Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


Михайлова Емілія Аурелівна. Клініко-патогенетичні особливості формування психопатологічних розладів у дітей з тяжкою формою цукрового діабету : Дис... д-ра наук: 14.01.16 - 2006.Анотація до роботи:

Михайлова Е.А. Клініко-патогенетичні особливості формування психопатологічних розладів у дітей з тяжкою формою цукрового діабету. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, Харків, 2006.

На підставі комплексного обстеження 285 дітей та підлітків із тяжкою формою цукрового діабету (ЦД) виявлено механізми формування в них соматопсихічних і психосоматичних співвідношень, частота і структура клініко-психопатологічних розладів. Визначено психологічні особливості хворих – інтелектуально-пізнавальної, мотиваційної, емоційної сфер. Показано, що на ранніх етапах захворювання формується прогресуюча діабетична енцефалопатія (ДЕП). В умовах моделювання гострого „стресу очікування” визначено виснаження у хворих функціональних резервів організму і зрив антистресових адаптивних механізмів мозку. Розроблено алгоритм діагностики і прогноз психопатології у дітей із ЦД, концептуальну модель патогенетичної терапії ДЕП. Сформульовано гіпотезу психопрофілактики соціальної недостатності й обгрунтовано клінічний напрям психіатричної реабілітації в дитячій діабетології.

1. У дисертації наведено нове розв’язання проблеми формування психопатологічних розладів у дітей із тяжкою формою ЦД на основі інтегрального аналізу клініко-психопатологічних, психологічних, нейрофізіологічних, соматоневрологічних, метаболічних та генетичних чинників у клініко-віковому аспекті. Науково обґрунтовано й розроблено систему діагностики, прогнозу й лікування психопатологічних розладів у дітей із ЦД і програму медико-психологічного супроводу хворої дитини.

2. При цукровому діабеті в дітей та підлітків розвиваються невротичні, афективні та органічні психічні розлади, які перебувають у тісному динамічному взаємозв’язку з тривалістю і тяжкістю захворювання. На синдромологічному рівні, незалежно від тривалості захворювання, переважає сполучення церебрастенічного і депресивного синдромів.

В період маніфестації цукрового діабету у хворих виникають невротичні розлади (100%), у період від року до 5 років – астенічний (емоційно-лабільний) органічний розлад (49,0%), при перебігу захворювання понад 5 років – афективні (95,6%), невротичні (80,6%) та астенічні органічні (79,5%) розлади.

3. Психологічне ставлення дітей та підлітків до своєї хвороби формують психосоціальні стресори, з яких найбільшу значущість для дітей мають стресори, що стосуються тілесного функціонування (неприйняття багаторазових ін’єкцій, больова характеристика хвороби) й особливості емоційного стану матері; для підлітків - фрустрація в системі "життя з діабетом", пов’язана з соціальною значущістю хвороби, її впливом на стосунки з однолітками і на сферу інтересів та розваг, а також зовнішні прояви ЦД (діабетичний рум’янець, некробіоз тканин, ліподистрофія, затримка росту та статевого розвитку).

4. Нейрофізіологічний аналіз свідчить про зменшення спектральної потужності активності в тета-діапазоні в умовах моделювання "стресу очікування" в порівнянні з періодом "пасивного неспання", що свідчить про зрив антистресових адаптивних механізмів та низький рівень стійкості до стресу, який віддзеркалює реакцію структур лімбіко-ретикулярного комплексу на емоційний стрес.

5. У переважної більшості хворих на ЦД дітей (92,0%) діагностується ДЕП, що включає психопатологічний (церебрастенічний) симптомокомплекс (у 100%), неврологічний дефіцит (у 80,0%), патологічні клінічні ЕЕГ патерни дисфункції мозку (у 98,0%), нейропсихологічний симптомокомплекс (у 62,0%), системне порушення мікроциркуляції та церебральної гемодинаміки (79,3% і 70,5%). Спостерігаються різні психопатологічні варіанти ДЕП залежно від віку маніфестації і тривалості захворювання на ЦД.

При тривалості захворювання від маніфестації до 1 року переважають депресивний та астенічний тип ДЕП (відповідно 42,5 і 25,0%), від 1 до 5 років – астенічний (65,9%) і від 5 до 10 років – депресивний (80,6%).

6. Психопатологічні розлади у дітей, хворих на ЦД, мають мультифакторну детермінацію. У їх формуванні найзначущими є вік дитини, час маніфестації ЦД, тяжкість і тривалість захворювання, специфічні та неспецифічні стресори, наявність патології мозкових регуляторних механізмів і гаплотипів HLA DR2, DR5; DR3, DR4; DR2, DR7.

7. У дітей та підлітків, хворих на ЦД, відзначаються розлади інтелектуально-мнестичної функції за органічним типом із порушеннями короткочасної пам’яті та розумової працездатності. При практичній збереженості початкового обсягу запам’ятовування порушується динамічна сфера мнестичної діяльності хворих. Зі збільшенням тривалості захворювання на ЦД зростає частота астенічного типу запам’ятовування та ознак ММД (поступове клініко-патопсихологічне оформлення дисфункції ЦНС). ММД характеризується збільшенням з часом частоти ригідного, астенічного та зменшенням - реактивного її типів.

8. Порушення функціонування мотиваційної - емоційної сфери особистості і зміни характерологічних особливостей хворих на ЦД дітей перебувають у прямій залежності від тривалості захворювання. Особистісний профіль дітей характеризується переважанням тривожності, фрустрованості, збудливості в перші 5 років хвороби з наступним зниженням цих показників. У підлітків трансформація особистості виявляється в наростанні фрустрованості, тривожності, збудливості, конформності, підпорядкованості в період маніфестації ЦД, зниженні цих явищ у період від 1 до 5 років захворювання і наступному їх зростанні за тривалості захворювання понад 5 років. Типологія особистісних симптомокомплексів у дітей визначається тривалістю захворювання на ЦД. Структура агресивних змін у динаміці ЦД: що більша тривалість захворювання, то нижчий початковий рівень агресії (фізичної, вербальної, побічної), але тим вищий рівень ворожості та образи.

9. В умовах хронічного захворювання порушуються особистісна самоідентифікація дитини та її інтрапсихічна адаптація. У переважної більшості дітей (93,3%) та в підлітків (87,9%), хворих на ЦД, має місце гіпернозогнозичний варіант переживання хвороби. Домінуючий тип внутрішньої картини хвороби у дітей - депресивний і фобічний, у підлітків - депресивний, обсесивний, іпохондричний, дисоціативний.

10. Розроблена модель прогнозу розвитку психопатології при ЦД включає високоінформативні прогностичні ознаки перебігу психічних розладів у хворих дітей: вік маніфестації ЦД (від 4 до 10 років); тривалість захворювання (понад 5 років); незадовільний рівень компенсації ЦД (Hb Alc > 7,2-8,6%), наявність в анамнезі гострої енцефалопатії; неврологічний дефіцит; ПВН; ММД; наявність тиреоїдної патології (зоб); патологічні патерни ЕЕГ, що відповідають середньотяжкій та тяжкій дисфункції мозку; специфічні та неспецифічні психосоціальні стресори; тип внутрішньої картини хвороби.

11. Розроблена концептуальна модель комплексної нейрореабілітації хворих дітей, яка включає неспецифічну для ЦД нейропротекторну і антистресову терапію і дає змогу зменшити медикаментозне навантаження на всіх етапах розвитку дитини в умовах хронічного захворювання. Ефективність нейрореабілітації становить 78,5%.

12. Запропонована науково обґрунтована система психосоціальної корекції та медико-психологічної реабілітації відкриває можливість ефективної допомоги дітям із тяжким довічним захворюванням. Діагностичний модуль системи забезпечує фокусування проблемної ділянки з виявленням психосоматичного ядра, визначення типу внутрішньої картини хвороби. Корекційний модуль реалізується у формі індивідуальної та групової психологічної корекції з використанням методів арттерапії, гештальт-терапії, когнітивно-поведінкової, сімейної психотерапії, психоосвітніх програм.

13. Для виявлення психічних розладів у дітей із ЦД пропонується використовувати трирівневу модель моніторингу. Перший рівень забезпечується експрес-методом діагностики психічних і неврологічних розладів. Другий рівень активується при виявленні ознак ДЕП з подальшою розробкою індивідуальної програми медико-психологічного супроводу. Третій рівень являє собою моніторинг психічного, психологічного й соматоневрологічного здоров’я хворої на ЦД дитини з визначенням стратегії терапії та профілактики психічних розладів.

Публікації автора:

1. Михайлова Э.А. Психосоматические расстройства у детей и подростков, страдающих сахарным диабетом // Укр. вісник психоневрології. - 2001. - Т.9, вип.4. - С.83-84.

2. Михайлова Э.А. Модель профилактики социальной недостаточности у детей и подростков, страдающих сахарным диабетом // Архів психіатрії. - 2002. - №3(30). - С.198-199.

3. Михайлова Э.А. Классификация и перспективы развития методов диагностики психоневрологических осложнений у детей и подростков, страдающих сахарным диабетом // Укр. вісник психоневрології. – 2002. – Т.1, вип.1. – С.164-165.

4. Михайлова Э.А. Использование эглонила в лечении психосоматических расстройств больных, страдающих сахарным диабетом // Збірник наукових праць „Ліки – людині”. – 2002. – Т.17, №1. – С.252-258.

5. Михайлова Э.А. Особенности диагностики «внутренней картины болезни» у детей и подростков, больных сахарным диабетом // Таврический журнал психиатрии. – 2003. – Т.7, №4(25). – С.31-36.

6. Михайлова Э.А. Особенности депрессивных расстройств у подростков, больных инсулинозависимым сахарным диабетом // Архів психіатрії. – 2003. – Т.9, №1(32). - С.118-120.

7. Михайлова Э.А. Профилактика психической и социальной дезадаптации у детей с сахарным диабетом // Буковинський мед. вісник. – 2003. -№1. – С.62-64.

8. Михайлова Э.А. К вопросу психоневрологических осложнений у детей и подростков, страдающих сахарным диабетом // Збірник наукових праць КМАПО. – 2001, вип.10, кн.2. – С.183-185.

9. Михайлова Э.А Мультифакторный эффект пикамилона в патогенетическом лечении диабетической энцефалопатии у детей и подростков // Запорожский мед. журнал. – 2004. - Т.1. - С.38-42.

10. Михайлова Э.А. Неврологические и психические расстройства у детей, больных сахарным диабетом. 1. Патогенетические механизмы и диагностика // Международный мед. журнал. – 2004. - Т.10, №1. - С.42-46.

11. Михайлова Э.А. Неврологические и психические расстройства у детей, больных сахарным диабетом. 2. Принципы и методы лечения, психосоциальная реабилитация // Международный мед. журнал. – 2004. - Т.10, №2. - С.34-41.

12. Михайлова Э.А. Неврологические и психические расстройства у детей, больных сахарным диабетом. 3. Особенности личности и их роль в формировании психосоматических и соматопсихических расстройств // Международный мед. журнал. – 2004. - Т.10, №3. – С. 69-73.

13. Михайлова Э.А. Неврологические и психические расстройства у детей, больных сахарным диабетом. 4. Особенности интеллектуально-познавательной сферы // Международный мед. журнал. – 2004. - Т.10, №4. – С. 46-50.

14. Михайлова Э.А. Особенности личностного реагирования детей и подростков, страдающих сахарным диабетом // Медицина и … - 2005. - №1 (11).- С. 24-27.

15. Стулий Л.А., Филиппова Н.В., Никитина Л.Д., Чумак С.А., Будрейко Е.А., Михайлова Э.А. Новые подходы к организации процесса лечения детей и подростков, больных сахарным диабетом // Ендокринологія. – 1998. – Т.3, №2. – С.133-140. (Автор визначив особливості лікування психічних ускладнень ЦД у дітей і підлітків, підготував статтю до публікації).

16. Коренев Н.М., Михайлова Є.А., Богмат Л.Ф., Толмачова С.Р. Социально-развивающая реабилитация детей-инвалидов с хронической соматической патологией — новое направление в педиатрии // Врачебная практика. – 1999.- №5. – С.36-40. (Автор визначив роль соціальної педіатрії в реабілітації дітей-інвалідів, підготував статтю до публікації).

17. Михайлова Э.А., Богмат Л.Ф., Толмачева С.Р. Программный поход к охране психического здоровья детей и подростков с хроническими соматическими заболеваниями // Укр. вісник психоневрології. – 2000. – Т.8, вип.3. – С.84-86. (Автором здійснено клінічне спостереження за дітьми і підлітками з хронічною соматичною патологією, розроблено програмний підхід до охорони психічного здоров’я цих хворих, аналіз результатів дослідження).

18. Филиппова Н.В., Стулий Л.А., Никитина Л.Д., Левчук Л.П., Чумак С.А., Будрейко Е.А., Михайлова Э.А. Клинические особенности осложнения сахарным диабетом у детей и подростков // Ендокринологія. – 2000. – Т.5, №2. – С.174-182. (Автор визначив клінічні особливості психічних ускладнень ЦД у дітей і підлітків, здійснив аналіз даних, підготував статтю до публікації).

19. Коренєв М.М., Богмат Л.Ф., Толмачова С.Р., Михайлова Е.А. Профілактика інвалідності у дітей у зв’язку з хронічною соматичною патологією // Врачебн. практ. – 2000. - №4. – С.87-90. (Автор розробив заходи з профілактики інвалідності у дітей, провів аналіз даних літератури, статистичну обробку результатів).

20. Коренєв М.М., Богмат Л.Ф., Толмачова С.Р., Михайлова Е.А. Проблема медико-психологічної реабілітації дітей-інвалідів з хронічною соматичною патологією // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2000. - №6. – С.5-8. (Автор розробив заходи з психологічної реабілітації дітей-інвалідів).

21. Філіпова Н.В., Будрейко О.А., Михайлова Е.А., Шляхова Н.В. Нейроімуноендокринна характеристика дифузного нетоксичного зоба у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. праць – Запоріжжя, 2004. - Вип.66., кн. 2. - С.156-159. (Автором описано клінічні особливості психічних та неврологічних розладів у дітей та підлітків з ЦД у поєднанні з патологією щитоподібної залози).

22. Филиппова Н.В., Никитина Л.Д., Чумак С.А., Михайлова Э.А. Факторы риска формирования и прогрессирования осложнений сахарного диабета у детей и подростков // Ендокринологія. – 2001. – Т.6. – С. 312-313. (Автором проведено узагальнення результатів дослідження ризику психічних ускладнень).

23. Михайлова Э.А., Проскурина Т.Ю. Современный аспект охраны психического здоровья детей и подростков // Архів психіатрії. – 2001. - №4(27). – С.21-23. (Автором проведено аналіз літератури, збір та узагальнення матеріалу, написання та підготовка статті до публікації).

24. Михайлова Э.А., Майоров О.Ю., Локошко Д.В. Клинико - электроэнцефалографическая характеристика диабетической энцефалопатии у детей и подростков // Укр. вісник психоневрології. – 2003. - Т.11, вип.2. - С.27-30. (Автор здійснював клінічне спостереження за дітьми и підлітками з діабетичною енцефалопатією, проводив аналіз результатів дослідження, написання та підготовка статті до публікації).

25. Коренєв Н.М., Богмат Л.Ф., Михайлова Э.А., Толмачева С.Р. Концепція медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів з хронічною соматичною патологією // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2003. - №6. – С.37-40. (Автор розробив концепцію психічної реабілітації дітей-інвалідів з хронічною соматичною патологією).

26. Михайлова Э.А., Майоров О.Ю., Следюк Д.В., Локошко Д.В. Проблема системного похода к медико-психологическому сопровождению детей и подростков с диабетической энцефалопатией // Вісник Вінницького держ. мед. університету. – 2003. – Т.3, №.2/2. – С.881-883. (Автором розроблено алгоритм клінічного спостереження за хворими з діабетичною енцефалопатією, здійснено збір та аналіз даних, написано статтю).

27. Філіпова Н.В., Нікітіна Л.Д., Левчук Л.П., Чумак С.О., Будрейко Е.А., Михайлова Э.А., Кашкалда Д.А., Ковальова В.І. Прогноз формування ускладнень цукрового діабету у дітей та підлітків // Проблеми ендокр. патології. – 2003. – №1. – С. 29 – 33. (Автором розроблено алгоритм прогнозу психічних та неврологічних розладів у дітей та підлітків, проведено аналіз результатів).

28. Коренєв М.М., Богмат Л.Ф., Толмачева С.Р., Михайлова Е.А. Обґрунтування підходів щодо профілактики інвалідності дітей із хронічною соматичною патологією та з обмеженнями психічного розвитку // Вісник Сумського держ. університету. Серія «Медицина». – 2004. - №7. - С.51-56. (Автор обґрунтував заходи щодо профілактики соціальної недостатності у дітей з обмеженням психічного розвитку, провів аналіз клінічних даних).

29. Михайлова Е.А., Будрейко О.А., Локошко Д.В. Цукровий діабет у дітей раннього віку. Нейропсихіатрічний аспект проблеми // Укр. вісник психоневрології. – 2004. – Т.12, вип.3. – С. 84-87. (Автором проведено клінічне спостереження хворих із ЦД, ускладненим ДЕП, аналіз даних, підготовлено статтю до публікації).

30. Михайлова Э.А., Беляева Е.Э. Психологические проблемы адаптации при сахарном диабете и расстройствах функции половой системы у девочек-подростков // Укр. вісник психоневрол. – 2005. – Т.13, вип.42. – С.67-71. (Автором проведено аналіз літератури, збір материалу, анализ результатів психологічного обстеження, статистичну обробку, написанно статтю).

31. Проскуріна Т.Ю., Михайлова Е.А., Матковська Т.М., Мітельов Д.А. Лікування невротичних та психосоматичних розладів у дітей та підлітків препаратом «Нотта». // Український медичний альманах– 2005. – №4. – С. 207 – 209. (Автором особисто проаналізовано матеріал щодо лікування психосоматичних розладів у дітей з ЦД).

32. Коренев Н.М., Богмат Л.Ф., Михайлова Э.А., Толмачева С.Р. Инвалидность детей с хронической соматической патологией / – Харьков: Основа, 2002. – 212с. (Автором написано розділ 3 «Механизмы формирования нарушений психического здоровья у детей с хроническими соматическими заболеваниями» (с.93-157), розділ 4 «Организационные основы медико-психологической, педагогической и психотерапевтической помощи детям-инвалидам с хроническими соматическими заболеваниями» (с.158-198).

33. Медико-психологічні та соціальні проблеми дітей-сиріт / За ред. М.М. Коренєва, І.С. Лебець, Р.О. Моісеєнко. – Київ, 2003.- 239 с. (Здобувачем особисто написано підрозділ «Психічні розлади в дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, хворих на цукровий діабет»).

34. Ювенологія. Практикум з підліткової медицини / За ред. проф. Л.К.Пархоменко. – Харків: Факт, 2004. – 720с. (Здобувачем особисто написано розділ 5 «Психічне здоров’я підлітків» (с.80-124) з розділом про механізми розвитку психосоматичних розладів у підлітків).

35. Филиппова Н.В., Будрейко Е.А., Никитина Л.Д., Чумак С. А., Михайлова Е.А., Недзведская О.В. Сахарный диабет и его осложнения у детей и подростков. – Харьков: Основа, 2005. – 283 с. (Автором особисто написано розділ «Неврологические и психические расстройства» (С.142-216).

36. Пат. України №2255. Діагностичний комплекс спостереження ускладнень цукрового діабету у дітей і підлітків / Л.Я. Стулій, Н.В. Філіпова, Л.Д. Нікітіна, О.А. Будрейко, С.О. Чумак, М.А. Веревичева, Е.А. Михайлова. Заявлено 20.02.1999. Опубл. 24.09.2000. Бюл. №1, с.101-104. (Автором особисто розроблено алгоритм діагностики психопатологічних варіантів діабетичної енцефалопатії).

37. Пат. України №3518, 7А61В5/16,А61В10/00. Спосіб прогнозування розвитку діабетичної енцефалопатії у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет / Е.А. Михайлова. Заявлено 01.04.2004. Опубл. 15.11.2004. Бюл.№11. – 3 с.

38. Пат. України № 3633, А61К31/205. Спосіб лікування психічних і неврологічних розладів у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет / Е.А. Михайлова. Заявлено 09.01.2004. Опубл. 15.12.2004. Бюл. №.12. – 2 с.

39. Пат. України № 3639, А61В10/00, G01N33/48. Спосіб прогнозування тяжкості перебігу цукрового діабету та розвитку діабетичних ускладнень у дітей і підлітків / О.А. Буд рейко, Н.В. Філіпова, С.О. Чумак, В.І. Ковальова, Е.А. Михайлова. Заявлено 10.01.2004. Опубл. 15.12.2004. Бюл. №12 – 2 с. (Автором особисто розроблено спосіб прогнозування розвитку психопатологічних розладів).