Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


Іванов Дмитро Аркадійович. Клініко-психопатологічі особливості психічного інфантиліму у військовослужбовців строкової служби : Дис... канд. наук: 14.01.16 - 2003.Анотація до роботи:

Іванов Д.А. Клініко-психопатологічі особливості психічного інфантиліму у військовослужбовців строкової служби — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. – Київ, 2003.

Дисертацію присвячено дослідженню психопатологічної структури ПІ в умовах військової служби. За допомогою клініко-психопатологічного, психофізіологічного та експериментально-психологічного методів дослідження вирішено задачу діагностики та особливостей проявів ПІ у ВСС в залежності від ГіперФ або ГіпоФ захворювання.

При ПІ в якості тріади “наскрізних” симптомів виявлено емоційно-вольову нестійкість, інтелектуальну незрілість і психоорганічні риси, що проявляються різним ступенем вираженості на тлі фізіогенної астенії в її гіпер- та гіпостенічній формах.

Результати психофізіологічних досліджень у ВСС з ПІ вказували на пониження коркового тонусу, підвищення виснажливості збуджувального процесу, слабкість внутрішнього гальмування, психоорганічний характер захворювання.

Розроблені диференціально-диагностичні критерії ПІ у ВСС сприятимуть вирішенню проблеми розпізнавання психоінфантильних осіб у збройних силах, об’єктивізації експертних рішень при ПІ, будуть корисними у питаннях попередження надзвичайних випадків у військах.

1. У дисертаційній роботі наведено нове вирішення важливої науково-практичної задачі діагностики психічного інфантилізму в юнацькому віці, розробки його диференціально-діагностичних критеріїв та об’єктивізації клінічних проявів у військовослужбовців строкової служби за допомогою комплексу експериментально-психологічних і психофізіологічних методик дослідження, спрямованих на попередження надзвичайних подій у Збройних Силах України.

2. На підставі клініко-психопатологічного та експериментально-психологічного досліджень 200 військовослужбовців строкової служби із діагнозом “психічний інфантилізм” з урахуванням вікових клінічних трансформацій встановлено характерні риси психопатологічної структури даного захворювання. Найбільш типовими з них є емоційно-вольова нестійкість (65,5±3,4%), інтелектуальна незрілість (68,0±3,3%), психоорганічні риси (54,0±3,5%), що виявляються в різному ступені вираженості на тлі фізіогенної астенії (91,5±2,0) в її гіперстенічній або гіпостенічній формі.

3. Порівняльний аналіз психопатологічної структури психічного інфантилізму та психопатії астенічної форми показав вірогідність розходжень даних захворювань (р<0,001) за частотою та особливостями клінічних проявів, соматовегетативних дисфункцій, диспластичних стигм і своєрідності психомоторики.

4. Клінічна картина психічного інфантилізму в юнацькому віці супроводжується характерними змінами функції зовнішнього дихання, що виявляється у зменшенні глибини і збільшенні частоти дихання в стані спокою, вираженій артеріальній гіпоксемії та збільшенні хвилинного об’єму дихання при дозованих розумовому і фізичному навантаженнях, повільною нормалізацією функції зовнішнього дихання у відновлювальному періоді.

4.1. У військовослужбовців строкової служби з гіперстенічною формою психічного інфантилізму при фізичному і розумовому навантаженнях виявляється значуща напруженість функції зовнішнього дихання та оксигенації артеріальної крові (р<0,001). Зменшення величин даних показників наприкінці навантаження свідчить про швидку виснажливість збуджувального процесу.

4.2. Для гіпостенічної форми психічного інфантилізму типовим є млявість функції зовнішнього дихання, низький рівень насичення артеріальної крові киснем, малий хвилинний об’єм дихання як у стані спокою, так і при функціональних навантаженнях (р< 0,001). Порушення функції зовнішнього дихання на початку розумового навантаження у даних хворих свідчить про пониження коркового тонусу, недостатню рухливість нервових процесів.

5. Величини основного обміну адекватно відображають клінічні форми психічного інфантилізму: у більшості військовослужбовців строкової служби з гіперстенічною формою психічного інфантилізму спостерігається тенденція до підвищення величин основного обміну до 114,0 ± 1,2% (р< 0,001), а в хворих з гіпостенічною формою захворювання відмічається схильність до пониження даного показника до 88,1 ± 1,6% (р< 0,001).

6. Виявленні порушення вищої нервової діяльності при психічному інфантилізмі за результатами асоціативного експерименту, дослідження індивідуальної рухливості нервових процесів вказують на пониження коркового тонусу, інертність гальмівного процесу, підвищення психічної виснажливості (р<0,001) і клінічно мають психоорганічний характер.

7. Розроблені клініко-діагностичні критерії психічного інфантилізму в сукупності з запропонованими об’єктивними методами дослідження (функції зовнішнього дихання, основного обміну, асоціативного експерименту, психічної втомлюваності) дозволяють більш глибоко вивчати даний контингент хворих з метою удосконалення своєчасної діагностики і військово-лікарської експертизи.

Публікації автора:

1. Иванов Д.А. Значение своевременной диагностики психического инфантилизма в условиях военной службы // Междунар. мед. журн. – 2002.– №1-2. – С.63-66.

2. Иванов Д.А. Объективизация астенического синдрома при юношеском этапе психического инфантилизма // Таврич. журн. психиатрии.– 2002. – №1. – С. 37-42.

3. Иванов Д.А.О взаимосвязи клинических проявлений и особенностей основного обмена при психическом инфантилизме в условиях военной службы // Арх. психіатрії.– 2002.– №1. – С.156-160.

4. Иванов Д.А. Скрытая дыхательная недостаточность при психическом инфантилизме // Журн. психиатр. и мед. психологии. – 2000.– №1 (7).– С. 69-74.

5. Иванов Д.А. Некоторые соматовегетативные особенности юношеского этапа психического инфантилизма // Арх. психіатрії. – 2002. – №2. – С.105-109.

6. Иванов Д.А. Исследование высшей нервной деятельности у лиц с синдромом психического инфантилизма // Журн. психиатр. и мед. психологии. – 2002.– №1 (9).– С. 82-86.

7. Иванов Д.А. Дифференциальная диагностика психического инфантилизма и психопатии у военнослужащих срочной службы // Арх. психіатрії. – 2002. – №3. — С.117-122.

8. Иванов Д.А. К клинике синдрома психического инфантилизма у юношей // Збірн. наук. праць ГВКГ: Сучасні аспекти військової медицини.– К., 2001.– С. 250-251.

9. Иванов Д.А. Суицидальные действия юношей при психическом инфантилизме и другой пограничной психопатологии // Социон., ментология и психология личности.– 2000.–№3.– С.41-43.

10. Иванов Д.А. Некоторые особенности мышления у близнецов, страдающих психическим инфантилизмом // Социон., ментология и психология личности.– 1997.– №6.– С.18-20.

11. Иванов Д.А. Особенности основного обмена при синдроме психического инфантилизма в условиях военной службы // Матер. ІІІ-ої Всеукраїнської наук. конф.: Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність. – К.–Черкаси, 2001.– С.48.