Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Євтушенко Ольга Анатоліївна. Механізми державного управління ціноутворенням в охороні здоров'я : Дис... канд. наук: 25.00.02 - 2006.Анотація до роботи:

Євтушенко О.А. Механізми державного управління ціноутворенням в охороні здоров’я. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2006.

У дисертаційному дослідженні обгрунтовано необхідності й можливості створення ефективної багатоканальної системи фінансування охорони здоров’я і розроблено нові підходи до ціноутворення на платні медичні послуги. Запропоновано концептуальні підходи до фінансування галузі, які обгрунтовуються на багатосекторній медичній допомозі і базуються на таких основних принципах, як соціальна рівність, справедливість і солідарність при організації та наданні медичних послуг в охороні здоров’я.

Визначено особливості державного регулювання ціноутворенням в Україні і виявлено відповідні проблеми в цьому питанні на основі аналізу теоретичних засад ціноутворення в умовах ринку, а також визначено роль держави в розвитку ринку медичних послуг у контексті зарубіжного досвіду.

Обґрунтовано нові підходи ціноутворення на платні медичні послуги, що надаються громадянам, та розроблено основні напрями реалізації принципів стратегії поліпшення охорони здоров’я через впровадження багатоканальності фінансування галузі.

На основі теоретичних узагальнень і розроблених науково-методичних та практичних рекомендацій у дисертаційній роботі розроблено комплексний механізм державного управління ціноутворенням на ринку медичних послуг, який включає реформування системи фінансування охорони здоров’я, ціноутворення на медичні послуги і механізми адаптації до ринкових умов.

Проведене дисертаційне дослідження дало можливість сформулювати такі висновки:

1. Визначено, що державне регулювання цін в Україні передбачає розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів міських рад у сфері ціноутворення; антимонопольне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничого призначення; декларування цін. З метою подальшого розвитку всіх регіонів необхідне гармонійне поєднання державних і регіональних інтересів у процесі вирішення цінових проблем

2. Аналіз зарубіжного досвіду дозволив оцінити закономірності і тенденції в сфері політики державного контролю і регулювання цін та використовувати їх при формуванні цінового механізму в Україні в період переходу її економіки до ринку. Виявлено, що для України більш прийнятний досвід Франції, Німеччини, Італії, Швеції, Японії, де переважає змішана модель фінансування охорони здоров’я, заснована на поєднанні державного фінансування установ охорони здоров’я і фондів медичного страхування.

3. Виходячи з аналізу визначення якості життя, запропоновано авторське розуміння цього поняття як ступінь задоволення людських потреб, сприйнятливість індивідуума, його позиції в житті й контексті культурних і оцінних систем, в яких він живе, і у взаємодії з його метою, очікуваннями, стандартами і переконаннями. Якість життя повинна враховуватися при визначенні пріоритетів і вирішенні питань про розподіл фінансових та інших ресурсів в охороні здоров’я.

4. Запропоновано методичні підходи розрахунку накладних витрат на підставі використання маркетингу в ціноутворенні на ринку медичних послуг, при використанні яких за основу береться, залежно від вимог будь-якого з наведених економічних параметрів діяльності установи, кількість ліжок в лікарні, кількість посад за штатним розкладом, займана площа та інше.

5. Запропоновані концептуальні підходи фінансування галузі охорони здоров’я, які ґрунтуються на багатоканальній медичній допомозі і базуються на таких основних принципах, як соціальна рівність, справедливість і солідарність при організації та наданні медичних послуг.

6. Встановлено, що специфіка сучасного українського ринку медичних послуг і товарів медичного призначення, всі його головні особливості, достоїнства і недоліки породжені прихованою в ньому єдністю і боротьбою протилежностей, головною причиною яких є існування в його рамках двох відособлених, але при цьому тісно взаємодіючих між собою секторів - державного і комерційного (все ще недостатньо розвинутого). В цих умовах політика ціноутворення повинна бути націлена на те, щоб за допомогою правильного вибору цін на свою продукцію організація змогла б оволодіти певною часткою ринку, утримати її за собою в перебігу заданого часу і отримати намічений обсяг прибутку. В цьому зв’язку запропоновано механізм державного управління ціноутворенням на ринку медичних послуг, який можна подати як сукупність послідовних етапів.

7. Чинне законодавство не встановлює певну методику ціноутворення на платні медичні послуги. При цьому методика, що використовується відрізняється складністю розрахунків, не встановлює рівня рентабельності медичної послуги, не враховує того, що платні медичні послуги надаються населенню зверх обсягу медичної допомоги, передбаченої програмою держгарантій у позарабочий час. У цьому зв'язку запропоновано методичні підходи ціноутворення на платні медичні послуги, що надаються державними установами.

8. Основними напрямами для реалізації принципів стратегії поліпшення охорони здоров’я через впровадження багатоканальності фінансування галузі в умовах стабілізації витрат на охорону здоров’я у відсотковому відношенні до національного доходу або до валового внутрішнього продукту і визначення обсягів витрат на охорону здоров’я такими, які б були пов’язані з обсягами надходжень податків або внесків до бюджету і соціальних фондів.

Встановлено, що важливим у вирішенні даних завдань є розподіл фінансування, який забезпечує: гарантований рівень медичної допомоги за рахунок бюджету і загальнообов'язкового медичного страхування; розвиток сектора додаткових можливостей надання медичних послуг за рахунок добровільного медичного страхування і платних медичних послуг у державних і приватних медичних установах.

Публікації автора:

Статті в наукових фахових виданнях

1. Евтушенко О.А. Совершенствование стратегического планирования в здравоохранении в современных условиях // Зб. наук. праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. т. III. вип.17. Донецьк: ДонДАУ, 2002. - С. 146-151.

2. Евтушенко О.А. Необходимость использования маркетинга в учреждениях здравоохранения в рыночных условиях условиях // Зб. наук. праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. т. III. вип. 18.- Донецьк: ДонДАУ, 2002. - С. 325-330.

3. Евтушенко О.А. Формирование медицинских услуг в условиях рыночной экономики // Зб. наук. праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. т. IV. вип.21. - Донецьк: ДонДАУ, 2003. - С. 189-193.

4. Евтушенко О.А. Государственный механизм ценообразования в здравоохранении в современных условиях // Зб. наук. праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. т. IV. вип. 26.- Донецьк: ДонДАУ, 2003. - С. 345-351.

5. Евтушенко О.А. Роль человеческого фактора при реализации мерприятий государственной политики в охране здоровья // Зб. наук. праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. т.IV. вип. 45. - Донецьк: ДонДАУ, 2003. - С. 173-177.

6. Евтушенко О.А. Роль и влияние государства на развитие и функционирование здравоохранения // Зб. наук. праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т. V, вип. 30.- Донецьк: ДонДУУ, 2004. - С. 261-264.

7. Евтушенко О.А. Особенности проведения маркетингових исследований при маркетинговом управлениия здравоохранения // Зб. наук. праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. т.V, вип. 31. - Донецьк: ДонДУУ, 2004. - С. 422-426.

8. Евтушенко О.А. Механизмы государственного регулирования ценообразования за рубежом // Зб. наук. праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. т.V. вип. 50.- Донецьк: ДонДУУ, 2004. - С. 151-155.

9. Евтушенко О.А., Бабаев В.М. Пути государственного регулирования многоканальной системы финансирования в здравоохранении при переходе к рыночной экономике // Зб. наук. праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. т.VI. вип. 51. - Донецьк: ДонДУУ, 2005. - С. 21-25.

Особистий внесок здобувача: визначено деякі причини недостатньо ефективної роботи системи охорони здоров’я.

10. Евтушенко О.А. Государственное управление многоканальной системы финансирования здравоохранения // Зб. наук. праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. т.VІІ. вип. 61.- Донецьк: ДонДУУ, 2006. - С. 259-263.

11. Евтушенко О.А. Роль государства в развитии рынка медицинских услуг // Зб. наук. праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. т.VІІ. вип.62. - Донецьк: ДонДУУ, 2006. - С. 256-260.

Друковані праці наукових конференцій, статті в інших виданнях:

1. Евтушенко О.А., Савкина О.В. Маркетинг в здравоохранении: принципы и функции // IV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. ч. IV.-Донецьк: ДонНУ, 2003.-С.199-201.

Особистий внесок здобувача: визначено основні риси комерційного і некомерційного маркетингу у сфері охорони здоров’я.

2. Евтушенко О.А. Маркетинговая политика ценообразования на рынке медицинских услуг // I Міжнародна науково-практична конференція “Науковий потенціал світу 2004”. - Дніпропетровськ, 2004. - С. 42-44.

3. Евтушенко О.А. Концепция маркетинга на рынке медицинских услуг // VII Міжнародна науково-практична конференція “Наука і освіта 2004”. -Дніпропертровськ, 2004. - С. 57-59.

4. Евтушенко О.А. Механизмы государственного реформирования здравоохранения – выбор стратегии // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція “Роль менеджмент-освіти в контексті розвитку механізмів державного регулювання соціально-економічних процесів”. (11-13 травня 2006 р., м. Святогірськ) / Під заг.ред.Дорофієнко В.В. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. - С.51-54.