Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Міщенко Геннадій Іванович. Механізми державного управління розвитком транспортного обслуговування населення в регіоні : Дис... канд. наук: 25.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Міщенко Г.І. Механізми державного управління розвитком транспортного обслуговування населення в регіоні – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2009.

В дослідженні проаналізовано специфічні особливості послуг пасажирського транспорту, дано їх загальну класифікацію з позицій споживчого попиту, визначено сутність та особливості функціонування механізмів державного управління розвитком транспортного обслуговування населення, розглянуто державну тарифну політику перевезень пасажирів та вантажів як об’єкт дослідження розвитку та вдосконалення.

Проаналізовано транспортне обслуговування населення в регіоні, визначено проблеми розвитку транспортного обслуговування населення та запропоновано основні напрями розвитку транспортного обслуговування населення в регіоні. Розроблено рекомендації щодо формування механізмів державного управління розвитком транспортного обслуговування в регіоні як засобу підвищення його ефективності та конкурентоспроможності

Запропоновано Програму розвитку транспортного обслуговування населення в регіоні та механізми її реалізації: механізм організації пасажирських перевезень в регіоні, механізм забезпечення безпеки дорожнього руху в регіоні, а також механізм регулювання тарифів.

В дисертаційній роботі запропоновано нове вирішення актуальної задачі – наукове обґрунтування напрямів удосконалення механізмів державного управління розвитком транспортного обслуговування населення в регіоні на основі підвищення якості надання транспортних послуг, а також безпеки дорожнього руху та зниження аварійності. Основні наукові та прикладні результати дисертаційної роботи полягають у наступному:

1. Здійснені трансформаційні процеси у транспортному секторі економіки України, незважаючи на їх незавершеність, навіть при обмежених державних інвестиційних можливостях слугують основою для розвитку транспортного обслуговування населення так, як цього вимагають як внутрішні потреби розвитку суспільства, так і інтеграція транспортного комплексу України у міжнародну транспортну систему. Регіональні програми розвитку транспортного обслуговування населення потребують удосконалення механізмів державного управління цим розвитком на основі підвищення якості надання транспортних послуг, а також безпеки дорожнього руху та зниження аварійності.

2. Визначено сутність механізмів державного управління розвитком транспортних послуг, які включають в себе взаємодію трьох основних чинників: попиту, пропозиції та ціни послуги, основними складовими яких є організація пасажирських перевезень, забезпечення безпеки дорожнього руху, а також регулювання тарифів.

3. Виявлено особливості механізмів державного управління розвитком транспортного обслуговування населення. По-перше, їх основним завданням є досягнення стабільної, стійкої роботи для забезпечення повного задоволення платоспроможного попиту населення та підприємств пасажирськими перевезеннями у повному обсязі і високій якості. По-друге, механізми державного управління розвитком транспортного обслуговування населення покликані мобілізувати і привести у дію усі елементи в економічному, фінансовому, організаційному, технічному напрямках для досягнення виробничого ефекту і позитивних фінансових результатів, що потребує удосконалення системи державного управління транспортним обслуговуванням населення. По-третє, важливим елементом удосконалення цих механізмів є інвестиційна політика. І, по-четверте, істотним напрямом удосконалення цих механізмів можна вважати формування і функціонування системи взаємодії пасажирського транспорту з державними і регіональними органами влади у сфері забезпечення соціально значущих перевезень з компенсацією збитків із державного та особливо місцевих бюджетів.

4. Визначено фактори впливу на розвиток транспортного обслуговування населення в регіоні, а саме: фактори платоспроможного попиту, фактори часу і фактори, що впливають на рівень ціни послуг пасажирського та вантажного перевезень.

5. Обґрунтовано сутність тарифної політики перевезень пасажирів та вантажів як частина політики держави, яка являє собою концепцію тарифоутворення, спрямовану на розв’язання за допомогою тарифів важливих економічних, соціальних та інших проблем суспільства. Тарифна політика перевезення пасажирів та вантажів – це комплекс дій та заходів, що здійснюються державою, підприємствами транспорту в межах наданих їм функцій та повноважень. Суть тарифної політики також полягає у встановленні на послуги підприємств таких тарифів і вмінні так варіювати ними залежно від стану на ринку, щоб оволодіти його певною часткою, забезпечити намічений обсяг прибутку і вирішувати інші стратегічні та оперативні завдання. Тарифи на міському транспорті регулюються органами місцевого самоврядування. За своєю суттю вони є не комерційними, а соціальними.

6. Виходячи з аналізу зарубіжного досвіду визначено, що тарифна політика підприємств пасажирського транспорту в ринкових умовах має формуватись на основі ринкових методів ціноутворення. У зв’язку з цим запропоновано базові принципи тарифної політики в галузі пасажирських перевезень, які мають узгодити інтереси виробника, споживачів та суспільства і базуватися не лише на короткострокових інтересах окремих виробників-монополістів, але й бути спрямованими на створення умов для розвитку галузі, зростання добробуту як виробників, так і споживачів транспортних послуг. Це, перш за все, такі як: принципи соціальної спрямованості; передбачуваності тарифної політики; конкурентності; врахування інтересів та захисту споживачів; ефективності; стимулювання ефективної діяльності економіки.

7. Визначено проблеми розвитку транспортного обслуговування населення такі, як: доступ іноземних перевізників на національні ринки транспортних послуг; посилення інтеграційних процесів і співробітництва між світовими лідерами на ринку пасажирських перевезень; необхідність регулювання конкурентних відносин, уникнення політики лобіювання інтересів лідерів; спрямування у напрямку орієнтації на світові стандарти в результаті чого спостерігається тенденція диференціації послуг різних видів транспорту. У зв’язку з чим, запропоновано напрями цього розвитку, а саме: удосконалення державного управління транспортним обслуговуванням населення; аудит конкурентоспроможності; маркетинг ринку пасажирських перевезень; формування механізму лізінгу та оренди транспортних засобів; реорганізація та реструктуризація форм господарювання та власності транспортних галузей; формування фінансово-кредитного механізму; забезпечення інвестиційно-інноваційних заходів; удосконалення тарифно-цінової політики; економічне забезпечення надійності та якості послуг; формування системи стимулювання підвищення конкурентоспроможності; страхування підприємницького ризику пасажирських перевезень.

8. Запропоновано напрями удосконалення механізмів державного управління розвитком транспортного обслуговування населення в регіоні в частині таких складових, як: розробка концептуальних схем удосконалення системи державного управління транспортним обслуговуванням населення; розробка регіональної програми розвитку транспортного обслуговування населення; розробка механізму організації пасажирських перевезень; розробка механізму забезпечення безпеки дорожнього руху; розробка концептуальних засад механізму регулювання тарифів.

9. Розроблено методичні рекомендації щодо організації маршрутів руху транспортних засобів загального користування у містах Донецької області в яких сформовані вимоги до стану вулично-дорожньої мережі на маршрутах руху на рівні нормативних вимог; розміщення зупинних пунктів на маршрутах руху громадського пасажирського транспорту; вимоги до посадкових площадок та пішохідних переходів, зупиночних пунктів в заїзних «кишенях», їх облаштованості; відкриття нових автобусних та тролейбусних маршрутів.

Публікації автора:

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Мищенко Г.И. Реформирование автотранспортных услуг в условиях рыночной экономики / Г.И.Мищенко, А.Н.Сергиенко // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: зб.наук.праць Донецької державної академії управління. – Донецьк, 2003. - т. ІV, вип. 21, серія «Державне управління». – С. 229-238.

Особистий внесок: обґрунтовано розробку регіональної програми удосконалення транспортного обслуговування населення в регіоні.

 1. Міщенко Г.І. Становище і тенденції розвитку транспортного сектору економіки в умовах реформ / Г.І.Міщенко // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: зб.наук.праць Донецької державної академії управління. – Донецьк, 2003. - т. ІV, вип. 23, серія «Державне управління». – С. 113-118.

 2. Міщенко Г.І. Напрямки і методи дослідження ринку пасажирських послуг / Г.І.Міщенко// Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: зб.наук.праць Донецької державної академії управління. – Донецьк, 2003. - т. ІV, вип. 45, серія «Державне управління». – С. 106-114.

 3. Міщенко Г.І. Сутність та особливості формування ринку транспортних послуг / Г.І.Міщенко// Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: зб.наук.праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2004. - т. V, вип. 31, серія «Державне управління». – С. 299-309.

 4. Міщенко Г.І. Ринкові трансформації транспортної галузі як засіб підвищення її ефективності та конкурентоспроможності / Г.І.Міщенко// Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: зб.наук.праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2004. - т. V, вип. 50, серія «Державне управління». – С. 92-99.

 5. Міщенко Г.І. Логістичний підхід, як чинник підвищення конкурентоспроможності автотранспортних підприємств / Г.І.Міщенко// Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: зб.наук.праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2005. - т. VI, вип. 44, серія «Державне управління». – С. 176-187.

 6. Міщенко Г.І. Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності транспортних послуг / Г.І.Міщенко// Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: зб.наук.праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2006. - т. VII, вип. 62, серія «Державне управління». – С. 175-183.

 7. Міщенко Г.І. Принципи та задачі охоплення певного сегменту ринку автотранспортних послуг / Г.І.Міщенко// Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: зб.наук.праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2006. - т. VII, вип. 72, серія «Державне управління». – С. 90-97.

 8. Міщенко Г.І. Аналіз стану пасажирських автомобільних перевезень у Донецькій області / Г.І.Міщенко// Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: зб.наук.праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2007. - т. VIІI, вип. 79, серія «Державне управління». – С. 241-246.

 9. Мищенко Г.И. Предпосылки формирования оптимальной структуры регионального управления развитием пассажирского автотранспорта / Г.И.Мищенко // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: зб.наук.праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2007. - т. IХ, вип. 95, серія «Державне управління». – С. 326-333.

 10. Міщенко Г.І. Аналіз існуючого стану ринку пасажирських перевезень Донецької області / Г.І.Міщенко// Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: зб.наук.праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2007. - т. VIІI, вип. 90, серія «Державне управління». – С. 230-240.

Друковані праці в інших виданнях та матеріалах наукових конференцій

 1. Міщенко Г.І. Про деякі аспекти підвищення конкурентоспроможності транспортних послуг / Г.І.Міщенко// Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України: V Всеукр. наук.-практ. конф., 26 жовтня 2004 р.: тез.доп. – Дніпропетровськ – С. 174-175.

 2. Міщенко Г.І. Методичні підходи до визначення потреб у підготовці управлінського персоналу у відповідності до стратегії бізнесового розвитку / Г.І.Міщенко, О.І.Кірнос // Роль менеджмент-освіти в Україні: стан розвитку та шляхи удосконалення: ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 26-29 квітня 2004 р.: тез.доп. – Донецк: ДонГУУ, 2004. -№3(29). – C.183-184.

Особистий внесок: запропоновано методичну основу для визначення потреб у підготовці управлінського персоналу підприємства.

 1. Міщенко Г.І. Удосконалення ринкового механізму підвищення ефективності пасажирських перевезень / Г.І.Міщенко// Держава і регіони: пошуки згоди: І Міжнар. наук.-практ.сем., 24-26 березня 2005 р.: тез.доп. – м.Святогірськ – С. 395-400.

 1. Міщенко Г.І. Підвищення ефективності державного регулювання транспортними послугами – застава розвитку ринкової економіки / Г.І.Міщенко// Роль менеджмент-освіти в контексті розвитку механізмів державного регулювання соціально-економічних процесів: ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 11-13 травня 2006 р.: тез.доп. – м. Святогірськ – С.119-121.

 2. Міщенко Г.І. Організаційно-методичні заходи підвищення ефективності пасажирських перевезень / Г.І.Міщенко// Современные научные достижения – 2008: ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 1-14 лютого 2008 р.: тез.доп. – Дніпропетровськ – С. 68-70.

Навчальні посібники

1. Мищенко Г.І. Транспортный менеджмент. Учеб.пособ. / Г.И.Мищенко, А.Н.Сергиенко, В.В.Дорофиенко. – Донецк: ДонГУУ, 2005. – 436 с.

Особистий внесок: проаналізовані тарифи в логістичній системі, а також правова основа транспортної логістики.

2. Мищенко Г.И. Последовательность составления и реализации бизнес-плана на транспорте. Уч.-мет.пособие / Г.И.Мищенко, А.Н.Сергиенко. – Донецк: ДоНГУУ, 2006. – 41 с.

Особистий внесок: обґрунтовано склад, структура та обсяг бізнес-плану в транспортній організації.