Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Маєвська Наталія Валеріївна. Механізми державного управління екологізацією надрокористування у вугільній промисловості України : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2007. — 242арк. — Бібліогр.: арк. 208-229.Анотація до роботи:

Маєвська Н.В. Механізми державного управління екологізацією надрокористування у вугільній промисловості України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2007.

В дисертації досліджено комплексну проблему державного управління екологізацією надрокористування у вугільній промисловості при видобутку вугілля підземним засобом, яка включає правові, адміністративні, економічні заходи впливу на надрокористувачів, що дозволяє стимулювати вирішення питань охорони навколишнього середовища шляхом екологізації надрокористування за рахунок впровадження новітніх засобів та технологій і тим самим зменшити викиди у атмосферу, скиди у поверхневі води, складування породи у терикони, порушення надр та земної поверхні, підтоплення і просідання територій.

Дано авторське юридично задовольняюче визначення понять „охорона навколишнього природного середовища”, „управління охороною навколишнього природного середовища”, „екологізація природокористування”, що являє собою методологічне обгрунтування для втілення державного управління в охорону довкілля. Встановлена необхідність впровадження на вугледобувних підприємствах системи управління навколишнім природним середовищем у відповідності до міжнародних стандартів. Визначена необхідність формування екологічного фонду підприємств для вирішення питань екологізації надрокористування на усіх етапах життєдіяльності шахт, яка включає і їх ліквідацію, що особливо актуально в умовах роздержавлення та приватизації.

У дисертаційній роботі на основі проведеного комплексного дослідження інституційних, законодавчо-правових та економічних механізмів державного управління охороною довкілля при природокористуванні здійснено теоретичне обґрунтування та розроблені практичні рекомендації вирішення науково-практичної задачі – удосконалення механізмів державного управління процесами екологізації надрокористування при видобутку вугілля підземним засобом, які полягають у наступному:

1. Встановлено, що виконання вимог державної політики у галузі охорони навколишнього природного середовища повинно визначатися на підставі інституційних законодавчо-правових та економічних механізмів державного управління для комплексного вирішення проблем екологізації нормативно-правових актів та матеріального виробництва за рахунок правового забезпечення мотиваційного впливу (позитивного і негативного) на природокористувачів.

2. Досліджені кількісні та якісні характеристики екологічних аспектів надрокористування, які негативно впливають на довкілля внаслідок минулої, теперішньої та майбутньої діяльності вугледобувного підприємства, у тому числі й після його ліквідації. В якості самостійного екологічного аспекту пропонується розглядати поняття “порушення надр” з визначенням його як наслідка деформаційних процесів з різними рівнями руйнування гірничих порід навколо виробленого простору, які згідно з проведеною класифікацією за міжнародним стандартом серії ДСТУ-3900 можна віднести до породних відходів шахт, що складуються у надрах і за які повинен стягуватися збір, що є негативним мотиваційним фактором для надрокористувачів і спонукає їх до закладки виробленого простору пустою породою відповідно до вимог галузевих нормативно-правових актів, значно зменшуючи тим самим екологічні наслідки надрокористування на довкілля.

3. Визначені юридично відповідні до правового поля вимог поняття “охорона навколишнього природного середовища”, “охорона надр”, “екологізація надрокористування”, які у сукупності спрямовують державне управління на запобігання і зменшення негативного впливу надрокористування на корисні копалини і довкілля.

4. Розроблена еколого-економічна модель управління екологізацією надрокористування, яка пов’язує екологічні витрати підприємства (капітальні та поточні) з екологічними аспектами діяльності вугледобувних підприємств і за рахунок факторів управління, збільшуючи або зменшуючи витрати у встановленому механізмами державного управління порядку за відповідними статтями, забезпечує тим самим мотивацію надрокористувачів до впровадження заходів, які знижують негативний вплив на довкілля.

5. Запропоновано методичний підхід до розрахунку акцизного збору за надрокористування у відносно кращих гірничо-геологічних умовах видобутку вугілля у порівнянні з гіршими, які включають параметри: глибину залягання вугільних пластів, їх потужність, газоємність, зольність, марку вугілля, і при цьому встановлено, що різниця в собівартості вугілля в залежності від гірничо-геологічних умов може сягати майже 100% при однакових технологічних схемах видобутку вугілля.

6. Обґрунтована необхідність розробки Закону України “Про охорону надр”, який повинен містити в собі сучасні потреби та досягнення в правовому, економічному та інституційному досвіді в охороні навколишнього природного середовища, екологізації надрокористування та відповідати соціально-економічному розвитку держави.

7. Запропонований механізм розподілу екологічної відповідальності при приватизації державних вугледобувних підприємств, який базується на виділенні частини видобутого вугілля у межах гірничого відводу на момент приватизації підприємства та частини вугілля з перспективного видобутку, і по їх співвідношенню визначають частки відшкодування заподіяної екологічної шкоди.

8. Встановлена необхідність удосконалення економічного механізму державного управління щодо перерозподілу суми збору за забруднення навколишнього природного середовища із зазначенням частини коштів від загальної суми зборів для самостійного використання підприємством на виконання природоохоронних заходів, екологізацію виробництва та формування спеціального фонду з ліквідації екологічних наслідків діяльності вугледобувних підприємств.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Маевская Н.В. Экологический менеджмент в системе международных стандартов // Зб. наук. праць Донецької державної академії управління „Управління та регулювання діяльності підприємств, установ та організацій”.– Т.Ш. – вип. 10, серія „ Державне управління”– Донецьк, ДонДАУ, 2002. – С. 11-19.

2. Маєвська Н.В. Оцінка і управління екологічним ризиком // Зб. наук. праць Донецької державної академії управління „Державне регулювання економіки і соціального розвитку територій та підприємств” – Т.Ш. – вип. 14, серія „Державне управління” - Донецьк, ДонДАУ, 2002. – С.43-54.

3. Маевская Н.В. Механизмы государственного управления экологизацией недропользования // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”. Т. У. - вип. 31, серія „ Державне управління” – Донецьк, ДонДУУ, 2004. – С.83-105.

4. Маєвська Н.В. Державне управління охороною надр в умовах сталого розвитку вугільної промисловості // Зб. наук. праць Харківського національного університету внутрішніх справ „Вісник НУВС”. - вип.26, Харків, НУВС, 2004.- С. 278-285.

5. Маєвська Н.В. Управління природоохоронною діяльністю при надрокористуванні у вугільній промисловості // Менеджер. – 2004. - № 2 (28). - С. 164-173.

6. Маевская Н.В. Правовая ответственность в системе государственного управления экологизацией недропользования // Менеджер. – 2005. - №1(31). – С. 207-216.

7. Маевская Н.В. Рентная плата в системе управления недропользованием // Менеджер. – 2005. - № 4(34). - С. 78-84.

8. Маевский В.С., Маевская Н.В. Энергетические ресурсы угледобывающей промышленности в системе национальной безопасности Украины // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління „Проблеми управління природокористуванням”. – Т.6. –вип. 57, серія „ Державне управління” – Донецьк, ДонДУУ, 2005. – С.3-17.

Особистий внесок здобувача: обґрунтування доцільності віднесення шахтного газу метану, який виділяється із вугілля при його видобутку, до відходів гірничого виробництва.

9. Маєвська Н.В. Державне управління екологізацією надрокористування у вугільній промисловості України // Часопис Хмельницького університету управління і права „Університетські наукові записки”. -№ 1-2.-Хмельницьк, ХІРУП – 2005.– С. 276-285.

10. Маєвська Н.В. Удосконалення механізмів державного управління екологізацією надрокористування // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”.– Т.У1. – вип. 44, серія „ Державне управління” – Донецьк, ДонДУУ, 2005. – С.327-341.

11. Маєвська Н.В. Екологічний менеджмент у надрокористуванні // Зб. наук. праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України „Актуальні проблеми державного управління”. – Вип.2 (20). – Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2005. – С. 175-184.

12. Маєвський В.С., Маєвська Н.В. Правове забезпечення державного управління охороною надр // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління „Державне управління конкурентним інноваційним розвитком” – Т. 6. – Вип. 58, серія „Державне управління” – Донецьк, ДонДУУ, 2005. – С. 146-160.

Особистий внесок здобувача: обґрунтування доцільності створення закону “Про охорону надр” та визначення його структури.

13. Маєвська Н.В. Удосконалення економічних механізмів забезпечення екологізації надрокористування // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління „ Реформування управління екологічною безпекою в промисловому регіоні”. – Т. 7. – вип. 69, серія „ Державне управління” –Донецьк, ДонДУУ, 2006. – С. 123- 153.

Статті в інших наукових виданнях:

14. Маевская Н.В. Совершенствование организации экономического анализа на уровне предприятия // Зб. наук. праць Макіївського економіко-гуманітарного інституту “Вісник МЕГІ”, Макіївка, 2002. – С. 144-151.

15. Маевская Н.В. Экономико-правовой аспект в системе государственного управления охраной недр // Зб. наукових праць Макіівського економіко-гуманітарного інституту, “Вісник МЕГІ”, Макіївка, 2003. – С. 78-93.

16. Ревва К.Г., Маевская Н.В. Проблемы планирования, финансирования и экономической оценки природоохранных мероприятий: Сб. науч.труд. ин-та экон.-промыш. исслед. НАН Украины и Донецкого экономико-гуман. ин.-та “Прометей”. – Донецк, ИЭПИ НАН Украины, ДЭГИ, 2004. – С. 109-116.

Особистий внесок здобувача: визначена необхідність перерозподілу коштів підприємств, які спрямовуються до екологічних фондів усіх рівнів для самофінансування природоохоронних заходів.

17. Кочеров В.І., Маєвська Н.В. Развитие топливно-энергетического комплекса Украины // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління „Методи оновлення та механізми забезпечення розвитку підприємств”.– Т.У. – вип. 41, серія „Економіка”– Донецьк, ДонДУУ, 2004. – С.3-12.

Особистий внесок здобувача: визначена перспектива забруднення довкілля відходами гірничого виробництва відповідно до планів розвитку вугільної галузі.

18. Маевская Н.В. Геомеханические процессы в системе управления экологизацией недропользования // Зб. наук. праць Донецького нац. техн. ун-ту „Проблеми гірського тиску” / Під заг. ред. О.А. Мінаєва. –Вип.11.- Донецьк, ДонНТУ, 2004. – С. 208-231.

19. Іллюшенко В.Г., Маєвська Н.В. Еколого-економічні проблеми сталого розвитку вугільної промисловості України // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління „Природні ресурси й навколишнє середовище”. –Т.УШ. – вип. 76, серія „Економіка” –Донецьк, ДонДУУ, 2007. –С.5-17.

Особистий внесок: визначення напрямів екологізації надрокористування у вугільній промисловості.

Матеріали наукових конференцій:

20. Ревва К.Г., Маевская Н.В. Обоснование затрат на безопасные условия труда // Матер. 1 регион. конф. “Экология и безопасность жизнедеятельности, инновационные процессы в наук, технологиях, образовании”. – Макеевка, Донбасс, МЭГИ, 2001. – С. 131 – 134.

Особистий внесок: обґрунтування впливу екологічних аспектів надрокористування на безпеку життєдіяльності працівників гірничодобувної промисловості.

21. Маєвський В.С., Жиганов І.А., Маєвська Н.В. Відповідальність за порушення законодавства про використання і охорону надр // Зб. матеріалів П регіон. конф. “Экономика и безопасность жизнедеятельности: инновационные процессы в науке, технологиях и образовании”. – Макеевка, МЭГИ. – 2003. – С. 174-186.

Особистий внесок здобувача: визначені напрями адміністративної відповідальності за порушення екологічного законодавства при надрокористуванні.

22. Маевская Н.В. Экологический менеджмент в условиях устойчивого развития угольной промышленности Украиы // Зб. матеріалів П регіон. конф. “Экономика и безопасность жизнедеятельности: инновационные процессы в науке, технологиях, образовании”. – Макеевка, МЭГИ. – 2003. – С. 98 – 105..

23. Маєвська Н.В. Правові та економічні обмеження надрокористувачів підвищенні рівня охорони надр // Збірка доповідей наук.-практ. конф. „ Розвиток, пріоритети, реалізація та перспективи процесу „Довкілля для Європи”. - Т.1 – Донецьк, Держуправління екології та природних ресурсів України в Донецькій області, 2004.- С. 56-59.

24. Маєвська Н.В. Про плату за спеціальне використання надр // Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України”. – Дніпропетровськ: Нац. гірничий ун-т – 2006. – С.110-111.