Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології


Кульчицький Ігор Маркіянович. Комп'ютерна технологія укладання словників та проектування словникових баз даних на основі інформаційних лексикографічних моделей: Дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / НАН України; Український мовно-інформаційний фонд. - К., 2002. - 226арк. - Бібліогр.: арк. 160-173.Анотація до роботи:

Кульчицький І. М. Комп’ютерна технологія укладання словників та проектування словникових баз даних на основі інформаційних лексикографічних моделей.

Дисертація у вигляді рукопису на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.13.06 "Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології". Київ, 2002.

У дисертації побудовано інформаційну модель, яка охоплює найпоширеніші типи словників. Побудовано концептуальні моделі, які відображають лексикографічні одиниці, історичні дати та лексикографічні параметри, що забезпечує впорядкування реєстру словника за різними критеріями. Запропоновано методику побудови концептуальної моделі інших лексикографічних параметрів. Відображено інформаційну модель словника та найтиповіших лексикографічних параметрів у реляційну модель СКБД. Запропоновано оригінальну технологію укладання словників, що базується на інформаційній моделі з використанням лексикографічних баз даних на персональних комп’ютерах. Розроблено алгоритми реалізації основних модулів запропонованої технологічної лінії. Розроблено системотехнічні засади і створено діючий варіант інструментального комплексу для укладання термінологічних, тлумачних, перекладних, біографічних і таксономічних словників на персональних комп’ютерах.

На основі авторської технології та моделей укладено та вийшло друком дев’ять словників. Запропонована автором модель використана у сервісній довідково-функціональній системі “Ботанік” та інформаційно-аналітичний системі „Еколог”, які функціонують у ботанічному саду Українського державного лісотехнічного університету (м. Львів) та біографічній базі науково-виробничого підприємства „Некрополіс” (м. Львів).

Розроблені автором моделі та технологія можуть бути рекомендовані до застосування лексикографам і організаціям, що займаються розробкою та виданням різноманітних словників, термінологічних та таксономічних стандартів і довідників.

У дисертаційному дослідженні розв’язано ряд актуальних науково-технічних проблем комп’ютерної лексикографії:

– виділено узагальнені структуротвірні елементи словників;

– побудовано інформаційно-лексикографічну модель словника, яка знімає проблеми омографії, омонімії, синонімії та полісемії його реєстрових одиниць;

– розроблено методику побудови інформаційних моделей для найтиповіших лексикографічних параметрів, що дозволяє моделювати більшість типів словників;

– створено методику реалізації в інформаційній моделі неоднозначних історичних дат, яка використана при розробці програмного забезпечення;

– розроблено підхід до впорядкування реєстрових одиниць за різними критеріями, що забезпечує їхній правильний порядок як у філологічних так і у енциклопедичних словниках.

Побудовані моделі реалізовано у концептуальній схемі реляційних систем керування базами даних.

Обґрунтовано та описано методику реалізації укладання словників у вигляді комп’ютерної технологічної лінії:

– розроблено технологію конвертації інформації з лексикографічної бази даних до книжкової форми словника бажаної структури;

– розроблено методологію створення прикладної частини програмного забезпечення технологічної лінії.

Створені автором моделі та технологію втілено у апаратно-програмних комплексах для укладання тлумачних, перекладних, орфографічних, біографічних та таксономічних словників.

На основі авторської технології та моделей укладено та вийшло друком дев’ять словників, в тому числі “Словник омонімів”, який визнано одним з кращих серед поданих на конкурс в рамках Програми “Трансформація гуманітарної освіти в Україні” – він отримав рекомендацію Міністерства освіти України, а автори — ґрант міжнародного фонду “Відродження”.

Запропонована автором модель використана у сервісній довідково-функціональній системі “Ботанік” та інформаційно-аналітичний системі „Еколог”, які функціонують у ботанічному саду Українського державного лісотехнічного університету (м. Львів) і біографічній базі науково-виробничого підприємства „Некрополіс” (м. Львів).

Впровадження результатів дисертаційного дослідження продемонструвало, що розроблені автором моделі та технологія можуть бути рекомендовані до застосування лексикографам та організаціям, що займаються розробкою та виданням різноманітних словників, термінологічних та таксономічних довідників. Конкретні розроблені автором лексикографічні бази даних передано до Національної словникової бази, яка формується згідно з Указом Президента України від 7 серпня 1999 р. № 967.

Публікації автора:

 1. І. М. Кульчицький Комп’ютерно-технологічні аспекти створення сучасних технологічних систем.— К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2002.— 59 с.

 2. Кульчицкий И. М. Инструментальные средства разработки многоязычных тер–минологических толковых словарей на персональных компютерах. //Средства представления знаний в информационных технологиях. Сборник научных трудов.— Киев, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова АН Украины.— Киев, 1992.— с. 23-27.

 3. І. Кульчицький Використання абстрактних моделей для укладання словників на комп’ютерах. //Вісник: Інформаційні системи та мережі.— Львів: Львівська політехніка, 2000, № 406.— с. 170-179.

 4. Кульчицький І. М. Видавничі аспекти комп’ютерної технології укладання словників. Бібліотечний вісник., 2002, № 5.— с. 37–40.

 5. Кульчицький І. Програмні засоби підготовки матеріалів до укладання словників //Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. Вип. IV /Відп. ред. Л.О.Симоненко.— К.:, КНЕУ, 2001.— с. 312–314.

 6. Кульчицький І. Хронологія у комп'ютерних базах даних //Український біографічний словник: історія і проблематика: Матеріали науково-практичної конференції (8-9 жовтня 1996 р.).— Львів: 1997.— с. 67-70

 7. Кульчицький І. М. Інструментальні засоби для укладання словників на персональних комп'ютерах IBM PC. //Матеріали конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівської комерційної академії: За підсумками науково-дослідної роботи у 1996 році.— Львів: Коопосвіта, 1997.— с. 122-123.

 8. V. S. Kostirko, I. M. Kult'chitskyy Encoding the Letters of the Ukrainian Alphabet and Software for Adapting Personal Computers to the Ukrainian Alphabet. //Soviet Materials Science.— V 27, #2, 1991.— p. 196-203. (особистий внесок: аналіз існуючих таблиць кодування та пропозиції щодо кодування українських літер).

 9. Tretjac P. R., Kul'chyckyi I. M. Informative analytical system "Ecology" for monitoring of reserved objects //Methods of monitoring of the nature in the Carpathian National Parks and Protected Areas. Reports from Conference Association of Carpathian National Parks and Protected Areas. Rachiv, Ukraine, 18-21 October 1995.– Rachiv, 1996.– P. 111-118 (особистий внесок: розроблена концептуальна та зовнішня схема бази даних, структура програмного забезпечення).

 10. Гнаткевич І., Кульчицький І. Комп'ютерний банк даних "Відомі люди України" як джерело для укладання українського біографічного словника //Український біографічний словник: історія і проблематика: Матеріали науково-практичної конференції (8-9 жовтня 1996 р.).— Львів: 1997.— с. 25-32 (особистий внесок: запропоновано технологію укладання біографічних словників на персональних комп’ютерах, концептуальну схему біографічної бази даних, структуру прикладної частини програмного забезпечення).

 11. В. Костирко, І. Кульчицький Використання термінологічних словникових баз даних та пакетів прикладних програм в сучасній лексикографії. //Вісник: Проблеми української термінології. Матеріали 5-ї міжнародної наукової конференції.— Львів: Львівська політехніка, 1998, № 336.— с. 105-108. (особистий внесок: описано компоненти технологічної лінії укладання словників на персональних комп’ютерах, спосіб відображення структури словника у абстрактну модель, спосіб створення прикладної частини програмного забезпечення лексикографічної бази даних).

 12. І. Кульчицький, В. Костирко Укладання словників за технологією баз даних. //Вісник: Проблеми української термінології. Матеріали 6-ї міжнародної наукової конференції.— Львів: Львівська політехніка, 2000, № 402.— с. 119-122. (особистий внесок: запропонована трирівнева структура абстрактної моделі словника, склад модулів прикладної частини програмного забезпечення, проведено аналіз практичного застосування комп’ютерної технології до укладання словників різного типу).

 13. В. Костирко, І. Кульчицький. Комп'ютерна технологія розробки багатомовних тлумачних термінологічних словників на персональних комп'ютерах. //I-а Міжнародна наукова конференція "Проблеми українізації науково-технічної термінології". Тези доповідей. Вересень 22 ... 25, 1992, Україна, Львів.— Львів: ЛПІ, 1992.— с.214-216 (особистий внесок: запропоновано концептуальну схему лексикографічної бази даних, де розв’язуються проблеми синонімії, полісемії та омонімії лексикографічних одиниць).