Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична реабілітація


Шлапаченко Ольга Анатоліївна. Корекція рухової активності та пізнавальних процесів у дітей 5-8 років з ДЦП в умовах санаторно-курортного лікування з використанням рухливих ігор. : Дис... канд. наук: 24.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Шлапаченко Ольга Анатоліївна. Корекція рухової активності та пізнавальних процесів у дітей 5-8 років з ДЦП в умовах санаторно-курортного лікування з використанням рухливих ігор. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація. - Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2008.

Дисертація присвячена питанням психофізичної реабілітації з використанням рухливих ігор для дітей зі спастичною диплегією ДЦП. Сучасна наука підтверджує можливість використання у реабілітаційно-корекційній роботі засобів та методів фізичної культури для дітей з ДЦП.

У роботі проведено аналіз результатів констатуючого та порівняльного педагогічних експериментів із застосуванням реабілітаційно-корекційної програми з використанням рухливих ігор для дітей 5-8 років зі спастичною диплегією ДЦП. Під час експериментів було з’ясовано рівень рухової активності, особливості розвитку рухових функцій, рівень розвитку пізнавальних процесів дітей з ДЦП. У дослідженні взяли участь 64 дитини віком 5-8 років (32 - контрольна група; 32 – основна група) з діагнозом «спастична диплегія».

Діти контрольної групи займалися за програмою, передбаченою курсом

16

санаторно-курортного лікування та призначенням лікаря.

Розроблена та апробована в основній групі реабілітаційно-корекційна

програма з використанням рухливих ігор містила: рухливі ігри на розвиток

психомоторики, уваги, пам’яті та мислення; навчання й залучення батьків до ігор; надання інструкцій вихователям щодо проведення та організації рухливих ігор.

Педагогічний експеримент виявив, що впровадження реабілітаційно-корекційної програми значно покращило показники психомоторного розвитку, пізнавальних процесів, що сприяло підвищенню рухової активності дітей, які перебувають на лікуванні у санаторії.

Ключові слова: фізична реабілітація і корекція, діти з ДЦП, рухові функції, пізнавальні процеси.

1. Науково-теоретичний аналіз загальної та спеціальної науково-методичної літератури, сучасних підходів до навчання й виховання дітей з ДЦП свідчить про можливість застосування засобів і методів фізичної культури, у тому числі й рухливих ігор, у реабілітаційно-корекційній роботі.

2. Встановлено, що рухова активність дітей 5-8 років зі спастичною диплегією в умовах санаторно-курортного лікування перебуває на низькому рівні. Діти цієї категорії протягом дня на рухову активність витрачають близько 3,75% часу, а впродовж тижня - 8,69%.

3. Рівень сформованості рухових функцій у дітей 5-8 років з ДЦП становить менш як 50% від вікової норми. Найбільші відставання спостерігаються у дрібній моториці (36,0 - 36,50%), реципрокній координації (44,0 - 45,41%), витривалості (46,34 - 44,29%). Всі діти, крім первинного дефекту – органічного ураження мозку, мають низку супутніх і вторинних порушень у соматичній сфері (шлунково-кишкові, сечостатеві, ендокринні й т.д.) - 21% випадків, у сенсорній (порушення зору і слуху) - 28%, недорозвинення мови - 100%.

4. Рівень розвитку уваги у дітей 5-8 років становить близько 50% (53,08 - 53,20%); рівень розвитку пам'яті менш як 50% (42,75 - 44,61%); рівень розвитку мислення - також менш ніж 50% (45,69 - 47,28%).

5. Адекватною формою підвищення рухової активності для дітей з диплегічною формою ДЦП є заняття з використанням рухливих ігор. Такі заняття не тільки задовольняють рухову потребу дітей, але й виконують психореабілітаційну функцію щодо різних сфер життєдіяльності дитини - фізичної, психічної та розумової. З урахуванням особливостей цього контингенту дітей розроблено й апробовано реабілітаційно-корекційну програму з використанням рухливих ігор, що спрямована на підвищення розвитку рухових функцій і рівня розвитку пізнавальних процесів.

6. Реабілітаційно-корекційна програма занять для дітей з диплегічною формою ДЦП 5-8 років з використанням рухливих ігор, підібраних з урахуванням інтересів, дозволила емоційно урізноманітнити побут дітей, збільшити тижневий обсяг рухової активності на 41,08%, підвищити рівень розвитку пізнавальних процесів від низького до середнього рівня. Найбільш адекватним віку, особливостям психіки, стану здоров'я дітей є 25-35 хвилинне заняття, що складається з 2 - 4 рухливих ігор тривалістю від 5 до 10 хвилин, які чергуються за інтенсивністю та психофізичною спрямованістю.

7. Педагогічне дослідження підтвердило ефективність розробленої реабілітаційно-корекційної програми з використанням рухливих ігор.

14

Встановлено, що за два роки занять у дітей основної групи покращилися досліджувані показники рухових функцій (р<0,5 - р<0,001): дрібної моторики у дітей 5-6 років - на 43,0%, у дітей 7-8 років - на 50,0%; реципрокна проба у дітей 5-6 років - на 25,0%, у дітей 7-8 років - на 19,92%; мімічний тест у 5-6 річних - на 29,40%, у 7-8 річних - на 29,18%; швидкості психомоторної реакції у дітей 5-6 років - на 21,20%, у дітей 7-8 років - на 16,66%. Недостовірними виявилися лише прирости результатів виконання тесту на витривалість у дітей 5-6 років (8,73%) та у дітей 7-8 років (6,99%). Про ефективність розробленої програми свідчить результат кореляційного аналізу, де коефіцієнт кореляції (r=0,36) підтверджує наявність помірного зв'язку між компонентами «рухова активність» і «рухові функції».

8. Підтверджено ефективність впливу реабілітаційно-корекційної програми на розвиток пізнавальних процесів (р<0,5 - р<0,001). Позитивні зміни відбулися в рівні розвитку уваги на площинних і об'ємних предметах, короткочасної і довгочасної пам'яті, зорової пам'яті, асоціативної пам'яті, процесів узагальнення, аналізу й синтезу. Найбільший приріст показників виявлено у результатах виконання тесту на розподіл уваги й асоціативну пам'ять: у дітей 5-6 років приріст результатів з розподілу уваги склав 32,06%, у дітей 7-8 років - 36,80%; з асоціативної пам'яті у дітей 5-6 років - 33,67%, у дітей 7-8 років - 43,33%. Рівень сформованості просторового мислення й конструктивної діяльності на площинних та об'ємних предметах підвищився за результатами виконання тільки першого варіанту завдання.

Розробка реабілітаційно-корекційної програми дає можливість здійснити корекцію рухової активності й пізнавальних процесів дітей 5-8 років зі спастичною диплегією як формою ДЦП на новому рівні.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розробці й удосконаленні реабілітаційно-корекційної програми для дітей з ДЦП інших форм цієї нозології.

Публікації автора:

1. Шлапаченко О. Корекція рухової активності та пізнавальних процесів у дітей 5-8 років зі спастичною диплегією з використанням рухливих ігор : метод. рек. / Шлапаченко Ольга, Вісковатова Тетяна. – О. : Інвац, 2008. – 43 с.

2. Шлапаченко О. Особливості корекції рухової сфери молодших школярів з діагнозом ДЦП / Ольга Шлапаченко // Молода спортивна наука України : зб. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2003. – Вип. 7, т. 1. – С. 380-382.

3. Шлапаченко О. Особливості пізнавальної діяльності дітей з діагнозом ДЦП / Ольга Шлапаченко // Концепція розвитку у галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне, 2003. – Вип. 3, ч. 2. – C. 197-200.

4. Шлапаченко О. Рівень сформованості просторового мислення і конструктивної діяльності в дітей 5-8 років з діагнозом ДЦП (спастична диплегія) / Ольга Шлапаченко // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповно справ

15

них. – Л., 2005. – Вип. 4. – C. 76-79.

5. Шлапаченко О. Рівень формування розподілу і обсягу уваги дітей 5-8 років з діагнозом ДЦП (спастична диплегія) / Ольга Шлапаченко // Сучасні

проблеми медичної та фізичної реабілітації : матеріали І Всеукр. наук. конф. – Суми, 2005. – C. 216-221.

6. Шлапаченко О. Особливості ігрової діяльності в психокорекційній роботі у дітей із ДЦП /Ольга Шлапаченко // Молода спортивна наука України : зб. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 2. – С. 397-400.

7. Шлапаченко О. Відношення батьків до абілітації хворих на ДЦП / Ольга Шлапаченко // Молода спортивна наука України : зб. з галузі фіз. культури і спорту. - Л., 2005. – Вип. 9, т. 4. – С. 355-357.

8. Шлапаченко О. Модель використання рухливих ігор у психокорекційному процесі дітей із ДЦП в умовах санаторно-курортного лікування / Ольга Шлапаченко // Молода спортивна наука України : зб. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, кн. 2. - С. 377-381.

9. Висковатова Т. П. Система использования подвижных игр для детей с церебральным параличом в условиях санаторно-курортного лечения / Татьяна Висковатова, Ольга Шлапаченко // Наука в олимпийском спорте. – К., 2006. – Спец. вып. – С. 65-69.

10. Шлапаченко О. Ігровий метод у корекції пізнавальної діяльності дітей з церебральним паралічем в умовах санаторно-курортного лікування / Ольга Шлапаченко, Тетяна Вісковатова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2007. – № 1. - С. 142-145.