Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Стоцький Ярослав Васильович. Конфесійні трансформації у західних областях України (Галицький регіон) в контексті державно-релігійної політики у 1944-1964 р.р. : Дис... д-ра наук: 09.00.11 - 2009.Анотація до роботи:

Стоцький Я. В. Конфесійні трансформації у західних областях України (Галицький регіон) в контексті державно-релігійної політики у 1944-1964 р.р. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 09.00.11. – релігієзнавство. Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди Національної академії наук України, Київ, 2009.

Дисертація висвітлює особливості політики Радянської держави щодо діючих релігій в західних областях України (Галицький регіон). На основі архівної джерельної бази та наявної історіографії аналізуються форми та методи державної політики щодо релігії, реакція самих релігій на політику відносно них, а також наслідки цієї політики. Простежуються особливості розвитку діючих релігій та їхніх конфесій в даному регіоні: структура, напрямки діяльності, проблеми, трансформації тощо.

Публікації автора:

  1. Стоцький Ярослав. Держава і релігії в західних областях України: конфесійні трансформації в контексті державної політики 1944-1964 років.: [Монографія] / Ярослав Васильович Стоцький. – К.: ФАТА, ЛТД, 2008. – 510 с.

  2. Stokyj J. Midzywyznaniowe konflikty na Ukrainie w latach 1989-1991: przyczyny, przebieg i nastpstwa / Jarosaw Stokyj // Rocznik Instytutu Europy rodkowo-Wschodniej. – Lublin, 2004. – Rok (2). – S. 94-108.

  3. Stokyj J. Koci rsymskokatolicki na Ukrainie Zachodniej na przykadzie Tarnopolszczyzny w latach 1946-1989 / Jarosaw Stokyj // Pami i sprawiedliwo. Pismo Instytutu Pamici Narodowej. – Warszawa, 2005. – № 1 (7). – S. 203-226.

  4. Стоцький Я. Поширення російського православ’я в Тернопільській обл. (1946-1953 рр.) / Ярослав Стоцький // Народознавчі зошити. – 2005. – Ч. 1-2 (61-62). – С. 16-23.

  5. Стоцький Я. Хрущовська «відлига» і московське православ’я у Тернопільській області / Ярослав Стоцький // Мандрівець. – 2005. – № 4 (57). – С. 33-39.

  6. Стоцький Я. Ставлення ОУН та УПА до проведення Львівського собору 1946 року / Ярослав Стоцький // Мандрівець. – 2007. – № 6 (71). – С. 21-25.

  7. Stokyj J. Moskіewskie prawosawie a chruszczowska „odwil” w obwodziе tarnopolskim / Jarosaw Stokyj // Biuletyn ukrainoznawczy. Poudniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemylu. – Przemyl, 2006. – № 12. – S. 171-188.

  8. Стоцький Я. Українська Греко-Католицька Церква в Західній Україні у хрущовський період / Ярослав Стоцький // Мандрівець. – 2008. – № 2 (73). – С. 46-54.

  9. Стоцький Я. Конфесійні трансформації внаслідок українсько-польського переселення 1944-1946 рр. / Ярослав Стоцький // Український історичний журнал. – 2008. – № 3 (480). – С. 123 - 134.

  10. Стоцький Я. Баптизм і п’ятидесятництво в Західній Україні у хрущовський період / Ярослав Стоцький // Схід. – 2008. – № 4 (88). – С. 101 - 107.

  11. Стоцький Я. Становище пізнього протестантизму і неохристиянства в Західній Україні у 1944-46 рр. / Ярослав Стоцький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2008. – Вип. 1. – С. 159 - 166.

  12. Стоцький Я. Активізація боротьби з релігією в Західній Україні у 1960 – 1964 рр. / Ярослав Стоцький // Мандрівець. – 2008. – № 3 (74). – С. 47 - 54.

  13. Стоцький Я. Іудейське, єговістське і мусульманське віровизнання під тиском влади у західних областях України в 1947 – 1953 рр. / Ярослав Стоцький // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2008. – Випуск 14. – С. 221 - 227.

  14. Стоцький Я. Фіаско пошуків компромісу римо - і греко - католицьких церков із більшовицькою владою / Ярослав Стоцький // Українське релігієзнавство. – 2008. – № 47. – С. 128 - 138.

  15. Стоцький Я. Римо-Католицька Церква в західних областях України під тиском влади у хрущовський період / Ярослав Стоцький // Схід. – 2008. – № 5 (89). – С. 73 - 78.

  16. Стоцький Я. Експансія РПЦ у західних областях України (1947 – 1953 рр.) / Ярослав Стоцький // Український історичний журнал. – 2008. – № 5 (482). – С. 137 - 146.

  17. Стоцький Я. “… Духовенство колишнє уніатське, серед населення авторитетне”: УГКЦ у західних областях України в 1947 – 1949 рр. / Ярослав Стоцький // Історичний журнал. – 2008. – № 6 . – С. 3- 13.

  18. Стоцький Я. Атеїстична пропаганда у контексті обмеження свободи совісті в західних областях України (1954-1959 рр.) / Ярослав Стоцький // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. – 2008. – Вип. 35. – С. 221-241.

  19. Стоцький Я. Доля чернецтва, духовенства і парохій УГКЦ у західних областях України у 1950-1953 рр. / Ярослав Стоцький // Український історичний збірник. – 2008. – Вип. 11. – С. 283-293.

  20. Стоцький Я. «Острови» римо-католицизму в західних областях України у 1947-1953 роках / Ярослав Стоцький // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – 2008. – Вип. 17. – С. 60-71.

  21. Стоцький Я. РПЦ у хрущовський період на Львівщині / Ярослав Стоцький // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України / Гол. ред. кол. Я. Ісаєвич. – Випуск 17. – 2008. – С. 513-518.

  22. Стоцький Я. Наступ державної влади на РПЦ у Івано-Франківській (Станіславській) області в хрущовський період / Ярослав Стоцький // Мандрівець. – 2009. – № 1 (79). – С. 45-51.

  23. Стоцький Я. Вплив державної влади на становище громад пізнього протестантизму в західних областях України у 1947-1953 р.р. – Українське релігієзнавство. – К., 2009. – № 49. – С. 236-248.

  24. Стоцький Я. Греко-католицька опозиція в 1946-1953 рр. (на прикладі Тернопільщини) / Ярослав Стоцький // Збірник праць: Тернопільський міський осередок Наукового товариства ім. Шевченка (ТМО НТШ). – Т., 2004. – Том 1. – С. 118-133.

  25. Стоцький Я. Замойський синод 1720 р. і латинізація в УГКЦ / Ярослав Стоцький // Київська традиція і східний обряд в Українському християнстві. (Науковий збірник): матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 5 черв. 2004 р.: стаття доповіді. – Т., 2004. – С. 191-199.

  26. Стоцький Я. 1946 рік: суспільно-політичні і конфесійні процеси в Тернопільщині / Ярослав Стоцький // Українське християнство: історія трагедій та уроки сьогодення (1596-1686-1946). Науковий збірник: матеріали міжнар. наук. конф., 3 лист. 2006 р.: стаття доповіді. – Т., 2006. – С. 96-101.

  27. Стоцький Я. Державно-церковні відносини в контексті релігійного і національного відродження України (1988-1991 рр.) / Ярослав Стоцький // УГКЦ і національна ідея: трагедія – 46. (Науковий збірник): матеріали наук.-практ. конф., 11 черв. 2006 р.: стаття доповіді. – Т., 2006. – С. 71-78.

  28. Стоцький Я. Етноконфесійні транформації в контексті польсько-української депортації / Ярослав Стоцький // Збірник праць: Тернопільський міський осередок Наукового товариства ім. Шевченка (ТМО НТШ). – Т., 2007. – Том 3. – С. 122-144.

  29. Стоцький Я. Модерна Україна і виклик національно-релігійної свідомості / Ярослав Стоцький // Конфесійне багатоманіття України в контексті духовного і національного відродження. Науковий збірник: матеріали наук.-практ. конф., 27 квіт. 2007 р.: стаття доповіді. – Т. 2007. – С. 191-199.