Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політична культура та ідеологія


Бєлоусова Наталія Борисівна. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства : Дис... канд. наук: 23.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2009.

Дисертаційну роботу присвячено виявленню теоретико-методологічних особливостей концепту національної безпеки в політичній культурі суспільства. Робота ґрунтується на теоретичних і методологічних дослідженнях наукової проблеми, узагальненні поглядів і підходів зарубіжних та вітчизняних представників політологічної думки, фактологічній базі, яку склали дані різних соціологічних та експертних досліджень.

У роботі систематизовано та структуровано теоретичні підходи до понять «політична культура», «національна безпека», «політична безпека», розглянуто еволюцію вітчизняної наукової думки щодо концепцій національної безпеки та політичної культури суспільства, зокрема, через поглиблення уявлень щодо політичної безпеки в контексті розуміння політичної культури як синтезу політичної свідомості і політичної поведінки суспільства. Розглянуто специфіку європейських стратегій національної безпеки і політичної культури на прикладі Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччини, Великої Британії. Визначено особливості національної безпеки Російської Федерації як фактору політичної діяльності суспільства. Особлива увага приділена концепту національної безпеки України. Досліджено проблему взаємовпливу національної безпеки та політичної культури українського суспільства. Доведено, що проблеми національної безпеки України зумовлені значною мірою відсутністю чітко визначених політичних ідеалів щодо національних інтересів та консенсусу щодо загальнонаціональної системи цінностей як серед політичної еліти, так і серед переважної частини суспільства.

Публікації автора:

Наукові видання, фахові збірники наукових праць:

 1. Бєлоусова Н.Б. Оцінка загроз та ризиків інформаційної безпеки держави // Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози: Монографія / Є.А. Макаренко , М.М. Рижков , М.А. Ожеван, Н.Б. Бєлоусова та ін. – К.: Центр вільної преси, 2006. – С. 319-332 (особистий внесок автора – 0,7 авт. арк.).

 2. Бєлоусова Н.Б. Концепт інформаційної складової європейської військової безпеки // Інформаційна безпека держави у сучасних міжнародних відносинах: Монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, М.А. Ожеван, Н.Б.Бєлоусова та ін. – К.: Центр вільної преси, 2008. – С. 220-234 (особистий внесок автора – 0,75 авт. арк.)

 3. Бєлоусова Н.Б. Нечіткі методи оцінки стану національної безпеки держави / Н.Б.Бєлоусова, Л.С.Копитова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 53 (у двох частинах). ІI частина. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2005. – С. 305-307 (особистий внесок автора – 0,14 авт. арк.).

 4. Бєлоусова Н.Б. Нечіткі методи оцінки та ідентифікації моделей в міжнародних відносинах / Н.Б.Бєлоусова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 59 (у двох частинах). ІI частина. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2006. – С. 43-45.

 5. Бєлоусова Н.Б. Внутрішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України / Н.Б.Бєлоусова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 70 (у двох частинах). II частина. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2007. – С. 34-38.

 6. Бєлоусова Н.Б. Національна ідентичність як фактор національної безпеки держави / Н.Б.Бєлоусова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 77 (у двох частинах). I частина. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. – С.22-24.

 7. Бєлоусова Н.Б. Концептуальні підходи до визначення та аналізу національної безпеки в Російській Федерації / Н.Б.Бєлоусова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 80 (у двох частинах). I частина. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. – С.80-84

 8. Бєлоусова Н.Б. Національний інтерес і його культурні імперативи як основа аналізу стратегії безпеки України / Н.Б.Бєлоусова // Світова політика. Е-науковий журнал ІСЕМВ. Випуск 2. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. –– С.91-97.

Навчальні видання та інші публікації:

 1. Бєлоусова Н.Б. Інформаційне забезпечення прогнозно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах: навчальний посібник // Н.Б. Бєлоусова, М.М. Рижков. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. – 202 с. (особистий внесок автора – 6,5 авт. арк.).

 2. Бєлоусова Н.Б. Основи інформаційної безпеки держави: навчальний посібник // В.П.Гондюл, М.М. Рижков, Н.Б. Бєлоусова та ін. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. – 250 с. (особистий внесок автора – 2 авт. арк.).

 3. Бєлоусова Н.Б. Інформаційна безпека країн Центрально-Східної Європи: політико-культурний аспект // Інформаційна безпека: контрманіпулятивні стратегії (стратегії інформаційної безпеки держави у сучасних міжнародних відносинах): навчальний посібник // Є.А. Макаренко , М.А. Ожеван , М.М. Рижков, Н.Б.Бєлоусова та ін. – К.: Центр вільної преси, 2009. – С. 75-102 (особистий внесок автора – 0,9 авт. арк.).

 4. Бєлоусова Н.Б. Методологічні засади оцінки стану національної безпеки держави / Н.Б.Бєлоусова // Науковий журнал „Інформаційні системи в економіці”. – Випуск 2. – К.: Український фінансово-економічний інститут, 2006. – С. 235-240.