319. Особистий внесок здобувача: проведено теоретичне узагальнення спільних та відмінних ознак фінансової спроможності та фінансового забезпечення регіону.

 7. Камінська І. М. Змістовні характеристики фінансової спроможності регіону / І. М. Камінська // Економічні науки : зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси, 2007. – Випуск 18. – Частина ІІ. – С. 182–188.

 8. Камінська І. М. Фінансова спроможність регіону як передумова забезпечення його конкурентоспроможності / І. М. Вахович, І. М. Камінська // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка / за заг. ред. проф. Єханурова Ю. І., Шегди А. В. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – Випуск 13. – С. 211–216. Особистий внесок здобувача: виділено концептуальні підходи до розгляду фінансової спроможності регіону як передумови та результату його конкурентоспроможності.

 9. Камінська І. М. Фінансова достатність регіону як критерій його фінансової спроможності / І. М. Камінська // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка : Економічні науки. – Харків : ХНТУСГ, 2007. – Випуск 50. – С. 126–130.

 10. Камінська І. М. Теоретичні основи діагностики фінансової спроможності регіону / І. М. Камінська // Облік і фінанси: зб. наук. праць ЛДТУ. – 2007. – № 4 (16). Ч.1. – С. 142–152.

 11. Камінська І. М. Діагностика фінансової достатності регіонів України / І. М. Камінська // Регіональна економіка: зб. наук. праць ЛДТУ. – 2007. – № 4 (13). – Ч.1. – С. 127–140.

 12. Камінська І. М. Методичні підходи до визначення фінансової спроможності регіону / І. М. Камінська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / За ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2008. – Вип. ІV. – Т.2. – С. 26–32.

 13. Камінська І. М. Інтегральна оцінка фінансової спроможності регіонів України / І. М. Камінська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – 2008. – № 5 (83). – С. 92–101.

 14. Камінська І. М. Механізм реалізації концептуальних положень фінансової спроможності регіону / І. М. Камінська // Економічні науки : вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2008. – № 2. – Том 1. – С.27–30.

Тези доповідей та матеріали науково-практичних конференцій

 1. Камінська І. М. Фінансова спроможність відтворювального процесу / І. М. Камінська // Молодь України в соціально-економічних процесах ХХІ століття : ІV регіон. студентська наук. конф., 16 березня 2006 р. : тези допов. – Луцьк, 2006. – С. 19–20.

 2. Iryna Kaminska. Financial Providing of Ecological Development of Region / Iryna Kaminska // Економіка для екології : ХІІ міжнарод. студентська конф., 3-7 травня 2006 р. : тези допов. – Суми, 2006. – С. 61–62.

 3. Камінська І. М. Оцінка фінансового потенціалу регіону / І. М. Камінська // Научное обеспечение процессов реформирования экономических отношений в условиях глобализации : междунар. науч.-практ. конф., 20-22 апреля 2007 г. : тезисы докл. – Т.1. – Симферополь, 2007. – С. 149–151.

 4. Камінська І. М. Проблеми забезпечення та диференціації фінансової достатності регіонів України / І. М. Камінська // Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія і практика : міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовтня 2007 р. : тези допов. / Упор. М.В. Орехівський. – Дрогобич, 2007. – С. 54–56.

 5. Камінська І. М. Економічна сутність та передумови формування фінансової дієздатності регіону / І. М. Камінська // Фінанси України : XII міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2008 р. : тези допов. – Том 3. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 52–54.

 6. Камінська І. М. Комплексна оцінка фінансової дієздатності регіонів України та модель її формування / І. М. Камінська // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : всеукр. наук.-практ. конф., 29 травня 2008 р. : тези допов. – Хмельницький, 2008. – С. 130–134.