Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


Черняк Дарина Сергіївна. Концепція соціальних змін Петра Штомпки: теоретико-методологічний потенціал : дис... канд. соціол. наук: 22.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 181арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 153-178.Анотація до роботи:

Черняк Д.С. Концепція соціальних змін Петра Штомпки: теоретико-методологічний потенціал. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2006.

У дисертації здійснено аналіз концепції соціальних змін відомого польського соціолога Петра Штомпки, що побудована з урахуванням подій кінця ХХ століття в Польщі, близьких до сучасних подій в Україні.

В роботі вперше в вітчизняній соціології сформовано цілісне уявлення про творчий доробок видатного соціолога сучасності. Досліджені теоретико-методологічні засади, понятійно-категоріальний апарат дослідника. Розглянута теорія соціального становлення, з позиції якої П.Штомпка аналізує проблему змін. Виокремленні та проаналізовані основні елементи концепції соціальних змін П.Штомпки. Проведено аналіз концепту соціокультурної травми П.Штомпки, що є основоположним при поясненні змін, що відбулись в посткомуністичних країнах. Запропонована схема структуризації травми. Досліджені події останніх років в Україні з позиції концепту соціокультурної травми.

В дисертаційній роботі проведено аналіз концепції соціальних змін відомого польського соціолога Петра Штомпки, яка орієнтована на дослідження соціальних змін у сучасному суспільстві.

На підставі проведеного дисертаційного дослідження можна зробити наступні висновки.

Теоретичне спрямування, в межах якого працює П.Штомпка, - "теорія соціального становлення", яка є синтезом положень теорії діяльності та історичної соціології. Теоретична модель П.Штомпки базується на категоріях: структура, агенти, діяльність, дія. Модель включає зворотні зв'язки й взаємопов’язані процеси, вводиться часовий вимір і вписується в своєрідний контекст чи середовище (природа та свідомість). Понятійний апарат дослідника: дія, агент, структура, діяльність, операція, практика, культура, довіра, традиція, сучасність, функціонування, становлення, соціальний процес, соціальна зміна, розвиток, прогрес, еволюція, революція, історичний процес, соціальний цикл, соціокультурне поле, час, модернізація, соціокультурна травма.

Виокремленні та проаналізовані основні елементи концепції соціальних змін, а саме: визначення змісту поняття „соціальна зміна”; історико-теоретичне дослідження особливостей концепцій змін; агенти, фактори, типологія та етапи соціальних змін; амбівалентність соціальних змін; концепція травми; „посткомуністична травма” в країнах Східної та Центральної Європи; взаємозв'язок та взаємообумовленість соціальних змін та теорій.

Аналіз робіт П.Штомпки дозволяє зробити висновок, що вчений дотримується основних напрямків дослідження соціальних змін, виступає в ролі систематизатора знань. Соціолог розкриває особливості аналізу соціальних змін в межах різних теорій. Дослідження характеру змін він проводить з урахування різних перспектив аналізу. Аналіз класичних (історичний матеріалізм, циклічні та еволюційні теорії) та сучасних (теорія діяльності) концепцій соціальних змін дозволяє визначати зміни як соціально-історичний процес, де індивід відіграє активну перетворюючу роль. Теорія соціального становлення передбачає фіксацію безперервності соціальних перетворень, визнання непередбаченого та незакінченого характеру змін. Модель соціального поля дозволяє визначати зміни як протяжні, а не дискретні. Концепт травми стає основоположним при поясненні змін, що відбулись в посткомуністичних країнах, а ідея травми стає теоретичним підґрунтям для роздумів, які визнають амбівалентне відношення до змін.

В дисертаційній роботі досліджена концепція соціокультурної травми П.Штомпки, основні компоненти якої наведені у вигляді схеми. Проведено аналіз відношення соціологічної спільноти до нового теоретичного конструкту, дискусій з приводу цього питання, розбіжностей поглядів соціології та психології на травму. Актуальним для спільноти вітчизняних соціологів є те, що даний концепт травми, запропонований виходячи з подій кінця минулого століття в країнах Східної та Центральної Європи, і є прийнятними для аналізу перехідних суспільств. Відповідно, поняття травма використовується для позначення негативних, деструктивних впливів змін на "соціальне тіло" і травма розглядається як процес, що динамічно розгортається і проходить стадії від умов та середовища, що сприяють травмі до етапу її подолання. Проведено аналіз перетворень в українському суспільстві кінця ХХ століття в контексті концепції соціокультурної травми П.Штомпки з визначенням етапів травматичної послідовності: травмуючи події, симптоми травми, ресурси, адаптаційні стратегії. Встановлено позитивні зміни, які фіксують дослідники при аналізі українського суспільства.

Публікації автора:

Основні положення дисертаційного дослідження відображені в публікаціях:

1. Черняк Д.С. Процеси соціальної мобільності в умовах сучасного українського суспільства // Соціологічні дослідження. Збірник наукових праць. – Луганськ, 2002. - №1 (2). – С.76 – 83.

2. Черняк Д.С. Петро Штомпка: життєвий шлях і творча еволюція // Соціологічні дослідження. Збірник наукових праць. – Луганськ, 2003. - №3. – С.189 – 195.

3. Черняк Д.С. Теоретична еволюція концепції соціальних змін Петра Штомпки// Матеріали Четвертої Всеукраїнської соціологічної конференції „Проблеми розвитку соціологічної теорії”. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2004. – С.123-127.

4. Черняк Д.С. Концепція соціокультурної травми Петра Штомпки // Социальные технологии: Актуальные вопросы теории и практики. Международный Межвузовский сборник научных работ. – Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ», 2005. – Вып.28. – С.339-344.

5. Черняк Д.С. Соціальні зміни в Україні // Матеріали науково-практичної конференції „Гуманізація вищої освіти: філософські виміри” (14-16 червня 2005 р.). – Бердянськ: БДПУ. – С.103-104.