Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Ляшко Ірина Ігорівна. Механізм державного управління вторинними сировинними ресурсами : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2006.Анотація до роботи:

Ляшко І.І. Механізм державного управління вторинними сировинними ресурсами.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2006.

Досліджено питання щодо удосконалення формування та підвищення результативності механізму державного управління вторинними сировинними ресурсами, спрямованих на досягнення умов сталого соціально-економічного розвитку держави. Обгрунтовано, що для задоволення потреб суспільства та збереження природних ресурсів, необхідно створити систему організації використання вторинних ресурсів з відходів. Державне регулювання цього процесу на основі концепцій екологічного маркетингу і стратегічного екологічного менеджменту повинно мінімізувати негативні наслідки. Запропоновано вдосконалити систему моніторингу наявності і використання вторинних ресурсів.

Результати досліджень використані при розробці програм соціального розвитку в частині влаштування і використання вторинної сировини Донецькою обласною державною адміністрацією.

Одержані в ході дослідження результати у сукупності розв’язують важливу науково-практичну задачу удосконалення формування і реалізації механізму державного управління вторинними сировинними ресурсами, що забезпечить збереження природних ресурсів, їх раціональне використання та всебічну охорону навколишнього середовища. Суть основних висновків і пропозицій полягає в наступному:

1. Головною метою держави, як соціально-економічної системи повинно бути досягнення певного балансу соціально-економічної та техногенно-екологічної політики. Надзвичайно високі темпи економічного розвитку техногенного типу на основі принципів ,що виснажують природокористування, призвели до цілого ряду глобальних екологічних проблем, які в тій чи іншій мірі охоплюють всі регіони. У світовому співтоваристві назріла необхідність в розробці ефективних механізмів природокористування і удосконалення економічної політики в державах.

Розробка ресурсної концепції суспільного розвитку спрямована на досягнення сталого розвитку, основою якого є право людини на життя в гармонії з природою, використання природних багатств для забезпечення нинішніх і майбутніх поколінь та охорона навколишнього середовища, що повинно бути невід’ємною складовою процесу розвитку.

2. Аналіз свідчить, що в Україні склався критичний стан з екологічною реконструкцією національного господарства, неухильно скорочується найважливіший показник оновлення виробництва – створення та впровадження маловідходних, ресурсозберігаючих і безвідходних технологічних процесів. Назріла необхідність в розробці ефективних механізмів державного управління природокористуванням і удосконалення екологічної політики держави.

3. Використання принципів соціально-етичного маркетингу, що ставлять підприємницьку діяльність в залежність від орієнтирів суспільного розвитку, від умов поліпшення середовища мешкання, від постійного пошуку нових технологічних процесів, які виключають відходи, зменшують енергоспоживання, використання вторинної сировини дозволяє обгрунтувати та застосувати основні положення сталого розвитку.

4. На засадах виконаного дослідження сформульовано поняття маркетингу вторинних ресурсів як цілеспрямованої діяльності держави, підприємства і окремої людини по утилізації і переробці відходів промислового виробництва і життєдіяльності людини з метою залучення у виробництво додаткових сировинних і енергетичних матеріалів, збільшення додаткового прибутку, зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище і узгодження інтересів індивідуума і суспільства.

5. Доведено, що для аналізу природокористування, охорони природи, утилізації відходів необхідно використовувати моделі ресурсних циклів, що характеризують сукупність перетворень і просторових переміщень речовин природи в процесі їх освоєнь, здобичі, переробки і кінцевого повернення в природу після використання. Ресурсні цикли допомагають визначити, на якій стадії суспільного кругообігу первинно добуті речовини природи можуть бути знову повернуті в активний кругообіг з меншими витратами. Побудовані та проаналізовані ресурсні цикли у металургії та енерговиробництві.

6. Дослідження особливостей процесу руху первинних і вторинних ресурсів, їх матеріальних і інформаційних потоків дало можливість розробити схему управління на принципах логістики зворотних потоків, що передбачає планування переробки і утилізації відходів, рециклінг, складування, транспортування, менеджмент виробництва, використання вторинної сировини, доведення продуктів до товарних кондицій. Формування логістичних схем потоків повинно базуватися на результатах детальних маркетингових досліджень.

7. Результати досліджень показали, що формування стратегії використання вторинних сировинних ресурсів повинна забезпечувати екологічна політика, що стимулює використання відновлюваних ресурсів, при одночасному стимулюванні скорочення використання не відновлюваних. Це обумовлює використання заходів екологічного менеджменту – довгострокову ринкову спрямованість, аналіз та врахування сировинно-енергетичних трансформацій, застосування еволюційних концепцій розвитку, аналіз впливу на навколишнє середовище та людину, виконання вимог екологічних стандартів.

8. Показано, що для сталого управління природокористуванням державні і недержавні структури повинні мати інформацію про вплив антропогенних ефектів на навколишнє середовище, взаємодію людини і природи. Крім забезпечення системи управління екологічний моніторинг повинен бути орієнтований на забезпечення інформацією організаційних заходів по охороні навколишнього середовища. Ці принципи реалізуються в системі управлінь екології та природних ресурсів і дозволили проаналізувати етап утворення відходів та динаміку утворення вторинної сировини в Донецькій області.

9. Результати наукових досліджень та встановлені залежності дозволили побудувати схематичну модель регіональної еколого-економічної системи та сформулювати засади формування та побудови цільових комплексних програм, що враховують загальну характеристику стану сталого розвитку регіону, аналіз і прогнозування стану природно-технічних систем, побудову ресурсних моделей, розробку та експертизу стратегій ресурсовикористання та природоохоронних заходів, моніторинг та оцінку результатів.

Ці принципи використані при створенні “Програми соціально-економічного розвитку” та “Програми використання відходів виробництва і споживання” Донецької області.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Ляшко И.И. Эффективность комплексного использования отходов черной металлургии// Менеджер. - 1999. - №3(5). - С.97-101.

2. Ляшко И.И. Экологические и экономические проблемы утилизации отходов // Менеджер. - 2000.-№2(9). - С.116-121.

3. Ляшко І.І. Основні напрямки підвищення ефективності управління відходами в галузях важкої промисловості // Зб. наук.пр.ДонДАУ, т.I, серія “Державне управління”, вип.7 “Стратегія маркетингу в управлінні регіоном та підприємством” – Донецьк: ДонДАУ, 2001.-С.53-59.

4. Ляшко И.И. О необходимости формирования эколого-экономического механизма в условиях истощения природных ресурсов // Зб.наук.пр. ДонДАУ, т.Ш, серія “Державне управління”, вип.14 “Державне регулювання економіки і соціального розвитку території та підприємств”. - Донецьк: ДонДАУ, 2002.- С.190-197.

5. Ляшко И.И. Маркетинговые стратегии управления отходами в отраслях экономики// Менеджер.- 2002.- №5(21).-С.204-208.

6. Ляшко И.И. Роль материальных ресурсов в управлении устойчивым социально-экономическим развитием регионов Украины// Зб.наук.праць ДонДАУ, т.IV, серія “Державне управління”, вип.25 “Державне управління процесами жизнєдіяльності і галузевого розвитку регіону”.-Донецьк: ДонДАУ,2003.- С.181-189.

7. Ляшко И.И. Использование системного подхода при разработке стратегии управления вторичными ресурсами региона// Зб. наук.праць ДонДАУ, т.IV, серія “Державне управління”,вип.29 “Державне регулювання економічного розвитку” - Донецьк:ДонДАУ, 2003. - С.190-198.

8. Ляшко И.И., Пилюшенко В.Л. Экологический маркетинг как концепция устойчивого социально-экономического развития. //Зб.наук.пр. ДонДУУ, т.IV, серія “Державне управління”, вип. 33 “Екологічний менеджмент як складова частина сталого розвитку”. - Донецьк: ДонДУУ,2004.- С.24-35.

Особистий внесок: запропоновано напрямок в екологічному маркетингу – маркетинг вторинних ресурсів, визначено критерії та функції.

9. Ляшко И.И. Региональные и отраслевые комплексные программы использования отходов и вторичных ресурсов//Зб.наук.пр.ДонДУУ, т.IV, серія “Державне управління”, вип.55 “Державна політика в сфері управління” - Донецьк: ДонДУУ, 2005.-С.22-29.

Друковані праці в інших наукових виданнях

1. Ляшко И.И. Состояние и проблемы использования промышленных отходов в регионе// Сб.тр., т.П «Экономический весник национальной горной академии Украины».- Днепропетровск:РИК НТА Украины,1999.-С.226-228.

2. Ляшко И.И. Зарубежный опыт использования вторичных ресурсов// Науч.-инф. журнал “Бизнес-информ”.-Харьков: АО”Бизнес-информ.-1999-№№11-12.- С.118-120.

3. Ляшко И.И. Экономическое стимулирование как фактор эффективного управления отходами //Зб.наук.пр., вип. 82, “Економіка: проблеми теорії та практики”. - Дніпропетровськ. ДНУ. - 2001. - С.97-102.

4. Ляшко И.И. Логистические принципы разработки стратегии управления вторичными ресурсами.// Сб.науч.ст., т.ІІ “Экология и здоровье человека. Охрана воздушного и водного бассейнов. Утилизация отходов”. - Харьков: Райдер,2005.-С.188-193.

5.Пилюшенко В.Л.,Ляшко И.И.Маркетинг вторичных ресурсов:Учебное

пособие.-Донецк:Изд-во “ВИК”.-2003.-227 с.

Особистий внесок: запропоновано застосування логістики в систему державного управління вторинними ресурсами, дано визначення маркетинговоі стратегії використання вторинних матеріальних ресурсів.

6. Ляшко И.И. Возможные маркетинговые стратегии на рынке отходов//

Зб.праць Тези доповідей 1У Міжнародної науково-практичної конференції

“Маркетинг:теорія і практика”.-Луганськ:СУДУ.-2000.-С.151-152.

7. Ляшко І.І. Актуальні питання ефективного використання відходів чорної металургії в Донецькій області// Зб.наук.праць Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції по управлінню відходами “Техноресурс-2000”.- Киів: РВПС Украіни НАН Украіни.-2000.-С.75.

8. Ляшко И.И. Вопросы формирования маркетинговой информационной

системы управления отходами.//Зб.наук.праць Тези доповідей Всеукраінської

науково-практичної конференції “Теорія та практика управління у трансформаційний період”.- Донецьк: Ін-т економіки промисловості НАНУ.-

2001.- С.313-316.

9. Ляшко И.И. Техногенно-экологическая безопасность как фактор устойчивого развития отраслей экономики//Сб.науч.трудов Тезисы докладов ІІ Всеукраинской, ІІІ Международной конференции молодых ученых,ч.ІІІ.-

Донецк: ДонНУ, 2002.-С.221-223.

10. Ляшко И.И. Организационно-правовые аспекты формирования эколого-экономического механизма государственного управления вторичными ресурсами//Зб.праць Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління”.- Киів: НУТУ “КПУ”.- 2003.- С.209-210.