Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів


36. Удовиченко Вікторія Віталіївна. Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області): дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Удовиченко В.В. Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11. – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2003.

Викладено теоретико-методологічні аспекти ландшафтно-екологічного дослідження системи природокористування регіонального рівня (наукові підходи, принципи, базові положення і поняття) та сформульовано відповідну концепцію й методичні прийоми, апробовані на прикладі території Сумської області. Проаналізовано умови формування, несприятливі фізико-географічні процеси і явища, які визначають особливості просторової ландшафтної організації території та її ландшафтно-типологічної структури; територіально-галузеву структуру природокористування; здійснено визначення ступеня антропогенної перетвореності ландшафтів та ландшафтно-ерозійне моделювання території з ландшафтно-екологічної точки зору, на основі якого проведено оптимізаційне ландшафтно-екологічне картографування Сумщини. Розроблено пропозиції з обґрунтування шляхів раціонального природокористування та запропоновано систему оптимізаційних заходів з поліпшення ландшафтно-екологічної ситуації в регіоні.

1. Теоретико-методологічну основу ландшафтно-екологічного дослідження природокористування складає таке розуміння характеру взаємозв’язків у системі “природа– суспільство”, яке реалізується через конкретні соціально- та природно обумовлені види природокористування, і при обґрунтуванні оптимальних варіантів природокористування повинно спиратися саме на ландшафтно-екологічний аналіз як на комплексний метод пізнання сучасного ландшафтогенезу, основних типів ландшафтно-територіальних структур, їх стійкості і надійності для обґрунтування параметрів ландшафтно-господарських систем та облаштування регіонів.

2. Методика ЛЕА природокористування уявляється як цілісний дослідницький процес, що здійснюється за програмою, основними складовими якої є : пізнання просторової ландшафтної організації території та її ландшафтно-типологічної структури, структури природокористування та ступеня антропогенної перетвореності ландшафтів, ландшафтно-ерозійної ситуації в регіоні й створення відповідних картографічних моделей; обґрунтування шляхів раціонального природокористування та розробка системи оптимізаційних заходів з поліпшення ландшафтно-екологічної ситуації в регіоні й забезпечення найефективнішої реалізації провідних еколого-економічно значимих ландшафтних функцій.

3. Апробація методики ЛЕА дозволила визначити особливості просторової ландшафтної диференціації території Сумської області, характеру сучасних несприятливих процесів і явищ; вперше створити ландшафтну карту області у масштабі 1:200 000, а, виходячи з класифікації об’єктів зображення, побудувати легенду-матрицю. Проведений ландшафтно-типологічний аналіз показав, що в межах території області ландшафтно-морфологічна структура представлена вододільними рівнинами, схилами різної крутизни – пологими, покатими та крутими; надзаплавно-терасовими, заплавними при незначному розвитку западинних, яружно-балкових й комплексів давніх прохідних долин. Повторюваність і поєднання взаємозв’язаних типів та підтипів місцевості й властивих їм урочищ дозволили визначити зміст і контури ландшафтних регіональних структур у проектних цілях та використати проведений ландшафтний аналіз з урахуванням наявних несприятливих процесів і явищ для обґрунтування системи оптимізаційних заходів.

4. Аналіз структури землекористування та землекористувачів регіону виявив надзвичайну різноманітність видів господарської діяльності, мінливість її у просторі і часі, значну щільність населення. За результатами визначення рівнів і проведеної оцінки антропогенної перетвореності ландшафтів області встановлено, що найбільші площі займають сильно- та середньо перетворені геосистеми, що свідчить про необхідність раціонального поєднання функцій ландшафтів та проведення заходів з раціональної організації системи природокористування в регіоні, покращення екологічних умов життєдіяльності населення.

5. Оцінка ландшафтно-ерозійної ситуації та створення відповідної картографічної моделі у робочому масштабі виявили наявність різноманітних ступенів ймовірності виникнення ерозійних процесів при переважанні типів місцевості дуже сильної ймовірності, які мають нерівномірне територіальне поширення.

Згідно з результатами ЛЕА природокористування Сумської області перспективи вирішення проблеми поліпшення ландшафтно-екологічної ситуації у досліджуваному регіоні вимагають поглиблення оцінки екологічного стану території, а при розробці природоохоронних систем землеробства (в т.ч. й контурно-меліоративних) доцільно спиратися на природний ландшафт, як тривало існуючий, динамічно збалансований та відносно стійкий природний комплекс. При цьому шляхами оптимізації стану ландшафтів є збереження природних елементів екологічної інфраструктури, взаємозв’язок та погодження з ландшафтно-морфологічною структурою ландшафту окремих заходів та загальної системи землеробства, які забезпечують його стійкість і продуктивність. Серед них : безвідвальна обробка грунту, мінімізація обробки ґрунтів, застосування ґрунтозахисних сівозмін, залуження сильнозмитих схилів, мульчування грунтів, лісомеліорація, створення гідротехнічних споруд та ін.

Публікації автора:

  1. Удовиченко В.В. Ландшафти як об’єкт природокористування // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2002. – Вип. 42. – С.75-80.

  2. Удовиченко В.В. Теоретико-методологічні аспекти ландшафтно-екологічного аналізу природокористування // Вісник київського університету. Серія Географія. – 2002. – Вип. 48. – С.12-17.

  3. Удовиченко В.В. Методичні аспекти створення середньомасштабних ландшафтних карт

для цілей природокористування // Регіональні екологічні проблеми : Збірник наук. праць. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2002. – С.371-374.

  1. Удовиченко В.В. Дослідження і картографування ландшафтно-типологічної структури території Сумської області // Картографія та вища школа : Збірник наук. праць. – К.: Державна картографічна фабрика, 2003. – Вип.8. – С.163-170.

  2. Удовиченко В.В. Типологія і класифікація ландшафтних комплексів території Сумської області // Географічна освіта і наука в Україні : Зб. тез доповідей наукової конференції, присвяченої 70-річчю географічного факультету. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2003. – С.206-207.

  3. Удовиченко В.В. Антропогенна перетвореність ландшафтних регіональних структур Сумської області // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія. – Вінниця, 2003. – Вип.6. – С.63-67.

  4. Удовиченко В.В. Особливості ландшафтної структури території Сумської області // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2003. – Вип. 45. – С.177-178.