Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Щапошнікова Олена Миколаївна. Механізми державного регулювання і планування залучення інвестицій у виробничу сферу регіону : Дис... канд. наук: 25.00.02 - 2004.Анотація до роботи:

Шапошнікова О.М. Механізми державного регулювання і планування залучення інвестицій у виробничу сферу регіону. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецька державна академія управління, Донецьк, 2003.

У дисертації досліджено теоретико-методологічні та науково-практичні засади формування і реалізації механізмів регулювання і планування залучення інвестицій у виробничу сферу регіону. Проаналізовано стан і умови інвестиційної діяльності в Україні, сучасні тенденції іноземного інвестування, інвестиційний клімат.

Встановлено, що функції держави в процесі регулювання інвестиційної діяльності в умовах України виконуються дещо однобічно, тому активне державне регулювання інвестиційної діяльності є життєво необхідним в країнах з перехідною економікою, що перебувають у стані системної кризи, оскільки пожвавлення ділової інвестиційної активності є невід’ємною умовою початку виходу з кризи.

Сформульовано пропозиції з підвищення інвестиційної привабливості української економіки та активізації процесів інвестування, які базуються на запропонованих організаційно-економічних механізмів державного регулювання і планування залучення інвестицій у виробничу сферу регіону.

У дисертаційній роботі на основі проведених досліджень були сформовані та реалізовані принципові підходи щодо ефективного механізму державного регулювання інвестування економіки України. Основним науковим результатом є обґрунтування та побудова організаційно-економічних механізмів державного регулювання і планування залучення інвестицій у виробничу сферу регіону.

Основні результати, які отримано в ході проведених наукових досліджень, дають можливість зробити наступні висновки:

1. Теоретично обґрунтовано роль держави в регулювання економіки, що проявляється через реалізацію наступних функцій: створення правової основи для прийняття економічних рішень, розробку і прийняття законів, регулювання підприємницької діяльності; використання бюджетно-податкової і кредитно-грошової політики для стабілізації економіки і подолання спаду виробництва, зниження безробіття, підтримки стабільного рівня цін і національної валюти; організацію виробництва товарів і послуг, яким займається приватний сектор, проведення соціально орієнтованого розподілу ресурсів; забезпечення соціального захисту і соціальних гарантій, гарантій мінімуму заробітної плати, пенсій по старості, інвалідності, допомогу по безробіттю, різні види допомоги малозабезпеченим і т. ін.

2. Встановлено, що вся історія розвитку державного регулювання інвестиційної діяльності демонструє недостатню увагу держави до питань законодавчого забезпечення інвестиційної діяльності, створення чіткої та однозначної правової бази, яка б залучала капітал у різні галузі української економіки. Активне державне регулювання інвестиційної діяльності є життєво необхідним у країнах перехідного періоду, що перебувають у стані економічної кризи, оскільки пожвавлення ділової інвестиційної активності є неодмінною умовою початку виходу з кризи. Першоосновою пожвавлення інвестиційної активності є державна підтримка інвестицій і підприємництва з метою розвитку ринкових відносин і конкуренції в інвестиційній сфері. Таким чином, регулювання є найважливішим інструментом державної підтримки інвестиційної діяльності.

3. На основі аналізу виділено основі напрямки дії держави щодо корегування ринкової економіки, що полягають в розробці і затвердженні правових основ економіки; визначенні цілей і пріоритетів макроекономічного розвитку; реалізації соціальних потреб, які втілюються в тому, що держава контролює реалізацію постанов про мінімальну заробітну плату, виконанні законів про рівне право на працю і соціальне забезпечення, суспільні роботи, встановлення мінімуму й максимуму цін; регулюванні економічної діяльності, спрямованої на вирівнювання сукупного попиту і сукупної пропозиції, використовуючи з цією метою бюджетно-податкові, грошові та кредитні регулятори; захисті конкуренції як основного регулюючого механізму в ринковій економіці; фінансуванні суспільних благ і послуг, що є неподільними - благоустрій населених пунктів, будівництво доріг, музеїв, бібліотек, національна оборона та ін.; регулюванні зовнішньоторговельних відносин і валютного ринку, для чого здійснюється регулювання платіжного балансу шляхом впливу на зовнішню торгівлю і вивіз капіталу; стабілізації економіки - важливої функції, що покликана забезпечити повну зайнятість і стабільний рівень цін.

4. Виділені основні пріоритети, що впливають на розподіл державних інвестицій і на залучення інвестицій із недержавного сектора. Ці пріоритети виникають із аналізу принципових орієнтирів розподілу державних і залучення недержавних інвестицій.

5. Обґрунтовано необхідність спеціального менеджменту та організаційних форм для налагодження господарського механізму і перебудови психології управлінського апарату на роботу в умовах ринку. Потрібна організаційна підготовка до результативного прийняття інвестицій.

6. Теорія та світовий досвід засвідчують, що без обґрунтованого регулювання регіональної інвестиційної діяльності неможливо досягнення соціального оптимуму - максимально можливого добробуту суспільства в цілому. Визначено, що у сучасних соціально-економічних умовах зростає актуальність досліджень регіональних аспектів інвестиційної діяльності.

7. Визначено, що регіональний аспект інвестування структурної перебудови обов’язково має стати принциповою складовою державної інвестиційної політики. Виявлено основні можливості регіонів України у створенні факторів стимулювання інвестиційних проектів.

8. Обґрунтовано основі напрями загальнодержавної стратегії регулювання іноземних інвестицій, які включають посилення протекціонізму щодо товарного імпорту, насамперед, у частині жорсткого дотримання чинних тарифних бар’єрів і широкого застосування нетарифних обмежень; забезпечення регіонально-галузевої орієнтації інвестиційної активності; формування загальнодержавної інвестиційної політики “знизу-догори” через узагальнення (синтез) регіонально-галузевих напрямів і економічних інструментів (останні повинні реалізовуватись при безумовному дотриманні обмежувальних критеріїв економічної та екологічної безпеки держави); поступове і послідовне зменшення впливу дії факторів, які дестимулюють інвестиційну активність (нестабільність законодавства; нездатність уряду дотримуватись зобов’язань; надмірний державний контроль; відсутність підтримки з боку органів виконавчої влади; недостатній розвиток телекомунікаційної і транспортної мережі; корупція).

9. Доведена необхідність прогнозування і перспективного планування інвестиційної діяльності. На відміну від директивно-централізованого планування сучасне ринкове планування повинно відрізнятися гнучкістю і комплексністю. На основі переваг і недоліків різних методів перспективного планування інвестицій були зроблені висновки про необхідність сполучення різних методів на різних етапах та рівнях інвестиційного планування. Обґрунтована необхі

дність прямої участі держави в плануванні інвестиційно-інноваційних процесів на макро- і мікрорівнях.

10. Обґрунтовано, що для оцінки ефективності інвестицій потрібно застосувати систему взаємодоповнюючих показників, серед яких важливе місце належить показнику інтегрального ефекту держави від реалізації інвестиційних проектів. Він повинен служити основою для формування відношення відповідних органів влади до конкретних інвестицій при визначенні можливих пільг і гарантій, які можуть надаватися українською стороною.

11. Визначено роль підготовки кваліфікованих спеціалістів-консультантів з питань формування інвестиційної стратегії і розробка системи моніторингу ефективності реалізації цієї стратегії; розробки планів маркетингу та нарощення обсягу реалізації готової продукції; управління виробництвом, кадровими і трудовими ресурсами та їх розвитком; забезпечення екології та безпеки праці; фінансових послуг, бухгалтерського обліку та аудиту, оцінки майна, бізнесу, ризиків, майнових та немайнових прав, операції з цінними паперами, розробки фінансової стратегії, оцінки фінансових результатів діяльності, управління фондами та інвестиціями, оптимізації затрат і системи фінансового обліку, розрахунку ефективності окремих проектів; юридичного консультування у сфері юридичних аспектів оподаткування, створення, реєстрації і організації підприємств, зовнішньоекономічної діяльності, патентування і ліцензування, повернення боргів, банкрутства та ін. для підвищення професійного рівня робітників в сфері державного управління.

12. Запропоновано організаційно-економічний механізм планування притягнення і регулювання інвестицій. Суть механізму складається в сукупності моделі оцінки і прогнозування факторів, що впливають на активізацію інвестиційного потенціалу, а також планування заходів щодо розробки впроваджених методів державного регулювання залучення інвестицій, по розробці стратегії програм і планів, інституціональних і організаційних структур, законодавчих актів по цінних паперах, по розробці функцій і т.д.

13. Запропоновано організаційно-економічний механізм державного регулювання залучення інвестицій, що є сукупністю принципів, форм і методів по відповідних інституційних і організаційних структурах, які виконують функції по активізації інвестиційного потенціалу з метою забезпечення стійкого економічного росту.

Публікації автора:

 1. Шапошникова Е.Н., Запорожец А.В. Инвестиционная деятельность в Донецком регионе // “Фондовый рынок”. – 2000. – № 25. – С. 7-11.

Особистий внесок: проаналізовані фактори, які впливають на економічний стан Донецького регіону та привабливість інвестиційного ринку для іноземних інвесторів.

 1. Шапошникова Е.Н., Болобан В.Н., Запорожец А.В. Организация управлением инвестиционными рисками // Менеджер. – 2000. – №3 (10) –
  С. 60-66.

Особистий внесок: запропоновано алгоритм дій по управлінню ризиками та заходи по його зниженню в інвестиційній діяльності.

 1. Шапошникова Е.Н. Состояние инвестиционного рынка в Донецком регионе // Менеджер, 2000. - 5 (12) – С. 10-14.

 2. Шапошникова Е.Н., Быченко Э.В Проблемы стимулирования инвестиционной деятельности в Украине на примере Донбасса // Менеджер. – 2002. - №1 (17) – С. 35-39.

Особистий внесок: визначено загальні проблеми і перспективи стимулування інвестиційної діяльності в Донбасі та роль держави в підвищенні її ефективності.

 1. Шапошнікова О.М., Науменко С.М. Залучення інвестицій до відродження вітчизняної економіки // Менеджер. – 2002. - №3 (19) – С. 9-14.

Особистий внесок: обґрунтовано значення залучення іноземних інвестицій на сучасному етапі в економіку України.

 1. Шапошнікова О.М., Косинська С.М. Проблеми залучення іноземних інвестицій у вітчизняну економіку на прикладі Донецького регіону // Вісник Донеуького інституту туристичного бізнесу. – 2002. – №6, С. 166-172.

Особистий внесок: визначено необхідність розробки стратегічних планів розвитку підприємств для всебічного обґрунтування інвестиційних проектів.

 1. Шапошникова Е.Н., Гречкосий В.И. Перспективы развития развития угольной отрасли и привлечение иностранных ресурсов // Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім В. Даля: “Економіка, менеджмент, підприємництво” №8, Луганськ, 2001 – С. 56-60.

Особистий внесок: запропоновано перехід від адміністративно-командної системи до системи альтернативних системних рішень з урахуванням критеріїв державного ринку.

 1. Шапошникова Е.Н., Васильева И.А. Проблемы маркетингового обоснования в разработке украинских инвестиционных проектов // Менеджер. – 2002. - №5 (21) – С. 97-101.

Особистий внесок: розглянуто актуальність проблеми маркетингового обгрунтування інвестиційного проекту.

 1. Шапошникова Е.Н. Иностранные инвестиции в Украине. // Сб. научн. трудов ДонГАУ: “Социальный менеджмент и управление информационными процессами”: серия “Государственное управление”, т. 1, вып. 2– Донецк: ДонГАУ, 2000. – С. 54-58.

 2. Шапошникова Е.Н. Проблемы маркетинга в инвестиционной деятельности // Сб. научн. трудов ДонГАУ: “Социальный менеджмент и управление информационными процессами”: серия “Государственное управление”, т. 2, вып. 4. – Донецк: ДонГАУ, 2001. – С. 65-71.

 3. Шапошникова Е.Н. Проблемы прогнозирования финансового состояния для анализа инвестиционной привлекательности предприятий Донбасса // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Проблеми створення організаційно-господарського механізму фінансового обліку на підприємствах”: серія “Економіка”, т. 3, вип. 9.– Донецьк, 2002. – С. 206-211.

 4. Шапошникова Е.Н., Петрушевський Ю.Л. Проблемы управления становлением и развитием СЭЗ в Донбассе // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”, серія: “Державне управління”, т. 4, вип. 21 – Донецьк: 2003. – С. 49-58.

Особистий внесок: розроблено рекомендації по ефективному залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в Донецький регіон.

 1. Шапошнікова О.М., Петрушевський Ю.Л. Проблеми інвестиційної діяльності на промисловому підприємстві // Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім В. Даля: “Економіка, менеджмент, підприємництво” №10, Луганськ, 2003 – С. 39-43.

Особистий внесок: розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення ефективного формування та використання інвестиційних ресурсів.

 1. Шапошникова Е.Н. Маркетинговый подход инвестиционной деятельности отечественных предприятий // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2003”, т. 24 – С. 57-59.

 2. Шапошникова Е.Н. Проблемы государственного регулирования иностранного инвестирования в Украине // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність підприємств” та “Бухгалтерський облік і аудит”, Дніпропетровськ, 14-15 травня 2003 р. – С. 24-27.

 3. Шапошнікова О.М. Проблеми законодавчої бази інвестиційної діяльності // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова 2003”, м. Дніпропетровськ, 10 червня 2003 р.: серія “Економіка Інвестиційна діяльність”, т. 19 – С. 58-61.