Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення


Гвоздецька Світлана Володимирівна. Корекційна спрямованість занять з фізичного виховання старших дошкільників із затримкою психічного розвитку : дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Харківська держ. академія фізичної культури. - Х., 2005.Анотація до роботи:

Гвоздецька С.В. Корекційна спрямованість занять з фізичного виховання старших дошкільників із затримкою психічного розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Харківська державна академія фізичної культури, Харків, 2005.

Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

Мета дослідженнярозробити та науково обгрунтувати методику занять з фізичного виховання, спрямовану на корекцію фізичного і психічного розвитку та фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

Дисертацію присвячено проблемі корекції фізичного, психічного розвитку та фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, побудованої на основі занять з фізичного виховання.

Дослідження розширює уявлення про особливості фізичного розвитку, сформованості психічних функцій та фізичну підготовленість дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку в порівнянні зі своїми нормально розвинутими однолітками.

Експериментальним шляхом обгрунтовано методику проведення корекційних занять з фізичного виховання для дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку на основі спеціально розроблених методичних прийомів та комплексів коригуючих та ігрових вправ, окремих блоків ігор та естафет, спрямованих на розвиток психічних процесів і фізичних якостей.

1. Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми показав, що діти із затримкою психічного розвитку – це неоднорідна група як за виявленням порушень так і за їх проявом. На теперішній час встановлені причини та ступені прояву затримки психічного розвитку у дітей. Виявлені факти дають можливість більш диференційовано підходити до навчання і виховання даної категорії дітей та створювати необхідні умови для корекції порушень їх фізичного, психічного розвитку та фізичної підготовленості. Разом з цим, аналіз літературних джерел свідчить про відсутність систематичних досліджень, присвячених вирішенню проблеми впливу засобів фізичного виховання на психічний розвиток дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

2. Отримані дані свідчать про те, що затримка психічного розвитку досліджуваних дітей поєднується зі зменшенням антропометричних показників. Так, обхват грудної клітки, у порівнянні з нормально розвинутими дітьми, у хлопчиків менша на 6,5% (р<0,05), а у дівчаток на 7,4% (р<0,05). Водночас, довжина і маса тіла у дітей із затримкою психічного розвитку достовірно не відрізняються від показників нормально розвинутих дітей.

3. Експериментально встановлено, що затримка психічного розвитку негативно впливає на формування і прояв пізнавальних процесів психіки. Так, рівень сформованості уваги у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку значно нижчий у порівнянні з показниками нормально розвинутих дітей на 58,3% (р<0,05) у хлопчиків і 74,9% (р<0,05) у дівчаток.

Показники пам’яті у дітей із затримкою психічного розвитку також нижчі від аналогічних у нормально розвинутих дітей на 55,2% (р<0,05) у хлопчиків і 61,7% (р<0,05) у дівчаток.

При цьому найбільш виразна різниця в сформованості функції мислення: у дітей із затримкою психічного розвитку вона, у порівнянні з нормально розвинутими дітьми, нижче на 87,3% (р<0,05) у хлопчиків і 81,8% (р<0,05) у дівчаток.

4. Проведені дослідження встановили взаємозв’язок психічного розвитку і фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Так, рівень їх фізичної підготовленості у показниках сили достовірно нижчий у порівнянні з їх нормально розвинутими однолітками на 14% (р<0,05) у хлопчиків і 10,5% (р<0,05) у дівчаток; у показниках швидкості - на 83,3% (р<0,05) і 54,6% (р<0,05) відповідно.

Аналіз спритності, гнучкості та витривалості також показав взаємозв’язок між психічним та фізичним розвитком. Виявлено, що у дітей експериментальної групи, у порівнянні з контрольною, вище згадані показники були менші: зі спритності на 49,3% (р<0,05) у хлопчиків і 53,9% (р<0,05) у дівчаток; з гнучкості на 23,9% (р<0,05) і 21,9% (р<0,05) відповідно. Витривалість у дітей із затримкою психічного розвитку була найбільш розвинена у порівнянні з іншими показниками фізичної підготовленості.

Проведено кореляційний аналіз між рівнем психічного розвитку і фізичної підготовленості і встановлено, що найбільш тісний зв’язок спостерігається між показниками сформованості функції мислення і спритністю.

5. Результати дослідження дозволили визначити і обгрунтувати загальні напрямки корекційної роботи на заняттях з фізичного виховання:

основний напрямок - спрямований на розвиток необхідних рухових вмінь і навичок в основних рухах (різновиди ходьби, бігу, стрибків, метання, повзання, лазіння та інше);

загальнорозвивальний напрямок - спрямований на підвищення рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості (комплекси загальнорозвиваючих вправ для різних частин тулуба);

коригуючий напрямок - спрямований на розвиток психічних процесів і психофізичних якостей (вправи на координацію, дрібну моторику, асинхронні, артикуляційні вправи, спеціальні блоки естафет та ігор, заспокійливі вправи, ігри та інше).

6. На основі обгрунтування основних напрямків корекційної роботи, принципів, спеціальних методичних прийомів та комплексів коригуючих і ігрових вправ, окремих блоків ігор та естафет, розроблено методику корекційних занять з фізичного виховання для дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, спрямовану на корекцію таких психічних процесів, як відчуття, сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, уваги, мовлення, на розвиток дрібної моторики, фізичних якостей, а також функцій аналізаторних систем.

7. Корекційні заняття з фізичного виховання для дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку з використанням положень авторської методики позитивно вплинули на фізичний розвиток дітей даної категорії.

Приріст показників у дітей експериментальної групи склав:

- довжина тіла 3,2% (р<0,01) у хлопчиків і 3,7% (р<0,01) у дівчаток, коли в контрольній групі достовірних змін не спостерігалось;

- маса тіла - 16,2% (р<0,01) у хлопчиків і 17% (р<0,01) у дівчаток, у контрольній групі достовірних змін не спостерігалось;

- обхват грудної клітки - 6,4% (р<0,01) у хлопчиків і 9,5% (р<0,01) у дівчаток, у контрольній групі достовірних змін не спостерігалось.

8. Використання розробленої методики на заняттях з фізичного виховання дозволило підвищити рівень і фізичної підготовленості досліджуваних дітей.

Так, приріст показників, які вивчалися у дітей експериментальної групи склав:

- сили - 21,7% (р<0,05) у хлопчиків і 20,8% (р<0,05) у дівчаток, у контрольній групі відповідно – 6,6% (р<0,05) і 8,6% (р>0,05);

- швидкості - 38,4% (р<0,05) у хлопчиків і 31,4% (р<0,05) у дівчаток, у контрольній групі відповідно - 6,3% (р>0,05) і 4,5% (р>0,05);

- спритності – 94,8% (р<0,05) у хлопчиків і 88,9% (р<0,05) у дівчаток, у контрольній відповідно - 29% (р<0,05) і 41,4% (р<0,05);

- гнучкості - 56,4% (р<0,05) у хлопчиків і 28% (р<0,05) у дівчаток, у контрольній групі достовірних змін не виявлено;

У показниках витривалості теж спостерігався достовірний приріст, але він був не значний поряд з іншими показниками фізичної підготовленості. У контрольній групі достовірних змін не спостерігалося.

9. Емпіричним шляхом показано, що робота спрямована на корекцію фізичного, психічного розвитку та фізичної підготовленості дітей експериментальної групи викликала достовірні зміни і у пізнавальних процесах.

В експериментальній групі приріст показників склав:

- уваги – 66,4% (р<0,05) у хлопчиків і 66,9% (р<0,05) у дівчаток, у контрольній відповідно - 30,3% (р<0,05) і 32,2% (р<0,05);

- пам’яті - 60,55% (р<0,05) у хлопчиків і 58,8% (р<0,05) у дівчаток, у контрольній відповідно – 26% (р<0,05) і 31,6% (р<0,05);

- мислення – 45,2% (р<0,05) у хлопчиків і 38,1% (р<0,05) у дівчаток, у контрольній відповідно – 25,3% (р<0,05) і 23,4% (р<0,05).

10. Розроблена і експериментально обгрунтована методика є надійним засобом корекції і активізації психічного і фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку і може бути використана у відповідних спеціальних навчально-виховних закладах.

Публікації автора:

  1. Гвоздецька С.В. Стан фізичного розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 5. – Львів: ЛДІФК, 2001. - Т. ІІ. – С. 127-130.

  2. Гвоздецька С.В. Вивчення особливостей рівня фізичної підготовленості у дітей дошкільного віку із затримкою психічного віку // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 6. – Львів: Вид. дім. «Панорама», 2002. - Т. І. – С. 193-195.

  1. Гвоздецька С.В. Вивчення взаємозалежності між показниками психічного розвитку та фізичної підготовленості у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 7. – Львів: НВФ «Українські технології», 2003. - Т. І. – С. 413-416.

  2. Гвоздецька С.В. Корекція психофізичного стану дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку в процесі занять з фізичного виховання // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 8. – Львів: НВФ «Українські технології», 2004. - Т. ІІ. – С. 74-78.

  3. Білоусова С.В. Гвоздецька С.В., Корекція фізичного стану дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. - Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2001. - С. 93 - 96.

  4. Гвоздецька С.В., Рудика Л.В. Корекція порушень психофізичного стану дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку //Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України. – Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Суми, 2003. – С. 57 - 62.

  5. Гвоздецька С.В., Лоза Т.О. Оптимізація процесу фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України. – Матеріали ІV Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Суми, 2004. – С. 289 - 291.

  6. Гвоздецька С.В. Шляхи підвищення ефективності фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку // Актуальные проблемы физической реабилитации и адаптивной физической культуры для разных групп населения: Материалы І Международной научно-практической конференции для иностранных студентов. Сборник научных работ // Под ред. В.С. Ашанина, О.В. Пешковой – Харьков: ХГАФК, 2004. – С. 56-57.