Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Економічна безпека держави


Бараннік Вячеслав Олексійович. Комплексна методика оцінки та шляхи забезпечення енергетичної незалежності держави : Дис... канд. наук: 21.04.01 - 2008.Анотація до роботи:

Бараннік В.О. Комплексна методика оцінки та шляхи забезпечення енергетичної безпеки держави. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави. Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України.-Київ, 2008.

Дисертація присвячена проблемі забезпечення енергетичної безпеки держави і такої її складової як енергетична незалежність.

Запропоновані показники та індикатори енергетичної незалежності, визначені їх порогові значення, досліджені питання впливу визначених показників на інші показники та індикатори енергетичної та економічної безпеки. Обґрунтовані шляхи та напрямки забезпечення енергетичної незалежності України.

Висновки дисертації мають теоретичне і практичне значення для обґрунтування державної енергетичної політики з врахуванням вимог щодо забезпечення енергетичної безпеки і такої її складової як енергетична незалежність.

 1. Визнання ЕнН як однієї з основних складових енергетичної безпеки держави, не супроводжене системними науковими дослідженнями саме цієї складової ЕнБ. Таке становище зумовлює різні підходи до трактування і врахування цього важливого фактору забезпечення ЕнБ при формуванні, обґрунтуванні та прийнятті державних рішень, призводить до низької ефективності та якості їх виконання.

 2. У роботі вирішено наукове завдання, котре полягає в розробці системи показників та індикаторів ЕнН, що дозволяє оцінити рівень ЕнН держави, обґрунтувати необхідність прийняття тих чи інших державних рішень, спрямованих на забезпечення прийнятного рівня ЕнБ, оцінити ефективність та якість реалізації державної енергетичної політики.

 3. Енергетична незалежність, як одна із складових енергетичної безпеки, займає чинне місце в системі національної безпеки держави що потребує комплексного теоретико-методологічного обґрунтування оцінки її рівня з врахуванням взаємозалежності та взаємовпливу з іншими показниками та індикаторами енергетичної та економічної безпеки;

 4. У роботі визначене місце ЕнБ в системі національної безпеки, склад та функціональні особливості головних складових ЕнБ (енергозабезпечення, енергетичної незалежності, екологічної прийнятності та соціальної стабільності), склад загроз ЕнБ і засоби регулювання рівня ЕнБ, запропоноване визначення ЕнБ, як спроможності держави забезпечити максимально надійне, технічно безпечне, екологічно прийнятне та обґрунтовано достатнє енергозабезпечення економіки й населення, а також гарантованого забезпечення можливості керівництва держави у формуванні і здійснені політики захисту національних інтересів у сфері енергетики без надмірного зовнішнього та внутрішнього тиску в сучасних та прогнозованих умовах.

 5. Енергетична незалежність характеризує рівень самостійності держави в формуванні та ефективній реалізації своєї енергетичної політики та можливість прийняття стратегічних рішень без втручання та тиску. Безумовно такий рівень не може бути абсолютним, але і не повинен обмежувати загальнодержавну політику захисту національних енергетичних інтересів. Крім того, забезпечення належного рівня ЕнН не повинно відбуватися за рахунок інших складових безпеки для чого необхідно вивчення взаємовпливу та взаємообумовленості з іншими складовими ЕнБ.

 6. На підставі визначених законом загроз економічній та енергетичній безпеці встановлені основні загрози ЕнН України. Перелік визначених загроз став основою побудови системи показників та індикаторів для оцінки рівня енергетичної незалежності держави. Головними показниками оцінки ЕнН були визначені:

рівень ефективності використання ПЕР в країні, який, в значному ступені, визначає загальну кількість ПЕР необхідних для економічного розвитку;

питомий рівень наявних запасів головних ПЕР в країні та відповідні показники використання головних ПЕР, які визначають наявний в країні паливно-енергетичний баланс;

показники загальної та монопольної залежності при постачанні головних ПЕР та рівень функціональної (за типами палива) та географічної (за джерелами постачання) диверсифікації таких постачань;

цінові коливання вартості головних ПЕР на світових та внутрішніх енергоринках;

показники технічного стану та надійності транспортних шляхів постачання ПЕР.

 1. Проведений аналіз складових показників та індикаторів ЕнН з врахуванням взаємовпливу та взаємообумовленості засвідчив наступне:

показник енергоємності ВВП хоча і є загально використовуємим показником ефективності використання ПЕР в країні і вважається одним із основних показників ЕнБ вважати абсолютно коректним показником не можна. Для більш об'єктивної оцінки рівня ефективності використання ПЕР в країні пропонується використовувати додаткові показники та індикатори ЕнБ (питомий рівень споживання ПЕР, питомий рівень виробництва електроенергії тощо) або, запропонованого автором, показника приведеної енергоємності ВВП (як гіпотетичного рівня енергоємності ВВП в разі приведення питомого енергоспоживання ПЕР в країні до середньосвітового рівня);

раціональна структура паливно-енергетичного балансу (з точки зору забезпечення ЕнН) повинна відображати рівень власних запасів ПЕР, максимально досяжний рівень ефективності використання ПЕР, наявні тенденції світових ринків головних ПЕР та можливість використання значного потенціалу нарощування виробництва НВДЕ, атомної та гідроенергії;

рівень загальної та монопольної залежності повинен враховувати не тільки обсяги головних ПЕР, які імпортуються в країну та споживаються в ній, а і показники вартості таких ПЕР, внутрішні ціни на них, транспортні тарифи як в середині країни так і в транзитних країнах;

цінова та тарифна політика в ПЕК для забезпечення належного рівня ЕнН повинна враховувати не тільки світові тенденції на ринках енергоресурсів, а і реальні можливості економіки країни щодо забезпечення сталого розвитку в таких цінових умовах;

показники надійності транспортування головних ПЕР в країну повинні враховувати весь спектр можливих загроз (від політичних до технічних), в тому числі і пов'язаних з сейсмічною безпекою.

 1. Проведений порівняльний аналіз потенційно досяжних рівнів показників та індикаторів безпеки з іншими країнами та регіонами світу дозволив визначити критичні та граничні рівні показників та індикаторів ЕнН, що дозволяє не тільки більш якісно оцінити рівень ЕнН держави, а і визначати якість прийнятих державних рішень та ефективність їх реалізації.

 2. На підставі аналізу стратегічних документів різних країн світу зроблено висновок про можливість, придатність та широке практичне застосування методології оцінки рівня ЕнБ та такої її складової як ЕнН для обґрунтування формування та подальшої ефективної реалізації національної енергетичної політики спрямованої на забезпечення ЕнБ та ЕнН.

 3. Проведений аналіз стану забезпечення енергетичної незалежності України, у відповідності до розробленої методології його оцінки, дозволяє визначити рівень ЕнН держави та обґрунтувати наступні пріоритетні для України напрямки забезпечення ЕнН держави, а саме:

  • суттєве підвищення ефективності використання ПЕР;

  • подальша лібералізація внутрішніх енергоринків, створення конкурентних умов їх функціонування, проведення сучасної тарифної та цінової політики;

  • створення сучасного ПЕБ, спрямованого на максимальне використання достатньо значних власних можливостей забезпечення ПЕР, розширення використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, енергії ГЕС та АЕС;

  • проведення реальної диверсифікації типів та джерел постачання ПЕР;

  • створення сучасної системи керування галуззю, яка б включала інформаційне забезпечення прийняття рішень, моніторинг показників ЕнБ та ЕнН та відповідну систему реагування на їх зміни.

11. На підставі світового досвіду забезпечення ЕнБ та ЕнН, аналізу реального стану рівня забезпечення ЕнБ та ЕнН України та сформованої системи показників та індикаторів ЕнН визначені конкретні шляхи та напрями забезпечення ЕнН України.

12. Проведений аналіз показав, що для ефективної реалізації стратегічних завдань забезпечення ЕнБ та ЕнН, оцінки ефективності та якості прийнятих державних рішень значна увага має надаватися розробці та впровадженню загальнодержавної системи визначення та моніторингу порогових значень показників (індикаторів), що характеризують рівень захищеності національних інтересів у різних сферах життєдіяльності та виникнення реальних загроз національній безпеці. Це й підтверджено розробленою методикою оцінки та практичним її застосуванням.

Публікації автора:

Монографії

 1. Шевцов А.І., Земляний М.Г., Бараннік В.О. та ін. Енергетична безпека України: стратегія та механізми забезпечення / За ред. А.І. Шевцова. – Дніпропетровськ: Пороги, 2002. – 264 с. (12,5 др. арк. / 3,0 др. арк.) Особистий внесок полягає в формуванні сутності, чинників впливу, визначені загроз та механізмів забезпечення енергетичної безпеки, розробці методичних основ кількісної оцінки стану безпеки стосовно двох її складових: енергетична незалежність та екологічна прийнятність. Проведені оцінка та аналіз безпеки нафтових транспортних магістралей (економічна ефективність, екологічні фактори впливу, сейсмічна безпека), визначені основні механізми державного регулювання енергетичного сектору економіки держави (природних монополій), в тому числі, цілі та механізми впливу, структура енергоринку, цінове та тарифне регулювання.

 2. Бараннік В.О., Земляний М.Г., Вербинський В.В. та ін. Енергетика України на шляху до Європейської інтеграції. – Дніпропетровськ: Журфонд, 2004. – 160 с. (8,0 др. арк. / 2,0 др. арк. Особистий внесок полягає в проведенні порівняльного аналізу систем енергозабезпечення та забезпечення енергетичної безпеки країн ЄС й України, визначені шляхів та механізмів досягнення балансу інтересів в енергетичній сфері.

 3. Баранник В.А., Кабанец Е.В. Проблемы реформирования жилищно-коммунального хозяйства в контексте обеспечения энергетической безопасности // Экономическая безопасность государства: территориальный аспект / Под ред. М. М. Бабяка, И.В. Недина. – Дрогобыч: КОЛО, 2006. – С. 122–132 (1,05 др. арк. / 0,7 др. арк.) Особистий внесок полягає в формуванні теоретико-методологічних основ реформування енергетичного сектору житлового-комунального господарства України з позицій забезпечення енергетичної безпеки держави.

 1. Баранник В.А. Энергоемкость валового внутреннего продукта как индикатор энергетической безопасности // Малая энергетика в системе обеспечения экономической безопасности государства / Под. общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2006. – С. 38–51 (0,8 др. арк.)

 2. Баранник В.А. Идентификация состояния системы как критерий применимости антикризисного управления // Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения / Под ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2007. – С. 285–291 (0,7 др. арк.)

 3. Бараннік В.О., Земляний М.Г., Дорошевич А.З., Шевцов А.І. та ін. Гарантування енергетичної безпеки // Енергетична стратегія України на період до 2030 року (0,5 др. арк. / 0,1 др. арк.) Особистий внесок полягає в формуванні головних вимог та шляхів забезпечення енергетичної безпеки стосовно двох її факторів: енергетична незалежність та екологічна прийнятність.

Статті у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Бараннік В.О., Земляний М.Г. Енергоринок України та енергетична безпека // Стратегічна панорама. –2000. – № 3-4. – С. 98–101 (0,3 др. арк./0,15 др. арк.) Особистий внесок полягає в проведені аналізу головних вимог сучасного енергоринку для природних монополій в контексті забезпечення енергетичної безпеки.

 2. Бараннік В.О., Земляний М.Г., Шевцов А.І. Сейсмічна безпека транспортних нафтових маршрутів. Балканські альтернативи // Стратегічна панорама. –2002. – № 1. – С. 143–146 (0,3 др. арк./0,15 др. арк.) Особистий внесок полягає в проведенні кількісних оцінок впливу сейсмічного фактору на рівень ефективності альтернативних варіантів транспортування нафти Каспію та формуванні практичних напрямів забезпечення енергетичної незалежності в контексті диверсифікації джерел постачання нафти в країну.

 3. Бараннік В.О., Земляний М.Г. Стратегія та практика управління паливно-енергетичним комплексом. Досвід України // Стратегічна панорама. –2002. – № 3. – С. 65–68 (0,3 др. арк./0,15 др. арк.) Особистий внесок полягає в визначені загальних основ реформування ПЕК України в аспекті забезпечення енергетичної безпеки держави.

 4. Бараннік В.О. Аналіз паливно-енергетичного балансу з точки зору енергетичної незалежності // Стратегічна панорама. –2004. – № 3. – С. 116–123 (0,5 др. арк.)

 5. Бараннік В.О. Кіотський протокол. Можливі здобутки та втрати // Стратегічна панорама. – 2005. – № 4. – С. 66–73 (0,7 др. арк.)

 6. Бараннік В.О. Вплив цін паливно-енергетичних ресурсів на основні показники економічного розвитку країни // Стратегічна панорама. – 2006. – № 3. – С. 153–162 (0,75 др. арк.)

 7. Бараннік В.О., Земляний М.Г. Енергозбереження – пріоритетний напрямок енергетичної політики та підвищення енергетичної безпеки України // додаток до журналу "Холодильна техніка та технологія" / Зб. наук. праць Міжнародної науково-технічної конференції, м. Одеса, Україна 13-16 жовтня 2004, С. 14–19 (0,3 др. арк. / 0,15 др. арк.) Особистий внесок полягає в визначенні головних зв'язків та взаємозв'язків між показниками енергетичної незалежності й екологічної прийнятності та ефективністю енергоспоживання в країні, проведення кількісних розрахунків прогнозних варіантів ЕС-2030 в аспекті забезпечення енергетичної безпеки.

Тези доповідей, матеріали наукових конференцій

 1. Баранник В.А., Земляной Н.Г., Швитай В.А., Шевцов А.И. Рыночные преобразования в энергетике Украины в аспекте национальной безопасности / Доповідь на регіональному форумі Всесвітньої Енергетичної Ради (ВЕР) «Київ-2000» - Ринкові перетворення в енергетиці. Перспективи на початок ІІІ-го тисячоліття. – К. 2000 Особистий внесок полягає в визначені головних спільних та окремих особливостей ринкових перетворень в ПЕК та процесу забезпечення енергетичної безпеки держави (стосовно таких складових ЕнБ як екологічна прийнятність та енергетична незалежність).

 2. Бараннік В.О., Земляний М.Г. Проблеми зменшення загроз енергетичній безпеці в сучасних умовах / Нові тенденції у сфері енергетичної безпеки / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – К.: Логос, 2004. – С. 71–75 (0,3 др. арк. / 0,15 др. арк.) Особистий внесок полягає в визначені та формулюванні чинників загроз енергетичній безпеці та енергетичній незалежності в внутрішньодержавному аспекті.

 3. Баранник В.А. Энергетическая зависимость в контексте внешнеэкономических связей государства: зависимость, взаимозависимость, диверсификация // Методические вопросы исследования надежности больших систем енергетики. Вып. 57. Задачи надежности систем энергетики для субъектов отношений в энергетических рынках. – К.: Знания Украины, 2007. – С. 156–168 (0,7 др. арк.)

 4. Баранник В.А. Эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в государстве как показатель устойчивого развития и фактор обеспечения энергетической безопасности // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: Труды 9-й Международной научно-практической конференции. Ч. 1. СПб.: СПб.: Изд-во Политехн. ун-та., 2007. – С. 126-131 (0,2 др. арк.)