Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Габрусєв Григорій Валерійович. Контактна взаємодія кільцевих штампів з трансверсально ізотропним шаром та ізотропним шаром із залишковими деформаціями : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2009.Анотація до роботи:

Габрусєв Г.В. Контактна взаємодія кільцевих штампів з трансверсально ізотропним шаром та ізотропним шаром із залишковими деформаціями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Львів, 2008.

Розроблено методи побудови наближеного розв’язку інтегральних рівнянь Фредгольма першого роду та систем інтегральних рівнянь, ядра яких містять функції Бесселя.

Запропоновано метод визначення параметрів площадки контакту, що дозволяє визначати напруження при контактній взаємодії штампа із пружним шаром для заданих геометричних параметрів штампа, пружних характеристик шару, параметрів температурного поля, поля залишкових технологічних деформацій тощо.

Розроблено методику розв’язання контактних задач, що опирається на вищезгадані методи. Розв’язано нові задачі про взаємодію кільцевих штампів із трансверсально ізотропним шаром за наявності температурного поля та ізотропним шаром із врахуванням поля залишкових технологічних деформацій.

Досліджено вплив форми штампа, товщини шару, параметрів температурного поля та поля залишкових деформацій на розподіл складових контактних напружень.

Публікації автора:

 1. Шелестовський Б.Г. Контактна взаємодія штампа з шаром із залишковими деформаціями, зумовленими кільцевим зварним швом / Б.Г. Шелестовський, Г.В Габрусєв // Машинознавство. – 2003. – № 2. – С. 9-12.

 2. Шелестовский Б.Г. О термоупругом состоянии трансверсально изотропного слоя с двумя кольцевыми штампами / Б.Г. Шелестовский, Г.В Габрусев // Прикладная механика. – 2004. – том 40, № 4. – С. 67-77.

 3. Шелестовський Б.Г. Наближене розв’язування деяких некоректних задач теорії пружності / Б.Г. Шелестовський, Г.В Габрусєв // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2006. – 49, № 4. – С. 56-61.

 4. Габрусєв Г.В. Побудова наближених розв'язків рівняння Фредгольма першого роду в деяких контактних задачах теорії пружності / Григорій Габрусєв // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія механіко-математична. – 2007. – Вип. 67 – С. 59-65.

 5. Шелестовський Б.Г. Контактна задача про тиск двох кільцевих штампів на шар, в якому наявне поле залишкових деформацій / Б.Г. Шелестовський, Г.В Габрусєв // Машинознавство. – 2008 – № 4. – С. 8-14.

 6. Шелестовський Б.Г. Контактна взаємодія двох кільцевих штампів з трансверсально ізотропним шаром / Б.Г. Шелестовський, Г.В Габрусєв // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль. – 2003. – том 8, № 1. – С. 14-21.

 7. Шелестовський Б.Г. Контактна взаємодія кільцевого штампа з шаром із залишковими деформаціями, що зумовлені зосередженим нагрівом при зварюванні / Б.Г. Шелестовський, Г.В Габрусєв // Збірник праць І-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин». – Тернопіль, 2004. – С. 272-278.

 8. Шелестовський Б.Г. Контактна задача про тиск кільцевого штампа на шар, що лежить на основі з вирізом, із врахуванням залишкових деформацій / Б.Г. Шелестовський, Г.В Габрусєв // Збірник праць Міжнародної наукової конференції «Механіка і фізика будівельних матеріалів та конструкцій». – Ужгород, 2005. – С. 223-233.

 1. Габрусєв Г.В. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск кільцевого штампа на трансверсально ізотропний шар / Григорій Габрусєв // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль. – 2005. – том 10, № 1. – С. 30-37.

 2. Шелестовський Б.Г. Осесиметрична контактна задача про стиснення трансверсально ізотропного шару двома кільцевими штампами / Б.Г. Шелестовський, В.Г. Габрусєв, Г.В Габрусєв // Тези доповідей Міжнародної конференції «Проблеми математичного моделювання сучасних технологій». – Хмельницький: ТУП, 2002. – С. 27.

 3. Шелестовський Б.Г. Тиск кільцевого штампа на шар із залишковими деформаціями / Б.Г. Шелестовський, Г.В Габрусєв // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми механіки». – Львів, 2004. – С. 50-51.

 4. Шелестовський Б.Г. Визначення області контакту в задачі про тиск кільцевого штампу на шар із залишковими деформаціями / Б.Г. Шелестовський, Г.В Габрусєв // Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур». – Львів, 2006. – Т. 1. – С. 264-265.