Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


224. Дишлевой Олександр Юрійович. Механізми регуляції сексуальної поведінки чоловіків із психічними розладами, які вчинили згвалтування. (Диференційна діагностика, психокорекція раптофілії): дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Харківська медична академія післядипломної освіти. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Дишлевой О.Ю. Механізми регуляції сексуальної поведінки чоловіків із психічними розладами, які вчинили згвалтування (Диференційна діагностика, психокорекція раптофілії). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2003.

З позицій системного підходу вивчено сексуальну поведінку 140 чоловіків, які вчинили сексуальне правопорушення у формі згвалтування. Визначено роль соціогенних, негативних психологічних, соціально-психологічних та психогенних чинників у формуванні раптофілії, виявлено співвідношення сексуального дизонтогенезу і психічних розладів у механізмах вчинення згвалтування особами з раптофілією і без сексуальних девіацій. Встановлено відмінності психосексуального розвитку особистості та сексуальної поведінки тих чи інших осіб.

Розроблено диференційно-діагностичні критерії, які дають змогу розмежувати сексуальну поведінку осіб із раптофілією і без неї незалежно від наявної у тих та інших психічної патології. Запропоновано ефективний метод психотерапевтичної корекції раптофілії, мотиваційну психотерапію

Обгрунтовано необхідність комплексної – сексологічної, психологічної та психіатричної експертної оцінки особи, яка вчинила сексуальне правопорушення. Визначено принципи й шляхи психопрофілактики сексуальних правопорушень.

 1. У роботі наведено теоретичне обгрунтування і дано нове рішення проблеми діагностики та психокорекції раптофілії в осіб, що вчинили згвалтування. Проблема розв’язана на основі системного вивчення регуляції сексуальної поведінки осіб із раптофілією і без парафілій, які страждають на психічні розлади і вчинили це правопорушення.

 2. Багатофакторна зумовленість сексуальної поведінки і роль соціогенних, психогенних, негативних соціально-психологічних та психічних чинників у генезі вчинення сексуального правопорушення особами з психічними розладами диктує необхідність проведення їх комплексної – сексолого-психолого-психіатричної судової експертизи.

 3. Комплексне експертне обстеження дає змогу виявити відсутність чи наявність у особи, яка вчинила згвалтування, сексуальної парафілії, що визначає експертну кваліфікацію делікту.

 4. Диференційними критеріями сексуальності та сексуальної поведінки, які вірогідно відрізняють осіб із раптофілією від осіб без парафілій, є сексуальний дизонтогенез (у 100% обстежених); виражений чи середній ступінь порушення статевої ідентичності (100%); стереотипізація сексуальної поведінки (100%); фемінінна (78±9%) чи патологічна гіпермаскулінна (12±6%) статеворольова поведінка; відсутність анальних статевих актів при згвалтуванні; інтерес до порнографії (100%); систематичне вчинення делікту (78±9%); мотив насильства – непереборний потяг (100%); деперсоніфікація об’єкта потягу (75±9%); патологічна ідеаторна активність у снах (100%); збочені форми активності у фантазіях (100%); допубертатна і фрустраційна мастурбація (62±10%); парафільна поведінка в минулому (78±9%).

 5. Існує закономірний зв’язок характеру агресії та особистісних відмінностей чоловіків, які вчинили згвалтування, з наявними в них нозоформами психічних розладів. Для осіб зі специфічним (за винятком ананкастного) та органічним розладами особистості, а також осіб із легкою розумовою відсталістю характерні високі показники загальної агресії, для хворих із синдромом залежності від алкоголю – високі показники вербальної агресії і дратівливість, для осіб із шизотиповим розладом – високі показники підозрюваності та ворожості. У всіх чоловіків, які вчинили сексуальне правопорушення, має місце особистісна дезінтеграція. Для осіб із раптофілією характерним є знеособлювання об’єкта потягу.

 6. З метою психокорекції раптофілії має проводитися мотиваційна психотерапія, здійснювана у вигляді системи в шість етапів із використанням різноманітних психотерапевтичних методів. Перший етап – мотиваційне інтерв’ювання; другий – вироблення настанови на лікування і третій – інформаційний етап проводяться методом раціональної психотерапії; четвертий етап – формування негативного ставлення до свого девіантного потягу – за допомогою гіпносугестивної терапії і навіювання наяву; п’ятий етап – формування нового особистісного стандарту – за допомогою раціональної і персоналістичної психотерапії; шостий етап – формування адекватних типів сексуальної мотивації і мотивів статевого акту, що досягається методом емоційно-вольового тренінгу з використанням самонавіювання.

Мотиваційна психотерапія є високорезультативним методом лікування раптофілії і водночас методом вторинної психопрофілатики сексуальних правопорушень.

Публікації автора:

 1. Дышлевой А.Ю. К вопросу о судебно-психиатрической характеристике мужчин с аномалиями психики, привлеченных к уголовной ответственности за совершение педофильных противоправных действий // Український вісник психоневрології. – 2001. – Т.9, вип.4. – С.54-56.

 2. Дышлевой А.Ю. Мотивация сексуального поведения лиц с психическими расстройствами, совершивших изнасилование // Международный медицинский журнал. – 2001. – Т.7, №3. – С.50-52.

 3. Дышлевой А.Ю. К вопросу о судебно-психиатрической характеристике лиц с психическими аномалиями, совершивших криминальные действия в форме эксгибиционизма // Український вісник психоневрології. – 2002. – Т.10, вип.3. – С.34-36.

 4. Дышлевой А.Ю. Агрессия как форма противоправного сексуального поведения // Международный медицинский журнал. – 2002. – Т.8, №4. – С.69-72.

 5. Дышлевой А.Ю. Дифференциальная диагностика и психокоррекция раптофилии // Український вісник психоневрології. – 2003. – Т.11, №3. – С.43-45.

 6. Дышлевой А.Ю. Причинные факторы формирования мотивов и механизмов сексуальных преступлений у мужчин, страдающих педофилией // Вісник Харківського університету. – 1999. - №432. – Серія Психологія. – С.78-84.

 7. Дышлевой А.Ю. Причинные факторы и условия совершения гетеросексуальных изнасилований лицами с психическими аномалиями // Вісник Харківського університету. – 2001. - №517. – Серія Психологія. – С.55-59.

 8. Дышлевой А.Ю., Коваленко В.В., Шевелев В.Н. Комплексное психолого-психиатрическое исследование преступников с психическими аномалиями, совершивших похотливые действия в отношении малолетних // Нові технології в медицині: Матер. науч. – практ. конф. молодих вчених. – Харків, 2001. – С.29-30. (Здобувачем зібрано та оброблено клінічний матеріал).