Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право


Заруба Петро Іванович. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. — 210арк. — Бібліогр.: арк. 192-206.Анотація до роботи:

Заруба П.І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2007.

Дисертація є комплексним науковим дослідженням проблем кримінальної відповідальності за злочини у сфері приватизації. У дисертації здійснено кримінально-правовий аналіз складів злочинів у сфері приватизації, а саме: незаконної приватизації державного, комунального майна, незаконних дій щодо приватизаційних паперів, недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання, встановлено їх елементи та ознаки.

Сформульовано рекомендації щодо правильного застосування відповідних кримінально-правових норм у судово-слідчій практиці та пропозиції щодо подальшого вдосконалення кримінального та регулюючого законодавства у сфері приватизації.

У висновках сформульовані основні результати дослідження проблем кримінальної відповідальності за злочини у сфері приватизації. Проведене дослідження дозволяє зробити висновки, які мають значення як у теоретичному, так і в практичному плані:

1. Злочини у сфері приватизації – це передбачені кримінальним законом діяння, які порушують визначені приватизаційним законодавством обов’язкові умови проведення процесу приватизації державного і комунального майна.

2. Кримінально-правові норми, що встановлюють відповідальність за вчинення злочинів у сфері приватизації, в цілому дозволяють забезпечити кримінально-правову охорону господарських відносин, що виникають між суб’єктами приватизації, визначаються їх правами та обов’язками в процесі зміни форми власності.

3. Разом з тим неповнота, суперечливість, розпорошеність положень регулюючого законодавства у сфері приватизації, а також суттєві редакційні та системні недоліки диспозицій ст.ст. 233-235 КК України є основними чинниками, що ускладнюють правозастосування цих кримінально-правових норм.

4. Пропонується ряд змін і доповнень до регулюючого приватизаційного законодавства, що певним чином полегшить застосування бланкетних диспозицій ст.ст. 233-235 КК України, зокрема, запропоновано включити до переліку органів приватизації контрольні комісії з питань приватизації, передбачити чіткий, конкретний перелік покупців майна, яке підлягає приватизації, диференційованими за їх родовими та видовими ознаками.

5. Сформульовані та обґрунтовані визначення усіх ознак злочинів у сфері приватизації. Зокрема, визначено, що безпосереднім об’єктом незаконної приватизації державного, комунального майна є суспільні відносини, що виникають між органами приватизації, покупцями та посередниками (учасники відносин) у процесі приватизації державного і комунального майна (предмети відносин) і полягають в дотриманні ними визначених спеціальним законодавством прав та обов’язків (соціальний зв’язок) стосовно визначення об’єктів приватизації, їх вартості та правомочних покупців, а також стосовно використання ними приватизаційних документів.

6. Визначені напрями подальшого вдосконалення кримінального законодавства України про відповідальність за злочини у сфері приватизації:

а) статтю 233 КК України викласти в такій редакції:

«Стаття 233. Незаконна приватизація майна

1. Приватизація майна будь-яким способом, не передбаченим законодавством, або використання підроблених приватизаційних документів, а також сама приватизація майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, або приватизація неправомочною особою, –

караються ….

2. Ті самі діяння, якщо вони призвели до незаконної приватизації майна в великих розмірах або вчинені групою осіб за попередньою змовою, –

караються …

3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, якщо вони призвели до незаконної приватизації майна в особливо великих розмірах, або вчинені особою, раніше судимою за незаконну приватизацію державного, комунального майна, або організованою групою, або з використанням службового становища, –

караються …

Примітка. Великим розміром, передбаченим у цій статті, визнається незаконна приватизація майна на суму, що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, особливо великим розміром – незаконна приватизація майна на суму, що в три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.»

б) статті 234 і 235 КК України виключити.

Публікації автора:

 1. Заруба П.І. Правове регулювання приватизаційних процесів: зарубіжний досвід та українські реалії // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 89–93.

 2. Заруба П.І. Кримінально-правова охорона суспільних відносин у сфері приватизації: зарубіжний досвід // Юридична Україна. – 2005. – № 7. – С. 71–77.

 3. Заруба П.І. Злочини у сфері приватизації: теоретико-прикладні проблеми протидії // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 8. – С. 116–120.

 4. Заруба П.І. Злочин як соціальне явище // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 137–140.

 5. Заруба П.І. Об’єкт злочинів у сфері приватизації: проблеми визначення // Юридична Україна. – 2005. – № 11. – С. 62–71.

 6. Заруба П.І. Приватизація в Україні: окремі проблеми кримінально-правової охорони // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2005. – № 2. – С. 159–163.

 7. Заруба П.І. Кримінально-правова характеристика ст. 306 КК України // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2005. Спецвипуск № 2. – С. 163–168.

 8. Заруба П.І. Кримінально-правовий аналіз суб’єктів злочинів у сфері приватизації // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С.119–122.

 9. Заруба П.І. Незаконна приватизація державного, комунального майна: проблеми визначення об’єктивної сторони злочину // Юридична Україна. – 2006. – № 6. – С. 66–71.

 10. Заруба П.І. Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання (ст. 235 КК України): перспективи та можливості декриміналізації // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 10. – С.122–126.

 11. Заруба П.І. Злочини у сфері приватизації: проблеми застосування кримінально-правових норм // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005 року. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – С. 204–207.

 12. Заруба П.І. Організована злочинність у сфері приватизації: теоретико-прикладні проблеми протидії // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості». – Львівський університет МВС України, 2005. – С.139–143.

 13. Заруба П.І. Досвід країн СНД з кримінально-правового регулювання суспільних відносин у сфері приватизації // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 7-8 квітня 2006 р. У 2-х ч. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – Ч. 2. С. 283–286.

 1. Заруба П.І. Розмежування злочинів у сфері приватизації від службових злочинів // Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Запорізькі правові читання», м. Запоріжжя, 18-19 травня 2006 року / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – С. 304–306.

 2. Заруба П.І. До питання про підстави криміналізації діянь, що вчиняються в процесі приватизації // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13-15 квітня 2007 р. У 2-х ч. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – Ч. 2. С. 56–58.

 3. Заруба П.І. Декриміналізація діянь, відповідальність за які передбачена ст. 235 КК України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального законодавства України: Тези доп. міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2007 р.) / Ред. кол. Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, О.М. Костенко та ін. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 116–119.