Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне моделювання та обчислювальні методи


Мокін Віталій Борисович. Математичні та геоінформаційні моделі для моніторингу річкових вод та управління процесами їх очищення : дис... д-ра техн. наук: 01.05.02 / НАН України; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. - К., 2006.Анотація до роботи:

Мокін В. Б. Математичні та геоінформаційні моделі для моніторингу річкових вод та управління процесами їх очищення. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи. — Вінницький національний технічний університет, Вінниця, 2006.

Дисертаційна робота присвячена теоретичному узагальненню та новому вирішенню важливої науково-прикладної проблеми моніторингу, моделювання та розробки стратегій управління станом вод у розгалуженій системі малих та середніх річок, які є спеціальним підкласом багатозв’язних динамічних систем з розподіленими параметрами, за наявності великої кількості входів стічних вод та водозаборів. Проблема вирішена шляхом взаємопов’язаного та взаємодоповнюючого розв’язання задач побудови нових математичних моделей зміни стану річкових вод у просторі й часі, нових математичних моделей систем управління цим станом, обчислювальних методів ідентифікації та оптимізації математичних моделей. А також шляхом розробки теоретичних і практичних основ створення комп’ютеризованих геоінформаційних систем державного моніторингу поверхневих вод як багатофункціональних програмно-інформаційних моделюючих комплексів.

На базі створеного забезпечення розроблено програмно-інформаційний моделюючий комплекс для системи державного моніторингу поверхневих вод Вінницької області, який є впровадженим з 2004 р. в усіх суб'єктах державної системи моніторингу вод області.

Публікації автора:

Монографії

 1. Мокін В. Б. Математичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод. Монографія. — Вінниця: Вид-во ВНТУ “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2005. — 174 с.

 2. Мокін В. Б., Боцула М. П., Горячев Г. В. та ін. Комп’ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми. Монографія / Під ред. В.Б.Мокіна. — Вінниця: Вид-во ВНТУ “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2005. — 315 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Мокін В. Б. Аналітичне моделювання динаміки річкових процесів з одночасним врахуванням ламінарної та турбулентної зон // Вісник ВПІ. – 2001. – № 2. – С. 108–113.

 2. Мокін В. Б., Боцула М. П. Розробка геоінформаційного автоматизованого гідрологічного бюлетеню Вінницького обласного центру з гідрометеорології // Геоінформатика. — 2003. — № 4.— С. 70–75.

 3. Мокін В. Б., Гавриков Ю. С. Новий підхід до двовимірного моделювання динаміки змішування річкових вод зі стічними, що надходять з берега // Вестник Херсонского государственного технического университета. — 2002. — № 2. — С. 340–343.

 4. Мокін В. Б., Гавриков Ю. С., Ящолт А. Р. Розробка геоінформаційного кадастру річок Вінницької області // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — № 1. — 2004. — С. 66–73.

 5. Мокін В. Б. Деякі аспекти управління скидами стічних вод до річки в разі її аварійного забруднення // Системні технології. — № 6 (23). — 2002. — С. 26–40.

 6. Мокін В. Б. Замкнута система оптимального управління якістю річкової води за критерієм мінімуму збитків // Вісник ВПІ. – 2000. — № 4. — C. 39–45.

 7. Мокін В. Б. Ідентифікація параметрів малих річок на основі теорії нечітких множин по експертних оцінках та по їх геоінформаційній моделі // Вісник ЖДТУ. — 2004. — C. 133–142.

 8. Мокін В. Б., Катасонов А. І. Розв'язання задач геоекологічного моніторингу та управління якістю річкових вод за умов надзвичайного забруднення // Геоінформатика.–2002.– № 2. – С. 20–23.

 9. Мокін В. Б. Керування якістю річкової води з урахуванням вагомості джерел забруднення для регіону за умов аварійного забруднення річки // Наукові праці ДонНТУ. Серія “Обчислювальна техніка та автоматизація”. Вип. 47. — Донецьк, 2002. — С. 191–198.

 10. Мокін В. Б. Комп’ютеризована обробка даних регіонального державного моніторингу вод з використанням геоінформаційних технологій / Зб. наук. праць Національного гірничого університету № 19. — Т. 2. — Дніпропетровськ, 2004. — С. 193–199.

 11. Мокін В. Б. Новий підхід до ідентифікації параметрів малих річок по нечітких експертних оцінках // Вісник ВПІ. — 2005.— № 4. — С. 34–41.

 12. Мокін В. Б. Новий підхід до розробки моделі процесів змішування стічних вод із річковими на основі теорії нечітких множин // Вісник ВПІ. — № 6. — 2003. — С. 180–186.

 13. Мокін В. Б. Одновимірна динамічна модель процесів самоочищення та розбавлення великої кількості стічних вод для найбільш забрудненого потоку річки // Вісник ВПІ. — 2003. — № 5. — С. 42–47.

 14. Мокін В. Б. Оптимальна геоінформаційна модель регіональної системи державного моніторингу поверхневих вод // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2005. — № 3. — С. 32–39.

 15. Мокін В. Б. Управління ступенем зарегульованості вод річкової системи Південний Буг // Вісник СевДТУ. Вип 55: Механіка, енергетика, екологія: Зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевДТУ, 2003. – С. 181–190.

 16. Мокін В. Б. Синтез замкнутої оптимальної системи управління якістю річкової води за критерієм мінімуму збитків // Вісник ВПІ. – 2000.– № 3. – C. 54–61.

 17. Мокін В. Б. Синтез оптимального закону управління скидами стічних вод до річки в разі її аварійного забруднення за принципом “рівних можливостей” // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Спеціальний випуск за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції “Інформаційно-комп'ютерні технології 2002”. — 2002. — С. 147–151.

 18. Мокін В. Б. Синтез оптимального закону управління якістю води в річці з урахуванням засобів його реалізації // Вісник ВПІ. — 2001.— № 6.— С. 67–72.

 19. Мокін В. Б. Синтез оптимальної системи управління скидами стічних вод до річки в разі її аварійного забруднення // Вісник ВПІ. — 2002. — № 2. — С. 36–41.

 20. Мокін В. Б. Узагальнена одновимірна модель процесів самоочищення та розбавлення стічних вод у розгалуженій річковій системі // Вісник ВПІ. — 2005. — № 3. — C. 25–30.

Матеріали доповідей на міжнародних конгресах

 1. Mokin V. B., Mokin B.I. River Water Control of Sewage Disposal Detection // XVI World Congress — IMEKO 2000. — V. VII. — Vienna, Hofburg, Austria: Abteilung Austauschbau and Messtechnik Karlsplatz, 2000.— P. 297–301.

 2. Mokin V. B., Mokin B.I. Control over Volume and Quality of Sewage Water in the River Waterway // XVII IMEKO World Congress — Metrology in the 3rd Millennium. — Proceedings. — Dubrovnik, Croatia: HMD Croatian Metrology Society, 2003. — TC19. — P. 2090–2093.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на програмні твори та бази даних

 1. Мокін В. Б., Боцула М. П. Комп’ютерна програма "Пакет програм для аналізу даних спостережень якості води геоінформаційної аналітичної системи державного моніторингу поверхневих вод Вінницької області" ("ГІАС ДМПВ ВО – аналіз даних") // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13001. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 11.05.2005.

 2. Мокін В. Б., Боцула М. П., Крижановський Є. М., Ящолт А. Р., Гончар Н. М. База даних геоінформаційної аналітичної системи державного моніторингу поверхневих вод Вінницької області ("БД ГІАС ДМПВ ВО") // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 12999. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 11.05.2005.

 3. Мокін В. Б., Давиденко О. В., Катасонов А. І. Комп’ютерна програма тривимірної візуалізації параметрів річкової мережі по її геоінформаційній моделі ("NetGL") // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13002. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 11.05.2005.

 4. Мокін В. Б., Давиденко О. В. Комп’ютерна програма "Геоінформаційна аналітична система державного моніторингу довкілля (GISSEM) // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13000. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 11.05.2005.

 5. Мокін В. Б., Катасонов А. І. Комп’ютерна програма для екологічного моніторингу та моделювання якості річкових вод (“ЕкоМонітор”, “EcoMonitor”) // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13810. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 08.08.2005.

 6. Мокін В. Б., Катасонов А. І. Комп’ютерна програма для управління якістю річкових вод шляхом встановлення нормативів на скид стічних вод до річки (“ЕкоУправління”, “EcoControl”) // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13809. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 08.08.2005.