Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теплофізика та молекулярна фізика


165. Коваль Сергій Станіславович. Математичне моделювання нестаціонарних теплофізичних процесів, які протікають в багатокомпонентних конденсованих системах з фазовими переходами: дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2004.Анотація до роботи:

Коваль С.С. Математичне моделювання нестаціонарних теплофізичних процесів, які протікають в багатокомпонентних конденсованих системах з фазовими переходами. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14.–теплофізика та молекулярна фізика. – Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Одеса, 2004.

Дисертація присвячується дослідженню нестаціонарних фазових переходів в багатокомпонентних конденсованих системах. Запропонована методика розділення об’єму зразка на п’ять структурних областей для урахування особливостей формування внутрішньої структури. Розроблені математичні моделі, які дозволяють аналізувати процеси тепломасопереносу в динамічних режимах. Встановлено неоднорідність умов виділення твердої фази по перерізу двохфазної області на різних етапах перехідного процесу. Досліджено вплив теплофізичних параметрів конвективного потоку двохфазної області на процес формування седиментаційного конуса в нижній центральній частині зразку. Описано виникнення рівноосних кристалів в буферній області зразка за рахунок інтенсивного вихрового змішання низхідного потоку двохфазної області та висхідного центральної області зразку. Проведено дослідження стійкості та адекватності розроблених математичних моделей при зміні параметрів, що описують фізичні процеси нерівноважної кристалізації двохкомпонентного сплаву.

Публікації автора:

1. Мочалов О.О., Коваль С.В., Коваль С.С. Математичне моделювання фазових переходів в металевих конденсованих системах //Металофізика та новітні технології. – 2002. – Т.24, №12. – С.1715–1720.

2. Мочалов А.А., Коваль С.С. Математическая модель кристаллизации сплава в буферной области слитка // Физика аэродисперсных систем. – 2001. – Вып.38. – С.212–219.

3. Коваль С.В., Коваль С.С. Учет изменения теплофизических характеристик системы в задачах моделирования фазовых переходов // Физика аэродисперсных систем. – 2002. – Вып.39. – С.133–137.

4. Мочалов А.А., Коваль С.В., Коваль С.С. Анализ условий тепломассопереноса в области перестройки конвективного потока. //Физика аэродисперсных систем. – 2003. – Вып. 40. – С.137-142.

5. Мочалов О.О., Коваль С.С. Дослідження особливостей фазового переходу в центральній області злитку. //Ученые записки Таврического нац. ун-та. Серия "Физика". – 2003. – Том. 15-16 (54-55). №1. – С.83-86.

6. Мочалов А.А., Вецало В.А., Коваль С.С. Влияние внешнего давления на изменение теплоты фазового перехода при обработке металлов давлением // Збірник наукових праць Українського державного морського технічного університету (УДМТУ). –1999. –№2.(362). – С.75-78.

7. Мочалов А.А., Коваль С.С. Исследование влияния параметров двухфазной зоны на кристаллизацию металла в зоне смешения слитка. // Збірник наукових праць УДМТУ. – 2000. –№5(371). – С.114-120.

8. Мочалов О.О., Коваль С.С. Математична модель охолодження виливниці в умовах вільної конвекції // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Фізико-математичні науки. – 2003. – Вип.6. – С.15–17.

9. Мочалов О.О., Коваль С.С. Математична модель нерівноважної кристалізації двохкомпонентного сплаву // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. – 1999. – Вип. 1. – С.249–252.

10. Мочалов А.А., Вецало В.А., Коваль С.С. Моделирование процесса кристаллизации двухкомпонентного сплава с учетом фазовых диаграмм равновесия // Материалы IX научной школы "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев. – 1999. – С.88.

11. Коваль С.В., Мочалов А.А., Коваль С.С. Математическая модель первичной кристаллизации в двухфазной области образца // Материалы XI международной научной школы-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев. – 2003. – С.92–93.

12. Мочалов А.А., Коваль С.С. Разработка математической модели неравновесной кристаллизации для управления процессом затвердевания сплавов // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини. Випуск 6. 1999. – с.552-555.

13. Мочалов А.А., Коваль С.С., Кучер Д.Ю. Моделирование процесса тепломассопереноса в задачах объемной кристаллизации // Материалы международной научно-технической конференции "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Николаев. – 2003. – С.83-85

В роботі [1] особистий внесок здобувача полягає в розробці фізико-математичної моделі тепло і масопереносу в двохфазній області злитку, на базі фазових діаграм рівноваги металевих двохкомпонентних систем, розробці методики проведення комп’ютерного експерименту, порівнянні результатів експерименту з результатами незалежних досліджень, формулюванні висновків. В роботі [2] С.С. Ковалю належить розробка моделі кристалізації сплаву в буферній області злитку та чисельного алгоритму розв’язання моделі. В роботі [3] здобувач розробив методику розрахунку зміни теплофізичних характеристик системи при моделюванні процесів первинної кристалізації, здійснив числовий експеримент, здійснив порівняльний аналіз отриманих результатів. В роботах [4, 5, 7] С.С. Коваль розробив фізико-математичну модель виділення твердої фази в нижній центральній області зразка, досліджував вплив параметрів двохфазної області на процес формування седиментаційного конусу в області змішання в широкому діапазоні зміни вхідних параметрів. В роботі [6] здобувач розробив методику та здійснив числове рішення розробленої моделі, формулював висновки. В роботі [8] С.С. Коваль запропонував оригінальну методику розрахунку нестаціонарного температурного поля виливниці, розробив методику та здійснив комп’ютерний експеримент. В роботі [9] вклад здобувача полягає в розробці методики використання фазових діаграм рівноваги сплавів при розробці фізико-математичних моделей кристалізації сплаву. В роботі [10] С.С. Ковалю належить розробка фізико-математичної моделі кристалізації двохкомпонентного сплаву та методики розрахунку відводу теплоти кристалізації від двохфазної області. В роботі [11] здобувач здійснив розробку методику та проведення дослідження кінетики виділення твердої фази в двохфазній області зразку з урахуванням вільної конвекції рідкої фази. В роботі [12] С.С. Ковалю належить розробка методики урахування конвективного переміщення макроскопічних об’ємів рідкої фази крізь виділений елемент. В роботі [13] здобувачем здійснено розробку методики проведення експерименту та аналіз отриманих результатів.