Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Томашкова Катерина Тимофіївна. Механізм державного управління економічною безпекою особистості : Дис... канд. наук по государственному управлению: 25.00.02 - 2009. - 216 c.Анотація до роботи:

Томашкова К.Т. Механізм державного управління економічною безпекою особистості – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. - Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2009.

У роботі проведений аналіз теоретико-методичних основ державного управління економічною безпекою особистості. Запропоноване нове бачення державної стратегії в сфері забезпечення економічної безпеки на рівні особистості, суспільства та держави. Визначені роль держави та роль особистості в процесі забезпечення економічної безпеки. Надана структурно-функціональна модель особистості, яка складається з чотирьох взаємо проникаючих аспектів формування: психологічного, культурологічного, соціотехнічного та економічного. Виявлений безпосередній вплив цих аспектів формування особистості на стан економічної безпеки людини. Запропоновано більш розширене визначення поняття економічна безпека особистості. Проведено аналіз правового забезпечення проблеми. Розроблено механізм державного управління економічною безпекою особистості за основними напрямками життєдіяльності, який складається з самовизначення в предметі діяльності, визначення об’єкту, мети та засобів для найбільш успішної реалізації управлінської діяльності.

Розроблено проект регіональної цільової Програми забезпечення економічної безпеки особистості, головною метою якого є досягнення добробуту нації.

У дисертаційній роботі запропоновано нове вирішення актуальної задачі – теоретичне обґрунтування та розробка механізму державного управління економічною безпекою особистості в умовах трансформації економічних процесів. Основні наукові та прикладні результати дисертаційної роботи полягають у наступному:

 1. Вирішення проблеми наукового розвитку і практичної апробації механізму державного управління економічною безпекою особистості забезпечує формування адаптивної державної політики, що пов'язує національну економічну безпеку і економічну безпеку особистості, враховує життєвоважливі інтереси особистості, суспільства та держави, з метою досягнення основної мети – забезпечення добробуту нації.

 2. Проведений аналіз відчизняної та західної наукової традиції дослідження економічної безпеки свідчить про те, що економічна безпека особистості в Україні є другорядною щодо безпеки держави. Визначено, що західна концепція економічної та соціальної безпеки є порівняно вужчою, що проте дозволяє їй чіткіше сфокусуватися на головній цільовій функції розвитку суспільства. Перехід від державоцентричної до антропоцентричної парадигми економічної безпеки в Україні сьогодні був би передчасним та не відповідав би поточній логіці вітчизняного політичного процесу. Зрозуміло також, що це питання перш за все світоглядного, ціннісного рівня. Тому розробку механізму державного управління економічною безпекою особистості доцільно починати саме з трансформації базових цінностей, світогляду та свідомості українців.

 3. З позиції державного управління економічною безпекою особистості важливо враховувати структуру людської особистості, основними елементами якої є психологічний, культурологічний, соціотехнічний і економічний аспекти її формування. Основою економічного мислення є психологічний аспект формування особистості, оскільки опосередкує вибір тієї або іншої інформації, пов'язаної з економічними процесами та уміння нею користуватися, тобто реалізовувати в діяльності. Особистістю за визначенням управляти неможливо, тому вона не може бути тільки об'єктом системи економічної безпеки. Цим об'єктом управління є кожен окремий індивід, пересічний громадянин, який розглядається лише як об'єкт економічних відносин: скільки, чого, коли споживає, зберігає, одержує, віддає і т.д. Проте будь-яка людина потенційно має можливість досягти рівня особистості, самовизначитися, бути автором свого власного життя, гарантом власної безпеки (у тому числі і економічної), а не рядовим елементом системи споживання.

 4. Проаналізовано і доповнено поняття економічної безпеки особистості як готовності і здатності особистості структурувати владу самозахисту і самовизначення в умовах створення інститутами державної влади таких механізмів реалізації і захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави, при яких можна забезпечувати збалансований і стійкий розвиток національної економіки і держави в цілому, як системи-країни, що саморозвивається в геоекономічному просторі.

 5. Розглянута система оцінок і критеріїв забезпечення економічної безпеки особистості в сукупності кількісних і якісних показників. Зроблений висновок про те, що відсутність достовірної статистичної інформації соціально-економічного стану Донецької області негативно відбивається на закладанні фундаменту прогнозів. Нестиковка державних відомств у питаннях підготовки об'єктивного аналізу приводить до різночитання інформації і невірного визначення стратегічних напрямів. Обґрунтована необхідність створення єдиного аналітичного центру при Службі безпеки України або при Донецькій обласній державній адміністрації (на основі наявних кадрових і фінансових ресурсів), що володіє достатнім потенціалом для обхвату інформації соціально-економічного положення в регіоні, оскільки його відсутність знижує якість програм, що розробляються, і прогнозів. Неповноцінний моніторинг всіх чинників, тенденцій (а точніше, його відсутність), як всередині, так і за межами регіону і країни приводить до недооцінки різних видів погроз.

 6. Проведений аналіз стану економічної безпеки особистості в Донецькій області дозволяє скласти комплексне уявлення про рівень життя населення, про основні характеристики соціальної, економічної і політичної інфраструктур, про культурний і духовний розвиток нації. Проте, можна твердо стверджувати, що сучасна статистика неадекватно відображає тенденції розвитку соціальної і економічної сфер, тому дуже важко з великою часткою достовірності говорити про відповідні в них зміни, можна лише визначити загальні тенденції, що самим негативним чином впливає на складання прогнозів на майбутні періоди.

 7. На основі аналізу виділені найбільш типові недоліки, породжені розривом між економічними реаліями і правовою базою економічного захисту особистості в Україні. Це відсутність Стратегії національної економічної безпеки, концепції економічної безпеки особистості, логічного зв'язку між ними, пакету документів по економічній безпеці особистості з урахуванням сучасної ситуації, механізму державного управління економічною безпекою особистості. Виявлено, що в законах, що приймаються, в більшості випадків не закладається механізм їх реалізації і гарантії захисту тих, на кого вони розповсюджуються, інші недоліки. Ліквідація пропусків і недоліків можлива за наявності чіткої концептуальної основи, що забезпечує підготовку взаємозв'язаних єдиною ідеєю пакету документів по запропонованій схемі.

 8. Основними методами вирішення такої задачі як забезпечення економічної безпеки особистості є експертні. Зокрема, вибір зупиняється на методах структурного-системного аналізу, побудови імітаційних моделей, системо-миследіяльностного підходу Г.П.Щедровицького, які вживаються в дослідженнях складних об'єктів та соціальних систем.

 9. Виявлені принципи побудови системи державного управління економічною безпекою особистості: цілісності, наявності системоформуючих зв'язків (наприклад, зв'язків управління), структури і організації системи, впорядкованості, ієрархічності, здібності до самоорганізації, облік яких необхідний для побудови єдиної картини об'єкта і ефективного механізму державного управління.

 10. Механізмом державного управління системою економічної безпеки особистості є вплив одного суб'єкта управління (держави) на іншій (суспільство, особистість) через самовизначення в предметі діяльності, позначивши об'єкт, мету і засоби для її досягнення. Самовизначення в предметі діяльності передбачає визначення стратегії і тактики розвитку держави з метою створення оптимальних умов для зростання особистості, що в свою чергу формує відповідну систему прийнятих у суспільстві цінностей, критерії життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави, форми суспільної свідомості та мислення.

 11. Розроблено проект регіональної цільової Програми забезпечення економічної безпеки особистості в Донецькій області як один з найбільш ефективних засобів реалізації державної політики. Необхідність розробки вказаних матеріалів обґрунтована в представлених дослідженнях. У рамках Програми запропоновані не тільки напрями вкладень у соціальну систему, але і нові підходи до дослідження інвестицій. У даному випадку йдеться про представлену модель «Втрачені вигоди». Впровадження моделей, направлених на виявлення негативних явищ в законодавстві та економіці допоможе сконцентрувати внутрішні ресурси, скоротити зовнішні запозичення, таким чином підвищити ефективність системи управління в цілому для вирішення проблеми економічної безпеки.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Томашкова К.Т. Концепция личности в системе экономической безопасности / К.Т.Томашкова // Державне регулювання галузей економіки: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С.104 -109. – Серія: Державне управління. – Т.V. – Вип. 35.

2. Томашкова К.Т. Экономическая безопасность личности как основа обеспечения национальной безопасности государства / К.Т.Томашкова, І.В.Петенко // Державне регулювання економічного розвитку регіонів та підприємств: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С.194 -203. – Серія: Державне управління. – Т.V. – Вип.38.

Особистий внесок: визначені роль та функції держави в процесі забезпечення економічної безпеки.

3. Томашкова К.Т. Механизм государственного управления экономической безопасностью в Украине / К.Т.Томашкова // Державне регулювання економічного розвитку регіонів та підприємств: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С.164 -170 – Серія: Державне управління. – Т.V. – Вип.42.

4.Томашкова К.Т. Разработка системы критериев оценки экономической безопасности личности /К.Т.Томашкова // Фінансовий механізм державного управління економікою України: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С.77 -87 – Серія: Державне управління. – Т.VI. – Вип. 49.

5. Томашкова К.Т. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности личности в Украине / К.Т.Томашкова // Державна політика в сфері управління: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С.193 -199 – Серія: Державне управління. – Т.VI. – Вип. 55.

6. Петенко І.В. Комплексный поход к формированию государственных целевых программ экономической безопасности личности / І.В.Петенко, К.Т.Томашкова // Державне управління конкурентним інноваційним розвитком: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С.57 - 63 – Серія: Державне управління. – Т.VI. – Вип.58.

Особистий внесок: обґрунтовано необхідність розробки та реалізації державних цільових програм як ефективного механізму державного управління.

7. Томашкова К.Т. Соціальні аспекти економічної безпеки особистості / А.В. Петенко, К.Т.Томашкова // Менеджер. – 2007. – № 2. – С.63-68.

Особистий внесок: надані теоретичні та методичні підходи до визначення економічної безпеки особистості в соціальній сфері.

8. Томашкова К.Т. Система обеспечения экономической безопасности личности / Є.В.Пелега, К.Т.Томашкова // Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням економіки: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – С.148 -156 – Серія: Державне управління. – Т.VIII. – Вип.78.

Особистий внесок: основні теоретичні положення державного управління економічною безпекою особистості структурно зведені в єдину систему знань.

9. Томашкова К.Т. Построение имитационной модели экономической безопасности личности в социальной инфраструктуре государства / К.Т.Томашкова // Удосконалення механізму державного управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – С.259-269. – Серія: Державне управління. – Т.VIII. – Вип.81.

10. Пелега Є.В. Информационная безопасность как часть корпоративной политики предприятия / Є.В.Пелега, К.Т.Томашкова // Державний механізм управління екологічним та соціально-економічним розвитком регіону: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – С.164-169. – Серія: Державне управління. – Т.VIII. – Вип.83.

Особистий внесок: розглянуті аспекти інформаційної безпеки в контексті забезпечення безпеки підприємства як гаранта економічної стабільності.

Статті в інших наукових виданнях і конференціях:

11. Томашкова К.Т. Концепция экономической безопасности личности в государственной системе /К.Т.Томашкова// Наука та інновації – ‘2005: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-31 жовтня 2005 р., Дніпропетровськ. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.- С.28.