Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Климець Павло Анатолійович. Механізми державного регулювання використання трудового потенціалу населення : Дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2005. — 211арк. — Бібліогр.: арк. 187-200.Анотація до роботи:

Климець П.А. Механізми державного регулювання використання трудового потенціалу населення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. - Харків, 2005.

У дисертації викладені теоретичні узагальнення і методологічні основи дослідження трудового потенціалу України та механізму державного регулювання його ефективного використання; досліджено вплив ринкових перетворень в державі на використання трудового потенціалу; проведено соціально-економічну оцінку стану державного регулювання використання трудового потенціалу України, у зв’язку з чим визначено соціально-демографічну та професійну структуру трудового потенціалу. Визначено вплив трансформаційної економіки на використання трудового потенціалу населення України. Досліджено та проаналізовано сучасний стан функціонування ринку праці України з урахуванням тенденцій розвитку трудового потенціалу.

На основі цього аналізу було розроблено основні напрямки соціально-економічного та правового механізму відтворення трудового потенціалу. Запропоновано механізм державного регулювання ефективного використання трудового потенціалу.

Розроблені практичні рекомендації щодо вдосконалення мотиваційної складової механізму державного регулювання використання трудового потенціалу та підвищення дієвості ролі оплати праці. Запропоновано концепцію комплексної цільової регіональної програми щодо підвищення якості та оптимізації використання трудового потенціалу в регіоні.

Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні структурної побудови сучасного механізму державного регулювання використання трудового потенціалу виходячи з його агрегованої моделі – формування трудового потенціалу населення, розподілу трудового потенціалу та його використання.

1. Забезпечення високої ефективності використання трудового потенціалу є необхідною умовою подолання економічної кризи в Україні та забезпечення подальшого сталого розвитку. Саме це обумовлює необхідність розробки механізму державного регулювання використання трудового потенціалу. Цей механізм необхідно розглядати як систему соціально-економічних, законодавчих та адміністративних методів, важелів, заходів та організаційних форм державного та ринкового регулювання системою відтворення трудового потенціалу, які охоплюють всю сукупність ознак останнього і приведення в дію яких забезпечує ефективне використання трудового потенціалу.

2. Процес реалізації механізму державного регулювання як інструменту управління ефективним використанням трудового потенціалу повинний здійснюватись за допомогою методів, важелів, заходів та організаційних форм, які, в свою чергу, можуть бути умовно розподілені відповідно до функцій процесу управління, що дозволить оптимально здійснювати управління об’єктом та уникнути протиріч, які неодмінно виникають в разі дублювання функцій менеджменту.

3. Виконаний аналіз сучасного стану ринку праці, ефективності використання трудового потенціалу та виявлені при цьому особливості, дозволили сформулювати основні тенденції в сфері реалізації трудового потенціалу, які є визначальними в процесі формування механізму державного регулювання використання трудового потенціалу.

4. Обґрунтовано необхідність формування інноваційної моделі розвитку трудового потенціалу, особливості якої полягають у зосередженні на якісних, а не кількісних показниках робочої сили, забезпеченні відповідності між попитом на працю та її пропозицією, підвищенні гнучкості ринку праці, його відкритості до впровадження нових технологій.

5. В дисертаційному дослідженні проаналізовано та узагальнено напрями соціально-економічного, правового, адміністративно-організаційного механізмів раціонального використання трудового потенціалу, у зв’язку з чим запропоновано концепцію комплексної цільової регіональної програми щодо підвищення якості та оптимізації використання трудового потенціалу в регіоні.

6. Визначено напрямки удосконалення соціально-трудових відносин, які впливають на формування мотиваційної складової механізму державного регулювання використання трудового потенціалу.

7. Розроблено схему механізму державного регулювання використання трудового потенціалу. Дієвість цього механізму передбачає забезпечення всіх взаємозв'язаних складових на досягнення єдиної поставленої мети й потребує кадрового забезпечення фахівцями, досвідченими безпосередньо в питаннях ринку праці та соціально-трудових відносин.

Публікації автора:

Статті в наукових фахових виданнях:

  1. Попов Д.О., Климець П.А. Теоретичні підходи до формування державного механізму ефективного використання трудового потенціалу // Зб. наук.праць ДонДАУ “Державне регулювання економіки і соціального розвитку територій та підприємств”: серія “Державне управління”, т.ІІІ, вип. 14. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С.87-91.

Особистий внесок здобувача: розглянуто теоретичні підходи щодо формування державного механізму ефективного використання трудового потенціалу, які передбачають повне, раціональне та продуктивне використання останнього у відповідності до його якісних та кількісних характеристик.

  1. Климець П.А. Аналіз ефективності та особливості використання трудового потенціалу України // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.IV, вип. 24. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С.131-136.

  2. Климець П.А. Прогнозування та планування – основа державного механізму управління ефективним використанням трудового потенціалу // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т. IV, вип. 26. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С.358-362.

  3. Климець П.А. Сутність і значення використання трудового потенціалу в умовах перехідної економіки // Зб.наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: Серія “Державне управління”, т. ІV, вип. 23. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 136-144.

  4. Климець П.А. Особливості використання трудового потенціалу України // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т. V, вип. 30. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – 220-228.

  5. Лобас В.М., Климець П.А. Напрямки ефективного використання трудових ресурсів // Зб. наук.праць ДонДУУ “Фінансовий механізм державного управління економікою України”: серія “Державне управління”, т. V, вип. 37. – Донецьк: Норд-Прес, 2004. – С.272-278.

Особистий внесок здобувача: виділено проблеми щодо розробки механізму, який регулює динамічну рівновагу попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці.

  1. Климець П.А. Вплив ринкових перетворень на використання трудового потенціалу виробничих систем // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т. V, вип. 31. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С. 133-141.

  2. Климец П.А. Методика оценки управления персоналом предприятия // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т. VІ, вип. 44. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 291-300.

Друковані праці наукових конференцій:

1. Климець П.А. Про деякі аспекти управління трудовим потенціалом в умовах ринку // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України”. – Том ІІ. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – 65-66.

2. Зайцева К.В., Климець П.А. Мотивація до працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент-освіта в Україні: стан розвитку та шляхи удосконалення», 26-29 квітня 2004 р., м. Слов’янськ // Менеджер: Вестник ДонГУУ. – Донецк: ДонГУУ, 2004. -№3(29). – C.203-204.

Особистий внесок здобувача: визначено проблеми професійного становлення і працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів.

3. Лактіонов В.О., Климець П.А. Механізми державного регулювання соціального захисту населення та напрями їх вдосконалення // Матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару “Держава і регіони: пошуки згоди”, 24-26 березня 2005 р., м. Святогірськ // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т. VІ, вип. 51. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 323-333.

Особистий внесок: обґрунтовано системно-цільовий підхід щодо забезпечення соціального захисту населення.