Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Ольшанський Олександр Вікторович. Механізм вдосконалення управління місцевим господарством : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / Національна академія держ. управління при Президентові України; Харківський регіональний ін-т держ. управління. — Х., 2007. — 226арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 180-196.Анотація до роботи:

Ольшанський О.В. Механізм вдосконалення управління місцевим господарством. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2007.

У дисертації досліджено механізм вдосконалення управління місцевим господарством. Уточнено поняття місцевого господарства, охарактеризовано його зміст та тенденції розвитку, з’ясовано взаємозв’язок категорій “механізм управління”, “удосконалення механізму управління” та “механізм вдосконалення управління”. Визначено базові принципи та основні характеристики управління в системі місцевого самоврядування. Узагальнено досвід організації комунального господарства у європейських країнах. Проаналізовано організаційно-правове забезпечення функціонування місцевого господарства, зокрема особливості формування структури комунальної власності як його складової. Оцінено стан нормативно-правового регулювання відносин власності територіальних громад на центральному та місцевому рівнях. Визначено специфічні риси управління місцевим господарством. Побудовано ієрархію потреб територіальної громади та встановлено склад основних завдань органів місцевого самоврядування з реалізації функцій щодо їх задоволення. Обґрунтовано принципову схему формування механізму управління місцевим господарством. Розроблено механізм удосконалення управління місцевим господарством, який складається з п’яти блоків: політичного, нормативно-правового, організаційного, економічного і соціального. Опрацьовано модель комплексного механізму управління комунальною власністю територіальної громади.

Проведене дослідження дозволило запропонувати нове вирішення наукового завдання щодо теоретичного обґрунтування та оновлення механізму вдосконалення управління розвитком місцевого господарства шляхом впровадження додаткових елементів управління у діяльність органів місцевого самоврядування. Отримані результати дають підставу для наступних узагальнень, висновків і пропозицій, які мають певне теоретичне та практичне значення для подальшого розвитку місцевого самоврядування:

1. Підвищення ролі органів місцевого самоврядування у вирішенні питань забезпечення життєдіяльності територіальних громад потребує постійного удосконалення управління функціонуванням і розвитком місцевого господарства як системою, що складається з певної множини взаємопов’язаних елементів: суб’єктів господарювання різних форм власності, їх взаємовідносин і зовнішніх зв’язків, інфраструктури забезпечення життєдіяльності.

2. З’ясування взаємозв’язку категорій “механізм управління”, “удосконалення механізму управління” та “механізм удосконалення управління” поглиблює зміст теорії державного управління, що дозволяє визначити реальні заходи щодо оптимізації управління розвитком місцевого господарства.

3. Потреби територіальної громади є відмінними для різних верств населення з неоднаковою мотивацією щодо попиту на послуги. Тому діяльність органів місцевого самоврядування з надання відповідних послуг має враховувати ієрархію потреб територіальної громади: базові потреби у послугах, потреби безпеки та захисту, потреби у комфортному середовищі, потреби у здійсненні демократії суспільного життя, потреби розвитку.

4. Підвищення якості послуг, що надаються споживачам суб’єктами комунального господарства, зумовлює розвиток підприємництва у цій галузі на засадах конкуренції, про що свідчить досвід розвинених європейських країн.

5. Організаційно-правове забезпечення функціонування місцевого господарства потребує подальшого вдосконалення, оскільки його суб’єкти репрезентують різні форми власності: комунальну, державну, колективну, приватну. У зв’язку з цим органи місцевого самоврядування мають управляти не лише комунальною власністю, а й регулювати діяльність суб’єктів господарювання інших форм власності у межах, визначених законодавством.

6. Неоднорідність структурних елементів місцевого господарства обумовлює необхідність застосування органами місцевого самоврядування різних форм управлінського впливу з метою якнайповнішого задоволення потреб громади. З науково обґрунтованою схемою формування механізму управління розвитком місцевого господарства мають кореспондуватися ситуаційні прийоми прийняття дієвих управлінських рішень.

7. Політичне управління місцевим господарством доцільно забезпечувати шляхом розробки концепції місцевої політики, яка б включала визначені місцевою радою головну мету та основні напрями розвитку територіальної громади, пріоритетні цілі та конкретні задачі, ресурси щодо їх реалізації.

8. Врегулювання правових відносин у сфері комунальної власності потребує удосконалення законодавчих актів, зокрема Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України „Про державну реєстрацію майнових прав на нерухоме майно та їх обмеження”, Тимчасового положення про порядок його реалізації.

При внесенні змін і доповнень до чинної нормативно-правової бази управління комунальною власністю варто використовувати системний підхід, що органічно поєднує централізацію та децентралізацію управління: на центральному рівні визначати загальні підходи (концепцію), стратегічні напрями розвитку, базові принципи і правила, а на місцевому рівні – встановлювати конкретний порядок їх здійснення, розробляти відповідні методики, положення.

9. Організаційна структура управління місцевим господарством потребує доповнення новими утвореннями: Фондом комунального майна та Координаційною радою з питань функціонування місцевого господарства з визначенням їх функцій і завдань. Діяльність цих структур має на меті підвищення ефективності управління місцевим господарством за рахунок раціоналізації функцій, завдань і повноважень щодо забезпечення гнучкості управління.

10. Забезпечення сталого розвитку місцевого господарства потребує оновлення комплексного механізму управління, спрямованого на підвищення ефективності управлінської діяльності органів місцевого самоврядування на засадах синхронізації їх зусиль.

Для розрахунку і визначення порядку використання плати за оренду майна територіальної громади доцільно використовувати нові методи, які відрізняються від існуючих єдиним механізмом справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів підприємств, установ – суб’єктів права комунальної власності територіальної громади, а також застосуванням зональних коефіцієнтів при розрахунку орендних ставок, що дозволяє покращити використання комунального майна та значно збільшити надходження коштів до місцевого бюджету.

Реалізація органами місцевого самоврядування наукових положень, висновків і рекомендацій дисертаційного дослідження сприятиме підвищенню ефективності управління місцевим господарством, повнішому задоволенню потреб населення з урахуванням інтересів усіх членів територіальної громади.

Публікації автора:

1. Мамонова В.В., Ольшанський О.В. Комунальне господарство як основа ефективного місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.пр. – Х.: ХарРІ УАДУ, 2002. – № 1 (12). – С. 134-143.

Особисто автором визначено складові міського господарства, склад завдань органів місцевого самоврядування щодо реалізації функцій управління міським господарством (с. 137-140).

2. Мамонова В.В., Ольшанський О.В. Особливості формування комунальної власності міста Сєвєродонецьк // Управління сучасним містом. – 2002. – № 3, 7-9 (7). – С. 124-131.

Особисто автором здійснено аналіз процесу реформування комунальної власності міста, обґрунтовано доповнення організаційної структури управління комунальною власністю новим суб’єктом – Фондом комунального майна (с. 126-130).

3. Ольшанський О.В. Організаційне забезпечення функціонування міського господарства // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2003. – № 2 (16): У 2-х ч. – Ч. I. – С. 171-175.

4. Ольшанський О.В., Глаговський В.А. Взаємодія органів прокуратури та місцевого самоврядування в управлінні комунальною власністю // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2003. – № 3 (18). – С. 234-240.

Особисто автором проаналізовано питання контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування, сформульовано положення щодо оновлення методики розрахунку та порядку використання коштів за оренду комунального майна (с. 234-237).

5. Ольшанський О.В. Особливості управління комунальною власністю міста // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – № 2 (20): У 2-х ч. – Ч.1. – С. 174-179.

6. Ольшанський О.В. Механізм управління комунальною власністю територіальної громади міста // Теорія та практика державного управління. – Вип.1 (10). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – С. 65-69.

7. Ольшанський О.В. Реформування житлово-комунального господарства міста // Формування механізму регіонального управління в Україні: Матеріали наук.-практ. конференції 29 листопада 2001 р. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2002. – С. 204-206.

8. Ольшанський О.В. Формування ресурсного потенціалу міського розвитку // Теорія та практика державного управління. Вип. 6: Нові механізми регіонального розвитку: Матеріали наук- практ. конференції 12 грудня 2003 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – С. 113-115.

9. Ольшанський О.В. Правове забезпечення відносин власності територіальних громад // Муніципальний менеджмент: становлення та розвиток в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнарод. участю / За заг. ред. Ю.П. Шарова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004. – С. 191-193.