Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


Німченко Андрій Володимирович. Концептуальні засади та політика США щодо миротворчої діяльності ООН: Дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 183арк. - Бібліогр.: арк. 163-179.Анотація до роботи:

Німченко Андрій Володимирович. Концептуальні засади та політика США щодо миротворчої діяльності ООН. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - “Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку”. - Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. - Київ, 2001.

Дисертацію присвячено дослідженню політики США щодо миротворчої діяльності ООН, формуванню нових концептуальних засад такої політики адміністрацією Б.Клінтона. Автором досліджуються погляди американських вчених, уряду та Конгресу США щодо ролі ООН в миротворчій діяльності та участь в ній Сполучених Штатів Америки. Аналізуються зміни, що відбулися в підходах США щодо цієї сфери діяльності ООН та причини цих змін. Розглядаються питання переорієнтації політики Сполучених Штатів щодо миротворчої діяльності в бік широкої опори на НАТО. Дається визначення ролі та місця Організації Об‘єднаних Націй у військово-політичній стратегії Вашингтона. Аналізується досвід участі США у миротворчих операціях, зокрема, в Сомалі, Руанді та колишній Югославії та визначаються його наслідки для політики США. Багато уваги приділяється проблемі фінансування миротворчої діяльності. В результаті проведеного аналізу автором робиться ряд рекомендацій українському зовнішньополітичному відомству.

Механізм прийняття зовнішньополітичних рішень, зокрема, щодо участі США в миротворчих операціях, являє собою складний та багатогранний процес. В ньому задіяна велика кількість міністерств та відомств, адміністрація президента та Конгрес США. Участь Конгресу в формуванні політики США щодо миротворчої діяльності ООН реалізується за допомогою його прерогатив - фінансових, економічних та військових повноважень. Велике значення в цій сфері має контрольна функція Конгресу.

Процес еволюції політики США щодо миротворчої діяльності ООН протягом 1990-х років проходив в три етапи. Під час першого етапу (з початку 1990-х років до 1994 року) США надавали ООН великого значення як інструменту запобігання та вирішення конфліктів. На другому етапі (1994 р. - до кризи в Косово 1998 року) США активно переглядають свою позицію щодо ООН взагалі і до миротворчих операцій зокрема. Вашингтон запроваджує більш обережну політику щодо фінансування миротворчих операцій. Політика США щодо миротворчої діяльності ООН набуває форми стратегії обмеженої (вибіркової участі) на основі розроблених адміністрацією Б.Клінтона критеріїв. Під час третього етапу (після подій в Косово) політика застосування сили набуває завершених форм. Примус до миру при збереженні стратегії обмеженої участі в миротворчих операціях ООН стає домінуючим в політиці США.

Адміністрацією Б.Клінтона було вироблено систему критеріїв, що визначають участь США в операціях по підтриманню миру ООН. Головними з них є чіткість цілей операції, їх відповідність національним інтересам США, наявність підтримки громадськості та Конгресу, наявність стратегії виходу та чітке розуміння сфери відповідальності американських військ, забезпечення ефективного командування та ін.

Операція в Сомалі фактично стала як для ООН, так і для США першим випробовуванням у масштабному міжетнічному конфлікті, який призвів до великої кількості жертв та відбувався між етнічними групами в межах суверенної держави. Після подій в Сомалі США почали робити наголос на відсутності в ООН необхідного механізму для ефективного вирішення конфліктів, що стало в подальшому причиною розробки принципів політики обмеженої участі США в миротворчих операціях ООН, які були сформульовані в президентських директивах. Операція в Руанді стала безпосереднім наслідком втілення в життя політики обмеженої участі в миротворчих операціях. У Косово Сполученими Штатами та їх союзниками по НАТО була реалізована концепція “нульових втрат”, яка передбачає використання високотехнологічної зброї та авіації без розгортання чисельного контингенту наземних військ. Операція в колишній Югославії рельєфно продемонструвала те, що ООН не має достатнього військового потенціалу для вирішення конфліктів нового покоління. НАТО за згоди ООН взяла на себе роль військового виконавця її рішень, утворивши таким чином “симбіоз” двох організацій.

Косовська криза стала новим етапом в розвитку політики США щодо миротворчої діяльності ООН. По-перше, Вашингтон остаточно довів свій намір спиратися на НАТО при врегулюванні конфліктів. По-друге, події в Косово дозволяють спрогнозувати те, що США у майбутньому мають намір вирішувати одноосібно або за підтримки НАТО локальні кризи в тих регіонах, де існує загроза їх “національним інтересам”.

Не виключається можливість того, що в подальшому, базуючись на своєрідному американському трактуванні концепції “гуманітарних інтервенцій” (яке зараз активно пропагується на Заході, але не є складовою частиною американської зовнішньополітичної доктрини), що передбачає можливість військового втручання без санкції Ради Безпеки ООН (у випадку застосування права вето одним із постійних членів Ради), США перейдуть до одностороннього (або ж використовуючи структури НАТО) застосування сили для підтримання міжнародного миру і безпеки. Наслідком цього стане істотне зниження ролі ООН в миротворчій сфері, що суперечитиме інтересам більшості держав-членів організації. В цьому контексті нагальною є потреба термінової розробки і прийняття спеціального документу, яким би окреслювались принципи і критерії “гуманітарних інтервенцій”, провідним серед яких має бути збереження монополії Ради Безпеки ООН на ухвалення рішення про доцільність такої операції та на контроль за їх проведенням. Україна могла б стати ініціатором розробки такого документу в ООН.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Основні наукові положення, практичні висновки дисертаційного дослідження викладені автором у наступних 4 одноосібних статтях та тезах виступу на конференції:

1. Німченко А.В. Еволюція політики Сполучених Штатів щодо миротворчої діяльності ООН у 1990-ті роки // Актуальні проблеми міжнародних відносин Зб. наук. праць Вип.23 (Частина ІІІ). - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 1999. - С.30-40;

2. Німченко А.В. Механізм прийняття рішень державними органами США щодо участі у миротворчій діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. праць. Вип. 27 (Частина І). - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2001. - С.65-76;

3. Німченко А.В. Взаємовідносини ООН-НАТО та політика США // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. праць Вип.. 28 (Частина ІІ). - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2002. - С.38-49;

4. Німченко А.В. Політика Сполучених Штатів щодо ООН у 1990-ті роки // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. праць Вип.. 21 (Частина І). - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2000. - С.65-68

5. Німченко А.В. США та проблема фінансування операцій ООН з підтримання миру // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. праць Вип.. 30 (Частина ІІ). - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2001. - С.65-68