Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне моделювання та обчислювальні методи


Посвятенко Всеволод Петрович. Математичні моделі якості зв'язку в телекомунікаційних системах : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця, 2006. — 198арк. — Бібліогр.: арк. 120-131.Анотація до роботи:

Посвятенко В.П. Математичні моделі якості зв’язку в телекомунікаційних системах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Вінницький національний технічний університет, Вінниця – 2007.

Дисертація присвячена розробці, обґрунтуванню та апробації нових підходів до математичного моделювання параметрів якості зв’язку в телекомунікаційних системах. Запропоновано підхід до побудови математичної моделі комплексного показника якості функціонування телекомунікаційної мережі. Це дозволило виконувати розрахунок показника якості функціонування мереж телекомунікаційних компаній незалежно від умов функціонування. В рамках цього підходу: розроблено модифіковані математичні моделі характеристик телекомунікаційної мережі, що, на відміну від існуючих, дозволяють отримати дані про процеси функціонування телекомунікаційних систем в умовах, близьких до критичних (великого навантаження, великої затримки сигналів та необмеженої кількості абонентів); розроблено низку алгоритмів та методик для оцінки ймовірнісно-часових характеристик функціонування телекомунікаційних мереж; розроблено узагальнений алгоритм знаходження одиничних адаптованих параметрів якості функціонування телекомунікаційних мережі, що, на відміну від існуючих, не залежить від режиму функціонування мережі; розроблено узагальнений алгоритм для побудови комплексної моделі якості функціонування телекомунікаційної мережі. Отримані результати використані в процесі створення системи контролю якості в складі системи контролю та вимірювань телекомунікаційних мереж на ІВП "ІнноВінн" та при створенні технічних засоби генераторів «Аналізаторів сигналізацій телекомунікаційних систем» (АСТС).

У дисертаційній роботі отримано такі основні результати:

1. Використання існуючих засобів не дозволяє компаніям галузі зв’язку (операторам мобільного, фіксованого зв’язку тощо) адекватно реагувати на "вузькі місця" в структурі мережі зв’язку і вимагає розробки математичного апарату для оцінки якості зв’язку та функціонування телекомунікаційних мереж.

2. Проведено аналіз методів та моделей для оцінки параметрів функціонування телекомунікаційних мереж, в результаті якого обґрунтовано доцільність розробки математичних моделей, методик та алгоритмів для забезпечення можливості аналізу характеристик мереж в умовах, близьких до критичних.

3. Модифіковано математичні моделі для розрахунку одиничних показників якості функціонування телекомунікаційних мереж, що, на відміну від існуючих, дозволило отримати значення основних характеристик мережі для умов великого навантаження, великої затримки сигналів та необмеженої кількості абонентів.

4. Вдосконалено математичні моделі для розрахунку ймовірнісно-часових характеристик телекомунікаційної мережі, що функціонує в умовах великого навантаження, що, на відміну від існуючих, дозволило отримати аналітичні вирази для нормованих значень ймовірностей станів обслуговуючого пристрою, нормованої кількості заявок в обслуговуючому пристрої. Розроблено методику та алгоритм розрахунку одиничних показників якості в умовах великого навантаження.

5. Модифіковано математичні моделі для розрахунку характеристик телекомунікаційної мережі, що функціонує в умовах великої затримки сигналів. Отримано формули для розрахунку нормованої кількості викликів в джерелі повторних викликів та визначено одиничні показники якості функціонування телекомунікаційної мережі. Розроблено методику та алгоритм розрахунку параметрів функціонування телекомунікаційної мережі, які є одиничними показниками якості та вперше визначено умову нормування ймовірнісно-часових характеристик в умовах великої затримки сигналів.

6. Вдосконалено математичні моделі для розрахунку параметрів функціонування телекомунікаційної мережі в умовах необмеженої кількості абонентських станцій. Розроблено відповідну методику та алгоритм розрахунку одиничних показників якості та вперше визначено умову нормування характеристик телекомунікаційної мережі в умовах необмеженої кількості абонентських станцій.

7. Вперше розроблено узагальнену методику та алгоритм знаходження одиничних параметрів якості функціонування телекомунікаційної мережі, що, на відміну від існуючих, дозволяє знаходити нормовані характеристики мереж не залежно від умов функціонування мережі.

8. Вперше розроблено математичну модель комплексного показника якості функціонування телекомунікаційних мереж, що, на відміну від існуючих, дозволяє врахувати різні умови функціонування мереж та дає достатньо високий рівень точності (похибка не більше 7,5%). Отримано практичні оцінки основних параметрів функціонування мереж за допомогою системи контролю та вимірювання, яка дозволила змоделювати мережу. Практичні результати добре узгоджуються з теоретичними, які представлено в другому та третьому розділах дисертаційної роботи.

9. Результати досліджень використано при створенні систем контролю та вимірювання на підприємстві ІВП "ІнноВінн" при безпосередній участі здобувача. Розроблені технічні засоби генераторів "Аналізаторів сигналізацій телекомунікаційних систем (АСТС)" та програмне забезпечення підсистеми "Звіти (клієнт)" системи контролю та вимірювання впроваджено в ІВП "ІнноВінн" на підприємствах ВАТ "Укртелеком" та ВАТ "РеКом", про що свідчать акти, що представлені в додатках до дисертації.

10. За результатами досліджень опубліковано 9 статей. Науково-практичні здобутки роботи апробовано на 9 науково-практичних конференціях.

Публікації автора:

1. Кветный Р.Н., Посвятенко В.П. Исследование стационарной сети случайного доступа в условиях большой загрузки // Вісник Черкаського державного технологічного університету.– 2005 .– №3 .– С. 21–24.

2. Квєтний Р.Н., Посвятенко В.П. Дослідження нестаціонарної мережі випадкового доступу зі статистичним протоколом в умовах великої затримки // Вісник Черкаського державного технологічного університету.–Спецвипуск–2006.–C. 42-44.

3. Квєтний Р.Н., Посвятенко В.П. Дослідження неоднорідної нестаціонарної телекомунікаційної мережі множинного доступу з динамічним протоколом в умовах перевантаження // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Обчислювальна техніка та автоматизація". Випуск 106 .– 2006.–С. 6-13.

4. Квєтний Р.Н., Посвятенко В.П. Математична модель показників якості зв’язку в телекомунікаційних системах // Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки та нових технологій .– 2005 .– №1-2 (7-8) .– С. 130-133.

5. Лисогор В.Г., Квєтний Р.Н. Посвятенко В.П. Математична модель затримок в ланці сигналізації // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005.–№4 Ч1., Т.2 (68).– С. 201–206.

6. Лисогор В.Г., Квєтний Р.Н., Посвятенко В.П. Моделі оцінки якості послуг в телекомунікаційних системах // Збірник тезисів докладів по матеріалам 10-ї Ювілейної міжнародної наукової конференції "ТЕОРІЯ І ТЕХНІКА ПЕРЕДАВАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ". – Харків, ХНУРЕ– 2004.– Частина 2. – С. 122–123.

7. Лысогор В.Г., Кветный Р.Н., Посвятенко В.П. Модели оценки качества обслуживания в системах сквозного контроля сетей связи // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини SIET 14-04. Спеціальне видання науково-технічного журналу "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах" .– Хмельницький. – 2004.– С. 51–54.

8. Посвятенко В.П. Математичні моделі часових затримок в телекомунікаційній мережі // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія.– 2005.–№3.–С.256-262.

9. Kvetnyy Roman, Posvyatenko Vsevolod. The basic aspects and principles of building quality of service system in telecommunication systems // "Internet-Education-Science-2004" Conference Proceedings.– Part 2. – Vinnytsya: UNIVERSUM-Vinnytsya.–2004 .– P. 703-705.