Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Надюк Зіновій Олександрович. Механізми державного регулювання ринку медичних послуг в Україні : Дис... д-ра наук: 25.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Надюк З. О. Механізми державного регулювання ринку медичних послуг в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю – 25.00.02 – механізми державного управління. – Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2009.

У дисертації визначено сутність ринку медичних послуг як об’єкта державного регулювання і окреслено завдання державного регулювання процесів його розвитку. Розширено та уточнено категорійно-понятійний апарат державного управління у сфері охорони здоров`я, зокрема щодо змісту механізмів державного управління, інституціонального забезпечення розвитку ринку медичних послуг. Здійснено системний аналіз моделей державного регулювання ринку медичних послуг у зарубіжних країнах та в Україні. Визначено нормативно-правові основи механізму державного регулювання ринку медичних послуг в Україні. Розкрито правовий механізм державного регулювання ринку медичних послуг. Проаналізовано сучасний стан ринку медичних послуг в Україні порівняно з країнами-членами Європейського бюро ВООЗ. Проаналізовано чинну систему управління охороною здоров`я в Україні. Визначено вплив держави на інноваційну й інвестиційну діяльність, ціноутворення на ринку медичних послуг в Україні та у забезпеченні відповідних інституціональних змін у національній системі охорони здоров`я. Розроблено Концепцію поєднання принципів та механізмів державного управління і ринкового саморегулювання у сфері охорони здоров`я України. Визначено перспективні напрями розвитку механізмів державного регулювання і лікарського самоврядування ринку медичних послуг в Україні. Обґрунтовано практичні рекомендації щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку медичних послуг в Україні.

У дисертації узагальнено та вирішено актуальну наукову проблему, що полягає в розробці теоретико-методологічних засад удосконалення державного регулювання ринку медичних послуг в Україні; сформульовано наукові підходи, що забезпечують теоретичне й практичне використання отриманих результатів і дають підстави зробити такі висновки та внести пропозиції.

1. На основі дослідження ринку медичних послуг як об’єкта державного регулювання встановлено, що він потребує поєднання механізмів державного регулювання та саморегулювання для ефективного функціонування. Визначено функціональні й галузеві особливості і складові механізму державного регулювання ринку медичних послуг в Україні, мету, завдання, принципи, функції та методи управління, які враховують специфічні ознаки національної системи охорони здоров`я й закономірності її розвитку. Визначено, що основними завданнями державного регулювання процесами розвитку ринку медичних послуг є підвищення ефективності надання медичних послуг і забезпечення виконання системою охорони здоров`я України соціальних функцій у суспільстві.

2. У результаті дослідження розвитку ринку медичних послуг і ролі держави в його регулюванні у різні періоди набула подальшого розвитку класифікація, яка використовується для періодизації вітчизняної історії медицини та фармації, шляхом її доповнення періодом „медицина і фармація ХХІ ст. та система державного регулювання сфери”, що зумовлено надшвидким розвитком медичних технологій.

3. На основі використання теоретичного підходу уточнено окремі дефініції, які утворюють категорійно-понятійний апарат державного управління охороною здоров’я, зокрема: „механізм державного управління системою охорони здоров`я” як сукупність станів і процесів реалізації комплексного впливу держави (шляхом застосування політичних, економічних, соціальних, організаційних і правових засобів, практичних заходів, важелів, стимулів) на суб’єкти національної системи охорони здоров`я;

4. Аналіз основних моделей систем охорони здоров`я, які існують у світовій медичній практиці, свідчить, що відокремлене використання в Україні лише однієї з них є недоцільним, оскільки жодна з них не враховує повністю особливостей і потреб сучасного українського суспільства. За відношенням до системи охорони здоров`я її сучасна національна модель повинна враховувати такі базові чинники: зовнішні (державний устрій, нормативно-правове забезпечення, стан розвитку економіки, рівень життя населення) та внутрішні (характерні особливості самої системи та управління нею).

5. Проведений аналіз чинної системи управління охороною здоров`я і сучасного стану ринку медичних послуг в Україні, порівняно з країнами-членами Європейського бюро ВООЗ, дав змогу запропонувати підвищення рівня державного управління сферою медичних послуг з метою збільшення ефективності її функціонування.

Визначено взаємозв’язки, в яких проявляється галузева цілісність управління, а також потреба вдосконалення координації та застосування міжгалузевого підходу до управління національною системою охорони здоров`я в умовах її деконцентрованості. В основу процесу вдосконалення системи повинен бути покладений принцип чіткої структуризації нормативно-правової бази надання медичної допомоги і медичних послуг населенню держави.

6. Виявлено, що основними чинниками, які стримують залучення значних інвестиційних коштів у систему охорони здоров`я (за винятком фармацевтичного сектора), є такі: недосконалість нормативно-правового забезпечення, відсутність єдиної стратегії інвестиційного розвитку системи охорони здоров`я, нерозвиненість системи медичного страхування.

Враховуючи тенденцію до погіршення стану розповсюдженості серцево-судинних захворювань протягом останнього десятиріччя в Україні, запропоновано розширити перелік пріоритетних напрямів інвестування в галузі охорони здоров`я виділенням коштів на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію хворих з кардіоваскулярними захворюваннями (ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, атеросклеротичні ураження судин та ін.). Упровадження запропонованої методики дасть змогу досягнути значної економічної ефективності шляхом зниження прямих і непрямих витрат держави, пов’язаних із зазначеними захворюваннями, і значного підвищення медичної якості життя, насамперед працездатного населення.

7. Дотримуючись положень поєднання принципів та механізмів державного управління і ринкового саморегулювання у сфері охорони здоров`я України, запропоновано ввести організаційні зміни, зокрема, в комісію Міністерства охорони здоров`я України з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету, на постійній основі ввести представника центрального органу управління Всеукраїнського лікарського товариства та тимчасово – представника відповідної професійної медичної асоціації, зі сфери діяльності якої розглядається інвестиційний проект. Це дасть змогу підвищити рівень професійної оцінки витрачання державних коштів на потреби галузі.

8. На основі інституціонального підходу проаналізовано різні варіанти розбудови формальних та неформальних інститутів у сфері охорони здоров`я. Виокремлено новий неформальний інститут у системі охорони здоров`я – „Інтернет-медицина”, – під яким розуміється інформаційно-консалтингова система рекомендаційного характеру, яка займає певний Інтернет-сайт і може бути використана як професійними медичними працівниками, так і звичайними громадянами з метою профілактики, діагностики, лікування та реабілітації відповідного захворювання. Запропоновано механізми державного регулювання послуг, що надаються через таку систему, з метою посилення позитивних і зменшення негативних характеристик її застосування на ринку медичних послуг.

9. Визначено, що державне управління якістю надання медичних послуг як невід`ємна складова державного регулювання ринку медичних послуг є перспективним напрямом стратегічного управління охороною здоров`я. Для покращання територіальної доступності як одного із заходів підвищення якості медичних послуг пропонується відновити виїзні форми надання медичної допомоги, а також забезпечити повніше упровадження сімейної медицини для сільського населення.

10. Визначено, що цінова політика закладу охорони здоров`я повинна бути тривекторною з орієнтацією на врахування потреб у наданні послуг, досягнення запланованого рівня прибутку та здійснення впливу на поведінку споживачів (пацієнтів) на ринку. Вона також має передбачати вплив різних факторів на процес ціноутворення як під час встановлення ціни на послуги, так і під час подальшого управління процесом ціноутворення.

Обґрунтовано, що розрахунок собівартості та ціни медичної послуги у кожному конкретному лікувально-профілактичному закладі чи приватно-практикуючою фізичною особою потребуватиме індивідуального підходу до розробки цінової політики для кожної медичної послуги, яка б врахувала різноманітність умов надання послуги, матеріально-технічного і кадрового забезпечення організації (закладу) охорони здоров`я. Враховуючи ці положення, удосконалено методику розрахунку собівартості медичної послуги залежно від індивідуальних характеристик її надавача.

Обґрунтовано потребу в державному забезпеченні пільг і дотацій надавачам послуг та субсидій їх споживачам, а також цінової сегментації для певних категорій споживачів. При цьому враховувалися такі фактори, як стан економічного розвитку країни, інтенсивність монопольних процесів, ступінь монополізації та конкуренції, питома вага державного сектора у сфері охорони здоров`я та інші.

11. Обґрунтовано необхідність посилення державного контролю реформування процесів ліцензування та акредитації підприємницької і некомерційної діяльності на ринку медичних послуг. Згідно з цим пропонується система заходів із децентралізації функцій і зміни структури та завдань комісій з ліцензування та акредитації, що приведе до вдосконалення механізму державного регулювання даного ринку в Україні.

12. Пропонується переглянути та відмінити морально застарілі норми та кодифікувати законодавство шляхом розробки, прийняття і впровадження Медичного кодексу України як основного законодавчого документу, що регулює діяльність національної системи охорони здоров`я.

При розробці Медичного Кодексу України пропонується доповнити перелік принципів такими, як пріоритетність державного регулювання конкуренції на ринку медичних послуг; регламентація діяльності громадських організацій пацієнтів і професійних асоціацій медичних працівників та їхнього впливу на формування державної політики у сфері охорони здоров`я; гнучкість кадрової політики держави у сфері охорони здоров`я; повнота науково-методичного та інформаційного забезпечення процесу надання медичної допомоги з погляду стандартизації.

13. Реформування національної системи охорони здоров`я потребує внесення змін у чинний документообіг та оформлення документів. Зокрема, для підтвердження сплати та суми одержаних коштів за споживання медичної послуги розроблено уніфікований документ, який дає змогу забезпечити дотримання етичних принципів.

14. Проведений інституційний аналіз міжнародних документів у сфері охорони здоров`я виявив відмінності у деяких близьких за формулюванням положеннях цих документів і у законодавчих актах України. На цій підставі запропоновано шляхи гармонізації національної нормативно-правової бази та адаптації до відповідних норм міжнародного права. Обґрунтовано доцільність введення Міністерства охорони здоров`я України до переліку центральних органів державної влади, які відповідають за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, зокрема у сфері „державні закупівлі” за напрямом „закупівля товарів, робіт і послуг”.

15. Обґрунтовано потребу в удосконаленні й запропоновано внесення змін у нормативно-правову базу у сфері охорони здоров`я України. Зокрема, пропонуються зміни до Закону України „Основи законодавства України з охорони здоров`я” (ст. 38; ст. 43; ст. 64; ст. 77); Закону України „Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення” (ст. 9; ст. 17); наказу № 620 МОЗ України „Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні” щодо права жінки на психологічну підтримку з боку близької їй людини, яка не є членом її родини.

Визначено потребу прийняття таких законів: „Про захист прав пацієнта”, „Про захист прав медичних працівників”, „Про приватну медичну діяльність”, „Про лікарське самоврядування”, „Про заклад охорони здоров`я”, „Про профілактичну спрямованість медичної діяльності”, „Про первинну медико-санітарну допомогу” тощо.

16. При підготовці медичних працівників у медичних закладах пропонується впровадити навчальну дисципліну „Юридичні аспекти медичної діяльності” чи „Медичне право” як обов’язкову складову державного стандарту вищої та середньої медичної освіти, а також розробити і впровадити спеціальні тематичні курси з правових аспектів діяльності на ринку медичних послуг у системі підвищення кваліфікації для державних службовців та керівників лікувально-профілактичних закладів.

17. Для підвищення ефективності державного управління системою охорони здоров`я України розроблено Концепцію поєднання принципів та механізмів державного управління і ринкового саморегулювання у сфері охорони здоров`я України й обґрунтовано потребу її впровадження. Метою запропонованої Концепції є збереження й покращення здоров`я людей, забезпечення виконання системою охорони здоров`я України соціальних функцій у суспільстві, а також скорочення прямих та непрямих витрат суспільства на охорону здоров`я.

18. Відповідно до розробленої Концепції обґрунтовано пропозиції з оптимізації структури органів виконавчої влади у сфері охорони здоров`я з погляду децентралізації державного управління на засадах лікарського самоврядування, що передбачає широке залучення професійних медичних асоціацій та громадських об`єднань пацієнтів до управління системою охорони здоров`я України.

19. Урахування основних наукових результатів дисертаційного дослідження, вітчизняного та зарубіжного досвіду, потреб розвитку сучасної системи охорони здоров`я дає змогу запропонувати, з метою покращення державного регулювання ринку медичних послуг та для втілення в практичну роботу органів державної влади та закладів сфери охорони здоров`я України, практичні рекомендації щодо:

вдосконалення нормативно-правової бази державного регулювання ринку медичних послуг в Україні та її узгодження з міжнародними нормативно-правовими актами у цій сфері;

впровадження державного обов’язкового медичного страхування громадян України;

прискорення процесів стандартизації медичної допомоги та медичних послуг в Україні;

розробки національної програми реформування системи охорони здоров`я України на принципах децентралізації державного управління на засадах лікарського самоврядування.

Публікації автора:

Монографії:

 1. Надюк З. О. Державне регулювання ринку медичних послуг в Україні: Монографія / З.О.Надюк. – Запоріжжя, КПУ, 2008. – 296 с.

 2. Надюк З. О. Механізми державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в системі охорони здоров`я України / З.О. Надюк // Актуальні проблеми управління: Монографія: У 2 т. / В. Огаренко, В. Корінєв, К. Райхель, О. Гугнін, М. Іванов та ін.; за наук. ред. д-ра наук з держ. упр., професора В. Огаренка. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – Т.1. – С. 293-321.

 3. Надюк З. О. Механізми державного регулювання інвестиційної діяльності в системі охорони здоров`я України / З. О. Надюк // Реалізація політики інноваційно-інвестиційного розвитку економіки на регіональному рівні: Монографія / А. О. Дєгтяр, О. Ю. Амосов, А. О. Латинін та ін.; за заг. ред. А. О. Дєгтяря. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2008. – С. 114-133.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Надюк З.О. Державне регулювання інноваційних процесів в охороні здоров`я України (на прикладі інституту сімейного лікаря) / З.О. Надюк // Управління сучасним містом. – 2006. – №1-2/1-6 (21-22). – С. 151-158.

 2. Надюк З.О. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення механізмів державного управління охороною здоров`я / З.О. Надюк // Держава та регіони (серія: Державне управління). – 2006. – №2. – С. 159-163.

 3. Надюк З.О. Сучасні тенденції державного регулювання ринку медичних послуг в Україні / З.О. Надюк // Теорія та практика державного управління: Зб.наук.пр. – Вип. 2 (14). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”. – 2006. – С. 193-197.

 4. Надюк З.О. Відомчий контроль у державному регулюванні ринку медичних послуг в Україні / З.О. Надюк // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія „Державне управління”. – Т. VII. – Вип. 73. – Д.: Вид-во ДонДУУ. – 2006. – С. 126-136.

 5. Надюк З.О. Роль держави в інституціональних змінах в системі охорони здоров`я України / З.О. Надюк // Теорія та практика державного управління: Зб.наук.пр. –– Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”. – 2007. – Вип. 2. – С. 175-180.

 6. Надюк З.О. Удосконалення державного контролю за дотриманням стандартів надання медичної допомоги / З.О. Надюк // Державне будівництво [електронне видання Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України]. – 2007. – №2. – Режим доступу до журн.: .

 7. Надюк З.О. Державне регулювання ринку медичних послуг в зарубіжних країнах (модель системи охорони здоров`я Бісмарка) / З.О. Надюк // Теорія та практика державного управління: Зб.наук.пр. – Вип.4 (19). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”. – 2007. – С. 174-183.

 8. Надюк З.О. Історико-географічні аспекти формування державного регулювання ринку медичних послуг в Україні / З.О. Надюк // Держава та регіони (серія: Державне управління). – 2007. – №4. – С. 150-156.

 9. Надюк З.О. Адаптація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері державного регулювання ринку медичних послуг / З.О. Надюк // Держава та регіони (серія: Державне управління). – 2008. – №1. – С. 152-159.

 10. Надюк З.О. Використання методики побудови трендових моделей прогнозування у системі державного регулюванні ринку медичних послуг в Україні / З.О. Надюк // Статистика України. – 2008. – №1. – С. 67-70.

 11. Надюк З.О. Державне регулювання взаємної інтеграції державної, комунальної і відомчої систем охорони здоров`я в Україні / З.О. Надюк // Актуальні питання державного управління: Зб.наук.пр. – Вип. І (33). – Вид-во: ОРІДУ НАДУ. – 2008. – С. 184-191.

 12. Надюк З.О. Державна інвестиційна політика в системі охорони здоров`я України / З.О. Надюк // Теоретичні та прикладні питання державотворення [Електронне наукове фахове видання – Зб.наук.пр. Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України]. – 2008. – Вип. 2. – Режим доступу до журн.:

 13. Надюк З.О. Державне регулювання ринку медичних послуг у зарубіжних країнах (модель системи охорони здоров`я Беверіджа) / З.О. Надюк // Ефективність державного управління: Зб.наук.пр. – Вип. 1 (13). – Львів: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – 2008. – С. 175-184.

 14. Надюк З.О. Державне регулювання правовідносин у сфері охорони здоров`я (основні права інвалідів на ринку медичних послуг) / З.О. Надюк // Теорія та практика державного управління: Зб.наук.пр. – Вип. І (20). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”. – 2008. – С. 280-286.

 15. Надюк З.О. Поєднання механізмів державного управління і лікарського самоврядування на ринку медичних послуг в Україні / З.О. Надюк // Державне будівництво [електронне видання Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України]. – 2008. – №2. – Режим доступу до журн.: .

 16. Надюк З.О. Роль лікарського самоврядування у державному регулюванні ринку медичних послуг в Укаїні / З.О. Надюк // Державне будівництво [електронне видання Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України]. – 2008. – №2. – Режим доступу до журн.: .

 17. Надюк З.О. Права медичних працівників на ринку медичних послуг в Україні / З.О. Надюк // Університетські наукові записки: Зб.наук.пр. – Вип. 2. – Хмельницький. – 2008. – С. 275-284.

 18. Надюк З.О. Посилення координаційної функції виконавчої влади у сфері охорони здоров`я / З.О. Надюк // Економіка і держава. – 2008. – №3. – С. 84-86.

 19. Надюк З.О. Удосконалення державного регулювання ринку медичних послуг в Україні (Концепція прогнозно-проектного децентралізованого державного управління системою охорони здоров`я на засадах лікарського самоврядування) / З.О. Надюк // Держава та регіони (серія: Державне управління). – 2008. – №3. – С. 145-148.

 20. Надюк З.О. Державне регулювання ціноутворення на ринку медичних послуг в Україні / З.О. Надюк // Економіка і держава. – 2008. – №5. – С. 64-67.

 21. Надюк З.О. Ринок медичних послуг: роль держави у фінансуванні системи охорони здоров`я України / З.О. Надюк // Економіка і держава. – 2008. – №4. – С. 100-102.

 22. Надюк З.О. Потреба державного регулювання „Інтернет-медицини” як новітнього інституту на ринку медичних послуг в Україні / З.О. Надюк // Економіка і держава. – 2008. – №9. – С. 85-86.

Статті в інших виданнях, матеріали конференцій, тези доповідей

 1. Надюк З.О. Перспективы развития государственного регулирования рынка медицинских услуг в Украине / З.О. Надюк // Zeszyty naukowe Politechnicki Rzeszowskiej. Zarzadzanie I Marketing. – 2006. – z. 6. – №226. – P. 399-406.

 2. Надюк З. О. Влияние качества медицинской помощи на формирование рынка медицинских услуг в Украине / З.О. Надюк // Zeszyty naukowe Politechnicki Rzeszowskiej. Zarzadzanie I Marketing. – 2006 – z. 9. – P. 453-458.

 3. Надюк З.О. Государственное регулирование инновационных процессов в здравоохранении Украины / З.О. Надюк // Развитие инновационной экономики региона в условиях глобализации: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Саранськ, 25-26 апр. 2007г.): в 2ч. / Редкол.: Б.Ф. Кевбрин (отв.ред.) [и др.]: Саранск: Саран. кооп. ин-т РУК, 2007. – Ч.1. – IV. – С. 281-286.

 4. Надюк З.О. Застосування єдиної термінології як обов’язкова передумова ефективного державного регулювання ринку медичних послуг в Україні / З.О. Надюк // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 31 травня. 2006 р.): у 2 т. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. – К.: Вид-во НАДУ. – 2006. – Том 2. – С. 430-432.

 5. Надюк З.О. Державне регулювання і економічні інститути у сфері охорони здоров`я / З.О. Надюк // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 8-10 вересня 2006 р.) / За заг. ред. А.А. Ткача. – Мелітополь, МІДМУ ГУ ”ЗІДМУ”. – 2006. – С. 185-186.

 1. Надюк З.О. Забезпечення якості медичної допомоги як один з основних чинників ефективного державного регулювання ринку медичних послуг в Україні / З.О. Надюк // ДНІ НАУКИ: Зб. тез доповідей: В 4 т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 5-6 жовтня 2006; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя, 2006. – Т.1. – С. 56-57.

 2. Надюк З.О. Роль професійних медичних асоціацій у державному регулюванні ринку медичних послуг в Україні / З.О. Надюк // ХІ конгрес світової федерації українських лікарських товариств: Тези доповідей. – Полтава-Київ-Чікаго, 2006. – С. 103-104.

 3. Надюк З.О. Сучасні механізми державного регулювання інноваційних процесів у системі охорони здоров`я України. / З.О. Надюк // ДНІ НАУКИ: Зб. тез доповідей: В 4 т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 11-12 жовтня 2007; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя, 2007. – Т.1. – С. 56-57.

 4. Надюк З.О. Державне регулювання правовідносин у сфері охорони здоров`я (права дітей на ринку медичних послуг) / З.О. Надюк // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези VIII Міжнар. наук. конгресу, 27-28 березня 2008 р. – Вид-во ХарРІДУ НАДУ „Магістр”, 2008. – С. 283-285.

 5. Надюк З.О. Інтеграція державної охорони здоров`я у відомчу на ринку медичних послуг в Україні / З.О. Надюк // Управління охороною здоров`я: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю „Управління охороною здоров`я” / Упор. доцент Любінець О.В. – Львів: Львівський НМУ ім. Данила Галицького. – 2008. – С. 66-67.