Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


54. Дрожжина Світлана Володимирівна. Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу: дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Донецький національний ун- т. - Донецьк, 2004.Анотація до роботи:

Дрожжина С.В. Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – Соціальна філософія і філософія історії. – Донецький національний університет, Донецьк, 2004.

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню теоретичних та методичних підходів до вирішення проблем сучасної української культурної політики як соціокультурного процесу. Результатом проведеного дослідження є вдосконалення понятійного апарату сфери культурної політики: надані нові визначення понять „культура”, „політика”, „культурна політика”, „мультикультуралізм”, „мовна меншина”. Представлені класифікації культурних норм, функцій, принципів та суб’єктів культурної політики. Запропоноване нове тлумачення полікультурного суспільства. Надані практичні рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази держави в царині культурної політики, напрямків регулювання культурної політики з боку суспільства і держави (в тому числі, фінансових відносин), моделі взаємодії держави з культурною сферою.

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення наукової проблеми про розв`язання проблем соціокультурного розвитку України шляхом вдосконалення культурної політики завдяки більш глибокому розумінню її змісту, мети, засобів і розвитку її нормативно-правової бази, що дає можливість зробити наступні висновки:

1. Питання розвитку, формулювання напрямків вдосконалення культурної політики України в нових історичних, соціально-економічних, політичних, культурних умовах не вирішені, перш за все в сфері а) теоретичного та практичного сприймання культурної політики як соціокультурного процесу, який як і всі соціальні процеси, приводить до кількісних й якісних змін стану суспільства, може регулюватись як суспільством в цілому, так і державою; б) теоретичного визначення, уточнення деяких понять таким чином, щоб вони відповідали сучасному рівню розвитку суспільства; в) вдосконалення нормативно-правової бази держави з питань культурної політики, що вбирають в себе ряд положень з захисту прав людини, в тому числі в сфері імплементації міжнародно-правових актів до національного законодавства України.

2.Суспільство й держава, регулюючи культурну політику, утворюють, підтримують, захищають соціальні норми (норми моралі, звичаї, традиції, корпоративні норми, політичні норми, релігійні норми, культурні норми). Культурні норми, що складаються самим суспільством, а також культурні норми, що утворюються державою можна класифікувати за певними ознаками.

3. Тлумачення полікультурності України як “мозаїки” чи як “киплячого казана” є неможливим, тому що при “мозаїчному” розумінні полікультурності культури співіснують, але не змішуються, не перетинаються, майже повністю зберігають свою недоторканість. В Україні, де тисячоліття більш, ніж 120 етносів не тільки рядом проживають, а й разом борються з ворогами, сумісно будують одну державу, мають однакові перспективи розвитку. Але важко говорити в Україні й про тлумачення полікультурності як про “киплячий казан” (характерний для Північної Америки), бо жодну культуру не поглинула, не розчинила повністю яка-небудь інша культура. Культури взаємодіють, змішуються, але не зникають в результаті цієї взаємодії. Тому полікультурне суспільство України можна уявити як палітру, де змішані кольорові кола.

4. Етнічне, політичне, релігійне, мовне, культурне різноманіття породжує в полікультурній Україні забагато проблем. Однією з нагальних проблем сьогодення є мовна проблема як одна з граней проблеми захисту прав національних меншин. Слід розмежувати поняття “національна меншина” і “мовна меншина”, бо ці поняття дуже часто не співпадають. Законодавство з цього питання потребує приведення у відповідність до визнаних світових та європейських стандартів.

5. У сучасних розвинених державах можна виокремити три найголовніші моделі взаємовідносин держави з культурною сферою суспільного життя: американську, британську, французьку. Вони відрізняються рівнем державного втручання в процеси підтримки культури, обсягами й механізмами недержавної підтримки культури. На сучасному етапі розвитку України найбільш доцільною можна вважати британську модель, яка передбачає підтримку культури державою за принципом „витягнутої руки”, розподілом бюджетних коштів через автономні недержавні й напівдержавні інституції. Центральна влада має змогу розробити та здійснювати три стратегії фінансування: прямі безпосередні асигнування, підтримка високого рівня інвестицій на місцях і, нарешті, оптимальне використання тих засобів, які держава не може прямо контролювати, тобто приватних інвестицій. Можливим є втілення в життя наступних принципів керування культурою: рішення повинні прийматись на тому рівні, на якому будуть втілюватися в життя, тобто міські влади несуть відповідальність за міське культурне життя; більшість установ культури повинно мати зв’язок із владою загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів; необхідно, щоб рішення влади могли бути при необхідності, заперечені на загальнодержавному рівні; пріоритети на шкалі суспільної користі повинні розподілятись так: по-перше, інтереси громадян, по-друге, інтереси діячів культури, по-третє, інтереси органів влади; кількість офіційних структур і органів повинно бути зведене до мінімуму; необхідно розвивати структури громадянського суспільства, створювати мережі культурних контактів, забезпечувати фінансування їх діяльності; чиновники всіх рівнів повинні бути підготовленими до роботи в області культури, розуміти специфіку роботи, в тому числі, уявляти собі повсякденну діяльність людей творчих професій.

6. У зв’язку з унітарним устроєм полікультурної України головним при організації управління культурою повинен стати принцип культурної автономії крупних регіонів. Регіональна культурна автономія повинна бути підкріплена ресурсними можливостями, а саме – формуванням відповідних територіальних фондів культурного розвитку. Сьогодні фінансування культури здійснюється за рахунок республіканського і місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, організацій, громадських об’єднань та інших джерел. Другим рівнем фінансування культури має бути ні місцевий бюджет, а регіональний, який поєднує територіально декілька областей. Адже культурне життя існує, функціонує розвивається в регіонах, де живуть, створюють культурні цінності митці, де живе населення, яке задовольняє свої культурні потреби. Через функціонування культури на регіональному рівні реалізується культурна політика держави, бо культура – територіальна. Регіон виступає тим головним рівнем, на якому відбувається регулювання культурного життя.

Публікації автора:

Статті у провідних наукових фахових виданнях:

 1. Дрожжина С.В., Кобыляков Н.М. Национальные способы защиты прав человека как одна из важнейших тем гражданського образования // Наука. Релігія. Суспільство. – 2002. - №1. – С.13-22. (Особистий внесок – досліджено закріплення прав і свобод людини в нормативно-правових актах України та соціально-філософські аспекти громадянської освіти - 0, 4 друк.арк.)

 2. Дрожжина С.В. Мовні проблеми в Україні в сучасний період // Вісник ДонДУЕТ. Серія „Гуманітарні науки”. – 2003. - № 2 (18). – С.131-140.

 3. Дрожжина С.В. Полікультурність сучасної України // Інтелект. Особистість. Цивілізація: Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – Вип. 1. Т.2. – С. 232-243.

 4. Дрожжина С.В. Культурні норми як регулятор суспільних відносин // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб.наук.праць / Гол.ред.В.В.Лях. – Вип.39.- К.: Український центр духовної культури, 2004. – 256 с. – С. 120-126

Опубліковано за матеріалами конференцій:

 1. Дрожжина С.В., Одинцова О.О. Проблеми нормативно-правового стану гендерної політики в Україні. // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 11-13 грудня 2003 р.). – К.: Поліграфічний центр „Фоліант”. – 2003. – С. 251-253. (Особистий внесок – досліджено проблеми позитивної дискримінації жінок – 0,07 друк.арк.).

 2. Дрожжина С.В. Мультикультуралізм як проблема полікультурного українського суспільства // Профспілки і духовність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 16-17 грудня 2003 р.). – Донецьк. – 2003. – С.114-116.

Інше:

 1. Дрожжина С.В. Изучение курса «Конституция Украины в школе».- Донецк: Издательство „Центр підготовки абитуриентов”, 1996. – 64 с.

 2. Дрожжина С.В. Основы правоведения./Учебное пособие с грифом Министерства образования Украины. – Донецк: Академія, 1998 – 204 с.

 3. Дрожжина С.В. Основы правоведения. Наглядный справочник. – Донецк: - Центр підготовки абитуриентов, 1999. – 128 с.

 4. Дрожжина С.В. Основы правоведения. 50 конспектов уроков по программе Министерства образования и науки Украины /Учебное пособие с грифом Министерства образования Украины. – Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 2001. – 328 с.

 5. Рагозіна Т.Е., Дрожжина С.В., Лисенко С.А. Вчимося демократії. Практикум з громадянської освіти з грифом Міністерства освіти і науки України. — Донецьк: вид. «Донбас», 2000. – 119 с. (Особистий внесок – досліджено конституційне закріплення прав людини, в тому числі, в сфері культурної політики – 2,9 друк.арк.).

 6. Дрожжина С.В., Акопян А.Г. Основы правоведения. — Донецк: ООО „Лебедь”, 2001. – 160 с.(Особистий внесок – досліджено змістовну частину курсу, пов`язану з механізмом захисту прав людини, в тому числі, з захисту національних, мовних, культурних прав - 10 друк.арк.).