Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


57. Поповченко Олег Миколайович. Механізми державного управління енергозбереженням у промисловому комплексі України: дис... канд. наук. з держ. упр.: 25.00.02 / Донецька держ. академія управління. - Донецьк, 2004.Анотація до роботи:

Поповченко О.М. Механізми держаного управління енергозбереженням у промисловому комплексі України – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми держаного управління. – Донецька державна академія управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2003.

В дисертації досліджено комплекс проблем пов’язаних з функціонуванням механізмів державного управління енергозбереженням в промисловому комплексі України.

Обґрунтовано методологічне значення змісту і сутності енергозбереження як категорії в економічній науці. Дано авторську інтерпретацію поняттю “енергозбереження”. Показано, що категорія “енергозбереження” виконує методологічну функцію. У цьому зв’язку запропоновано схему системних досліджень по проблемам енергозбереження в промисловості.

Проаналізовано діючі моделі для економічного аналізу ефективності втілення енергозберігаючих технологій і запропоновано новий комплексний підхід щодо проблем енергозбереження в промисловому комплексі України та концептуальні підходи щодо створення постійного моніторингу ефективності енергоспоживання.

Обґрунтовано, що управління енергозбереженням доцільно здійснювати таким чином, щоб регулююча роль належала державним госпрозрахунковим організаціям. Обґрунтовано зберігання ролі державного замовлення яке повиненно здійснюватися водночас з відмовою від витратновалових оціночних показників при формуванні народно-господарських балансів.

Запропоновано пропозиції щодо прийняття спеціального закону про приватизацію підприємств ПЕКа.

В дисертації вирішена важлива науково-практична задача обґрунтування і розробки механізмів державного управління енергозбереженням у промисловому комплексі України. Суть основних висновків і пропозицій полягає в наступному:

  1. У дисертаційній роботі визначено, що на сучасному етапі економічного розвитку енергозбереження в промисловості є головним чинником її ефективного розвитку. Обґрунтовано методологічне значення змісту і сутності енергозбереження як категорії в економічній науці. Дано авторську інтерпретацію поняттю “енергозбереження”. Запропоновано схему системних досліджень із проблем енергозбереження в промисловості.

  2. Вивчення розмаїтості поглядів на здійснення енергозберігаючої політики в Україні дозволило авторові дисертаційного дослідження запропонувати новий комплексний підхід до проблем енергозбереження в промисловому комплексі України, який базується на принципах використання мінімуму вхідних даних для оцінки ефективності галузей промисловості і технологій, а також економічно доцільного рівня енергоспоживання, сировини і вироблюваної продукції.

3. Аналіз існуючих механізмів управління енергозбереженням у промисловості дозволив виявити глибоке протиріччя між об'єктивними вимогами управління і рівнем підготовки кадрів керівників, що не мають професійного досвіду дій в умовах нестабільного зовнішнього середовища і чітких методичних рекомендацій з експрес-оцінки енергозберігаючих процесів. Тому існує необхідність у розробці нових методів і моделей для управління енергозбереженням у галузях промисловості.

4. Проаналізовано існуючі моделі економічного аналізу ефективності впровадження енергозберігаючих технологій і виявлена їх складність і незручність у практичному використанні. Зроблено висновок про те, що проведення структурної перебудови економіки (у тому числі і ПЕКу) повинне містити в собі, насамперед, проведення активної політики енергозбереження, максимально можливого використання енергоресурсів, зменшення енергоємності матеріального виробництва, всебічне використання альтернативних видів палива й енергії, підвищення ефективності державного управління.

5. Обґрунтовано збереження ролі державного замовлення, яке повинно здійснюватися одночасно з відмовленням від витратно-валових оціночних показників при формуванні народногосподарських балансів. Рекомендовано планові балансові методи управління галузями в ринкових умовах вважати основним способом створення регулюючого механізму зв'язків між виробничими, територіальними й управлінськими структурами різних рівнів.

6. Показано, що з метою підвищення зацікавленості органів місцевої влади і населення в розміщенні на їхній території промислових об'єктів ПЕКу необхідне формування механізму взаємодії підприємств з органами місцевого самоврядування. Запропоновано управління ПЕКом здійснювати таким чином, щоб регулюючу роль одержали державні госпрозрахункові організації.

7. Зроблено висновок про те, що розробка ефективних механізмів реалізації державної політики в промисловому комплексі України вимагає прийняття спеціального Закону про приватизацію підприємств ПЕКу, у зв'язку з чим внесені відповідні законодавчі пропозиції.

8. Обґрунтовано функціонування енергоринку України, виявлені проблеми управління енергопостачанням і запропонована його нова ідеологія, яка базується на удосконаленні державних механізмів управління на основі енергозберігаючих технологій і створенні нових організаційних структур в енергетиці.

9. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм управління енергозбереженням підприємств в умовах трансформації вітчизняної економіки на основі єдиного централізованого органу. Запропоновано концептуальні підходи щодо створення постійного моніторингу ефективності енергоспоживання, реалістичності політики середньострокового і довгострокового планування і прогнозування енергозбереження в промисловості.

Публікації автора:

  1. Диагностика банкротства, санация и перспективная оценка средств предприятия в условиях влияния негативных внешних факторов: Монография/ Малышенко В.А., Малышенко К.А., Поповченко О.Н., Рябчиков М.А./ Под общ. ред. проф. Дорофиенко В.В. – Донецк: “ВИК”, 2003. – 228 с.

Особистий внесок здобувача: проаналізовано економіко-правові аспекти банкрутства підприємств як важливого елементу ринкового механізму.

  1. Поповченко О.Н. Исследование структуры энергетического комплекса и прогноз его развития. //Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вип.8. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С. 294-303.

  2. Поповченко О.Н. Роль государственных органов управления по формированию механизмов энергетической безопасности государства, регионов, предприятий. //Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вип.18. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С. 136-143.

  1. Поповченко О.М. Державні механізми підтримки процесів енергозбереження в промисловості. //Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.4, вип.21. – Донецьк: ДонДАУ, 2003.– С. 212-217.

  2. Поповченко О.Н., Колосюк В.П., Тарасенко Л.М. Планирование объемов диверсификационной деятельности нерентабельных предприятий. //Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вип.8. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С. 139-146.

Особистий внесок здобувача: запропоновано види діяльності при диверсифікації вугільного виробництва.

6. Поповченко О.Н., Борзенков С.В., Янковский Н.А. Управление внутрипроизводственными логистическими потоками. // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2002. -№5(21). – C.111-116.

Особистий внесок здобувача: обгрунтовано перегляд існуючих принципів функціонування підприємств.

7. Поповченко О.Н. Формирование государственной идеологии энергорынка Украины // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.ІІІ, вип.14. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С.96-101.

8. Поповченко О.М. Концептуальні підходи щодо інформаційного забезпечення енергозберігаючих процесів у промисловості. // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.4, вип.24. – Донецьк: ДонДАУ, 2003.

9. Поповченко О.Н. Проблемы управления развитием предприятий топливно-энергетического комплекса а регионе. // Материалы научно-практической конференции “Роль социального менеджмента в интеллектуализации общества” (г. Славяногорск) // Сб. научн. трудов ДонГАУ: “Социальный менеджмент и управление информационными процессами”: серия “Государственное управление”, т.2. вып.5. – Донецк: ДонГАУ, 2001. – С. 168-170.

10. Поповченко О.Н. Менеджмент и маркетинг в концептуальном решении проблемы конкурентоспособной модели специалиста в условиях рыночной экономики // Материалы второй Всеукраинской научно-практической конференции 22-26 апреля 2002 г. “Менеджмент - образование в высших учебных заведениях Украины: подготовка, использование, роли, значение в социально-экономическом развитии региона” (г. Славяногорск) // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2002. -№5(21). – C.234-236.

11. Поповченко О.Н. Государственное управление энергобезопасностью предприятий энергетического комплекса Укрианы: теоретические аспекты // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державне регулювання економіки та місцеве самоврядування”. – Дніпропетровськ: 2003. – с 89.