Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


26. Падафет Юлія Геннадіївна. Механізм формування іміджу державної установи: дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України; Харківський регіональний ін-т держ. управління. - Х., 2005.Анотація до роботи:

Падафет Ю.Г. Механізм формування іміджу державної установи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2005.

У дисертації обґрунтовано основні теоретичні та науково-методичні засади щодо розробки механізму формування іміджу державної установи та управління ним. Проаналізовано провідні фактори впливу на створення образу місцевих органів влади; запропоновано методику соціологічного дослідження іміджу державної установи та її працівників за допомогою методів факторного та кластерного аналізу. Виділені основні елементи становлення іміджу державної установи в суспільній свідомості, визначено їх послідовність. Удосконалено механізм формування іміджу органу державної влади на підставі виділення методів управління для груп корпоративної аудиторії. Визначено основні домінанти довіри до органів влади; запропоновано комплекс заходів, спрямований на підвищення рівня ефективності функціонування державних установ.

Проведене дисертаційне дослідження дало змогу запропонувати нове розв’язання науково-прикладного завдання щодо комплексного застосування форм, методів та механізмів формування іміджу органів державної влади. Теоретичне та практичне значення мають такі основні висновки та результати дослідження:

 1. З огляду на те, що термін “імідж” характеризується багатогранністю трактування, великою кількістю властивих ознак, специфікою розуміння щодо кожного його носія та особливістю сприйняття різними групами корпоративної аудиторії, а державна установа є специфічною організацією, яка має свої відмінності, характерними ознаками її іміджу є: цілісність (нерозривна єдність елементів), наявність зовнішньої та внутрішньої форм прояву, неоднорідність аудиторії сприйняття, взаємозв'язок з іншими іміджовими системами. Відповідно до функціонального підходу щодо класифікації іміджу, найбільш характерним його типом для державної владної структури є корпоративний.

 2. Найважливішими факторами, які впливають на формування іміджу державної установи, є діяльність засобів масової інформації, кадрова політика як складова механізму його формування та організаційна культура.

 1. Доведено, що досягти успіху у створенні позитивного іміджу можливо за умов визначення потреб та запитів цільової аудиторії, вірному виборі комунікаційних каналів та правильній побудові повідомлень, які безпосередньо поступають від державної установи до ЗМІ. Передумовою ефективної роботи ЗМІ з формування іміджу державної установи має стати регулярне дослідження засобами соціологічних служб існуючих уявлень населення стосовно державних установ різного рівня.

 2. Результатами соціологічного дослідження доведено, що існуючий у свідомості образ державної установи та її службовця пов’язаний в рівному ступені як з позитивними характеристиками, так і з негативними. На підставі вищезазначеного виявлено основне протиріччя, яке полягає в невідповідності існуючого іміджу в уяві населення порівняно з тим, який проголошують засоби масової інформації.

 3. У контексті загального процесу формування іміджу державної установи організаційна культура формує внутрішній каркас, який складається з переконань та цінностей персоналу, а отже, сприяє виробленню єдиної моделі поведінки, виступає як важлива інтегративна характеристика організації, що визначає взаємовідносини не тільки з внутрішнім, але й із зовнішнім середовищем. Організаційна культура є невід`ємним складником ефективного функціонування та розвитку установи, врахування якого створює передумови отримання позитивних результатів у разі необхідності зміни іміджу.

 4. Створення дієвого механізму формування позитивного іміджу державної обласної адміністрації має базуватись на визначенні основних елементів його становлення, до яких віднесено: ідентифікаційну індивідуальність владної установи; рейтинг об’єктивних показників її діяльності; репутацію; власне імідж як комплексний елемент; атрибутивний компонент. Визначення найбільш прийнятної послідовності формування зазначених елементів дає змогу уникнути побудови нестійкого та невідповідного очікуванням образу. Механізм формування іміджу державної установи має ґрунтуватись на таких основних домінантах довіри до неї, як результативність, моральність та турботливість. Саме довіра характеризує позитивний імідж.

 5. Механізм формування цілісного іміджу державної установи діє як система певних стратегічних та тактичних кроків, яка включає: розробку, обґрунтування та опрацювання стратегії; визначення та пошук головних і пріоритетних напрямів; дослідження аудиторії іміджу; застосування відповідних методів управління стосовно кожної корпоративної групи; визначення образу установи; соціологічне опитування (місцеве, регіональне); вибір ЗМІ; порівняння результатів за допомогою контент-аналізу.

Публікації автора:

 1. Падафет Ю.Г. Характеристика іміджу державного службовця // Актуальні проблеми державного управління: Науковий збірник (спеціальний випуск). – Х.: УАДУ (ХФ), 1999. – № 2(4). – С. 23–25.

 2. Падафет Ю.Г. Імідж державного службовця як системне явище (психологічний аспект) // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2003. – № 2 (16). – У 2-х ч. – Ч.І. – С. 269–274.

 3. Падафет Ю.Г. Складові елементи процесу формування іміджу державної установи // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2003. – № 3 (18). – С. 98–105.

 4. Падафет Ю.Г. Вплив засобів масової інформації на формування іміджу державної установи // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Вид-во ДРІДУ НАДУ, 2003. – Вип. 4 (14) – С. 168–174.

 5. Падафет Ю.Г., Стрельцов В.Ю. Імідж держави як одна з основних складових її інвестиційної привабливості (з досвіду Польщі) // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2003. – Вип.4. – С. 272–278. Автором систематизовано складові іміджу держави.

 6. Падафет Ю.Г., Хомуленко Т.Б. Організаційна культура як фактор формування іміджу державної установи // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – № 2 (21). – У 2-х ч. – Ч.ІІ. – С. 253–258. Автором визначено структуру організаційної культури державної установи та з’ясовано її взаємозв`язок з іміджем органу управління.

 7. Падафет Ю.Г. Кадрова політика як засіб формування позитивного іміджу державної служби // Державне управління і сучасність: Тези наук.-практ. конф. за підсумками стажування слухачів у 1999 р. / За заг. ред. Г.І. Мостового. – Х.: УАДУ (ХФ), 1999. – С. 44–47.

 8. Падафет Ю.Г. Взаємовплив процесів виникнення громадянського суспільства й формування іміджу лідера // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – С. 139–142.

 9. Падафет Ю.Г. Стан розвитку громадянського суспільства та імідж влади // Реформа державної служби: здобутки й проблеми: Науковий збірник. – Х.: ХарРІ УАДУ, 2001. – С. 95–97.

 10. Падафет Ю.Г. Імідж України як один з провідних чинників сприятливого розвитку держави // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський союз: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – С. 310–311.

 11. Падафет Ю.Г. Етика державного службовця як один зі складових елементів його іміджу // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – С. 487–489.